.

Pionier-Bolsterrein

Op deze pagina vindt u meer informatie over het plan voor een nieuw gemengd gebied voor wonen en werken op het Pionier-Bolsterrein. U vindt hier ook een videopresentatie over het plan.

Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er kunnen op termijn ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd worden, vooral appartementen. De nieuwe woningen die hier misschien komen worden samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt ingepast.

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan

Hierboven ziet u het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. Lees en bekijk meer van het (concept) masterplan op deze pagina

Voordat De Pionier en het Bolsterrein een gemengd woon-werkgebied kunnen worden, is er eerst een masterplan nodig. De gemeente maakt dat plan in overleg met een aantal ontwikkelaars. De gemeente wil ook weten wat de in het gebied gevestigde ondernemers en de bewoners op en naast de bedrijventerreinen van het plan vinden. 

Videobijeenkomsten Pionier-Bolsterrein in kleine groepen

Omdat er geen gewone informatiebijeenkomst georganiseerd kon worden vanwege corona, heeft de gemeente in juni videobijeenkomsten met kleinere groepen belanghebbenden gehouden. Ongeveer 60 ondernemers, bewoners en omwonenden waren bij deze video-overleggen aanwezig. Veel gestelde vragen van ondernemers gaan over de gevolgen en mogelijke voortzetting van hun bedrijf. De vragen van omwonenden gaan over de hoogte van de nieuwbouw, de verkeersafwikkeling en het parkeren. Verder kwamen er veel vragen over hoe er gebouwd gaat worden (krijgen wij last van heien en trillingen?) en het bouwverkeer, vanwege het risico op schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Veel vragen konden meteen beantwoord worden, maar op veel andere vragen over met name verkeersafwikkeling en het parkeren moet de gemeente nog het antwoord schuldig blijven. Hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. Later dit jaar komt daar meer duidelijkheid over. Op dit moment worden de (meest) gestelde vragen verwerkt en binnenkort met een antwoord op deze website geplaatst. Mensen die een reactie hebben achtergelaten op de website en/of aanwezig zijn geweest bij een videobijeenkomst, worden per eerst per e-mail geïnformeerd.  

Reacties op videopresentatie  

Er zijn ook veel reacties binnen gekomen op de videopresentatie van het plan. Veel reacties zijn positief. Mensen zijn blij met de verandering in Nieuw-Vennep en willen weten wat voor woningen er komen en waar ze zich kunnen inschrijven. Ook zijn er zorgen over de betaalbaarheid van de woningen. 

Planning 

Alle adviezen, suggesties en opmerkingen die we de afgelopen tijd hebben opgehaald, worden overwogen en meegenomen in het concept-masterplan.  Als het masterplan af is en haalbaar, neemt het college van burgemeester en wethouders naar verwachting een besluit over de start van de inspraakprocedure voor het concept-masterplan. Het plan wordt dan vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden hebben dan 6 weken om te reageren. Vervolgens gaat het masterplan naar de gemeenteraad om het vast te stellen. Voor elke (deel)ontwikkeling volgen daarna uitgebreide procedures voor het verkrijgen van omgevingsvergunningen. 

Informatie en communicatie 

Het is gebruikelijk om vooraf en tijdens de inspraakperiode nog een informatiemarkt of bijeenkomst te organiseren. Maar het hangt ervan af hoe het gaat met de coronacrisis of een echte bijeenkomst mogelijk is. Anders zoeken we een digitale manier om te informeren. Actuele informatie plaatsen we op deze website. Er is een klankbordgroep van bewoners, ondernemers, eigenaren, het Herbert Vissers College, de dorpsraad en de OVHZ, waarmee de gemeente overlegt over het masterplan. Lees hieronder meer over de klankbordgroep.


 

Bekijk de videopresentatie 

Daarom vindt u hieronder u een videopresentatie van het voorlopige plan. Deze video zou eigenlijk te zien zijn op de informatiebijeenkomst. Bent u een bewoner, vastgoedeigenaar of ondernemer? Dan horen wij horen graag hoe u over het plan denkt. U kunt de video bekijken en uw reactie achterlaten. Dit kunt u doen in het reactieformulier door te klikken op de link onder de video.  

De gemeente organiseert ook aparte digitale bijeenkomsten voor alle betrokkenen. Hierover zijn ondernemers, eigenaren en bewoners in de buurt geïnformeerd per brief.  

