.

Veelgestelde vragen Pionier-Bolsterrein

Via een reactieformulier op deze website hebben wij veel vragen ontvangen over het project Pionier-Bolsterrein. Ook bij de digitale bijeenkomsten zijn er verschillende vragen gesteld. Op deze pagina vindt u het antwoord op deze vragen, verdeeld per onderwerp.


Wonen

 1. Wanneer en hoe kan ik mij inschrijven voor de woningen?
  Dat gebeurt op verschillende manieren. Sociale huurwoningen van corporaties worden aangeboden via Woningnet. Daarvoor is een inschrijving nodig. De andere woningen worden aangeboden door de verhurende/verkopende partij. Aan de toewijzing van woningen kunnen voorwaarden worden gesteld. Alle koopwoningen zijn inmiddels verkocht.
   
 2. Komen er ook appartementen in de sociale huursector?
  Ja, er komen veel appartementen in de sociale sector. Volgens de voorlopige berekening tussen de 400 en 600 appartementen.
   
 3. Hoe kom ik in aanmerking voor de sociale-huurwoningen?
  Meer informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor een sociale huurwoning kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Via de website van Woningnet kunt u het aanbod van sociale woningen en middensegement huurwoningen die corporaties aanbieden bekijken. Zoek bij stadsregio Amsterdam.
   
 4. Ik maak me zorgen over de wat hogere bebouwing aan de rand van het terrein. Wij als bewoners kijken daar tegenaan. Waarom komen er aan de rand hoge gebouwen en niet afwisselend door de gehele wijk?
  Onderdeel van het plan is om een dorpse straat van de centrale as in het gebied te maken: de Staringstraat. Aan die dorpse straat passen lagere bouwhoogten. Aan de randen van het gebied liggen brede groenstroken en wegen waardoor aan die randen ook hogere bouwhoogte past. Verder is er is een grote vraag naar betaalbare, kleinere appartementen in Nieuw-Vennep. Deze locatie ligt dicht bij de voorzieningen en het openbaar vervoer en is daarmee geschikt om in een hogere dichtheid te bouwen. Er is gekozen voor bouwhoogte met gemiddeld 6 woonlagen aan de Kopstraat en langs de Westerdreef/Athenelaan. Hierbij is gekeken naar het stedenbouwkundige plan en of het financieel haalbaar is. Dit wordt nog verder uitgewerkt in blokregels.
   
 5. Hoe veel (woon)lagen komen waar?
  De bouwhoogte aan de randen van het gebied wordt gemiddeld 6 lagen en maximaal 24 meter, met enkele hoogteaccenten tot 30 meter. Aan de dorpse straat (Staringstraat) is de bouwhoogte gemiddeld 2 tot 3 lagen en maximaal 14 meter. Het plan is om de Staringstraat de centrale as in het gebied te maken. Het is nu nog niet mogelijk om precies aan te geven waar hoeveel lagen worden gebouwd. Waar welke hoogte komt, wordt nog verder uitgewerkt in blokregels.
   
 6. Komen er ook bungalows?
  Het ontwerp-masterplan en de opgave gaan uit van een wijk met hoge(re) bebouwingsdichtheden. Er komen dus waarschijnlijk geen bungalows.
   
 7. Komen er seniorenappartementen zodat doorstroming mogelijk is voor jonge gezinnen?
  Het ontwerp-masterplan gaat uit van veel appartementen. Die appartementen zijn ook bedoeld voor senioren.
   
 8. In welke prijscategorie komen de nieuwbouwwoningen?
  In het ontwerp-masterplan wordt uitgegaan van het woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent 50% betaalbaar en 50% marktconform. In het ontwerp-masterplan wordt verder een onderverdeling gemaakt in sociale huur (prijspeil 2020 tot max. € 737,14) , middensegment (tot maximaal de NHG-grens (prijspeil 2020 € 311.000,-) zowel koop als huur (samen 50%) en vrije sector met koopprijzen vanaf € 311.000,-(50%). Op de woningen in de sociale huur en in het middensegment zal sturing worden gegeven op de koopprijs. In de vrije sector kan dat niet. Het is nu niet te zeggen in welke prijscategorie de woningen in de vrije sector komen.
   
 9. Komen er woningen waarbij je een starterslening voor kunt aanvragen?
  Ja, per deelproject worden bekeken of de starterslening mogelijk is. Bekijk de website van SVN voor alle informatie over startersleningen en afspraken.
   
