Verslag derde klankbordgroep Cruquius 17 januari 2020

Op deze pagina vindt u het verslag van de derde klankbordgroep voor de gebiedsontwikkeling Cruquius-Zwaanshoek.

Vergaderdatum

17 januari 2020

Aanwezig

 • Henny van Son, Josephine van Ruitenbeek (dorpsraad Cruquius)
 • Peter Schotel (inwoners Cruquius)
 • Gideon Duwel, Nick Petter (dorpsraad Zwaanshoek)
 • Andrea Willemse (inwoner Zwaanshoek)
 • Mevrouw A.V. Verschoor (Verschoor Transport/Cruquius Zuid)
 • Joris Rikkers (Retail Estates nv/Woonplaza)
 • Anton van Dijk (BIZ Cruquius)
 • Jan de Ruijter (BIZ Cruquius)
 • Arjo den Breejen, Linda de Groot (Den Breejen, Ontwikkelcombinatie A)
 • Henno Wolfswinkel (Synchroon)
 • John van den Heuvel (BPD)
 • Hein Schilder (Verwelius) (Ontwikkelcombinatie B)
 • Lia van der Pol (voorzitter), Leonie Campfens, Ward de Meulemeester (gemeente Haarlemmermeer)

Afwezig

 • Roland van Andel (Parkman. Cruquius Zuid)
 • Ed Heemskerk (ondernemersver. Cruquius Plaza en KVO Haarlemmermeer)

Verslaglegging

 • Femke Kaptein (gemeente Haarlemmermeer)

1. Opening en verslag 13 december 2019


Verslag klankbordgroep 13 december vastgesteld.

Actie uitgevoerd: Andrea Willemse (inwoner Zwaanshoek) is toegevoegd als lid van de klankbordgroep.

2. Toelichting ambtelijk concept Programma van Eisen (PvE) 

Uitgangspunt van het ambtelijk concept Programma van Eisen (PvE) is vastgesteld gemeentelijk beleid of beleid dat in ontwikkeling is. Er wordt nog gewerkt aan een afronding. Aandachtspunten van Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Noord-Holland en buurgemeenten Bloemendaal en Heemstede worden nog toegevoegd. Hoofdstuk 6 (H6) biedt ruimte voor aandachtspunten vanuit het gebied en beleid. Met het 80%-PvE nodigen we ontwikkelaars uit om plannen voor deze gebiedsontwikkelingen te maken. Met nadruk is gekozen voor een 80% versie. Dit geeft aan dat er ruimte is om te bewegen. Immers de gemeente wil ook tegemoetkomen aan de woningbehoefte. Hiernaast heeft de gemeente de taak om de publieke belangen zorgvuldig te borgen. De plannen van de ontwikkelaars kunnen op punten gaan afwijken van de eisen die in het PvE geformuleerd zijn. Het is vervolgens aan de gemeente om deze plannen te wegen, het draagvlak te beoordelen en te bekijken of eventueel op basis van argumenten moet/kan worden afgeweken van bestaand beleid. Hierbij zal de gemeente ook de opvattingen vanuit het gebied en van de andere overheden meenemen. Het is vervolgens aan de politiek om een eindafweging in te maken over de wenselijkheid en haalbaarheid van de plannen.

Ontwikkelaars (ontwikkelcombinatie B) zijn het niet eens met het PvE, dat is opgebouwd uit gemeentelijk beleid. Ze vinden het lastig om ambities en eisen te groeperen en zien tegenstrijdigheden in het gemeentelijk beleid. De stapeling van beleid gaat het moeilijk maken om de gebiedsontwikkeling voor elkaar te krijgen. Daarom hadden ze liever eerst meer inhoudelijke gesprekken met de gemeente gevoerd voorafgaand aan de klankbordgroep. Ze geven aan vanuit kwaliteit een mooi project te willen maken en horen graag wat de zorgpunten van de omgeving zijn. Ze spreken de wens uit aan de klankbordgroep om deze met zorg en aandacht te leveren en niet te zorgen voor een stapeling van eisen. Ontwikkelcombinatie A geeft aan dat het PVE goed in elkaar zit.

