Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Reglement gewogen loting Zonnecarré

Op deze pagina vindt u het reglement voor de gewogen loting voor initiatieven voor zonneakkers in het Zonnecarré.

Datum: 12-10-2021

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Initiatief: het voornemen om een zonneakker te ontwikkelen van minimaal 10 hectare (grootschalig) in het zonnecarré.
 • Bruto panelen oppervlak: het oppervlak binnen de ‘vorm’ van de opstelling. Dit is inclusief de vrije ruimte tussen de rijen panelen maar exclusief de polderlint- en randzone.
 • Plafond: voor het zonnecarré is tot 2030 een plafond gesteld van 300 hectare, conform het raadsbesluit Verdeelprocedure zonnecarré en tweede wijziging Legesverordening 2021. Een drietal initiatieven valt al binnen dit plafond. Een berekening toont dat het gaat om 152 ha bruto panelen oppervlak. Daarmee is in de loting nog 148 ha te verdelen.
 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
 • Gemeente: de gemeente Haarlemmermeer;
 • Initiatiefnemer: de persoon of rechtspersoon dat het voornemen heeft fotovoltaïsche energieopwekking middels zonnepanelen te realiseren binnen het zonnecarré;
 • Zonnecarré: de locaties zoals benoemd in Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer en het Beeldkwaliteitsplan zonnecarré;

Artikel 2: Doel en toepassingsbereik

 1. Het doel van dit reglement is om iedere initiatiefnemer middels een vaste systematiek van loting een kans te bieden in aanmerking te komen voor de ontwikkeling van zonnepanelen in het zonnecarré.
 2. Dit reglement is van toepassing op de loting voor in totaal 148 hectare zonnepanelen binnen het zonnecarré

Artikel 3: Inschrijving

 1. Inschrijven kan tot 1 november 2021. Een inschrijving die op die datum niet compleet is, wordt niet betrokken in de loting. Er mag meerdere keren worden ingeschreven, mits sprake is van zelfstandig te realiseren projecten, zonder overlap van andere initiatieven van dezelfde inschrijver. Alle inschrijvingen die hieraan niet voldoen worden uitgesloten van de loting.
 2. Een inschrijving is compleet als de initiatiefnemer een ruimtelijk schetsontwerp, concept participatieplan en een verklaring van de grondeigenaar heeft ingediend bij het Ondernemersplein (per mail of fysiek afgegeven aan de balie van het Raadhuis) van de gemeente Haarlemmermeer, conform het raadsbesluit Verdeelprocedure zonnecarré en tweede wijziging Legesverordening 2021.
 3. Een inschrijving wordt als één initiatief gezien als de betreffende percelen ruimtelijk gezien aansluitend zijn. Dat wil zeggen dat ze ofwel aangrenzend zijn of zich aan beide zijden van een weg, sloot, polderlint of vergunde zonneakker bevinden. Wanneer zich één of meerdere kavels die niet tot het initiatief behoren tussen de delen van het initiatief bevinden, zijn het voor de loting aparte initiatieven, mits sprake is van zelfstandig te realiseren projecten van minimaal 10 hectare.
 4. Een uitzondering hierop is mogelijk als het initiatief voor wat betreft de tussenliggende kavels de inzet van overheidsgronden beoogt, zodat een aaneengesloten locatie wordt gevormd. Deze worden voor de loting dan bij het initiatief gerekend, vooruitlopend op nader onderzoek over de daadwerkelijke inzetbaarheid van deze gronden. Om de ontwikkeling niet volledig afhankelijk te laten zijn van overheidsgronden, mag een particulier initiatief voor niet meer dan de helft van de in te zetten perceeloppervlakte bestaan uit overheidsgronden.
 5. Voor gronden die onder één initiatief worden geschaard verwachten wij dat deze ook in één vergunningsaanvraag zullen landen. De vervolgstappen van een Globaal Haalbaarheidsonderzoek en verder, zullen uitwijzen of het volledig aangevraagde gebied ook benut kan worden voor zonnepanelen. De initiatiefnemer levert een verklaring aan van de grondeigenaren van alle betrokken percelen dat het hele perceel beschikbaar is voor zonnepanelen. Elk kadastraal perceel kan maar één keer voorkomen onder de ingediende initiatieven. Voor overheidsgronden zal deze verklaring in deze fase niet altijd mogelijk zijn. De verklaring voor overheidsgronden hanteren we daarom niet als indieningseis.
 6. De inschrijver geeft een opgave van het ’bruto panelen oppervlak’ – conform het Beeldkwaliteitsplan zonnecarré – dat wordt beoogd te worden gerealiseerd. Afronding van gedeeltelijke hectares vindt plaats op hele hectaren, vanaf 0,5 hectare naar boven, daaronder naar beneden.