 10. Is er wat betreft ouderenwoningen al gedacht aan het concept Knarrenhof®?
  Het is zeker de bedoeling dat er appartementen voor ouderen worden gebouwd, overigens geen hofwoningen. Het idee voor een Knarrenhof, waarbij jongere ouderen en wat oudere ouderen elkaar helpen, geven we als idee mee aan de ontwikkelaars. 
   
 11. Staan de verhoudingen tussen appartementen en gezinswoningen vast of kan hier in de toekomst nog verandering in komen?
  In het ontwerp-masterplan staat geen verhouding tussen appartementen en gezinswoningen. Het ontwerp-masterplan gaat wel uit van veel appartementen.
   
 12. Wat is de hoogte van de bebouwing naast het terrein van Rob Houtzager? Aangekocht door van Wijnen.
  Het ontwerp-masterplan gaat uit van een grotere hoogte aan de randen van het plan en een lagere bouwhoogte in het midden, aan de dorpse straat. De bouwhoogte aan de randen zal gemiddeld zes lagen zijn. Aan de randen is dat gemiddeld twee tot drie lagen. Het is nu niet aan te geven waar hoeveel lagen worden gebouwd omdat het een organische ontwikkeling is. Niet alle bedrijven gaan of willen weg en er zal ook sprake zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Van Wijnen wacht met de start van de ontwikkeling van deze locatie op de blokregels voor de betreffende locatie.
   
 13. Kunnen mensen zich straks inschrijven voor de vrijesectorwoningen en wordt er gekeken naar mensen die goed verdienen, maar wel in een sociale huurwoning zitten?
  Ja, mensen kunnen zich straks inschrijven voor de vrije-sectorwoningen. Er zijn geen speciale voorwaarden verbonden voor vrije sectorwoningen, zoals huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten en daardoor voorrang krijgen.


  Bouwen
   

 14. Blijven de huizen in de Staringstraat en de Lucas Bolsstraat bestaan?
  Het ontwerp-masterplan gaat uit van een organische blokontwikkeling. Dit houdt in dat die delen worden ontwikkeld die verworven worden door ontwikkelaars dan wel waar de eigenaar zelf tot ontwikkeling wil komen. Het is de keuze van de eigenaren van de woningen aan de Staringstraat en de Lucas Bolsstraat om mee te doen aan de ontwikkeling of niet.
 15. Wanneer worden de woningen gebouwd?
  Westerdreefkwartier is de eerste nieuwbouw op het Pionier-Bolsterrein. Er wordt op dat terrein gesloopt tot oktober. Het bouwbedrijf Van Wijnen heeft de vergunning die nodig is en kan gaan bouwen. Na de sloop wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw. De bouw start naar verwachting begin 2022. Van Wijnen informeert de buren over de werkzaamheden.
 16. Wordt er geheid? Zo ja, hoe voorkomt de gemeente dat omliggende woningen die niet geheid zijn, schade oplopen?
  De slappe bodem in Nieuw-Vennep maakt een paalfundering noodzakelijk. Het is aan de ontwikkelaar en de bouwer om een keuze te maken uit de mogelijke paalfunderingen. Met de ontwikkelaar en bouwer worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden tijdens de bouw. Er zijn ook trillingmeters om tijdens het heiwerk de trillingen te meten en te bepalen of aan de voorschriften wordt voldaan. Er wordt in dit kader een BLVC-plan gemaakt. Dat staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie waarin regels worden afgesproken voor kwesties zoals bouwverkeer, trillingen en heien. Er zijn meerdere bedrijven die hiermee te maken krijgen, maar ook bijvoorbeeld de school het Herbert Vissers College. Als de bouwplannen concreet zijn en het moment van realisatie van het bouwplan duidelijk is, worden deze procesafspraken gemaakt.
   
 17. Waarom blijft de oude Bolstoren bestaan? Past dit wel in de vernieuwde wijk?
  Het ontwerp-masterplan gaat uit van het behoud van de Bolstoren omdat dit bijzondere gebouw voor Nieuw-Vennep een belangrijke betekenis heeft en een verbindend onderdeel is tussen oud en nieuw. De ontwikkelaar wil in dit gebouw wel ruimte maken voor woningen.
   
