.

Ontwikkeling van Het Nieuwe Noord

Gelegen tussen de Wijkermeerstraat, de N201 en de Hoofdweg ontwikkelt Evast in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer ‘Het Nieuwe Noord'. Wonen midden in de stad, met de voordelen van goede bereikbaarheid. Lees de laatste informatie op deze pagina.

Op de locatie staan momenteel leegstaande bedrijfspanden, die plaats zullen maken voor circa 600 woningen. Er zal een mix van verschillende woningbouwsegmenten worden gerealiseerd. De appartementen komen te liggen rondom een centrale groenvoorziening. Auto’s worden zoveel mogelijk ondergronds geparkeerd om een autovrij woongebied te creëren.

Locatie van Het Nieuwe Noord (Evast Vastgoed B.V., 2021)

Het doel van de gemeente is om het bedrijventerrein te transformeren naar een nieuw gemengd woongebied. Samen met belanghebbenden en betrokkenen is er een ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Noord gekomen, welke door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin zijn de ruimtelijke kaders voor deze ontwikkeling uitgewerkt.

Om de woningen te kunnen realiseren dient de ontsluiting van het gebied te worden aangepast. Hierbij is het plan om de Wijkermeerstraat te ontdoen van vrachtverkeer en van het laatste deel een 30 km weg te maken. Het vrachtverkeer, maar ook een deel van het nieuwe woonverkeer, zal via een nieuwe parallelweg aan de noordzijde van het plangebied, richting de Hoofdweg/N201 worden geleid.

Impressie van Het Nieuwe Noord. (Evast Vastgoed B.V., 2021)

Informatieavonden over Het Nieuwe Noord

Op dinsdag 23 maart 2021 vond de eerste online informatiebijeenkomst plaats. Hier werden de ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Noord, het stedenbouwkundige plan en de wijziging van de verkeerssituatie uitgelicht.

Klik hier voor een terugblik van deze bijeenkomst.

Op woensdag 21 2021 april vond er nog een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Het Nieuwe Noord plaats. Tijdens deze avond werd er verdiepend ingegaan op de herontwikkeling van het AM-, Vlamboogterrein en het terrein van autobedrijf Klomp. Geïnteresseerden konden vanuit de huiskamers de bijeenkomst bijwonen. Via een live verbinding met de studio van de gemeente Haarlemmermeer was de bijeenkomst online te volgen. Tijdens deze sessie hebben de ontwikkelaar Evast en de gemeente Haarlemmermeer het plan verder toegelicht en zijn een hoop vragen van de deelnemers beantwoord. 

Klik hier voor een terugblik van deze bijeenkomst.

Veelgestelde vragen

Ontwikkelaar Evast heeft de veelgestelde vragen tijdens de informatiebijeenkomsten verzameld. De antwoorden vindt u hier. Heeft u nog meer vragen? Mail dan naar Evast, via info@hetnieuwenoord.nl.

Het Nieuwe Noord in het kort

In 2017 heeft de gemeenteraad op verzoek van de Metropoolregio Amsterdam uitgesproken meer woningen te bouwen. Hiermee kwam de transformatie van het bedrijventerrein Hoofddorp-Noord naar woningbouw in een stroomversnelling terecht. 

Daarnaast is er ook vastgesteld dat de N201 op den duur naar het noorden moet worden verplaatst. Hierdoor is het mogelijk om de huidige N201 als een stadsstraat in te richten, waardoor er ruimte ontstaat om het verkeer beter af te wikkelen. 

Waarom is er gekozen voor Hoofddorp-Noord?

Hoofddorp-Noord ligt in een stedelijk gebied, nabij het stadscentrum, goed ontsloten en vooralsnog niet ontsloten met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-halte). De ambitie is om het bedrijventerrein Hoofddorp-Noord te transformeren naar een aangenaam woon- en werkgebied met als focus een stedelijk woonmilieu. Dit bedrijventerrein is in de Deelstructuurvisie Hoofddorp aangewezen als binnenstedelijke transformatielocatie. In het kader van de grote woningopgave die Haarlemmermeer en de regio kent, is deze locatie in 2017 aangewezen als versnellingslocatie voor woningbouw. De ambitie hoe Hoofddorp-Noord te transformeren is verankerd in het document Nieuw Noord, Ontwikkelstrategie voor de binnenstedelijke transformatie en vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2019.

