Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag eerste klankbordgroep 1 november 2019

Op deze pagina vindt u het verslag van de eerste klankbordgroep voor de gebiedsontwikkeling Cruquius-Zwaanshoek.

Afspraken bijeenkomst klankbordgroep Cruquius - Zwaanshoek

d.d. 09.00 – 10.30 uur op 1 november 2019

locatie: dorpshuis Cruquius

Deelnemers: 

 • Henny van Son (dorpsraad Cruquius) 
 • Josephine van Ruitenbeek (dorpsraad Cruquius) 
 • Roland van Andel, voorzitter Parkmanagementorganisatie bedrijventerrein 2e fase 
 • Mevr Verschoor, eigenaar Verschoor Transport, bedrijventerrein 2e fase 
 • Joris Rikkens, Real Estate (eigenaar Woonplaza) 
 • Anton van Dijk, voorzitter Stichting BIZ Cruquius 
 • Gideon Duwel, bestuur dorpsraad Zwaanshoek 
 • Nick Petter, bestuur dorpsraad Zwaanshoek 
 • Arjo den Breejen, eigenaar Den Breejen (ontwikkelaar) 
 • Hannie van den Bosch, voorzitter, gebiedsmanager gemeente Haarlemmermeer 
 • Leonie Campfens communicatie project Cruquiushof gemeente Haarlemmermeer 
 • Kristiana Anusa, planoloog gemeente Haarlemmermeer 
 • Ward de Meulemeester, senior procesmanager gemeente Haarlemmermeer 

Toehoorder (eenmalig): Barbara Verbeek, participatieadviseur gemeente Haarlemmermeer.

Met kennisgeving afwezig:

 • Jan de Ruijter, bestuurder Stichting BIZ Woonboulevard Cruquius 
 • Vertegenwoordiger ontwikkelcombinatie 

Afspraken en aandachtspunten per agendaonderwerp

Opening en voorstelronde (wie ben je en wat brengt je aan tafel)

Procesplan:

 • Het pve beschrijft de publieke belangen die het kader vormen voor de ontwikkelende partijen. Deze publieke belangen (o.a. bereikbaarheid, leefbaarheid, woonbeleid) zijn gebaseerd op vastgesteld gemeentelijk beleid. In het pve komt een apart hoofdstuk met daarin de aandachtspunten van de omwonenden en ondernemers. 
 • Er is al veel bekend over de aandachtspunten en belangen uit het gebied (o.a. bereikbaarheid, voorzieningen, leefbaarheid). Kbg vraagt om hier gebruik van te maken. 
 • Na vaststelling van het pve, stellen ontwikkelaars een stedenbouwkundig plan op. Daarna start het besluitvormingstraject, waarin de klankbordgroep een adviserende rol heeft. 
 • Hoe kan de infra in en rond Cruquius en Zwaanshoek toekomst bestendig worden gemaakt? Dit is onderzoeksopdracht, die bij de ontwikkelaars komt te liggen op basis van het programma van eisen (pve). Motto is: eerst bewegen, dan bouwen. Overigens wordt nu al gestudeerd op het bereikbaarheidsvraagstuk door zowel gemeente als ontwikkelende partijen. 

Participatieproces inclusief rol klankbordgroep:

 • De aanpak voor de participatie is besproken en iedereen kan zich hierin vinden. 
 • Enkele wijzigingen worden afgesproken: 
  •  Bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn in principe elke 2 maanden op een vrijdagochtend (onder voorwaarde dat bijeenkomst een doel heeft). 
  • De klankbordgroep wordt niet verder vergroot en bestaat uit de deelnemers die nu aan tafel zitten / waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
  • Per jaar organiseren we ongeveer 2 a 3 grote bijeenkomsten, waarvoor o.a. dorpsbreed in Cruquius en Zwaanshoek wordt uitgenodigd. 
  • Op een gemeentelijke projectwebsite komt algemene informatie te staan over de stand van zaken van de gebiedsontwikkelingen en specifieke informatie over het participatietraject (verslagen, uitnodigingen enz). 
 • Stukken van de klankbordgroep worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld buiten de klankbordgroep (anders kunnen door de gemeente geen concept stukken worden gedeeld). Als de stukken openbaar zijn, wordt dat aangegeven. 
 • Aandachtspunten voor de gebiedsontwikkeling worden collectief in de klankbordgroep besproken. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie. 
 • Bij onduidelijkheid e.d. is tussentijds contact altijd mogelijk. Voorkomen dat er ruis op de lijn komt. 
 • De leden van de klankbordgroep kunnen zich door iemand anders, bijvoorbeeld afhankelijk van het thema of werk, laten vertegenwoordigen. 
 • De leden kunnen ook voorstellen doen om een expert vanuit bijvoorbeeld de achterban in te laten vliegen. 

Overige aandachtpunten: 

 • Er wordt in de beginfase aangegeven, waar bereikbaarheid aan moet voldoen. 
 • Ontwikkelaars komen als onderdeel van het stedenbouwkundig plan met voorstel voor de infrastructuur. 
 • Het aantal woningen is niet bekend en is mede afhankelijk van oplossing bereikbaarheid. 
 • Het grootste knelpunt is, hoe je op de hoofdaders aansluit. 

Eerstvolgende bijeenkomsten

 • Op verzoek van kbg wordt bespreking met brede groep verplaatst van december naar januari, zodat kbg eerst zelf het pve kan bespreken. Op 13 december 9.00 uur bespreekt  klankbordgroep concept pve. Vervolgens 1e helft januari bredere bijeenkomst over pve. 
 • Werving voor brede bijeenkomst via meerdere kanalen (o.a. brief huis aan huis, mail Informeer etc). Volgende kbg wordt opzet van de brede bijeenkomst verder besproken. 

Afspraken en rondvraag 

 • Concept pve wordt een week voorafgaand ten behoeve van de vergadering op 13-12 rondgestuurd. 
 • Aandacht voor het feit dat de beoogde gebiedsontwikkelingen grote impact hebben in Cruquius én Zwaanshoek. Het grootste deel van het gebied behoort tot de kern Zwaanshoek.
 • Woonbeleid van de gemeente wordt in november a.s. door de gemeenteraad vastgesteld .
 • Zowel dorpsraad Zwaanshoek en Cruquius benadrukken dat zij vooral het verkeer als de grootste uitdaging zien. 
 • Anton van Dijk dringt aan op een integrale verkeersvisie.