Het raadhuis van Haarlemmermeer

Plannen voor gemeentehuis

25 februari 2020
Stadscentrum Hoofddorp

In 2018 is besloten dat het tijd wordt voor nieuwe gemeentelijke huisvesting. Het huidige raadhuis aan het Raadhuisplein in Hoofddorp voldoet al een hele tijd niet meer aan de huisvestingseisen en is sterk verouderd. Het pand lekt, piept en kraakt. Daarom zijn er plannen gemaakt voor een nieuw gebouw. Het plan uit 2018 is: een gemeentekantoor aan de Burgemeester van der Willigenlaan en een renovatie van de voorkant van het bestaande raadhuis voor het gemeentebestuur.

Nieuwe ontwikkelingen

In de tussenliggende tijd hebben de marktsituatie (stikstofbesluit, prijsstijgingen en bouwontwikkelingen) en de financiële situatie de gemeente gedwongen kritisch naar de plannen te kijken. Niet alleen voor het nieuwe gemeentehuis, maar in de volle breedte van alle beleidsvelden. Onder de projectnaam ‘Ombuigingen’ is doorgerekend welke bezuinigingen de gemeente zou kunnen doorvoeren om financieel gezond te blijven. Deze plannen zijn nog niet rond en worden ook nog besproken met het college en de gemeenteraad. Meer informatie volgt dus nog. 

Het raadhuis van Haarlemmermeer

Het raadhuis aan het Raadhuisplein. Foto: Margo Oosterveen

Er kan ook voor de nieuwbouwplannen voor het gemeentehuis een financieel voordeel behaald worden. Het ziet er nu naar uit dat de bouw van één nieuw gebouw een structurele besparing kan opleveren van 1 miljoen euro. Veel geld dus. Door uit te gaan van een functioneel en doelmatig gebouw kan ook in de uitwerking van het plan bespaard worden. En de exploitatie van de nieuwe huisvesting wordt goedkoper. Bij het maken van het ontwerp wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van de gemeente Haarlemmermeer.

Hoe nu verder?

De bouw van het nieuwe gemeentehuis is integraal onderdeel van de ontwikkelingen van Stadscentrum Hoofddorp. Het vormt één geheel met het bruisende plein dat de gemeente wil creëren.

Op 26 maart worden de plannen voor Stadscentrum Hoofddorp in een besloten, informatieve bijeenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderdeel van deze bijeenkomst is ook het voorstel voor het nieuwe gemeentehuis. Als de gemeenteraad het net zo kansrijk vindt als het college, wordt er een definitief voorstel gemaakt. Vragen en opmerkingen van de gemeenteraad worden hierin verwerkt. Dit plan wordt dan voor de zomer opnieuw besproken met de raad.

Het totaalpakket aan ombuigingen wordt tijdens de behandeling van de Voorjaarsrapportage op 18 juni 2020 besproken met de gemeenteraad. Hier is de 1 miljoen euro die structureel bezuinigd kan worden op de bouw van een nieuw gemeentehuis een onderdeel van.