Wat gebeurt er met de wegen en het verkeer?

Het Nieuwe Noord is niet de start van de gehele transformatie in Hoofddorp Noord. Al eerder zijn er veranderingen doorgevoerd op het van Woodward-terrein, gelegen aan o.a. de Wijkermeerstraat, oftewel het Noorderkwartier. De aanstaande transformatie van o.a. het AM-terrein met ca. 600 wooneenheden past niet binnen de huidige verkeersstructuur.  

Daarvoor is het volgende bedacht: door de afrit van de N201 vanuit Cruquius te verlengen, dan wel te verplaatsen, komt er een rotonde op de kop van de Debbemeerstraat en een nieuwe parallelweg ten noorden van Het Nieuwe Noord, zorgt dat er een goede ontsluiting gemaakt wordt naar de Hoofdweg. Daarbij zal de Hoofdweg (west) een knip krijgen, zodat het verkeer naar de Hoofdweg (oost) wordt geleid. Hoe deze knip eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Door het verkeer via de Hoofdweg (oost) te leiden, kunnen de complexe kruispunten aan de westzijde ter hoogte van Burg. Pabstlaan zonder verkeerslichten worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor zo’n 1000 woningen.  

Door de verplaatsing van de afrit in combinatie met de verkeersknip wordt er ook een alternatieve route voor vrachtverkeer gerealiseerd. Dit bevordert de verkeersveiligheid van het gebied. Vrachtverkeer vervolgt niet meer de route naar de Hoofdweg via de Wijkermeerstraat, maar gaat via de Noordmeerstraat naar de rotonde en parallelweg. De maximum snelheid in de Wijkermeerstraat kan hierna worden teruggebracht naar 30 km/u. 

Zie kaartje voor meer uitleg.

Overzicht nieuwe verkeerssituatie Het Nieuwe Noord

Overzicht van de nieuwe verkeerssituatie (Evast, 2021)

In dit gebieden zijn bedrijven. Zullen zij overlast ervaren van de werkzaamheden?

De gemeente Haarlemmermeer heeft als uitgangspunt dat bestaande bedrijven niet gehinderd mogen worden in hun bedrijfsvoering. Ook tijdens de bouw zijn een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk hinder het uitgangspunt. Op dit moment zijn er verschillende goedlopende bedrijven aanwezig. Hier hebben zowel de gemeente als Evast onderzoek naar gedaan. Indien noodzakelijk zullen er gesprekken worden gevoerd met deze bedrijven. 

Hoe kunnen inwoners straks parkeren in het Nieuwe Noord?

Bij de ontwikkeling va n Het Nieuwe Noord van Evast zullen er ongeveer 600 wooneenheden bijkomen . Dit zal pas mogelijk zijn zodra de verkeersaanpassingen gereed zijn. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het gebied ruimte biedt voor zo’n 1000 woningen. Het parkeren van deze voertuigen vindt zoveel mogelijk plaats op eigen terrein, waar Evast een parkeergarage met een kelder realiseert. Auto’s van bezoekers en eventueel een tweede auto van bewoners kunnen parkeren in parkeerkoffers op het maaiveld, daarnaast kunnen bezoekers deels ook aan de Wijkermeerstraat parkeren. Daarnaast wordt er een ruimte in de woongebouwen gerealiseerd waar bewoners hun fiets kunnen stallen. Voor bezoekers zullen op maaiveldniveau faciliteiten worden gerealiseerd. 

Met een nieuwe rotonde op de kop van de Debbemeerstraat zal het mogelijk zijn om via de nieuwe parallelweg de noordelijke parkeergarage en kelder te bereiken.  De zuidelijk parkeergarage is te bereiken vanaf de Wijkermeerstraat. Hier wordt één in-en uitgang gerealiseerd. De Wijkermeerstraat zelf wordt aangepast zodat de rijbanen ter hoogte van de ontwikkeling Het Nieuwe Noord gescheiden worden en zodoende ruimte staat voor parkeren op het maaiveld voor onder andere bezoekers.

Hoe kunnen voetgangers en fietsers zich bewegen in het nieuwe gebied?

Vanuit het plangebied is het centrum van Hoofddorp eenvoudig wandelend te bereiken. Daarnaast heeft het plan semi-openbare dakparken, die tijdens de avonduren gesloten zullen worden. De “Groene long” (de verbindingszone tussen de noordelijke en zuidelijke ontwikkeling) zal openbaar toegankelijk zijn. Deze verbinding is ook toegankelijk vanaf de Hoofdweg en de Wijkermeerstraat. Per fiets zijn er ook voldoende faciliteiten aanwezig om het plangebied te verlaten en de regio in te trekken. 

Wat gebeurt er met het openbaar vervoer?

Op dit moment ligt er langs het gebied een lijndienst. Deze lijndienst is niet zodanig effectief om als Hoogwaardig Openbaar Vervoer (hierna HOV) te worden gezien. Door de wens uit te voeren om de N201 te verleggen en van de huidige N201 een stadsstraat te maken, ontstaat er een HOV-mogelijkheid. Helaas kan dit nog niet op korte termijn gerealiseerd worden. Hierdoor zal Evast meer parkeerplaatsen moeten maken dan in een “toekomstige” situatie met HOV. Dit biedt echter wel de mogelijkheid om het gebied in een later stadium alsnog te vergroenen door in het maaiveld parkeerplaatsen te transformeren. 

Wat doet Evast?

Evast wordt regelmatig gevraagd naar eventuele huisvestingsvraagstukken. Ditmaal werd Evast door de eigenaar van autobedrijf Klomp gevraagd te kijken naar de huidige locatie en de mogelijkheden. In de gesprekken met de gemeente bleek dat de gemeente Hoofddorp Noord wil transformeren naar een gemengd woon-werkgebied . Dit maakt uiteindelijk het plangebied voor Het Nieuwe Noord.  

Evast heeft een toolbox ontwikkeld om “dragers” van de ontwikkeling te creëren. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de historische elementen van Hoofddorp en het polderlandschap. Eén van deze dragers betreft de groene as door het plan, wat ook de “Groene long” genoemd wordt.  

Zoals op onderstaande afbeelding te zien is, wordt de bebouwing aangesloten op het Noorderkwartier. Hierdoor zal er lagere bebouwing gerealiseerd worden langs de Wijkermeerstraat en hogere bebouwing langs de N201. Zoals besproken worden er parkeergarages gemaakt voor het noordelijke en het zuidelijke blok. Deze zijn niet met elkaar verbonden. Boven op de parkeergarages worden er dakparken gecreëerd. Tussen de parkeergarages zal het maaiveld verhoogd worden.  

Bovenaanzicht van het Nieuwe Noord (Evast, 2021)

Het Nieuwe Noord ligt dicht bij Schiphol. Zullen bewoners geen last hebben van geluid van vliegtuigen?

Naast een fantastisch uitzicht over Schiphol en haar polderbaan, is de hoogte niet enkel gerealiseerd om vliegtuigen te spotten. De ligging van de N201 heeft ten opzichte van ons plangebied een aanzienlijke hoogte. Om de bebouwing aan te laten sluiten bij deze schaal zal een hogere bouwmassa gewenst zijn. Daarnaast dient de hoogte ook een ander doel, te weten het geluid. Ondanks de geluidswerende functie van deze bebouwing zal het binnenklimaat van de woning hier geen last van hebben. De gebouwen schermen daarnaast het geluid af voor de achterliggende binnenterreinen en woongebouwen. 

Wat gebeurt er met waterafvoer in het Nieuwe Noord?

Het plan is klimaatadaptief uitgewerkt. Forse regenbuien kunnen worden opgevangen. Water wordt zoveel mogelijk vastgehouden. Onder het groen, straatwerk en speelplaatsen op de dakparken wordt regenwater gebufferd. Hierdoor zal tijdens warmere perioden voldoende water aanwezig te zijn om het groen vitaal en mooi te houden. Een eventueel overschot aan regenwater zal afgevoerd worden naar de wadi (een verlaagde groenstrook die tijdelijk water kan bufferen). Deze wadi ligt in de “Groene long” en zal droogvallen zodra het water geïnfiltreerd is.  

Hoe worden de woning verwarmd?

De wooneenheden worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk. De verwarming en koeling van de wooneenheden zullen worden geregeld door een duurzame warmte- en koude opslag.  

Komen er genoeg betaalbare woningen? 

Evast conformeert zich aan ca. 50% betaalbare woningen en 50% woningen in de vrije sector of koop, waarbij ‘betaalbaar’ verdeeld wordt in 30% sociaal en 20% middelduur. De woonoppervlakten sluiten daarbij aan op de vraag vanuit de markt. Dit zijn kleinere en betaalbare wooneenheden die aansluiten op het product dat o.a. starters wensen.

Afbeeldingen: Overzicht van verdeling in woningen en de grootte van de appartementen (Evast, 2021)

Wat zijn de vervolgstappen?

Het huidige plan wordt op dit moment verder uitgewerkt. Denk hierbij aan het opstellen van het bestemmingsplan. Deze kunt u uiteraard te zijner tijd inzien. Zodra het ontwerpbestemmingsplan gereed en inzichtelijk is zal, zowel de gemeente als Evast, u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is ontvangt u een e-mail. Uiteraard kunt u de ontwikkelingen ook volgen via deze website www.hetnieuwenoord.nl.

Zijn er nog andere plannen op langere termijn?

Op de lange termijn (2030-2040) is de gemeentelijke ambitie om de N201 naar het noorden om te leggen, waarna de huidige provinciale weg kan transformeren naar een gemeentelijke binnenring, waardoor Hoofddorp aan de noordzijde meer ontsluitingsmogelijkheden krijgt. Hierdoor worden bestaande ontsluitingswegen als de Hoofdweg ontlast en ontstaan er meer mogelijkheden voor transformatie en woningbouw. In Hoofddorp-Noord kunnen op dit moment na de wijziging van de aansluiting op de N201, nog circa 1000 woningen worden gebouwd omdat daarboven de Hoofdweg onvoldoende afwikkelingscapaciteit heeft. Die nieuwe gemeentelijke binnenring biedt ook veel mogelijkheden voor uitbreiding van het HOV-vervoersnet met in het verlengde daarvan een mindere noodzaak tot aanleg van parkeervoorzieningen.

Wat zijn de ambities voor Hoofddorp-Noord?

De ambitie is om in Hoofddorp-Noord woningen toe te voegen en zo een gemengd en stedelijk woonmilieu te creëren. In dit gebied staat duurzame mobiliteit (fiets, lopen en HOV) voorop . Om het woon- en leefkwaliteit te versterken wordt er een grote bijdrage geleverd aan klimaatbestendigheid, hittestress en waterbuffering.

Door het parkeren zoveel mogelijk ondergronds (half verdiept, verhoogd maaiveld) te realiseren, ontstaat er een hoogwaardig, zoveel mogelijk groen, woonmilieu. Dit uitgangspunt vereist een bloksgewijze herontwikkeling, zoals nu door Evast wordt ingezet. Bloksgewijze als tegenhanger van individuele transformatie van panden en percelen. Door meerdere voormalige bedrijfspercelen te koppelen kan ondergronds parkeren worden gerealiseerd en gezorgd worden voor een groen en verblijfsgebied in plaats van door auto’s gedomineerd maaiveld.

Ontwikkelingen worden toegelaten die bijdragen aan een gemengd, gestapeld, stedelijk, robuust en dynamisch gebied. Een gebied met een diversiteit aan bewoners en ondernemers, waar nieuw wonen met nieuw werken wordt gecombineerd, met een goede openbare ruimte en waarin ondernemers en bewoners samen Nieuw Noord creëren.

Impressie van Het Nieuwe Noord (Evast Vastgoed B.V., 2021)

Wie zorgt dat de ontwikkeling in goede banen wordt geleid?

Deze locatie is eigendom van Evast Vastgoed B.V., die inmiddels een schetsontwerp voor de stedenbouwkundige uitwerking heeft opgesteld. Met Evast is een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de AM-locatie samen met de gemeente te onderzoeken. Die haalbaarheid bestaat uit het zoveel mogelijk synchroon uitwerken van het gemeentelijke Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het Stedenbouwkundig Ontwerp van Evast. Deze beide documenten vormen de basis voor een vervolgovereenkomst, een anterieure overeenkomst, waarin de stedenbouwkundige planopzet en het stedenbouwkundige kader worden vastgelegd en gemeente en Evast over en weer de voorwaarden uitwerken waaronder de ontwikkeling kan plaatsvinden.

Meer informatie

Bekijk het raadsvoorstel over de ontwikkelstrategie Hoofddorp Noord.

Heeft u vragen?

Neem contact op door het sturen van een e-mail t.n.v. Frans Breg of Sabrina Bruinsma (projectmanagers) via info@haarlemmermeer.nl. Zet “Het Nieuwe Noord, Hoofddorp” in het onderwerp.