 18. Ik woon in de buurt van het terrein. Betekent dit dat ik de komende jaren in een ‘bouwput’ woon met veel bouwoverlast? Welke maatregelen nemen jullie om geluidsoverlast tijdens de bouw te beperken?
  Tijdens de bouw er zal er sprake zijn van bouwverkeer en geluidsoverlast. We gaan afspraken maken met de ontwikkelaars en bouwers hoe we tijdens de bouw het gebied zo goed mogelijk bereikbaar, veilig en leefbaar kunnen houden. Voor de start van de sloop en bouw van dit gebied wordt een BLVC-plan opgesteld. In dit plan worden afspraken met de ontwikkelaars vastgelegd over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de bouw. Er zijn verschillende methoden van funderen. Met techneuten, zoals een constructeur en een heier, kijken we naar de heimethode en naar de afstand tot de gebouwen naast het terrein. Voor de start van het heiwerk wordt een 0-metingsrapport opgesteld. Na de bouwwerkzaamheden kan er een tweede opname plaatsvinden als sprake is van schade.
   
 19. Ik maak mij zorgen over de bereikbaarheid tijdens de bouwprojecten. Hoe gaan jullie daarmee om?
  Zie het antwoord hierboven.
   
 20. Het medisch centrum (aan de Lucas Bolsstraat) wil uitbreiden en herbouwen. Hoe gaat dat eruitzien?
  Het is nog niet bekend hoe de verplaatsing van het medisch centrum naar het Bolsterrein er uit gaat zien.


  Ondernemen

 21. Mijn bedrijf is gevestigd op het huidige terrein. Er is 15% plek voor bedrijven in dit plan. Wat betekent dat voor mijn bedrijf?
  Er is ongeveer plek voor 15% bedrijven. Dit percentage staat is vast, maar is er om aan te geven wat de toekomstige menging van wonen en werken/voorzieningen zou kunnen worden.
  Het is de bedoeling dat ondernemers die in dit gebied willen blijven, dat ook kunnen. Misschien zijn dan nog specifieke maatregelen nodig. Als vastgoedeigenaren toch de onderneming willen verplaatsen, kunnen de ontwikkelaars en gemeente meedenken over een andere locatie. Op dit moment vinden er al gesprekken plaats met vastgoedeigenaren en een aantal eigenaren heeft zijn locatie inmiddels verkocht.
  Huurders van panden hebben afspraken met hun vastgoedeigenaar. Als vastgoedeigenaren graag tot ontwikkeling willen overgaan, zal er overleg plaatsvinden met de huurders. Als huurders graag in het gebied willen blijven en dit niet mogelijk is bij hun huidige vastgoedeigenaar, kunnen zij in gesprek gaan met de ontwikkelaars om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om in het gebied te blijven.
   
 22. Wordt het pand waar ik nu in zit, verbouwd of opnieuw gebouwd? Op welke termijn? Is er al nagedacht over tijdelijke huisvesting tijdens herbouwen of verbouwen?
  Deze vraag moet worden gesteld aan de eigenaar van het betreffende gebouw. Voor een deel is bekend dat ontwikkelaars gebouwen hebben aangekocht en deels is het nog onbekend. Sommige ondernemers willen graag blijven. Een deel van de vastgoedontwikkelaars wil ook bekijken of er mogelijkheden zijn voor ondernemers om een andere locatie te zoeken. Ontwikkelaars willen het gesprek aangaan met ondernemers over wat het betekent als ze blijven of wat andere mogelijkheden zijn.
   
 23. Hoe kan ik als ondernemer betrokken worden bij dit plan?
  U kunt zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrief Nieuw-Vennep. Daarnaast wordt de Nieuw-Vennep website regelmatig van updates voorzien. Als u vragen heeft, kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor over vragen over de inhoud van de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852. 
   
 24. Als ik als ondernemer op dit terrein blijf, wat voor financiële gevolgen heeft dit voor mij?
  Als u vastgoedeigenaar bent dan kan uw bedrijf blijven functioneren in het gebied. Wellicht zijn er beperkte maatregelen nodig. Als u huurder bent, hangt het af van uw financiële afspraken met de eigenaar van het pand.

  Verkeer en Parkeren

 25. Op de plattegrond was te zien dat de Staringstraat over het Bolsterrein doorgetrokken wordt naar de Estafette. Wat betekent dit voor de verkeersstrook over de Lucas Bolsstraat? Gaan hier geen opstoppingen ontstaan door meerdere kruisingen op korte afstand van elkaar?
  In het ontwerp-masterplan wordt de Staringstraat tot een dorpse straat gemaakt. Bij een dorpse straat passen in principe geen kruisingen met drukke wegen. Hoe deze twee zaken gecombineerd kunnen worden, zal uit het verkeersonderzoek moeten blijken. Dat wordt nu uitgevoerd.
   
