Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Parkeren in 2030

In juli 2023 hebben ongeveer 250 Hoofddorpers - bewoners en ondernemers - informatiebijeenkomsten bezocht over het toekomstige parkeren in het centrum van Hoofddorp. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde bureau Empaction twee parkeeronderzoeken. Naar autoparkeren en fietsparkeren in het centrum van Hoofddorp. Op deze pagina leest u de inhoud van deze presentatie.

Inleiding parkeren Hoofddorp

Het stadscentrum is tot 2030 volop in ontwikkeling. Elke gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door een aantal belangrijke aandachtsgebieden. Zoals de focus op groen, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dat vraagt om een duidelijke visie in het kader van mobiliteit en uitvoering. Mobiliteit is het verplaatsen van personen, goederen en berichten in een gebied. Hierbij is de concept Visie Stadscentrum Hoofddorp leidend.

De ontwikkeling van het gebied vraagt om een aangescherpt parkeerbeleid en/of mobiliteitsbeleid. Daarom zijn er recent twee onderzoeken gedaan. Ten eerste naar de capaciteit van autoparkeren in 2030 en de varianten die daar mogelijk zijn. Ten tweede een fietsdruk onderzoek in het centrum op een aantal drukke locaties. Hierbij zijn fietsen, bakfietsen, scooters en brommers meegenomen.

Autoparkeren

In de gebiedsontwikkeling is het van belang dat er een goede balans is tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. De parkeervraag is gebaseerd op de verschillende functies. Bijvoorbeeld wonen en bezoek aan woningen, winkels en bedrijven. Het aanbod verandert. Op verschillende parkeerterreinen wordt gebouwd en daarvoor komt (elders) ondergronds parkeren terug. Daarvoor is er een parkeerbalans opgesteld die inzicht geeft in hoe en wanneer de komende jaren de vraag en het aanbod zich zal ontwikkelen. Daarbij geven we extra aandacht aan de tijdelijke situatie, die ongeveer 5 jaar duurt. Het is belangrijk om verschillende varianten te onderzoeken, waarbij meerdere opties mogelijk zijn. U leest hier meer over bij 'Varianten en conclusies' op de pagina Parkeren in 2030.

Gebieden telling 2015

Het uitgangspunt is 3.814 parkeerplaatsen volgens het raadsbesluit in 2020. Toen is er echter geteld in een kleiner gebied, terwijl veel bezoekers van het winkelcentrum in de wijken erom heen parkeren. Wat in sommige gevallen tot overlast voor de bewoners leidt. Het is logischer het centrumgebied in relatie tot parkeren iets groter te bekijken. In het centrum en omliggende wijken kennen we verschillende parkeerregels en tarieven en dat is verwarrend. We zullen moeten bekijken of en op welke wijze we dit voor alle gebruikers het beste kunnen inrichten.

Gebieden

Er is onderzoek gedaan aan de hand van 4 gebieden. In gebied A/B is de centrumzicht- en parkzichtgarage voorzien en in gebied C de Binnenweg garage. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of deze garages er komen.

Parkeergebieden A, B, C, D en E

Bron: Empaction

Gebied A = Omgeving Winkelgebied
Gebied B = Omgeving Raadhuisplein  
Gebied C = Piratenwijk en Verzetsheldenwijk  
Gebied D = Omgeving Kruisweg (Noord) 
Gebied E = Oude buurtje 

Centrum

Er is in 2023 aan de hand van varianten een doorkijk gemaakt naar 2030 voor een logische eindsituatie. Er zijn zorgen over bezoekers van bewoners. Daar wordt extra aandacht aan besteed. Daarnaast zal er tussen alle gebieden (A t/m E, hoofdstuk 2.2) een logische samenhang moeten zijn. Beleidskeuzes in het ene gebied hebben namelijk een gevolg voor het andere gebied.

Zoals gezegd vragen de ontwikkelingen om heldere en eenduidige keuzes op het gebied van mobiliteit. Een aantal staan hieronder benoemd, waarbij er ook een samenhang is tussen de keuzes. Maar er zullen zaken veranderen: in aanbod, in regels en tarieven. Dit wordt de komende maanden in een volgende studie onderzocht.

Centrumontwikkeling 2030 kan leiden tot andere (mobiliteits)keuzes:

 • Realiseren aanvullende capaciteit
 • Invoeren van een (betaald) parkeerregeling
 • Invoeren van een alternatief parkeervergunningstelsel
 • Hoe om te gaan met doelgroep parkeren waaronder bezoekers
 • Loopafstanden van de functie naar parkeervoorzieningen
 • Hoe om te gaan met de tariefstelling van verschillende doelgroepen
 • Hoe maken wij het gebruik van parkeren in het centrum eenvoudig en toegankelijk

Varianten en conclusies

In onderstaande tabel ziet u een aantal scenario’s, dit noemen we ook wel varianten. Deze varianten hebben betrekking op twee toekomstige parkeergarages: binnenweg en centrumzicht/parkzicht. De varianten staan in de tabel hieronder.

