.

Pionier-Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er is ruimte voor ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd worden, vooral appartementen. De appartementen worden samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt ingepast.

Ga snel naar

Vertrek Van Groningen 

De gemeente is al meer dan tien jaar bezig met het veranderen van het Pionier-Bolsterrein naar een meer gemengd gebied. Vanwege de grote behoefte aan woningen, is de ruimte voor woningen in de plannen steeds groter geworden. Daarom heeft de gemeente metaalhandel en recyclingbedrijf Van Groningen een paar jaar geleden uitgekocht. Van Groningen is inmiddels verhuisd naar de Liede en de gemeente kan de grond gebruiken voor woningen. Omdat de werkzaamheden van Van Groningen veel geluid maakten was er een geluidzone op deze plek. Na het vertrek van Van Groningen is de geluidzone opgeheven dankzij het nieuwe bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep De Pionier geluidzone opheffing’. Hierdoor kunnen er meer huizen worden gebouwd en kunnen hier niet opnieuw bedrijven vestigen die veel geluid maken. Verder verandert er niets aan de bestemmingen voor dit gebied. Er is een akoestisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van het weghalen van de geluidzone. Dit omdat dan niet langer de Wet geluidhinder, maar het Activiteitenbesluit voor bedrijven geldt. Het blijkt dat er geen knelpunten zijn voor de bestaande bedrijven en woningen. 

Het gezoneerde industrieterrein

Afbeelding: het 'gezoneerde' industrieterrein (op  bovenstaande afbeelding met rode lijn aangegeven) en de geluidzone (met gele lijn aangegeven) voor Van Groningen wordt opgeheven.

Masterplan Pionier-Bolsterrein

Voordat De Pionier en het Bolsterrein een gemengd woon-werkgebied kunnen worden, is er eerst een masterplan nodig. De gemeente maakt dat plan in overleg met een aantal ontwikkelaars. De gemeente wil ook weten wat de ondernemers en de bewoners in dit gebied van het plan vinden.  Lees meer over het masterplan Pionier-Bolsterrein.

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan

Hierboven ziet u het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. 


Westerdreefkwartier

Het Westerdreefkwartier is onderdeel van het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. De ontwikkelaar van het Westerdreefkwartier is Van Wijnen. Dit is het eerste project op het terrein waar eerst drukkerij ARGO stond, op de hoek van de Venneperweg en de  Westerdreef. De samenwerking tussen gemeente Haarlemmermeer en Van Wijnen loopt vooruit op het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. Lees meer over het Westerdreefkwartier.


Bekijk de vernieuwde video van het plan

Bekijk hieronder de videopresentatie van het voorlopige plan voor het Pionier-Bolsterrein. 

 


Vragen vanuit de videobijeenkomsten

Omdat er geen gewone informatiebijeenkomst georganiseerd kon worden vanwege corona, heeft de gemeente in juni 2020 videobijeenkomsten met kleinere groepen belanghebbenden gehouden. Ongeveer 60 ondernemers, bewoners en omwonenden waren bij deze videobijeenkomsten aanwezig. Veel vragen van ondernemers gingen over de gevolgen en mogelijke voortzetting van hun bedrijf. De vragen van omwonenden gaan over de hoogte van de nieuwbouw, het verkeer over de wegen rondom het gebied en parkeren.

Verder kwamen er veel vragen over hoe er gebouwd gaat worden, of er overlast komt van heien en trillingen. En er waren vragen over het bouwverkeer, of er risico is op schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Een aantal vragen konden meteen beantwoord worden, maar andere vragen zoals over de verkeersafwikkeling en het parkeren moeten later nog beantwoord worden. Hier wordt eerst nog onderzoek naar gedaan. Mensen die een reactie hebben achtergelaten op de website en/of aanwezig zijn geweest bij een videobijeenkomst, worden eerst per e-mail geïnformeerd.  Ook komt nieuwe informatie en antwoorden op de vragen op deze website te staan. 


Klankbordgroep 

Naast de digitale bijeenkomsten is er ook een klankbordgroep waarmee de gemeente overlegt over het masterplan. In de klankbordgroep zitten bewoners, ondernemers, eigenaren, het Herbert Vissers College, de dorpsraad en de OVHZ. De klankbordgroep denkt en praat mee over de plannen voor het Pionier-Bolsterrein. Het is inmiddels niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze klankbordgroep. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar: pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl


Planning 

Alle opmerkingen die in de afgelopen tijd zijn opgehaald worden meegenomen worden bekeken en meegenomen tijdens het maken van het concept-masterplan. Het concept-masterplan is waarschijnlijk voor de zomer van 2021 gereed, dan bespreekt de gemeente het concept-masterplan met bewoners en andere betrokkenen. Hierover volgt later meer informatie. Daarna wordt het concept-masterplan verder aangepast, waarna de gemeenteraad een besluit zal nemen over het plan. Voor iedere (deel)ontwikkeling daarna worden ook de stappen gevolgd voor het verkrijgen van omgevingsvergunningen. 


Contact 

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor inhoudelijke vragen over de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852.