 26. Wonen en werken komen samen, ook in het verkeer. Hoe gaat dat eruitzien?
  Uitgangspunt van het ontwerp-masterplan is dat de bestaande bedrijven mogen blijven. Er worden woningen aan toegevoegd. Het verkeer voor bedrijven zal zich mengen met het verkeer voor de woningen. De menging van deze twee stromen is belangrijk onderwerp van het ontwerp voor de openbare ruimte.
   
 27. Waarom kiest de gemeente voor centraal parkeren? Ik kan me voorstellen dat het voor de meeste mensen praktischer is om de auto voor de deur te hebben staan.
  In het ontwerp-masterplan zijn gebouwde voorzieningen in het gebied opgenomen. Omdat er volgens het ontwerp-masterplan veel appartementen komen en veel bewoners is het nodig dat er parkeergarages worden gebouwd. Zo kan er veel openbare ruimte van goede kwaliteit komen. Ook bieden parkeergarages in de toekomst meer flexibiliteit. De parkeerplaatsen komen op korte afstand van de woningen.
 28. Deze wijk heeft beperkte uitgangswegen en heeft nu al veel problemen met het verlaten van de woonwijk door drukte op de Westerdreef. 2000 woningen erbij maakt het alleen maar drukker op die wegen en wordt het bijna onmogelijk om Nieuw-Vennep nog via het noorden te verlaten. Hoe zit het straks met toekomstige toegangswegen van de naastgelegen woonwijk (Beinsdorpstraat etc.)?
  In het ontwerp-masterplan wordt uitgegaan van ca 2.000 woningen. Daarnaast zullen ook nog bedrijven en voorzieningen in het gebied blijven bestaan. De juiste afwikkeling van het verkeer op het (bestaande) netwerk is onderdeel van voornoemde verkeerstudie. Daarnaast is er een verkeersstudie Haarlemmermeer West waarin ook Pionier-Bols is meegenomen. Ook wordt er voor Haarlemmermeer met de Provincie en Vervoersregio een netwerkstudie gestart die begin volgend jaar gereed moet zijn.
   
 29. Hoe gaan jullie voorkomen dat er auto’s worden geparkeerd in de Hugo de Vriesstraat?
  De ontwikkeling van De Pionier-Bols heeft voldoende parkeerplaatsen voor de huidige en toekomstige gebruikers. Voor het ontwerp-masterplan wordt nu onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en de locatie van die parkeerplaatsen.
   
 30. We hopen dat de ingang van de Staringstraat aan de kant van de Venneperweg (bij de Ridderhof) gesloten blijft zodat er geen bestemmingsverkeer over de Venneperweg komt en deze zwaar gaat belasten. Kunt u dit bevestigen?
  In het ontwerp-masterplan is de dorpse straat, de Staringstraat, een van de dragers van de ontwikkeling. Het toevoegen van verkeer op de dorpse straat past daar niet bij. Zoals het nu in de plannen bedacht is, blijft de Staringstraat voor autoverkeer vanaf de Venneperweg gesloten.
   
 31. Wij wonen aan de Venneperweg. Is er voor ons parkeergelegenheid als dit project klaar is? Nadat jaren geleden de Venneperweg is opgeknapt is er geen rekening gehouden voor onze buurt om te kunnen parkeren.
  De ontwikkeling van De Pionier-Bols heeft voldoende parkeerplaatsen voor de huidige en toekomstige gebruikers. Voor het ontwerp-masterplan wordt nu onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en de plaats van die parkeerplaatsen. Parkeren op de Venneperweg is alleen geen onderdeel van het plan. We leggen uw vraag voor bij het gebiedsmanagement.
   
 32. Komen er aansluitingen voor elektrische auto’s in de parkeergarage en in de fietsstallingen voor elektrische fietsen?
  Het ontwerp-masterplan is nog niet zo ver uitgewerkt dat er gesproken is over aansluitingen voor elektrische fietsen en auto’s. Nu de elektrificatie van het vervoer in de lijn der verwachting ligt en De Pionier-Bols voor heel veel jaar wordt gebouwd en ingericht, is te verwachten dat die aansluitingen er komen.
   
 33. Het fietspad langs de Westerdreef en Lucas Bolsstraat is druk vanwege het Herbert Vissers College. Is het een idee om het fietspad naar de andere kant van de weg, waar het rustiger is voor fietsers, te verleggen?
  Deze rotonde is opgenomen in het ontwerp-masterplan. Dit is mede gedaan vanwege de verkeersveiligheid. Wij hebben de aandacht voor de inrichting van de rotonde inclusief de plaats van het fietspad en nemen uw suggestie voor verlegging van de fietsroute aan de andere zijde mee. 