Een aantal varianten valt af. Niet bouwen is namelijk geen optie. Dit ziet u aan de vele rode auto’s in de tabel. Dat duidt op een tekort aan parkeerplaatsen. Groene auto’s betekent een overschot aan parkeerplaatsen. De €-tekens in de tabel staan voor de mate van investering.

Scenario 6 en 7 lijken het meeste in balans. We creëren daar een aanvaardbaar overschot. De komende maanden werken we dit verder uit en besluitvorming is van veel meer afhankelijk dan capaciteit.

Scenario1234567
Binnenweg (400 parkeerplaatsen)Wel NietNiet1/21/2Niet(1/2) Reservering 200
Centrumzicht/Parkzicht (550 parkeerplaatsen)WelNiet1/21/2Wel500500
Effecten
Te benutten gebied A3.0682.1372.4072.6032.8722.6272.823
Te benutten totale gebied4.1363.2053.4753.6713.9403.6953.891
Te veel / te weinig parkeerplaatsenVeel te veelVeel te weinigTe weinigEen beetje te weinigEen beetje te veelEen beetje te veelEen beetje te veel
Effect loopafstand-----⇒ langere loopafstand⇒ langere loopafstand
Parkeerregels-----
Investering€€€-€€€€ 1/2€€€€ 1/2

De bouwkosten van parkeergarage zijn minimaal €50.000 per parkeerplaats. We zoeken dus naar de balans, in de wetenschap dat je nooit voor de piekmomenten kunt bouwen. Een ander aandachtspunt is loopafstand van de parkeervoorziening naar de bijvoorbeeld de winkels. Een richtlijn hiervoor is ca. 500 meter, afhankelijk van wat er gebouwd zal worden, is de loopafstand langer.

 • Variant 1 vraagt om hogere investeringen. Dat, in combinatie met een heel groot overschot aan parkeerplaatsen (3 groene auto’s), maakt dat deze variant waarschijnlijk afvalt.

De bouwkosten van de ondergrondse parkeerplaats is minimaal €50.000 per parkeerplaats.

 • Varianten 2 en 3 zijn vanuit verkeersoogpunt geen optie, er zijn dan te weinig parkeerplaatsen (3 rode auto’s). Ook variant 4 valt om die reden af, zij het met een kleiner tekort aan parkeerplaatsen (1 rode auto).
 • Het is belangrijk om te weten dat de cijfers in de tabellen om de piekmomenten gaan. Buiten de piekmomenten is er ruime parkeergelegenheid.
 • Loopafstanden zijn belangrijk. In variant 6 zien we dat als we 500 parkeerplaatsen bijbouwen, we voldoende capaciteit realiseren voor de vraag. Soms zal men dan op piekmomenten wel verder moeten lopen, afhankelijk van waar men moet zijn. Als de garage vol is, moet men misschien verderop in de wijken gaan staan. In variant 5 waar we ook een halve parkeergarage aan de Binnenweg voorzien, is er meer spreiding en meer capaciteit nabij het centrum. Hierdoor is uitwijken naar de wijken op piekmomenten misschien minder nodig. Twee garages bouwen vraagt echter weer meer investeringen.
 • Bij het samenvoegen van alle gebieden wordt de loopafstand maximaal 800 -  1000 meter.
 • Bij een loopafstand van de maximale 500 meter (volgens de CROW-normen) zijn er ongeveer 700 plaatsen nodig. CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.
 • Die 700 plaatsen kunnen opgevangen worden met variant 7. Dan komen er in ieder geval 500 plaatsen bij, met een ruimtereservering van 200 plaatsen op de Binnenweg. Zolang er 500 plaatsen zijn, zal de loopafstand langer zijn. Door de reservering in de toekomst, kan geleerd worden in de praktijk. Is die tweede garage echt nodig?
 • Wijziging in het beleid is nodig en wordt ingezet als sturingselement. Op het gebied van parkeerregels, parkeervergunningen en tarieven. Bijvoorbeeld: als het betaald parkeren op straat duurder wordt of langer geldt, parkeert men waarschijnlijk eerder in de garage.

