Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen en antwoorden Het Nieuwe Noord

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over Het Nieuwe Noord. Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die door inwoners en ondernemers worden gesteld. Heeft u zelf vragen? Neem dan contact op met het projectteam Het Nieuwe Noord. Dit kan via 0900 1852 of stuur een e-mail naar hetnieuwenoord@haarlemmermeer.nl.

Parkeren

Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Insteekhavens worden vervangen door langsparkeervakken om de weg te verbreden. Hier kunnen auto's fileparkeren.

Deze route verandert niet. Het verkeer vanaf Schiphol en de A4 rijdt grotendeels via de noordelijke afrit op het noordelijke kruispunt. Dit verkeer rijdt richting het centrum de Hoofdweg-Oostzijde op. Als de bestemming het bedrijventerrein of de nieuwe woningen is, wordt via het tweede kruispunt de Hoofdweg-Westzijde gekozen. En dan is het mogelijk om rechtsaf de nieuwe parallelweg op te gaan.

Verkeer

Personenauto's kunnen de wijk in én uit via de nieuwe parallelweg of de Wijkermeerstraat. Dit heeft te maken met de route en de bestemming. Waar je nu met een vrachtwagen via de Wijkermeerstraat rijdt, zal dat in de nieuwe situatie altijd de nieuwe parallelweg aan de noordzijde langs de N201 zijn. Zowel het bedrijventerrein op als het bedrijventerrein af. 

De kruising tussen de Burgemeester Pabstlaan, de Hoofdweg West en Hoofdweg Oostzijde is druk. Ook zijn er lange wachttijden in de spits. Daarom wordt in de Hoofdweg-West ter hoogte van het nieuwe plan een knip of bussluis gemaakt. Autoverkeer van en naar de provinciale weg (Weg om de Noord) moet daardoor voor de Hoofdweg Oostzijde kiezen. Het doorgaand verkeer op de Hoofdweg Westzijde neemt hierdoor af. De verkeerslichten bij de Burgemeester Pabstlaan worden hiervoor weggehaald. De wachttijden op het dubbele kruispunt nemen hierdoor af.

Ja, de woningen aan de Hoofdweg blijven bereikbaar. Het verkeer rijdt via de Hoofdweg Oostzijde en het kruispunt bij de Burgemeester Pabstlaan. Van en richting het centrum is er geen wijziging.

Op dit moment is er sprake van een afrit van Cruquius-Haarlem richting Het Nieuwe Noord. Die afrit eindigt straks op het kruispunt met de Noordmeerstraat. Hierna kun je met de auto de parallelweg naar de Hoofdweg volgen, als je richting het centrum gaat, en de Noordmeerstraat als je richting het bedrijventerrein gaat. Ook de nieuwe noordelijke woonblokken kun je via de parallelweg bereiken. En de zuidelijke woonblokken bereik je via de Noordmeerstraat en Wijkermeerstraat. Het kruispunt met de Hoofdweg wijzigt dus en uit doorrekeningen van het bureau GoudappelCoffeng is gebleken dat dit aangepaste kruispunt het aanbod van (ook vracht)verkeer aan kan. Sterker nog de capaciteit van het kruispunt neemt toe, waardoor we ook het verkeer van de bewoners van de 600 nieuwe woningen extra kunnen ontsluiten (in totaal zelfs 1100 woningen).

De afrit is niet volledig op de tekening zichtbaar, maar wordt ten opzichte van de huidige locatie in westelijke richting (voor de bouwmarkt) verplaatst. De provincie is hierbij betrokken en kan er mee instemmen.

De verkeerssituatie op de Beetslaan en Meerstraat blijft hetzelfde.

Hiervoor wordt een bouwlogistiek plan gemaakt. Het is belangrijk dat het bedrijventerrein bereikbaar is. Daarnaast is verandering van de verkeerssituatie belangrijk voor de oplevering van de woningen. Dit kan enkele jaren duren. Zodra de logistieke plannen zijn uitgewerkt worden bewoners en bedrijven geïnformeerd en gehoord. Hiervoor stelt de ontwikkelaar in afstemming met de gemeente een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids- Veiligheids- en Communicatieplan (BLVC) op.

De direct met de ontwikkeling samenhangende verkeerstechnische aanpassingen betreffen de verlegde afrit, parallelweg en aansluiting op de Hoofdweg, de verbreding van de Noordmeerstraat, de herinrichting van de Wijkermeerstraat met twee rijlopers voor met name personenverkeer en parkeerhavens, alsmede de knip in de Hoofdweg-Westzijde. Meer ingrepen worden niet voorzien. De tijdens de bijeenkomst naar voren gebrachte vragen met een bredere scope (zie hiervoor) zullen in een extra bijeenkomst nog worden besproken. Daar worden de aanwezigen voor uitgenodigd.

De bestaande woningen aan de Achtermeerstraat en de laatste woning aan de Hoofdweg-Westzijde komen straks meer in een woonomgeving te liggen. Voor de nieuwe woningen worden voldoende nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Deze worden voor het grootste gedeelte onder het gebouw aangelegd.

De maximum snelheid op de provinciale weg N201 blijft hetzelfde. Deze snelheid is bepaald door de provincie als wegbeheerder. Het is de wens van de gemeente om de provinciale weg naar het noorden te verplaatsen. Hierdoor kan de bestaande weg als stadsring met 50 km/u gaan functioneren met ook de mogelijkheid om meer aansluitingen vanuit de bestaande stad op die ring te maken en daarmee de bestaande aansluitingen te ontlasten.

Het geluidsonderzoek is gericht op de 600 nieuwe woningen en houdt rekening met het wegverkeer op de provinciale weg, de nieuwe parallelweg en de Hoofdweg. 

Deze voldoet aan de huidige wettelijke normen, maar de in 2022 herziene advieswaarden van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) worden overschreden. Dit geldt ook voor een groot deel van Hoofddorp. De advieswaarden worden op dit moment in Brussel verwerkt in nieuwe Europese richtlijnen en instructies voor de nationale overheden. Deze worden vanaf 2030/2035 ingevoerd.

Ja, er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid.