Handhaving en toezicht

Handhavers bewaken de leefbaarheid van de gemeente voor bewoners. Zij zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dit betekent dat zij bij overtredingen of overlast ook een bekeuring kunnen uitdelen.

Ik ervaar overlast

Ervaart u overlast? Kan dat opgelost worden door een handhaver?

Wat doet handhaving?

Harde muziek op straat, een caravan die langdurig een parkeerplaats bezet houdt, zwerfvuil op straat. Dit kan allemaal tot ergernis of zelfs tot een conflict leiden. Komt u er zelf niet uit met de overlastgever? Dan kan handhaving in deze situaties helpen. Of handhaving nodig is wordt vooral door het gedrag van bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente bepaald.

Bevoegdheden

Handhavers controleren op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening fysiek domein. Ze mogen identiteiten controleren, processen-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

Hoe werkt handhaving?

Samen prioriteiten bepalen

Jaarlijks maakt de gemeente een plan op basis van prioriteiten. Die prioriteiten worden vooral bepaald aan de hand van signalen, klachten en meldingen. We werken informatiegestuurd: waar de meeste overlast is, zet de gemeente handhaving in op de momenten wanneer dit het hardst nodig is. Daarbij gaan we in gesprek met bewoners en ondernemers. En werken we samen met verschillende organisaties en ketenpartners.

Gebiedsgericht werken

Handhaving werkt ook gebiedsgericht: alle partijen die een belang hebben in een gebied werken samen en luisteren naar elkaar. Dat zijn bijvoorbeeld inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en handhaving, maar ook de vakspecialisten en beleidsmakers van de gemeente.

Geplande en flexibele inzet

De handhavers worden zo efficiënt mogelijk ingezet en verdeeld. Een deel wordt ingezet op geplande acties, bijvoorbeeld bij drank- en horecacontroles. Een ander deel wordt flexibel ingezet, zoals het flexteam en de straatcoaches. Zij treden dagelijks op bij signalen van overlast. De vraag naar handhaving is sterk gegroeid, maar het aantal handhavers is beperkt. De gemeente kan daarom niet altijd reageren op elke melding of klacht. Handhavers kunnen net als politie niet overal aanwezig zijn op de momenten dat overlast zich voordoet.

Werktijden

Handhavers werken 7 dagen in de week:

  • Van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 22.30 uur.
  • Zondag van 10.30 tot 19.00 uur.

Wat kan handhaving niet oplossen?

Onderling op te lossen

Alleen of extra handhaving is niet altijd de oplossing om overlast terug te dringen. We kijken vooral naar mogelijkheden om de oorzaak van overlast aan te pakken. Ook wordt vaak om handhaving gevraagd in situaties die inwoners onderling kunnen oplossen. Het belangrijkste aspect dat voor overlast zorgt is het gedrag van mensen zelf.

Overlast van dieren

Handhaving wordt regelmatig opgeroepen iets te doen aan overlast door dieren. Bijvoorbeeld bij loslopende ganzen en kwakende kikkers. Dit soort meldingen kan handhaving echter niet oplossen. Overlast door hondenpoep is moeilijk aan te pakken, omdat we een hond met zijn baasje op heterdaad moeten betrappen. Ook hierbij geldt weer: het gedrag van het baasje (wel of niet de hondenpoep opruimen) bepaalt in hoeverre handhaving kan of moet worden ingezet.

Wat zijn straatcoaches?

Straatcoaches zijn speciaal opgeleide gemeentelijke jeugdhandhavers. Zij houden toezicht bij bekende overlastplekken en gaan op overlastmeldingen af. Bij overlast spreken zij jongeren en omwonenden aan op ongewenst gedrag. Blijft dit gedrag zich herhalen? Dan delen straatcoaches een bekeuring uit of verwijzen ze jongeren bijvoorbeeld door naar Halt. Ook stellen de straatcoaches de ouders van jongeren op de hoogte. Op de pagina Jeugdoverlast leest u meer over hun taken en werktijden.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf oplossen of melden

Probeer problemen waar mogelijk zelf of met anderen op te lossen. Lukt dit niet en komt handhaving eraan te pas? Behandel ze dan met respect, ook als u het niet met hem of haar eens bent. De handhaver handelt niet uit eigenbelang, maar op basis van regels die nodig zijn. En tenslotte: melden blijft nuttig. Meldingen maken voor de gemeente zichtbaar waar sprake is van structurele problemen. Een melding betekent niet dat de gemeente gaat handhaven. Maar de meeste meldingen worden wel door handhaving gecontroleerd.

Meer weten?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening fysiek domein staan de regels van Haarlemmermeer die de landelijke regelgeving aanvullen. Er staan bijvoorbeeld regels in die gelden voor de openbare orde. Of het toezicht op horecabedrijven. Maar ook de veiligheid op de weg of de bescherming van het milieu en de natuur.

Twitter

U kunt via Twitter op de hoogte blijven van wat handhaving in Haarlemmermeer doet. Volg daarvoor @Handhavers_HLMR.

Waarom dragen handhavers een bodycam?

Voor meer veiligheid

In Haarlemmermeer kunt u toezichthouders en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) tegenkomen die een bodycam dragen. Dit is een kleine draagbare camera op hun uniform. Bodycams filmen als er agressie tegen handhavers wordt gebruikt. Zo zorgen ze voor hun veiligheid. Volgens de wet mogen zij een bodycam gebruiken.

Voor onderzoek en bewijs

Als de handhaver vindt dat er een onveilige situatie is, zet hij de bodycam aan. Met deze opnames is het achteraf mogelijk om zo’n situatie goed te onderzoeken. En ervoor te zorgen dat onschuldige burgers veilig zijn.

De politie kan deze beelden ook gebruiken als bewijs. Bijvoorbeeld voor opsporing of in een rechtszaak. Daarvoor moet de politie een vordering indienen.

Veilige opslag en beschermd gebruik van gegevens

Een bodycam slaat de volgende gegevens op:

  • Het unieke nummer van de handhaver van gemeente Haarlemmermeer.
  • Video-opnamen (beeld met geluid) met datum en tijdstip. De opnamen starten 30 seconden voordat de bodycam wordt ingeschakeld.

De opslag gebeurt versleuteld, waardoor er een wachtwoord nodig is op de opnames te bekijken. Verder zetten handhavers de opnames na hun dienst op een externe server. Tot die server hebben maar enkele mensen toegang.

Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Dit gebeurt alleen niet als handhaving of politie opnames nodig hebben in een lopend onderzoek.

Kan ik opnames van een bodycam bekijken?

U kunt opnames opvragen die van u zijn gemaakt met een bodycam. Dit heet het recht op inzage. U mag alleen beelden van uzelf bekijken. Dat betekent dat anderen onherkenbaar moeten zijn gemaakt.

Het opvragen doet u door een Wet open overheid (Woo) verzoek. Op de pagina Woo-verzoek leest u hoe u dit bij gemeente Haarlemmermeer aanvraagt.