Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Werkzaamheden Raadhuisplein

Op deze pagina leest u de inhoud van een informatiebrief uit mei 2024 over de beginnende werkzaamheden op en rondom het Raadhuisplein.

De samenvatting van onderstaande informatie staat op de pagina ‘Raadhuisplein en omgevingexterne-link-icoon’.  

Vanaf juni 2024 start er een aantal werkzaamheden  

Dit zijn werkzaamheden op en rondom het Raadhuisplein, als onderdeel van het aantrekkelijker maken van Stadcentrum van Hoofddorp en om invulling te geven aan de grote vraag naar woningen. Voor 2024 gaat het om  de start van de bouw van het woongebouw Sem op het Apriscoterrein. En de start van de bouw van het gemeentehuis. Dit is de verwachte planning. De planning kan nog wijzigen door de lopende procedures voor deze projecten, zoals de omgevingsvergunningen voor Sem en het nieuwe gemeentehuis. Voor het gemeentehuis moet de omgevingsvergunning nog worden afgegeven en moet er nog een bouwende partij worden gecontracteerd. De exacte planning kan dus nog wijzigen.  

Voorbereidende werkzaamheden 

Om start bouw mogelijk te maken vinden een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van bouwplaatsinrichtingen. De werkzaamheden aan kabels en leidingen, de bouw van het gemeentehuis en de bouw van het SEM-gebouw hebben gevolgen voor het gebruik van het Raadhuisplein. Alle woningen, bedrijven, winkels en culturele instellingen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Wel worden looproutes anders en zal het fietsverkeer worden omgeleid. Deze looproutes en alternatieve fietsroutes worden met borden aangegeven.  

Werkzaamheden aan kabels en leidingen

De komende jaren worden er in en rondom het stadscentrum veel woningen en voorzieningen gebouwd. Om de bouw mogelijk te maken moet de ondergrondse infrastructuur, de kabels en leidingen, worden aangepast. Hiervoor worden leidingen verlegd en kabels verzwaard vanwege het toegenomen gebruik van de kabels en leidingen.  

Het werk aan de kabels en leidingen  zal de eerste fysieke werkzaamheid zijn op het Raadhuisplein. In juli 2024 wordt de gemeentelijke riolering onder een deel van het Raadhuisplein vervangen. Dit zijn de drie persleidingen die onder het plein naar de rioolwaterzuiveringsinrichting lopen. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising tussen de Nieuweweg met de Prins Hendriklaan en een deel van het zuidelijk daarvan gelegen plein. Liander vervangt een bestaande leiding vanaf juni 2024. Hieronder staat een afbeelding met een getekende locatie van de werkzaamheden aan de riolering.

Locatie werkzaamheden riolering Raadhuisplein

Foto: Locatie werkzaamheden riolering Raadhuisplein (bron Google Maps)

Afsluitingen en omleidingen


Dit betekent dat zowel het doorgaande fietspad over het plein als de Prins Hendriklaan worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De laad- en loslocatie op de Prins Hendriklaan is daarmee ook niet beschikbaar. De parkeerplaatsen op het Apriscoterrein zijn wel bereikbaar. Voor de laad- en loslocatie is een tijdelijke vervanging voorzien langs de Kruisweg. De afvalinzamelaars die nu gebruikmaken van de Prins Hendriklaan kunnen wel de Nieuweweg (en daarmee de onderdoorgang naar de Tussenweg) bereiken. Men moet ter plaatse keren om via de Nieuweweg weer terug te rijden naar de Kruisweg (of via Apriscoterrein). 

Doorgaande fietsers worden omgeleid via de Burgemeester van der Willigenlaan naar Prins Hendriklaan/Julianalaan/Kruisweg of via het Burgemeester van Stamplein naar de Hoofdweg Oostzijde. 
Een deel van de fietsparkeerplaatsen naast de Bioscoop/langs de achtergevel van de Hema is gedurende de werkzaamheden niet beschikbaar. Fietsend bestemmingsverkeer kan de resterende plaatsen gebruiken of kan uitwijken naar de fietsnietjes bij het cultuurgebouw C. of één van de andere ingangen van het winkelgebied. 

Voor voetgangers blijven de onderdoorgangen van de Nieuweweg naar de Tussenweg en het Raadhuisplein naar het Polderplein beschikbaar. De voetgangers worden door middel van bebording langs de werkzaamheden geleid. Ook vanaf het cultuurgebouw en de parkeerplaatsen langs de Burgemeester van der Willigenlaan kunnen voetgangers altijd naar het winkelgebied en v.v. 


Werkzaamheden na de zomer

Na de zomervakantie beginnen diverse andere nutsbedrijven, zoals Liander, Ziggo, PWN en Qirion, met het omleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden starten in september en duren tot en met december. Een groot deel van deze werkzaamheden zal plaatsvinden in de Nieuweweg en de Prins Hendriklaan (ter hoogte van het Semgebouw). Tijdens deze werkzaamheden is de Nieuweweg en dit deel van de Prins Hendriklaan volledig gestremd voor al het andere verkeer. Voetgangers worden door borden om de werkzaamheden geleid. Fietsers en gemotoriseerd verkeer kunnen hier echter niet langs. Dat betekent dat ook de onderdoorgang naar de Tussenweg niet bereikbaar is. De bedrijfsafvalinzameling zal daarmee op een andere locatie moeten plaatsvinden dan daar waar het nu wordt aangeboden. Namelijk meestal onder de onderdoorgang. Het parkeerhofje tussen de Nieuweweg en de voormalige PostNL-locatie is dan niet meer bereikbaar.

