Informatie voor initiatiefnemers

Er is een plafond voor zonneakkers binnen het Zonnecarré vastgesteld. Het Zonnecarré is het gebied in Haarlemmermeer dat beschikbaar is gesteld voor de grootschalige opwek van zonne-energie. Op deze pagina vindt u informatie over het plafond en de verdeelprocedure voor zonneakkers in het Zonnecarré. Deze informatie is vooral belangrijk voor initiatiefnemers.

Plafond van 300 hectare 

Er is een plafond voor zonneakkers binnen het Zonnecarré vastgesteld op maximaal 300 hectare. Het Zonnecarré is het gebied in Haarlemmermeer dat beschikbaar is gesteld voor de grootschalige opwek van zonne-energie. Volgens de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) staat het plafond vast tot 2030. De RES wordt elke twee jaar herijkt, waaruit mogelijk een bijgesteld plafond ontstaat. Voor het plafond wordt gerekend met het oppervlak van de initiatieven exclusief de Polderlintzone en de reserveringen voor de uitbreiding van het Groene Carré (zoals beschreven in het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré). Het is dus inclusief verdere inpassing en ruimte tussen de zonnepanelen.  

Meer informatie over Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0)

Over een plafond in het Zonnecarré is al indirect besloten en gecommuniceerd. Het komt voort uit het Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer en de RES 1.0. In de Routekaart van het Beleidskader Zonneakkers is opgenomen dat er in fase 2 (beoogd voor rond 2030) ruimte is voor maximaal 400 hectare aan grootschalige zonneakkers. Deze ruimte is afhankelijk van de ontwikkeling van zon op dak. In de RES 1.0 is aangegeven dat Haarlemmermeer wil beginnen met een eerste fase van circa 300 hectare grootschalige zonneakkers binnen het zonnecarré. De cijfers verschillen omdat de RES 1.0 alleen spreekt van ontwikkelingen binnen het Zonnecarré, terwijl er in het zonbeleid ook (beperkte) mogelijkheden zijn voor grootschalige zonneakkers buiten het zonnecarré (bijvoorbeeld het glastuinbouwgebied en PARK 21).

Bekijk Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer.externe-link-icoon

Verdeelprocedure en voorwaarden 

Initiatiefnemers van initiatieven in het zonnecarré konden zich bij onze gemeente melden om zo mee te doen in de verdeelprocedure. Een initiatief wordt alleen als volwaardig gezien als een initiatiefnemer een concept participatieplan, ruimtelijk schetsontwerp (zie hieronder) en een verklaring van de grondeigenaar indient bij het Ondernemersplein (ondernemersplein@haarlemmermeer.nl). Als datum van indiening werd de datum gehanteerd waarop de stukken volledig zijn aangevuld. Als de initiatiefnemer besluit direct een vergunningsaanvraag in te dienen en niet kan aantonen eerder de noodzakelijke documenten te hebben overlegd, moeten wij het initiatief negatief beoordelen.  

Het concept participatieplan en ruimtelijk schetsontwerp moeten op hoofdlijnen voldoen aan de relevante beleidskaders (respectievelijk Beleidskader Lokaal Eigenaarschapexterne-link-icoon en Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré). Ten minste de volgende elementen zijn opgenomen:  

Concept participatieplan: 

  • Onderscheid tussen de directe en lokale omgeving. 
  • Belanghebbendenanalyse (ook wel ‘stakeholderanalyse’) met overzicht van de betrokkenen, hun rol en niveau van betrokkenheid. 
  • Termijnen van participatie en de voorgestelde vormen, aansluitend bij de analyse. 
  • Beschrijving hoe de ruimtelijke inpassing en het lokaal eigenaarschap verder met de omgeving wordt uitgewerkt. 
  • Beschrijving van de communicatie met de omgeving. 

Ruimtelijk schetsontwerp:  

  • Een bovenaanzicht (kaart) en aanvullende verbeeldingen. 
  • Correcte afstanden tot de polderlinten en tussen de rijen met panelen. 
  • Beoogde type opstelling (oriëntatie en afmetingen) die de kavelstructuur volgt. 
  • Beoogde dwarsdoorzichten en vrije zones langs poldersloten. 
  • Eerste aanzet voor de groene inpassing en recreatief toegankelijke randen. 

Initiatieven waarvan de bovengenoemde (complete) stukken al vóór de publicatie van het collegebesluit aan de gemeente zijn overlegd, vallen binnen het gestelde plafond voor zover ze cumulatief niet al over het plafond heen gaan. Dat zijn de initiatieven ‘Groene Energie Corridor’, ‘Hoofddorp A5’ en ‘IJweg’ met een gezamenlijke omvang van ongeveer 165 hectare. Bekijk de pagina 'Informatie over zonneprojecten' voor meer informatie over deze initiatieven. De resterende ruimte werden via de volgende procedure verdeeld:

1. Openstelling

Initiatiefnemers die nog geen (volledig) concept participatieplan en ruimtelijk schetsontwerp hadden ingediend, konden deze vanaf de dag na publicatie van het collegebesluit, tot uiterlijk 31 oktober 2021 indienen.  

2. Beoordeling

De gemeente beoordeelde vervolgens in hoeverre er over het gestelde plafond heen werd gegaan.  

3. Gewogen loting

De ingediende initiatieven gingen cumulatief over het plafond heen, dus er volgde een gewogen loting onder toeziend oog van een notaris. Grotere initiatieven hebben (conform het beeldkwaliteitsplan Zonnecarré) de voorkeur en kregen een gewicht naar rato van de aangeboden omvang. 

Bekijk het reglement voor de gewogen loting Zonnecarréexterne-link-icoon.