Windmolens in de polder

Meer duidelijk over volgende stappen windmolens

09 maart 2023
Duurzaamheid

Er is meer duidelijk over de eerstvolgende stappen in het proces naar wind op land. In 2021 werd een zoekgebied windenergie in Haarlemmermeer-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad. Er is de afgelopen periode door de gemeente veel uitgezocht. Dit om te bepalen welke stappen er zijn om de haalbaarheid van een windparkproject en de mogelijke impact hiervan in de omgeving te onderzoeken. Er zijn verschillende onderzoeken in gang gezet en er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest. Dit alles tezamen is nu in een volgende stap gegoten.

Wethouder Charlotte van der Meij: “Nu duidelijk is wie waarover gaat en wat de uitkomsten van de onderzoeken zijn bereiden wij de volgende stappen voor. De omgeving van het zoekgebied moeten we hierover informeren. Zodat zij ook op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.” 

Besluitvorming en participatie

Anders dan eerder werd gemeld gaat de Provincie Noord-Holland over het verlenen van vergunningen voor grote windparken. Het is de nadrukkelijke wens van de gemeente Haarlemmermeer om zoveel mogelijk sturing te kunnen geven aan een initiatief voor een windpark. Zowel op het gebied van ruimtelijke als maatschappelijke voorwaarden (zoals beschreven in het coalitieakkoordexterne-link-icoon). Vanwege de belangrijke rol van de provincie en om ervoor te zorgen dat gemeentelijke voorwaarden een plek krijgen in het vervolg, vindt regelmatig afstemming plaats met de provincie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring van de provincie en de gemeente. Voor een windparkproject heeft de gemeente een belangrijke rol in de participatie. Het college van burgemeester & wethouders vindt het belangrijk dat de gemeenteraad vroegtijdig meegeeft wat hij belangrijk vindt voor de participatie. En dat invulling wordt gegeven aan wat de raad verstaat onder ‘draagvlak voor wind op land’. De gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om deze kaders mee te geven en ook hun eigen rol in het participatieproces te bepalen.  

Onderzoek vier denkrichtingen  

Op basis van de participatie uit de Regionale Energie Strategie 1.0 en een ruimtelijke analyse ziet de gemeente vier locatiemogelijkheden voor een windpark binnen het zoekgebied. Die worden denkrichtingen genoemd. Deze worden aangeduid met A4, Landmark, Midden en Infra. Er is daarin onder anderen gekeken naar provinciaal beleid, veiligheids- en geluidscontouren rondom gebouwen en hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart. Op basis van deze vier denkrichtingen zijn in 2022 twee vervolgonderzoeken uitgevoerd: Een natuuronderzoek en een onderzoek naar de inpassing van een mogelijk windpark in het zoekgebied. De uitkomsten van de onderzoeken laten zien of en welke denkrichting een kans tot realisatie biedt. Een initiatiefnemer moet de haalbaarheid  verder onderzoeken  en de keuze onderbouwen.

Windmolens. Foto: Danny de Casembroot

Vervolgstappen

Uit het natuur en ruimtelijk onderzoek is gebleken dat er in het zoekgebied uitdagingen voor de ontwikkeling van een windpark zijn. Er is nu één potentiële initiatiefnemer bekend, de Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid. Dit is een samenwerking van agrariërs, de lokale energiecoöperatie Meerwind en de landelijke Windunie. De gemeente is benieuwd of er nog andere potentiële initiatiefnemers zijn, en hoe zij aankijken tegen de uitdagingen voor de ontwikkeling van een windpark. Hiervoor wordt een marktconsultatie georganiseerd. Dit houdt in dat de gemeente geïnteresseerde marktpartijen uitnodigt om een aantal vragen te beantwoorden en hierover in gesprek wil gaan.  

Belangrijke rol van de omgeving

Om iedereen op zorgvuldige wijze te informeren en vragen te beantwoorden gaat de gemeente Haarlemmermeer in gesprek met de omgeving. Dit zijn in ieder geval de inwoners, dorpsraden, belangengroepen, maatschappelijke organisaties uit de omgeving, ondernemersverenigingen en grondeigenaren in het zoekgebied. Het doel is hen op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en de vervolgstappen. Ook wil de gemeente met hen afstemmen hoe ze verder betrokken blijven. Het is belangrijk dat op het moment dat marktconsultatie is afgerond en participatiekaders door gemeenteraad zijn bepaald, ook de omgeving klaar is om in gesprek te gaan met mogelijke initiatiefnemers. De gemeente staat aan de lat om de omgeving te helpen voldoende kennis te vergaren over de inhoud en het proces te begrijpen om hun wensen en meningen te kunnen meegeven aan de initiatiefnemer. Er wordt op verschillende manieren geïnformeerd en op de website van de gemeente Haarlemmermeer, nieuwe energie  is altijd de laatste informatie te vindenexterne-link-icoon. Daar is ook de mogelijkheid om vragen te stellen.