Verslag tweede klankbordgroep 13 december 2019

Op deze pagina vindt u het verslag van de tweede klankbordgroep voor de gebiedsontwikkeling Cruquius-Zwaanshoek.

Vergaderdatum

13 december 2019

Aanwezig:

Henny van Son, Josephine van Ruitenbeek (dorpsraad Cruquius) Peter Schotel, Michael van Gelderen (inwoners Cruquius) Gideon Duwel, Nick Petter (dorpsraad Zwaanshoek) Roland van Andel (Parkman. Cruquius Zuid), mevrouw Verschoor (Verschoor Transport/Cruquius Zuid), Joris Rikkers (vanaf 9.30u, Retail Estate/Woonplaza), Anton van Dijk (BIZ Cruquius), Ed Heemskerk (ondernemersver. Cruquius Plaza) Arjo den Breejen, Linda de Groot (Den Breejen, Ontwikkelcombinatie A) Henno Wolfswinkel, Lizan Hegeman (Ontwikkelcombinatie B) Hannie van den Bosch (voorzitter), Lia van der Pol, Leonie Campfens, Ward de Meulemeester (gemeente Haarlemmermeer)

Afwezig:

Jan de Ruijter (BIZ Cruquius)

Verslaglegging:

Femke Kaptein (gemeente Haarlemmermeer)

1. Opening en mededelingen

Laatste keer dat Hannie als voorzitter aanwezig is. Zij gaat met pensioen en Lia van der Pol neemt het stokje over. 
Ambtelijk Programma van Eisen (PvE) is bestuurlijk nog niet vrijgegeven zoals vorige keer wel was verwacht, maar wordt ambtelijk toegelicht. 

2. Verslag 1 november 2019

Vastgesteld.

3. Ambtelijk programma van Eisen

Het proces voltrekt zich in 3 stappen:

  • Q1 2020: Programma van Eisen door gemeente
  • Q3 2020: Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen door grondeigenaren (gescheiden processen voor ontwikkellocatie en Bennebroekerdijk)
  • Q4 2020: Conclusies go/no-go – (gemeente en marktpartijen) met afweging haalbaarheid en wenselijkheid gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt ook het draagvlak in het gebied meegenomen.

Hoe wordt voorkomen dat de ontwikkelaars niet voor maximale dichtheden gaan?

De gemeente stelt hiertoe uitgangspunten in het PvE vanuit publiek belang op basis van beleid, bijv. 20 à 25 woningen/ha, vertrekpunt om zoveel mogelijk van 400m2 bovenplans groen in gebied zelf te realiseren en gegarandeerde bereikbaarheid in balans met aantallen woningen. Daarnaast vragen we inwoners aandachtspunten aan ontwikkelaars mee te geven in hoofdstuk 6 van het PvE. (bijvoorbeeld over bereikbaarheid, bouwhoogte)

Vanuit ontwikkelaars wordt opgemerkt dat de verwachting is dat we hier mogelijk op een aantal plekken hoger zullen ontwikkelen dan 4 lagen. Maar het overgrote deel blijft laagbouw wat de ontwikkelaars betreft.

Wat betekent ‘centrum dorps’?

De term ‘centrum dorps’ is een beleidsterm (ontwikkeld door Bureau ABF) die wordt gebruikt om een bepaald woonmilieu te duiden op basis van kenmerken als woningdichtheid en afstand tot voorzieningen. ‘Centrum dorps’ betekent bijvoorbeeld max. 25 woningen/ha. ABF heeft zo een veel gebruikte indeling met 13 woonmilieus ontwikkeld. Voor deze gebiedsontwikkeling wordt ‘centrum dorps’ gezien als het best passende milieu dat een aanvulling is op het huidige aanbod en voorziet in de woonbehoeften.

Is bereikbaarheid ook gegarandeerd tijdens ontwikkeling? 

De ontwikkelaars maken een BLVC-plan, de bouwers hanteren dat. Alle zaken rondom bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens de bouw van de woningen en voorzieningen zijn hierin opgenomen.

Hoe wordt bepaald wanneer de ‘bereikbaarheid’ nog acceptabel is? Tot wanneer is de ontwikkeling nog inpasbaar binnen de huidige infrastructuur? 

Daar wordt verkeerskundig onderzoek voor gedaan door de ontwikkelaars. Dit moeten zij samen met gemeente en provincie doen. Gezien de gevoeligheid, zal de gemeente dit onderwerp nauwlettend gaan volgen.