Toelichtende vragen PvE 

 • p. 28 ‘4.000 voertuigen per uur’. Of per dag? ACTIE gemeente check 
 • p. 18 ‘sluipverkeer wordt voorkomen door Zwaanshoek en Cruquius. Ringdijk en Spieringweg autoluw.’ Hoe komen we dan in gebied? Gemeente: via regionale wegen (N205/N201). Ergens zal een doorbraak door een lint moeten worden gerealiseerd. Dit is een opgave voor de ontwikkelaars. Advies: opnemen in H6: ‘Autoluw maken van Ringdijk en Spieringweg maar niet dicht.’ 
 • p. 14: ‘kleinschalige appartementencomplexen’. Mogelijkheid hoogbouw? ‘Centrum dorpse’ woontorens van 40 meter? Advies: opnemen in H6: niet hoger dan bijvoorbeeld 4 lagen. 
 • p. 20 Financiële afspraken groen? De gemeente zet met 400m2 per woning bovenplans openbaar groen in het plangebied in op ‘wonen in het landschap’. Waar dit niet mogelijk is, vindt in principe verrekening via RIH (Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer) plaats. Dit fonds is bestemd voor/bovenplanse ontwikkelingen buiten het gebied. Dit is een lastige opgave voor ontwikkelaars. Klankbordgroepleden spreken de voorkeur uit voor directe investering in het gebied in plaats van RIH-bijdrage.

Algemeen: 

Aandacht voor de naamgeving van het project. Het grootste deel ligt op het grondgebied van Zwaanshoek. De naamgeving van Cruquius is wat misleidend. Verzoek om consequent ook Zwaanshoek te noemen en dit door te voeren in het PvE en op haarlemmermeergemeente.nl/cruquius (Hier plaatst gemeente actuele stukken over de gebiedsontwikkelingen. Klankbordgroep kan ook aanleveren, bijvoorbeeld artikelen. Beheer via Leonie Campfens). Ook de ontwikkeling van Den Breejen ligt voor een deel in Zwaanshoek.

We wachten niet op de voortgang van nabijgelegen ontwikkelingen als die van Bauhaus. Gemeente geeft aan in gesprek te zijn met Dura Vermeer. De planning van dit project is niet helder.

Bij verkeersproblematiek zijn verschillende overheden betrokken. Conform uitnodigingsplanologie ligt het bij de ontwikkelaars om vanuit de kaders van het PvE met voorstellen te komen en in overleg met gemeente en provincie te bekijken welke oplossing het meest adequaat is. Hiervoor zullen studies moeten worden verricht. Advies voor de klankbordgroep is om aandacht te besteden in H6 aan de bereikbaarheidsvraagstukken.

Klankbordgroep wil in de vervolgfase (opstellen stedenbouwkundig plan, uitvoering van de plannen) in gesprek blijven met ontwikkelaars. De ontwikkelaars staan hier positief tegenover. Ook hierover kunnen aandachtspunten in H6 worden opgenomen. Eventueel kunnen procesafspraken over betrokkenheid van het gebied worden opgenomen in anterieure overeenkomst (fase 3).

3. Aanpak hoofdstuk 6: aandachtspunten vanuit het gebied 

Wat verstaan we onder aandachtspunten, die van betekenis zijn voor een Programma van Eisen?

Op basis van de bespreking wordt geconcludeerd dat een brede inloopbijeenkomst op 12 februari niet wenselijk is. Klankbordleden vinden het te vroeg voor een brede consultatie. Hiervoor ligt er onvoldoende beeld over de ontwikkeling. Afgesproken wordt dat de klankbordgroep zelf tot een tekstvoorstel komt voor H6 van het PvE. Vervolgens zal bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan sprake zijn van een intensievere interactie/participatie met het gebied.

Eerste aanzet aandachtspunten dorpsraad/inwoners Cruquius (gericht op ontwikkelcombinatie B):

 1. Max. bouwhoogte 3 hoog. 
 2. Snel openbaar vervoer belangrijk voor Zwaanshoek. Met voordeel voor huidige kern Zwaanshoek. 
 3. Klein centrum met winkels, eventueel met een buurtcafé 
 4. Waterberging, gericht op ‘geen natte voeten’. 
 5. Aansluiting op N-wegen. 
 6. Dijk openhouden voor plaatselijk verkeer. 

Mogelijke aanvulling:

 1. Duurzaamheid/circulariteit

Procesafspraken:

 • Uitwerken tekstvoorstel voor H6 door klankbordgroep, in klein comité. 
 • Gemeente schrijft een A4 met samenvatting PvE ten behoeve van het opstellen van het tekstvoorstel voor H6. 
 • Vervolgoverleg klankbordgroep: vrijdag 14 februari 9-11 uur, dorpshuis Cruquius.