Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Brief transformatie Bennebroekerdijk

Bekijk hier de brief van onder andere de dorpsraad over de transformatie Bennebroekerdijk.

Gemeente Haarlemmermeer

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: Transformatie Bennebroekerdijk

14 augustus 2020

Cc: Gemeenteraad Haarlemmermeer, Lia van der Pol

Geacht College,

Graag brengen wij u het volgende onder de aandacht:

Samenvatting

Bewoners, dorpsraden Cruquius & Zwaanshoek, winkels en bedrijven hebben kennis genomen van de plannen van Den Breejen om langs de Ringvaart in Cruquius een transformatie van bedrijfsterreinen naar woningbouw te realiseren. De bewoners, dorpsraden, bedrijven en winkels staan uitermate positief tegenover deze plannen. Deze geven invulling aan de behoefte aan nieuwe woningen en worden gezien als een passende opwaardering van dit gebied. De plannen sluiten goed aan bij de bestaande kern van Cruquius en de Woonboulevard. Tevens zorgt de transformatie voor een forse reductie van zwaar verkeer en milieubelasting in Cruquius en daarmee ook voor een veiligere verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers. De belangrijkste voorwaarde is een goede ontsluiting van deze nieuwe ontwikkeling alsmede het verbeteren van de bereikbaarheid van de bestaande woon- en winkelclusters.

Aanleiding

In oktober 2018 heeft de gemeente met ontwikkelcombinatie A: Den Breejen: Transformatiegebied Bennebroekerdijk Cruquius procesafspraken gemaakt om de haalbaarheid en wenselijkheid van woningbouw in het gebied te onderzoeken. Het betreft een gebied van ongeveer 10 hectare. Dit plan loopt vooruit op de ontwikkeling van de woningbouwversnellingslocatie Cruquius-Zwaanshoek.

Stap 1 De gemeente heeft een Programma van Eisen (80%) opgesteld en is gereed voor vaststelling door het college. Dit bevat de publieke vereisten en randvoorwaarden waaraan de gebiedsontwikkeling moet voldoen. Tevens zijn hierin aandachtspunten van omwonenden en bedrijven opgenomen.

Stap 2 Den Breejen stelt op basis van het deelgebied een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen voor het transformatiegebied. Den Breejen is verantwoordelijk voor de participatie in deze fase.

Stap 3 Gemeente en marktpartijen bepalen gezamenlijk de wenselijkheid en haalbaarheid van de ontwikkeling. De gemeente weegt in haar oordeel mee:

 • Draagvlak van de inwoners, dorpsraden, ondernemers en betrokken overheden; 
 • Het oordeel van het expertteam van de gemeente over de kwaliteit van het plan. 

Indien voor het gebied gezamenlijk tot een positief oordeel wordt gekomen over de wenselijkheid en haalbaarheid van de ontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst afgesloten. Het Programma van Eisen wordt afgerond tot een 100% versie en er wordt vervolgens een raadsbesluit genomen. Hierna volgt de formele uitwerking, planologische procedures en formele afspraken.

Draagvlak van inwoners en ondernemers ten aanzien van het voorgestelde plan:

 • Den Breejen heeft een hoogwaardig schetsontwerp gepresenteerd op 15 juli 2020 aan de vertegenwoordigers van de dorpsraden Cruquius en Zwaanshoek, inwoners, ondernemers en gemeente. De volgende reacties van de vertegenwoordigers van de dorpsraden en inwoners alsmede de winkels en bedrijven worden opgetekend: 
 • Wij zijn zeer positief over het initiatief en het schetsontwerp, waarbij dorps wonen aan het water wordt voorgesteld. 
 • Den Breejen staat positief tegen over het verplaatsen van zijn bedrijf, onder meer vanwege de onveilige situatie veroorzaakt door vrachtwagenbewegingen gecombineerd met auto- en fietsverkeer op de dijk. 
 • Den Breejen neemt zelf het initiatief om het bedrijfsterrein in dit deel van Cruquius te upgraden door middel van een hoogwaardige en gezonde woonleefomgeving aan het water. Een gebied met bedrijven van een hoge milieucategorie in de buurt van de bestaande woonwijken Cruquius en Zwaanshoek (geluid, stof, luchtkwaliteit, verkeer) wordt getransformeerd naar een moderne, gezonde en autoluwe woon- en leefomgeving. 
 • Het sluit aan bij onze voorkeur voor woningen in plaats van nieuwe (zwaar) milieuvervuilende bedrijven. 
 • Daarbij zijn wij verheugd dat er tevens nagedacht is over de mogelijkheid van lokale voorzieningen voor inwoners, zoals eventueel een bakker, hotel, supermarkt, gezondheidscentrum, recreatie aan het water door middel van terrassen, kraanplein, steigeraanlegplaatsen. 
 • Er is ruimte binnen het plan voor diverse woontypen, zodat doorstroming voor jong en oud uit de kernen Cruquius en Zwaanshoek naar het nieuwe woongebied mogelijk is. 
 • De diverse soorten woningen, de bouwstijl vorm gegeven door architecten Mulleners en Mulleners, het kraanplein en de kleine woonpleinen geven een landmark op de grens van de Haarlemmermeer, tegenover Heemstede. 
 • Er wordt accent gelegd op het water (recreëren, aantrekken recreatie van buiten de kernen) op een mooie plek vlak bij het monumentale Cruquiusgemaal, waarbij op ludieke wijze aansluiting wordt gemaakt met het oude fort (onderdeel van de Stelling van Amsterdam). 
 • Bewoners en winkels staan positief tegenover de optie het Dura Vermeer terrein te betrekken bij deze transformatie. In plaats van de megabouwmarkt Bauhaus, waar het maatschappelijk draagvlak voor ontbreekt, zouden hier woningen en/of lokale winkels/supermarkt kunnen worden gerealiseerd. Woningbouw en lokale winkels sluiten beter aan op het omliggende gebied en geven een substantieel lagere druk op de ontsluitingswegen. Voor Cruquius en Zwaanshoek zou dit-in samenhang met de transformatie op de Bennebroekerdijk- een zeer gewenste ontwikkeling en kwaliteitsimpuls zijn. 
 • De winkels staan tevens positief tegenover de ontwikkeling van woningbouw in de directe omgeving van de Woonboulevard omdat dit een positieve impuls geeft voor de winkels in de huidige uitdagende markt voor de detailhandel. 
 • De winkels en bedrijven benadrukken dat de bereikbaarheid van Cruquius, ook vanuit het zuiden en westen (Benneboek, Heemstede etc.) voldoende gewaarborgd blijft. Het gepresenteerde schetsplan voldoet hier nog niet aan. 
 • De Dorpsraden geven aan dat de woonboulevard goed bereikbaar moet blijven. Tevens moet er aandacht zijn voor een goede afwikkeling van het (doorgaande) verkeer. We hebben er alle vertrouwen in dat in het participatie proces met Den Breejen hier een goede oplossing voor komt. 

Graag zien wij de reactie van de gemeente op deze plannen graag tegemoet.

Hartelijke groeten,

Henny van Son Dorpsraad Cruquius

Josephine van Ruitenbeek Dorpsraad Cruquius

Stephanie van den Broek Dorpsraad Zwaanshoek

Anton van Dijk BIZ Cruquius