Artikel 4: Loting

 1. Alle inschrijvers met een of meer complete inschrijvingen krijgen door middel van de website ‘gewogenloting.nl’ een aantal loten dat overeenkomt met het aantal per inschrijving beoogde hectares zonnepanelen, waarbij het aantal aangeboden hectare zonnepanelen de score-kans bepaalt en daarmee het aantal toegewezen loten. Na een trekking als bedoeld in artikel 4.2 worden voor overige inschrijvingen opnieuw op dezelfde wijze een aantal loten bepaald, tot er een aantal trekkingen is geweest gelijk aan het aantal inschrijvers min 1. Uitdraaien van de loten met lotnummers zullen aan de schrijvers beschikbaar worden gesteld.
 2. Door een notaris zal in de Fokkerzaal in het raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer op 8 november vanaf 9.00 uur tweemaal een (blinde) trekking worden verricht uit 40 ‘lottoballen’ met de nummers 1-40, waarbij de eerste getrokken bal, na notering van het daarop aangebrachte nummer, zal worden terug gestopt bij de overige lottoballen. De getrokken nummers geven het lotnummer aan dat is gekozen. Dit levert de inschrijving aan welke dat lotnummer is toegewezen rangnummer 1 op. Dit wordt herhaald tot op één na alle inschrijvingen een rangnummer hebben verkregen. De overgebleven inschrijving krijgt het eerstvolgende rangnummer. Inschrijvingen die al een rangnummer hebben loten niet meer mee. (Vertegenwoordigers van) de inschrijvers kunnen desgewenst de loting bijwonen.
 3. Inschrijvingen vallen op de volgorde van hun rangorde binnen het plafond en worden toegelaten tot fase 1: Globaal Haalbaarheidsonderzoek, tot het maximum van 148 hectare e) is bereikt. Een schrijver door wiens inschrijving het maximum van 148 hectare wordt overschreden, tenzij de overschrijding minder is dan 10 hectare, wordt niet toegelaten. Indien één of meer inschrijver(s) met een hoger rangnummer een lager aantal ha aanbiedt dan de niet toegelaten inschrijver, komen deze in de plaats van de niet toegelaten inschrijver, in de volgorde van hun rangnummer, tenzij daarmee het maximum van 148 hectare wordt overschreden, tenzij de overschrijding minder is dan 10 hectare.
 4. De beslissing tot toelating is voorlopig. Iedere Inschrijver c.q. belanghebbende die het met de beslissing over de toelating tot fase 1 niet eens is, kan hierover een voorlopige voorziening vragen bij de bevoegde civiele rechter van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem. De termijn daarvoor is 20 kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing. Deze opschortende termijn is tevens een vervaltermijn. Ingeval inschrijver een voorlopige voorziening vraagt, wordt inschrijver verzocht een kopie van de dagvaarding aan energie@haarlemmermeer.nl op te sturen. De beslissing tot toelating wordt definitief, als de termijn van 20 dagen ongebruikt is verstreken of als de voorzieningenrechter (één of meer) gevraagde voorlopige voorziening(en) heeft afgewezen.

Artikel 5: Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking 1 dag na bekendmaking.