Reactie klankbordgroep op concept Programma van Eisen

In februari 2020 heeft de gemeente een concept Programma van Eisen (PvE) opgesteld over het plangebied Cruquius en Bennebroekerdijk. Bekijk op deze pagina de reactie van de klankbordgroep (omwonenden en ondernemers) op het concept PvE (februari 2020).

Wij, omwonenden en ondernemers van Cruquius en Zwaanshoek houden van onze omgeving. ‘Landelijk en toch centraal gelegen’, ‘dorps en gezellig, met veel gemeenschapszin en saamhorigheid’, dat is hoe wij onze dorpen vaak omschrijven. Diep in ons hart hadden we dat graag zo gehouden. Maar we beseffen ook dat we middenin de Randstad wonen en dat er hier een grote woningbehoefte is. De grond in het gebied tussen Cruquius en Zwaanshoek (Bennebroekerdijk en Spieringweg) is opgekocht door diverse projectontwikkelaars, met de intentie om dit gebied ooit te ontwikkelen. Het lijkt erop dat deze tijd nu is gekomen.

Wij, een klein groepje omwonenden en ondernemers uit Cruquius en Zwaanshoek, is al in een vroeg stadium betrokken in de eerste fase van de planvorming. Samen met vertegenwoordigers van gemeente Haarlemmermeer en de ontwikkelaars hebben wij meegedacht over het Programma van Eisen, als eerste aanzet voor de planvorming.

In dit programma hebben wij de ruimte om aan te geven welke zaken uit het plan voor ons essentieel zijn in het Programma van Eisen. Hieronder gaan wij daarop in.

Ontwikkelproces

Het is voor ons cruciaal dat de gebiedsontwikkeling aansluit bij de kenmerken en waarden van het ontwikkelgebied en de dorpen Cruquius en Zwaanshoek. En dat deze de dorpen versterkt, zodat het gebied aantrekkelijk zal zijn (en blijven) voor nieuwe én bestaande bewoners.

Alleen als er gewerkt wordt vanuit integrale plannen kan er een optimaal samenhangend gebied ontstaan waarin de relaties met de bestaande kernen (Zwaanshoek en Cruquius) goed worden gelegd.

Wij maken ons zorgen over het ontwikkelproces. De initiatiefnemers zijn acht commerciële partijen. Zij zijn georganiseerd in ‘Ontwikkelingscombinatie Deelgebied B Haarlemmermeer’. Maar wat houdt die combinatie in? Op welke wijze gaan zij samenwerken? Zijn zij bereid om deze ontwikkeling als een integraal plan te zien en niet als acht of meer deelplannen waar elke individuele ontwikkelaar maximaal rendement uit wil halen?

Wij vragen de ontwikkelaars een plan van aanpak te maken waarin zij beschrijven hoe zij de samenwerking willen vormgeven teneinde te komen tot een integraal plan voor het volledige gebied.

Waarom een integraal plan?

Cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van dit gebied is de infrastructuur. De Spieringweg en Bennebroekerdijk mogen niet extra belast worden door deze ontwikkeling. Tegelijkertijd is het absoluut onwenselijk dat beide wegen worden afgesloten en alleen bereikbaar gemaakt worden voor aanwonenden. De enige oplossing om het ontwikkelgebied goed bereikbaar te maken, zonder overlast voor de huidige bewoners, is een directe aansluiting op de N201 en/of N205. Een goede oplossing voor de verkeersafhandeling kan alleen bereikt worden door deze vanuit een breed, overkoepelend plan te beschouwen en gezamenlijk op te trekken richting provincie.

Ook de fasering van het bouwproces is een uitdaging. Als de hoofdinfrastructuur nog niet is aangelegd bij de start van de bouw, zal er enorm veel overlast ontstaan op de bestaande wegen. Ons standpunt: eerst aanleg van de hoofdinfrastructuur met directe aansluiting op de N201 en/of N205 en dan pas ontwikkelen.  

Er wordt gesproken over nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het plangebied. Het gaat hierbij om grootschalige bedrijven met een grote verkeersaantrekkende werking. Omdat de infrastructuur al een enorme uitdaging is, vinden wij het onwenselijk dat dergelijke bedrijven zich vestigen in het plangebied.  

Wie garandeert ons dat dit gebied geen Vinex-ontwikkeling (of tweede Floriande) wordt? In het programma van eisen worden onder andere uitgangspunten beschreven voor groen in het gebied (per woning 400m2) en de sfeer van het gebied (centrum-dorps). Daar kunnen we ons vooralsnog goed in vinden. Maar wie garandeert ons dat deze uitgangspunten gehandhaafd worden als blijkt dat het financieel perspectief aantrekkelijker is bij hogere bouwdichtheden en andere ontwikkelsferen? Ook hier is een gebiedsbreed beleid noodzakelijk.

De ontwikkeling moet ook toegevoegde waarde bieden voor de bewoners van de bestaande dorpen. Onze eisen op dat gebied:

  • een ruimtelijke opzet met gevarieerde bouw die aansluit bij de geformuleerde uitgangspunten in het Programma van Eisen.
  • een groen/blauwe buffer tussen bestaande woningen en nieuwe bebouwing die recreatief gebruikt kan worden.
  • een groen/blauwe (recreatieve) dooradering van het hele gebied, waarbij de karakteristieken van de polder (weidsheid en rechte structuren) zichtbaar blijven.
  • geen hoogbouw in de nabijheid van bestaande woningen.
  • openbaar vervoer met aftakkingen naar Zwaanshoek en Cruquius.
  • (kleinschalige) commerciële en maatschappelijke voorzieningen in het plangebied.

Betrokkenheid en participatie

Als omwonenden en ondernemers van Cruquius en Zwaanshoek willen wij intensief betrokken blijven bij het vervolg van de ontwikkelingen, onder andere de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan en de opzet en rapportages van diverse onderzoeken.

De verantwoordelijkheid voor informatievoorziening naar en participatie van de inwoners van Cruquius en Zwaanshoek ligt bij de ontwikkelaars. Gezien de grote impact van deze ontwikkelingen, zeker voor degenen die wonen aan of in de nabijheid van het plangebied, vragen wij de ontwikkelaars een gedegen plan voor informatievoorziening en participatie op te stellen en uit te voeren.