Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Vraag en antwoord eigen bijdrage Wmo, beschermd wonen en Wlz

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de eigen bijdrage voor zorgkosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor beschermd wonen en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook leest u over de facturatie van zorgkosten via CAK.

Wat is Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Denk daarbij aan hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.

Beschermd wonen valt ook onder de Wmo.

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen.

Wat is Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor mensen die aldoor zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen die wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Het geldt ook voor mensen die een ernstige psychische ziekte hebben.

Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u krijgt uit de Wmo. Er zijn uitzonderingen, namelijk beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Voor welke ondersteuning vanuit de Wmo betaal ik geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulp vanuit de Wmo: 

  • Vervoer met RegioRijder. U betaalt een prijs per gereden rit. Deze prijs is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer. U betaalt het bedrag aan RegioRijder via een automatische afschrijving.
  • Voor een rolstoel. U betaalt geen eigen bijdrage als u de rolstoel langdurig nodig heeft. Voor sommige accessoires kan wel een eigen bijdrage gevraagd worden. Heeft u tijdelijk een rolstoel nodig? Dan kunt u die lenen bij de thuiszorgwinkel. Dit wordt vaak vergoed door de verzekering. Bekijk de website van thuiszorgwinkel Medipointexterne-link-icoon voor meer informatie.

Hoe berekent het CAK de hoogte van mijn eigen bijdrage?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage voor Wmo, beschermd wonen en Wlz. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:

  • Uw leeftijd (heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of nog niet?).
  • Uw gezinssamenstelling (bent u alleenstaand of heeft u een gezamenlijk huishouden?).

Voor de hoogte van de eigen bijdrage voor beschermd wonen en Wlz kijkt het CAK ook naar:

  • De hoeveelheid zorg die u ontvangt.
  • Uw inkomen en vermogen. Heeft u vermogen zoals spaargeld? En is dit bedrag hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan telt dit voor 4% van uw grondslag sparen en beleggen mee voor uw eigen bijdrage (eerder was dat 8%). 

U betaalt een eigen bijdrage voor Wmo van maximaal € 20,60 per maand. De eigen bijdrage Wmo heet ook wel het ‘abonnementstarief’. De reden daarvoor is dat de eigen bijdrage niet afhangt van hoeveel zorg u heeft. Het werkt dus net als een abonnement op de krant of voor de sportschool. Zolang u zorg heeft of gebruikmaakt van een hulpmiddel (bijvoorbeeld een scootmobiel) betaalt u hier een maandelijkse bijdrage voor. Dat geldt ook voor periodes waarin u zelf besluit geen gebruik te maken van de zorg, bijvoorbeeld door vakantie. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kosten die de gemeente maakt. Dit betaalt u zolang u een hulpmiddel gebruikt. De eigen bijdrage voor beschermd wonen in de woning van een zorgaanbieder kan hoger zijn. 

Op de website van het CAK leest u meer over hoe zij de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo bepalenexterne-link-icoon en de hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz bepalenexterne-link-icoon

U kunt uw eigen bijdrage berekenen met de rekenhulp van CAKexterne-link-icoon.

Aan wie betaal ik de eigen bijdrage?

U ontvangt elke maand een rekening van het CAK. Hierop staat hoeveel u moet betalen. De gemeente ontvangt geen informatie over uw eigen bijdrage.

Voor de eigen bijdrage Wmo geldt:

  • Zijn de kosten van de zorg die u krijgt hoger dan uw eigen bijdrage per maand? Dan betaalt u de maximale eigen bijdrage.
  • Zijn de kosten van de zorg die u krijgt lager dan uw eigen bijdrage per maand? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg die u heeft ontvangen.

Heeft u meerdere rekeningen van het CAK ontvangen en kunt u de eigen bijdrage Wmo niet in 1 keer betalen? Vraag bij het CAK een gratis betalingsregeling aan. U doet dit op de website van het CAKexterne-link-icoon of bel naar 0800 1925.

Heeft u een wijziging aan ons doorgegeven en ontvangt u alsnog een verkeerd bericht van het CAK? Houd er dan rekening mee dat het CAK een verwerkingstijd heeft van 6 tot 8 weken.

Heeft u een vraag over de eigen bijdrage of wilt u weten voor welke voorzieningen u een eigen bijdrage betaald? Bel dan gemeente Haarlemmermeer via 0900 1852.

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt mee aan de zorg en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt. Hierdoor is zorg en ondersteuning beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente die het nodig hebben.

Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, betaalt de eigen bijdrage. De eigen bijdrage Wmo is niet afhankelijk van inkomen, eigen vermogen of het gebruik van de voorziening.

Is er een maximale eigen bijdrage per gezin?

Ja. Er is een maximale eigen bijdrage per gezin. Per huishouden betaalt u niet meer dan 1 keer de maximale eigen bijdrage. Dit geldt ook als u of uw partner zorg vanuit Wmo en Wlz krijgt.

Het CAK houdt dus rekening met de situatie van uw gezin.

Waar vind ik meer informatie?

Kijk dan meest gestelde vragen en antwoorden over eigen bijdrage op de website van het CAKexterne-link-icoon. Of bel (gratis) met het CAK op 0800 1925. Ook kunt u onze folder ‘Eigen bijdrage Wmo’ ophalen bij het ondernemersplein. Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u uw casemanager benaderen.