Klik hier om het reactieformulier te openen


Actuele informatie over het Pionier-Bolsterrein

Van Groningen  

Van Groningen is een bekende ijzer- en metaalhandel op De Pionier. De gemeente is al meer dan tien jaar bezig met het veranderen van het Pionier-Bolsterrein naar een meer gemengd gebied. Vanwege de grote behoefte aan woningen, is de ruimte voor woningen in de plannen steeds groter geworden en daarom heeft de gemeente Van Groningen een paar jaar geleden uitgekocht. Omdat Van Groningen bij zijn werkzaamheden veel geluid maakt, kunnen er na het vertrek van Van Groningen meer huizen gebouwd worden. Begin 2021 verhuist Van Groningen naar een andere locatie. 

Opheffing geluidzone Van Groningen

De geluidzone voor metaalhandel en recyclingbedrijf Van Groningen op bedrijventerrein De Pionier wordt opgeheven. Daarvoor is er een nieuw bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep De Pionier geluidzone opheffing’ opgesteld. De gemeente heeft de grond van Van Groningen gekocht en het bedrijf gaat verhuizen. De geluidzone stond het bedrijf toe tot 50 decibel geluid te produceren. Door het aanpassen van het bestemmingsplan, dat wil zeggen het ‘dezoneren’, kunnen zich hier niet opnieuw bedrijven vestigen die veel geluid maken, zogenaamde ‘grote lawaaimakers’. Aan de bestemmingen die nu in het plangebied gelden, verandert door dit bestemmingsplan verder niets. Er is akoestisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van de opheffing van de geluidzone. Dit omdat dan niet langer de Wet geluidhinder, maar het Activiteitenbesluit voor bedrijven geldt. Het blijkt dat er geen knelpunten ten opzichte van de bestaande (bedrijfs)woningen zijn.

Het gezoneerde industrieterrein

Afbeelding: het 'gezoneerde' industrieterrein (op  bovenstaande afbeelding met rode lijn aangegeven) en de geluidzone (met gele lijn aangegeven) voor Van Groningen wordt opgeheven. Het wordt ‘gedezoneerd’.

Het Westerdreefkwartier

De verandering van het Pionier-Bolsterrein naar een gemengd woon-werkgebied gaat geleidelijk. Vooruitlopend op en ook binnen de grenzen van het masterplan zijn ontwikkelaars al actief. Het Westerdreefkwartier van ontwikkelaar Van Wijnen is het eerste concrete project op het terrein van de voormalige drukkerij ARGO, op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef. Het gaat hier om 136 woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Samenwerking om woningen te bouwen op De Pionier'. 

De gemeenteraad is 2 juli akkoord gegaan met het voorstel om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het nieuwbouwproject Westerdreefkwartier. De gemeente wil een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van 136 woningen op het perceel Westerdreef 9 op de hoek op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef. Deze omgevingsvergunning kan de gemeente alleen geven als de gemeenteraad daar geen bedenkingen tegen heeft.  Deze stap is nu gezet. De volgende stap is dat de ontwerp(omgevings)vergunning, die door de Omgevingsdienst wordt voorbereid, samen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, ter inzage wordt gelegd. Dat gebeurt zowel op de website van de Omgevingsdienst als op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Van tevoren wordt de terinzagelegging (= 6 weken) bekend gemaakt (op www.officielebekendmakingen.nl).  Wanneer deze periode van zes weken ingaat, is nu nog niet bekend. In de publicatie daarover staan de mogelijkheden om bezwaar te maken. 

Belangstellenden kunnen op de website van www.officielebekendmakingen.nl aangeven dat ze op publicaties in Haarlemmermeer of hun buurt geattendeerd willen worden. Je kunt je dan daarop abonneren, en je krijgt een bericht per e-mail als er bekendmakingen zijn. Bij de gemeenteraadsstukken van 2 juli (via de website van de gemeenteraad) is het raadsvoorstel ook te vinden.

Een impressie van het toekomstige Westerdreefkwartier

Een impressie van het toekomstige Westerdreefkwartier.

Klankbordgroep 

Naast de digitale bijeenkomsten is er ook een klankbordgroep waarmee de gemeente overlegt over het masterplan. In de klankbordgroep zitten bewoners, ondernemers, eigenaren, het Herbert Vissers College, de dorpsraad en de OVHZ. De klankbordgroep denkt en praat mee over de plannen voor het Pionier-Bolsterrein. Het is inmiddels niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze klankbordgroep. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar: pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl

Contact 

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor inhoudelijke vragen over de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de projectmanagers Martine van Bergen en Joost Jonker via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852.