.

Ontwikkeling van Het Nieuwe Noord

Gelegen tussen de Wijkermeerstraat, de N201 en de Hoofdweg ontwikkelt Evast in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer ‘Het Nieuwe Noord'. Wonen midden in de stad, met de voordelen van goede bereikbaarheid. Lees de laatste informatie op deze pagina.

Op de locatie staan momenteel leegstaande bedrijfspanden, die plaats zullen maken voor circa 600 woningen. Er zal een mix van verschillende woningbouwsegmenten worden gerealiseerd. De appartementen komen te liggen rondom een centrale groenvoorziening. Auto’s worden zoveel mogelijk ondergronds geparkeerd om een autovrij woongebied te creëren.

Locatie van Het Nieuwe Noord (Evast Vastgoed B.V., 2021)

Het doel van de gemeente is om het bedrijventerrein te transformeren naar een nieuw gemengd woongebied. Samen met belanghebbenden en betrokkenen is er een ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Noord gekomen, welke door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin zijn de ruimtelijke kaders voor deze ontwikkeling uitgewerkt.

Om de woningen te kunnen realiseren dient de ontsluiting van het gebied te worden aangepast. Hierbij is het plan om de Wijkermeerstraat te ontdoen van vrachtverkeer en van het laatste deel een 30 km weg te maken. Het vrachtverkeer, maar ook een deel van het nieuwe woonverkeer, zal via een nieuwe parallelweg aan de noordzijde van het plangebied, richting de Hoofdweg/N201 worden geleid.

Impressie van Het Nieuwe Noord. (Evast Vastgoed B.V., 2021)

Online informatieavond over Het Nieuwe Noord

Op dinsdag 23 maart 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats. Hier werden de ontwikkelstrategie voor Hoofddorp Noord, het stedenbouwkundige plan en de wijziging van de verkeerssituatie uitgelicht. U kunt deze bijeenkomst hier terugkijken. Via die link vind u ook de gestelde vragen met antwoorden terug.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat een verdiepende informatiebijeenkomst gewenst is. Deze vindt plaats op woensdag 21 april van 19:00 tot 20:30 uur en vindt online plaats.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Laat uw gegevens achter. Doe dit uiterlijk voor dinsdag 20 april 20:00 uur. U ontvangt op woensdag 21 april een e-mail met instructies.

Veelgestelde vragen

Klik hier en bekijk de veelgestelde vragen met antwoorden over het Nieuwe Noord.

Waarom deze ontwikkeling?

Door de grote vraag naar woningen in de Metropoolregio Amsterdam is de druk op de woningmarkt in en om Haarlemmermeer erg groot. De vraag is niet alleen groot, maar ook erg divers. Haarlemmermeer heeft meerdere bouwlocaties tot haar beschikking. Dit biedt kansen om het aantrekkelijke woonklimaat in Haarlemmermeer verder uit te bouwen met nieuwe woonmilieus. Daarmee bieden we meer woonruimte voor Haarlemmermeerders en voor woningzoekenden vanuit de gehele Metropoolregio Amsterdam. Zo dragen we bij aan onze ambitie voor een aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat voor bedrijven in en om Haarlemmermeer.

Momenteel zijn er vooral eengezinswoningen in Haarlemmermeer en is de vraag naar appartementen groot. Daarom wordt er in Hoofddorp nu meer ingezet op gestapelde woningen. Daarbij speelt onder andere de nabijheid van voorzieningen en (toekomstige) hoogwaardige openbaar vervoer HOV-haltes een grote rol in de keuze voor het bouwen van grotere aantallen van dit type woningen.

Waarom Hoofddorp Noord?