Wat staat in het PvE opgenomen over voorzieningen als scholen en een winkelcentrum? 

In het Programma van Eisen staan geen woningaantallen genoemd. Deze zijn afhankelijk gesteld van onder andere de bereikbaarheid. Echter de woningaantallen zijn bepalend voor hoeveel en welke voorzieningen nodig zijn. Bij 1.000 woningen is de indicatie bijvoorbeeld 400m2 gezondheidscentrum voor huisarts, fysiotherapeut e.d. Op basis van het voorstel van de ontwikkelaars kijken we naar de voorzieningen.

Ter zijde: in diverse stukken van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt voor Cruquius melding gemaakt van 1.500 woningen. Deze aantallen zijn losgelaten in het PvE.

De Boulevard Cruquius wordt lastig bereikbaar wanneer er 1.500 woningen bij komen. Maar we hebben concrete aantallen nodig om een goede inschatting te maken.

Is er iets bekend over de gebiedsontsluiting? Geven jullie een richting mee?

De gemeente heeft wel al onderzoek gedaan. Hieruit blijkt de complexiteit. Een ontsluiting via N205 en N201 is het meest logisch, maar het is aan ontwikkelaars om met adequate oplossingen te komen op basis van gedegen onderzoek. De ontwikkelaars denken aan 1 nieuwe ontsluiting richting provinciale weg maar dat is heel pril. Daarvoor is grondaankoop nodig. In het PvE wordt ingezet dat de Bennebroekerdijk autoluw moet worden. De Spieringweg mag niet zwaarder worden belast.

Wordt er met andere woningbouwlocaties afgestemd ten aanzien van de bereikbaarheid? 

Er zijn vier versnellingslocaties: Nieuw-Vennep West, Lisserbroek Turfspoor, Lisserbroek Noord en deze. Bij verkeerskundige studies wordt gekeken naar de belasting van het hele systeem. Hierin worden ook de nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

Is er al meer bekend over Bauhaus? 

Op dit moment is er nog geen besluit genomen door de gemeenteraad.

Wanneer kan de kbg het concept PvE krijgen? 

Het PvE wordt volgende week met wethouders besproken. Daarin wordt besproken wanneer het kan worden gedeeld. Daarna komen we via e-mail bij jullie terug.

4. Opzet en planning brede gebiedsbijeenkomst

In de brede gebiedsbijeenkomst moet bepaald worden wat echt belangrijk is voor het gebied. Het PvE bevat gemeentelijk beleid. Dit is inmiddels bestuurlijk vastgesteld en hier is geen inspraak op mogelijk. Aangezien de ontwikkelingen een impact gaan hebben op de omliggende gebieden heeft de gemeente ruimte in het PvE opgenomen voor de aandachtspunten vanuit het gebied, zodat de ontwikkelaars bij het opstellen van hun plannen hier rekening mee kunnen houden. Inwoners kunnen met een frisse blik nadenken over wat ze echt willen in het gebied.

Afspraak

De gebiedsbijeenkomst van 8 januari verschuift naar eind januari. Procesplanning wordt hierop aangepast. Zo is er meer voorbereidingstijd en verwachten we een betere opkomst. Voorafgaand aan de gebiedsbijeenkomst plannen we een voorbereidende klankbordbijeenkomst waar we proef kunnen draaien. Na ontvangst van het PvE – waar vertrouwelijk mee om dient te worden gegaan - houden we rekening met circa 2 weken leestijd. Leonie stuurt het online kader waar nu de laatste hand aan gelegd wordt.

Opzet bijeenkomst: creatieve sessie waar we informatie uit kunnen ophalen en waar aanwezigen elkaar inspireren en versterken. Bereikbaarheid zal een belangrijk thema zijn maar de bijeenkomst zal dusdanig moeten inspireren dat ook andere gedachten gedeeld worden. Aandacht wordt gevraagd om de buurt tijdig mee te nemen. Als we lang wachten ze te betrekken, zullen zij denken dat ze niet worden meegenomen.

5. Afspraken en rondvraag

Vanuit Zwaanshoek wordt voorgesteld 1 of 2 mensen toe te voegen aan de klankbordgroep. Dit is akkoord indien de aanwezigheid onderling wordt afgewisseld.