Flexwoningen bouwen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die de druk op de woningmarkt moeten verminderen. Om flexwoningen te bouwen, moet u als ontwikkelaar op een aantal dingen letten. Lees welke dat zijn en hoe u een plan indient.

Wat is een flexwoning?

Flexwonen is een verzamelnaam voor verschillende tijdelijke woonoplossingen. Bij een flexwoning is minstens 1 van de volgende punten tijdelijk:

  • De woning zelf.
  • De periode dat iemand er woont (via een tijdelijk huurcontract).
  • Het gebruik van de plek waarop de woning is gebouwd.

Het gaat meestal om kleinere woningen die via transformatie (aanpassingen en verbouwingen) of door nieuwbouw zijn ontstaan.

Voor initiatiefnemers met grond

Uw initiatief indienen

Als u flexwoningen wilt bouwen op grond die u al heeft, kunt u uw initiatief indienen bij het Ondernemersplein. Nadat u contact op heeft genomen, volgt er een intake waarin u meer informatie krijgt. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar de ambtenaar met specifieke kennis.

Meer informatie en advies

Er zijn verschillende plekken waar u informatie of advies kunt krijgen over flexwonen:

Expertisecentrum Flexwonen

Expertisecentrum Flexwonen zorgt voor betere huisvesting voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben. Als u informatie over flexwonen zoekt, kunt u dat vinden op de website van Expertisecentrum Flexwonen. Zoals informatie over beleid, leveranciers,  beheerders en andere interessante partijen. Ook vindt u er voorbeelden uit de praktijk.

Crisis- en herstelwet

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren heeft in 2019 een kamerbrief over de Stimuleringsaanpak Flexwonen verstuurd. In de aanpak beschrijft zij onder andere de verruiming van mogelijkheden voor langere exploitatieperiode. De gemeente Haarlemmermeer heeft zich hiervoor aangemeld.

Verder geldt voor de hele gemeente Haarlemmermeer artikel 6, 1e lid van het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. U kunt daar meer over lezen in de brochure Over de Crisis- en herstelwet. De brochure is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden en dit is niet in alle gevallen toepasbaar. Daarnaast worden vergunningaanvragen nog steeds op de standaard punten getoetst. En blijft de bezwaartermijn van de normale procedure gelden.

Expertteam en versnellingskamers

In de kamerbrief van Kajsa Ollongren staat ook dat er een Expertteam Woningbouw is. Dit team kan voor versnellingskamers zorgen en meedenken met gemeentes. De gemeente Haarlemmermeer heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Expertteam Woningbouw. Als de gemeente tegen ingewikkelde vragen aanloopt, kan het expertteam helpen.

Voor initiatiefnemers zonder grond

Netwerk via Expertisecentrum Flexwonen

Wilt u flexwoningen bouwen, maar heeft u geen grond? Dan kunt u terecht bij het Expertisecentrum Flexwonen. Daar kunt u zich als ondernemer zichtbaar maken.

Openbare aanbestedingen

Op dit moment zijn er geen openbare aanbestedingen voor flexwonen, waarbij grond ter beschikking wordt gesteld.

Voor eigenaren van leegstaande gebouwen

Goede ruimtelijke ordening

Bent u eigenaar van een leegstaand kantoor, winkelpand of ander gebouw? Dan is het soms mogelijk om deze om te bouwen naar woningen. Er wordt dan eerst gekeken of het gebouw op een goede plek staat en of het gebouw geschikt is. Dus bijvoorbeeld niet pal naast de snelweg. Of  in een gebied van Schiphol met beperkingen of binnen de milieucontouren van een fabriek. Mensen moeten er namelijk prettig en veilig kunnen wonen.

Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken of er voldoende parkeerplaatsen zijn. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Regeling en vergunning

Als uw gebouw geschikt lijkt om verbouwd te worden, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Gebruik daarvoor de ‘kruimelgevallenregeling’ (artikel 2.12, 1e lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Deze regeling zorgt ervoor dat de burgemeester en wethouders van een bestemmingsplan kunnen afwijken als er een aanvraag  omgevingsvergunning wordt ingediend.

Om dit in gang te zetten, vraagt u een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. Deze procedure duurt maximaal 8 weken. De woningen moeten natuurlijk voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, zodat mensen er gezond en veilig kunnen wonen. Meer informatie over omgevingsvergunningen vindt u bij Omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Weet u niet zeker of uw plan haalbaar is? Ga dan eerst in gesprek met het Ondernemersplein.

Uw initiatief indienen

Denkt u dat uw plan voldoet aan de eisen? Dien het dan in bij het Ondernemersplein. Daarna volgt een intake.

Voor aanbieders van grond

Zoekt u een ontwikkelaar om grond te ontwikkelen die u al bezit? Dat kan samen met de gemeente of een corporatie. Neem contact op met het Ondernemersplein voor meer uitleg.

Werkt u liever samen met een commerciële partij? Ga dan via het Expertisecentrum Flexwonen op zoek.

Meestgestelde vragen