Hoofddorp Noord ligt in een stedelijk gebied, nabij het stadscentrum, goed ontsloten en vooralsnog niet ontsloten met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-halte). De ambitie is om het bedrijventerrein Hoofddorp Noord te transformeren naar een aangenaam woon- en werkgebied met als focus een stedelijk woonmilieu. Dit bedrijventerrein is in de Deelstructuurvisie Hoofddorp aangewezen als binnenstedelijke transformatie locatie. In het kader van de grote woningopgave die Haarlemmermeer en de regio kent, is deze locatie in 2017 aangewezen als versnellingslocatie voor woningbouw. De ambitie hoe Hoofddorp Noord te transformeren is verankerd in het document Nieuw Noord, Ontwikkelstrategie voor de binnenstedelijke transformatie en vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2019.

Ontwikkeling op langere termijn?

Op de lange termijn (2030-2040) is de gemeentelijke ambitie om de N201 naar het noorden om te leggen, waarna de huidige provinciale weg kan transformeren naar een gemeentelijke binnenring, waardoor Hoofddorp aan de noordzijde meer ontsluitingsmogelijkheden krijgt. Hierdoor worden bestaande ontsluitingswegen als de Hoofdweg ontlast en ontstaan er meer mogelijkheden voor transformatie en woningbouw. In Hoofddorp-Noord kunnen op dit moment na de wijziging van de aansluiting op de N201, nog circa 1000 woningen worden gebouwd omdat daarboven de Hoofdweg onvoldoende afwikkelingscapaciteit heeft. Die nieuwe gemeentelijke binnenring biedt ook veel mogelijkheden voor uitbreiding van het HOV-vervoersnet met in het verlengde daarvan een mindere noodzaak tot aanleg van parkeervoorzieningen.

Wat zijn de ambities?

De ambitie is om in Hoofddorp Noord deels het werken te behouden waar dat kan en in aanvulling daarop door middel van het toevoegen van woningen met een dichtheid van ca. 150/ha een gemengd en stedelijk woonmilieu te creëren waar duurzame mobiliteit (fiets, lopen en HOV) voorop staat. Om het woon- en leefkwaliteit te versterken wordt er een grote bijdrage geleverd aan klimaatbestendigheid, hittestress en waterbuffering. Door het parkeren zoveel mogelijk ondergronds (half verdiept, verhoogd maaiveld) te realiseren, ontstaat er een hoogwaardig, zoveel mogelijk groen, woonmilieu. Dit uitgangspunt vereist een bloksgewijze herontwikkeling, zoals nu door Evast wordt ingezet. Bloksgewijze als tegenhanger van individuele transformatie van panden en percelen. Door meerdere voormalige bedrijfspercelen te koppelen kan ondergronds parkeren worden gerealiseerd en gezorgd worden voor een groen en verblijfsgebied in plaats van door auto’s gedomineerd maaiveld. Ontwikkelingen worden toegelaten die bijdragen aan een gemengd, gestapeld, stedelijk, robuust en dynamisch gebied. Een gebied met een diversiteit aan bewoners en ondernemers, waar nieuw wonen met nieuw werken wordt gecombineerd, met een goede openbare ruimte en waarin ondernemers en bewoners samen Nieuw Noord creëren.

Impressie van Het Nieuwe Noord (Evast Vastgoed B.V., 2021)

Wat doet Evast?

Deze locatie is eigendom van Evast Vastgoed B.V., die inmiddels een schetsontwerp voor de stedenbouwkundige uitwerking heeft opgesteld. Met Evast is een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de AM-locatie samen met de gemeente te onderzoeken. Die haalbaarheid bestaat uit het zoveel mogelijk synchroon uitwerken van het gemeentelijke Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het Stedenbouwkundig Ontwerp van Evast. Deze beide plandocumenten vormen de basis voor een vervolgovereenkomst, een anterieure overeenkomst, waarin de stedenbouwkundige planopzet en het stedenbouwkundige kader worden vastgelegd en gemeente en Evast over en weer de voorwaarden uitwerken waaronder de ontwikkeling kan plaatsvinden.

Meer informatie

Bekijk het raadsvoorstel over de ontwikkelstrategie Hoofddorp Noord.