Klankbordgroep

Sinds het najaar van 2019 is een klankbordgroep actief. Deze klankbordgroep bestaat uit enkele bewoners uit Cruquius en Zwaanshoek, de dorpsraden van Cruquius en Zwaanshoek plus de ontwikkelende partijen. Deze groep denkt mee over de plannen en brengt lokale kennis en ervaring in. Verslagen van bijeenkomsten zijn te vinden op deze pagina.

Verslagen

Brief van de dorpsraad en BIZ Cruquius

In augustus kreeg het college van B&W een brief over de transformatie aan de Bennebroekerdijk. Bekijk hier de brief van onder andere de dorpsraad over de transformatie Bennebroekerdijk.

Reactie klankbordgroep op concept Programma van Eisen

In februari 2020 heeft de gemeente een concept Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Bekijk op deze pagina de reactie van de klankbordgroep op het concept PvE (februari 2020).

Updates van gemeente aan klankbordgroep

Bekijk hieronder de e-mail updates van de gemeente aan de klankbordgroep.

E-mail aan klankbordgroep op 6 april 2020

"Beste leden klankbordgroep Cruquius en Zwaanshoek,

We zijn in een bijzondere periode beland. Normaal gesproken hadden wij elkaar gezien in het dorpshuis. Echter dit is niet mogelijk. En zoals het er naar uitziet zal het ook nog enige tijd duren voordat dit wel mogelijk is. Als gemeente volgen wij in deze de gedragslijnen van het kabinet / RIVM.

Via deze mail willen we jullie een update geven van de stand van zaken. Binnen de gemeente ligt een focus op werkzaamheden die via de digitale hulpmiddelen mogelijk zijn. Vergaderen via videobellen gaat tot op een bepaald niveau door. Ook werken alle ambtenaren en medewerkers van de ontwikkelaars – zover ze geen zorgtaken hebben – zoveel mogelijk vanuit huis. Dit heeft ook invloed op het werk wat op dit moment wordt verricht. Zo wordt op dit moment vooral gewerkt aan:

Het uitdenken van de werkprocessen en planning voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan door de ontwikkelaars. De oorspronkelijke planning zal als gevolg van o.a. corona waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Op basis van deze planning gaat de gemeente met ontwikkelaars een intentieovereenkomst sluiten over de gemeentelijke inzet, die nodig is voor het begeleiden van het stedenbouwkundig plan.

Het opzetten van de onderzoeken die de ontwikkelaars te zijner tijd gaan uitvoeren (o.a verkeerskundig, archeologisch, stedenbouwkundig onderzoek zoals die zijn opgenomen in het programma van eisen).

De wijze waarop straks de klankbordgroep en gemeente bij de planvorming door de ontwikkelaars worden betrokken. De ontwikkelende partijen zullen voor hun deelgebied hiervoor een aanpak opzetten. Etc.

Kortom er wordt zoveel mogelijk in gereedheid gebracht om met elkaar aan de slag te gaan op moment dat dit weer mogelijk is. Tegelijkertijd gaan we ook onderzoeken op welke wijze we tussentijds een online bijeenkomst kunnen organiseren, zodat een ieder optimaal geïnformeerd blijft. Indien jullie vragen hebben, dan staan we jullie graag te woord.

Mede namens Lia, Femke en Leonie

Wens ik jullie een goede gezondheid en hartelijke groet

Ward de Meulemeester"

E-mail aan klankbordgroep op 1 mei 2020

"Beste leden klankbordgroep Cruquius en Zwaanshoek,

Ik hoop dat het met jullie goed gaat en vooral in goede gezondheid. Bij mij persoonlijk nog wel. Alhoewel de behoefte aan echte contacten tot grote hoogte groeit. Het is echter vooralsnog niet mogelijk om bijeenkomst te houden. Als gemeente volgen we nauwgezet de RIVM richtlijnen. Achter de schermen werken we wel door aan afronding van programma van eisen en voorbereidingen voor de volgende fase, waarin de initiatiefnemers aan de slag gaan met het opstellen van stedenbouwkundige plannen. Het nu vooral bureaucratische processen. Inhoudelijk zijn er geen nieuwe inzichten te melden.

Reden om een up date te sturen is het artikel dat op 23 april j.l. in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. Het leek me goed om jullie hiervan een duiding te geven. Het artikel is gebaseerd op een eerder gepubliceerde verkenning van de gemeente. Nadat eind maart hierover al een stuk is verschenen, kwam er vorige week opnieuw hierover een stuk in de krant. De journalist was waarschijnlijk op zoek naar vulling voor de krant. Afijn …. Het artikel gaat over de eerder gepubliceerde gemeentelijke verkenning. Hierin zijn verschillende verkeerskundige varianten voor verschillend theoretische programma’s aan woningbouw en voorzieningen (Bauhaus) onderzocht. Dit biedt op hoofdlijnen inzicht in de (on)mogelijkheden voor de ontsluiting van het gebied. Het is echter aan de ontwikkelaars om – in afstemming met gemeente en provincie - een degelijk verkeerskundig onderzoek op te zetten dat dient als onderlegger voor het stedenbouwkundig plan. Met dit plan moet de bereikbaarheid van het gebied (inclusief huidige bewoners en bedrijven) worden gegarandeerd. De ontwikkelaar stemt daarbij onder andere de omvang van de woningbouw af op de te realiseren mobiliteitsopgave. Zoals aangegeven in de klankbordgroep zullen de ontwikkelaars deze plannen te zijner tijd met jullie bespreken.

Naar aanleiding van vragen uit de raad is in het onderzoek ook gekeken naar de verkeersveiligheid voor fietsers op de Spieringweg richting Vijfhuizen. De gemeente ziet daar dat de inrichting voldoet, maar desondanks de snelheden hoger zijn dan gewenst. De gemeente zal hiervoor maatregelen onderzoeken die de snelheid beïnvloeden. Maatregelen die de hoeveelheid verkeer beïnvloeden maken daar geen onderdeel van uit. Bij de te nemen maatregelen zullen bewoners en stakeholders uiteraard betrokken worden.

Mede namens Lia, Femke en Leonie Wens ik jullie een goede gezondheid en hartelijke groet

Ward de Meulemeester"