Vervolgstappen

We werken de komende maanden het parkeervraagstuk verder uit aan de hand van de bovenstaande informatie. Daarbij nemen we de volgende stappen:

Stap 1  Informele inventarisatie wens en behoefte doelgroepen / bewoners
Stap 2Verkennen van verkeerstechnische afwikkelingen in de deelgebieden
Stap 3Verkennen van de beleidsmatige effecten en de gevolgen voor de doelgroepen
Stap 4Opstellen van de financiële analyse en investeringen van de varianten
Stap 5De samenhang van de ambities van de stad in relatie tot de integrale afweging parkeren 2030

Fietsparkeren

Fietsparkeren is essentieel voor een goede mobiliteit van en naar het centrum. Het onderzoek om de drukte van het stallen van fietsen te meten, is gemeten op een aantal momenten in de week. Er is gemeten in een representatieve week op de vrijdagmiddag, zaterdagmiddag- en avond en de zondagmiddag. We meten de drukte bij een stalplaats en ongeveer vijf meter daaromheen. We weten dat de Nederlander het liefst de fiets mee naar binnen neemt, dus het goed en dichtbij kunnen stallen, is essentieel.

Het onderzoek naar fietsparkeerdruk

 • De capaciteit is in kaart gebracht, naar soort stalling.
 • Afgezet tegen het aantal fietsen in de stalling en binnen 5 meter naast de stalling.
 • De fietsen binnen 5 meter van de stalling behoren ook tot de vraag naar de stalling.

De capaciteit en het aantal geparkeerde fietsen/brommers tegen elkaar afzetten, zorgt voor een bezetting van de stalling.

Resultaten per moment

In de tabel hieronder staat de fietsparkeerdruk per moment en per plek. 

 • Lage druk: onder de 70%
 • Middelmatige druk: tussen de 70 en 85 %
 • Hoge druk: boven de 85%

Per straat zijn er meerdere secties. Dus per straat ziet u hoe het ervoor staat, ene sectie is iets drukker dan de andere sectie. Dat vraagt mogelijk om het verplaatsen van stalplaatsen, immers we willen zo dicht mogelijk bij de eindbestemming parkeren.

VrijdagmiddagZaterdagmiddagZaterdagavondZondagmiddag
Fietsparkeerdruk totale gebiedLage drukLage drukLage drukLage druk
Burgemeester van StampleinMiddelmatige drukMiddelmatige drukMiddelmatige drukMiddelmatige druk
ConcourslaanMiddelmatige drukLage drukMiddelmatige drukLage druk
TuinwegMiddelmatige drukMiddelmatige drukLage drukLage druk
TussenwegLage drukLage drukLage drukMiddelmatige druk

Clusters

Een cluster is 5 of meer fietsen bij elkaar zonder een stalling binnen 5 meter afstand. Deze clusters zijn de clusters over alle meetmomenten. De meeste clusters op zaterdag en zondag. Er zijn vooral clusters bij:

 • Stegen naar Polderplein
 • Kruisweg
 • Tussenweg
 • Marktlaan nabij Burgemeester van Stamplein

Conclusies

 • Concentratie druk rond dezelfde punten.
 • De druk is over het hele gebied relatief laag.
 • Voornamelijk druk: Burgemeester van Stamplein.
 • Aandacht voor de druk op de Concourslaan.
 • Clusters bij stegen Polderplein, Marktlaan nabij Burgemeester van Stamplein, Tussenweg en Kruisweg.
 • Clusters bij bedrijven, zoals een fietsenwinkel en restaurant.
 • Mogelijke oplossing: fietsenrekken van weinig gebruikte locaties verplaatsen naar locaties met clusters.

Vervolgstappen

Vervolgstappen voor fietsen staan net als voor autoparkeren de komende maanden op de agenda. Waarbij een bewaakte stalling tot een van de opties zal behoren. Op die manier geven we een kwaliteitsimpuls aan het ordentelijk stallen en dringen we het stelen van fietsen terug.

Stap 1  Informele inventarisatie wens en behoefte doelgroepen / bewoners
Stap 2Nader verkennen van de kwaliteitsimpuls (ondergrondse) fietsenstallingen
Stap 3Nadere afweging handhaving buiten de aangewezen fietsenstallingen

Samenvatting

 • Er verdwijnen parkeerplaatsen (op maaiveld).
 • Nieuwe openbare parkeerplaatsen komen inpandig. Hoeveel er komen bepaalt de gemeenteraad.
 • Loopafstanden worden op sommige tijden langer.
 • Efficiënt omgaan met parkeren, betekent aanpassingen in de parkeerregels. Er wordt onderzoek gedaan naar:
  • Uitbreiden betaald parkeren, ook in huidige blauwe zones
  • Passende parkeertarieven
  • Parkeerplekken vergunninghouders
  • Een passende fietsparkeeroplossing

Heeft u vragen?

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen door een e-mail te sturen naar stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl. Zet hierbij ‘parkeren’ in het onderwerp.