Onderdoorgang van Nieuweweg naar Tussenweg

Foto: Onderdoorgang van Nieuweweg naar Tussenweg (bron Google Maps)

Parkeerhofje tussen Nieuweweg en oude PostNL-locatie

Foto: Parkeerhofje tussen Nieuweweg en oude PostNL-locatie (bron Google Maps)

Gebruik van het Raadhuisplein tijdens de werkzaamheden

Om het woongebouw Sem en het gemeentehuis te kunnen bouwen hebben de bouwaannemers ruimte nodig voor het plaatsen van keten, depotruimte, een aantal parkeerplaatsen en het maken van in- en uitritten naar de bouwlocaties. 

Rondom de bouwlocatie van het gemeentehuis zijn bouwhekken aanwezig. Deze zijn voor de sloop van het raadhuis en de kelder daaronder, maar worden ook gebruikt tijdens de bouw van het gemeentehuis. De bouwplaatsinrichting voor Sem moet nog worden aangebracht en zal zich uitstrekken tot over een flink deel van het Raadhuisplein.

Voor de bouw van Sem moet een deel van het benodigde vrachtverkeer gebruikmaken van de Nieuweweg, Prins Hendriklaan en het Raadhuisplein. De delen van de Nieuweweg en Prins Hendriklaan direct langs het SEM-terrein worden onderdeel van deze bouwplaatsinrichting. Dit is dezelfde situatie als tijdens de werkzaamheden van de nutsbedrijven in de Nieuweweg en de Prins Hendriklaan. Dit betekent dat deze wegdelen niet meer gebruikt kunnen worden door ander verkeer. Het betekent ook dat de laad- en losvoorziening langs de Prins Hendriklaan verdwijnt en de onderdoorgang naar de Tussenweg niet meer bereikbaar is voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Voetgangers kunnen nog wel vanaf de Kruisweg naar het Raadhuisplein en de onderdoorgangen naar de Tussenweg en het Polderplein. De bouwwerkzaamheden op locatie Sem beginnen op 1 december.  

De beschikbare ruimte op het Raadhuisplein wordt door de bouwplaatsen van Sem en het gemeentehuis kleiner dan nu het geval is. Er blijven echter altijd looproutes beschikbaar om van het winkelgebied naar het cultuurgebouw en de parkeerplaatsen langs de Burgemeester Van der Willigenlaan te lopen (in beide richtingen). Zie ook onderstaande uitsnede waarin de loopruimtes en omvang van de bouwplaatsen is weergegeven. 

Bouwplaatsinrichtingen en looproutes gemeentehuis en gebouw Sem

Tekening: Bouwplaatsinrichtingen en looproutes gemeentehuis en gebouw Sem

Afsluiting parkeerterrein Aprisco

Er kan straks niet meer worden geparkeerd op de parkeerplaats van het Apriscoterrein. De locatie van het nieuwe gebouw Sem is niet van de gemeente. Dit huidige Apriscoterrein is eigendom van een projectontwikkelaar en wordt nu door de gemeente gehuurd. Door de start van de bouw van woongebouw Sem wordt het huurcontract door de ontwikkelaar stopgezet. De gemeente is verantwoordelijk voor het leegmaken van het terrein. Zoals het verwijderen verharding, verwijderen parkeerautomaten en verharding. Dit moet klaar zijn voordat de bouw van het nieuwe pand van start gaat. Parkeren op dit parkeerterrein is daarom niet meer mogelijk vanaf het einde van de zomer. De datum wordt met borden op en rond het parkeerterrein bekendgemaakt.

Lees meer over de afsluiting van het Apriscoterrein op de pagina: Afsluiting parkeerterrein Apriscoexterne-link-icoon. Daar leest u ook welke andere parkeermogelijkheden er zijn na de sluiting en wat de alternatieven voor vergunninghouders zijn.

Tekening met omleidingen

Hieronder staat een tekening zoals opgesteld door bedrijf ‘de Omleiding’. Op deze tekening zijn visueel de belangrijkste gevolgen van de werkzaamheden weergegeven.

•    Op de tekening zijn aangegeven de bouwlocaties van het gemeentehuis en SEM en de locaties van de bijbehorende bouwplaatsen; 
•    De vier lichtblauwe kruizen geven de locaties aan waar parkeerplaatsen en een laad- en loslocatie worden verwijderd. 
•    De twee donkerblauwe kruizen geven de locaties aan waar de nu aanwezige fietspaden (Nieuweweg en Prins Hendriklaan) worden afgesloten. De blauw gestippelde lijn geeft de omleidingsroutes voor de fietsers weer. 
•    De drie zwarte kruizen geven aan waar een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal plaatsvinden. Het betreft de locaties van de Prins Hendriklaan, Nieuweweg en de onderdoorgang van de Nieuweweg naar de Tussenweg. 
•    De zalmroze kleur geeft de beschikbare looproutes en wandelzones weer.