   Overig

 34. Zijn er verslagen of presentaties van de digitale informatiebijeenkomsten?
  De meest voorkomende vragen, gesteld bij de digitale informatiebijeenkomsten of via reactieformulieren en e-mails, zijn hier opgenomen. De genodigden van de bijeenkomsten hebben de verslagen per e-mail toegestuurd gekregen.
 35. Bij de impressies zie ik geen zonnepanelen terugkomen. Wat zijn de mogelijkheden hierin? 
  Het ontwerp-masterplan is nog niet zo ver uitgewerkt dat er zonnepanelen op daken zijn ingetekend. In een bouwproject als deze is het belangrijk om ook de daken in te zetten. Daken kunnen ingezet worden om energie op te wekken, als tuin om water te bergen enzovoort. Het ligt in de verwachting dat een groot deel van het dakvlak wordt ingezet om aan de energienormen voor gebouwen te voldoen.
   
 36. Is er al een duidelijke kaart van het betreffende terrein?
  Voor meer informatie over het ontwerp-masterplan, bekijk de webpagina met informatie over de plannen.
   
 37. Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden over dit project?
  U kunt zich via deze link inschrijven voor de nieuwsbrief Nieuw-Vennep. Daarnaast wordt de Nieuw-Vennep website regelmatig van updates voorzien. Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor vragen over de inhoud van de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de projectassistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852.
   
 38. Hoe zorgen jullie ervoor dat deze wijk groener wordt? / Waar gaan we groen terugzien in deze wijk?
  De ambitie is om meer groen terug te brengen in het gebied dan er nu is. Het is voor dit gebied een grote ontwerpopgave om alle verschillende aspecten waaronder groen, in het plan te krijgen. In plaats van afgesloten stukken grond is het de bedoeling dat de stukken grond ‘doorwaadbaar’ zijn. Het nieuw te realiseren groen wordt daarmee ook meer zichtbaar en voegt kwaliteit toe aan het gebied.
  Voor het ontwerp-masterplan wordt de openbare ruimte nu verder uitgewerkt.
   
 39. Is er participatie over dit project?
  De klankbordgroep geeft advies over het project Pionier-Bols. De klankbordgroep bestaat uit een selectie van ongeveer 15 leden. Het gaat om bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijk organisaties zoals de school, dorpsraad en de Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid die een afspiegeling zijn van de belanghebbenden. De klankbordgroep komt één keer per kwartaal bij elkaar. Een vergadering duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Afhankelijk van de thema’s zullen projectmanagers, ontwikkelaars en verkeerskundigen aansluiten. Wilt u hierover meer informatie? Dan kunt u mailen naar pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl
   
 40. Sinds de nieuwe riolering is hier wateroverlast. Wordt er wel voldoende gedraineerd? Getsewoud is ook een probleem geweest. De aansluiting op het riool is niet volgens de tekening hoe wordt dit opgelost?
  In de verdere planuitwerking zullen we hiernaar kijken, er vindt hier onderzoek naar plaats.
   
 41. Wat zijn de wijzigingen met parkeren door zwaar internationaal transport? Dit terrein is aangewezen als parkeergebied. Er staan regelmatig auto’s uit oost Europa. Indertijd door de Provinciale State bepaald.
  Dit is belangrijk om mee te nemen in de verdere uitwerking. Bedankt voor dit advies, het wordt verder onderzocht.
   
 42. Van Groningen zou in 2018 weggaan en die datum is steeds verschoven. Hoe zeker is dit?
  Van Groningen is inmiddels verhuisd.
   
 43. Waarom is er geen inspraak met omwonenden georganiseerd? Ook in corona-tijd zijn er goede mogelijkheden te bedenken.
  We hebben met de videopresentatie en de Microsoft-Teams sessies gezocht naar vormen van participatie nog vroeg in het planproces. Ongeveer 700 omwonenden hebben we hiervoor uitgenodigd. We onderzoeken nu de haalbaarheid van het plan. Als het plan verder is uitgewerkt komen we nog terug en gaat het Masterplan nog de inspraak in.

Staat uw vraag of opmerking hier niet tussen? Dan wordt er nog naar een antwoord gezocht. Neem gerust contact op via het e-mailadres: pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl.