Mantelzorgwoning

Wilt u een mantelzorgwoning plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Controleer met onderstaande vragenlijst of u een vergunning nodig heeft. Een mantelzorgwoning is een bijbehorend bouwwerk bij een woning.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van de mantelzorger of de verzorgde.  De woning is bedoeld voor de mantelzorger of de verzorgde. Dit is bijvoorbeeld een vriend of familielid.

Onder zorg valt bijvoorbeeld zorg bij ziekte, beschermd wonen en jeugdopvang. In een mantelzorgwoning wonen maximaal 2 personen, waarvan 1 de mantelzorger of verzorgde is. 

Mogelijkheden mantelzorgwoning

Er zijn 5 oplossingen mogelijk voor een mantelzorgwoning in of bij een woning:

 • Een bijgebouw van het huis wordt tijdelijk gebruikt voor bewoning. Bijvoorbeeld een garage of een tuinhuis of een gedeelte daarvan.
 • Er wordt een zorggedeelte met een slaapkamer of badkamer, of beiden, aan de woning geplaatst.
 • Er wordt een tijdelijke zelfstandige mantelzorgwoning geplaatst. Deze woning heeft een eigen ingang, woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. De mantelzorgwoning staat op het erf bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde. 
 • Het huis van de mantelzorger of verzorgde krijgt een permanente aanbouw. De aanbouw wordt deel van de woning. Hierin woont de verzorgde of de mantelzorger.
 • Bij het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt een permanent bijgebouw gemaakt. Dit bijgebouw hoort niet bij de woning.

Heb ik altijd een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning?

U heeft altijd een vergunning nodig in de volgende situaties:

 • U wilt een mantelzorgwoning in uw voortuin (voorerf) bouwen. 
 • U wilt een mantelzorgwoning bouwen in een zijtuin die grenst aan openbaar gebied. Deze grond ziet de gemeente ook als voorerf.
 • U wilt een mantelzorgwoning bij een beschermd stadsgezicht of bij een monument bouwen.

Een mantelzorgwoning op een voorerf heeft meestal niet de voorkeur. Het kan dus zijn dat de gemeente niet meewerkt aan een aanvraag. Controleer voordat u een aanvraag doet of de grond als een voorerf wordt gezien. Hiervoor doet u de check op het Omgevingsloket

Zonder vergunning een mantelzorgwoning bouwen

U mag zonder vergunning een mantelzorgwoning bouwen bij een bestaande woning. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden hiervoor. Ook moet u zich houden aan de regels voor bijbehorende bouwwerken:

 • De mantelzorgwoning wordt aan de achterzijde van de bestaande woning vast gebouwd. Het mag ook als apart bouwwerk in de achtertuin staan. 
 • De mantelzorgwoning mag uit maximaal 1 bouwlaag bestaan. 
 • Voor de mantelzorgwoning geldt een maximale hoogte. De grootte van het achtererf bepaalt het maximale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij de bestaande woning. U kunt dit uitrekenen op website van het Omgevingsloket

Krijg ik een extra huisnummer voor mijn mantelzorgwoning?

De gemeente maakt een huisnummer aan als de mantelzorgwoning zelfstandig is te gebruiken als woonruimte. En als de mantelzorgwoning van binnen en van buiten op slot kan. Is er geen sprake van een zelfstandig woonruimte (heet ook wel verblijfsobject)? Dan kan de gemeente geen adres en huisnummer aanmaken.

De mantelzorgwoning is vergunningsvrij 

U vraagt een bewijs aan dat uw mantelzorgwoning vergunningsvrij is. Dit doet u door de ingevulde vragenlijst (vergunningscheck) te downloaden. Deze mailt u samen met uw verklaring voor noodzaak van mantelzorg naar bag@haarlemmermeer.nl.

Vergunning nodig voor de mantelzorgwoning 

U kunt bij uw aanvraag aangeven dat u een extra huisnummer wilt. Als de gemeente de vergunning aan u geeft, dan krijgt de BAG hiervan een kopie. U hoeft dan geen nieuwe bewijsstukken meer aan te leveren. U kunt hen dan vragen het huisnummer aan u te sturen door te mailen naar bag@haarlemmermeer.nl.

Mag de mantelzorgwoning blijven staan na afloop van de mantelzorg?

Als u geen vergunning nodig had voor de mantelzorgwoning, dan mag deze na de mantelzorg blijven staan. Maar u mag het niet meer als woning gebruiken. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de keuken en badkamer moet verwijderen.

Heeft u de mantelzorgwoning met een vergunning geplaatst? In uw vergunning staat of u het gebouw moet verwijderen of mag laten staan en gebruiken als woning.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Uit de vragenlijst wordt duidelijk of u een vergunning moet aanvragen. Of dat u uw plannen moet melden bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? De gemeente geeft een vergunning als de mantelzorgwoning voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. U kunt zelf de eisen van het bestemmingsplan bekijken. 

U vraagt een omgevingsvergunning ‘Bouwen’ aan via het Omgevingsloket. Lees welke documenten u nodig heeft voor uw aanvraag.

Mag ik afwijken van het bestemmingsplan?

Past de mantelzorgwoning niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kan de gemeente soms toch een vergunning verlenen door af te wijken van deze regels. Het is mogelijk om uw plannen eerst door de gemeente te laten bekijken. U hoort dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kunt.

Let op: past uw plan niet binnen het bestemmingsplan en vraagt u wel een omgevingsvergunning ‘Bouwen’ aan? Vraag dan ook een omgevingsvergunning ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan via het Omgevingsloket.

Wat kost een vergunningsaanvraag of een melding?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kost geld. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer. De kosten voor een omgevingsvergunning Bouwen staan in Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning.

Een melding kost u niets.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een omgevingsvergunning? Daarna kunnen anderen nog 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van deze vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u de vragenlijst ingevuld, maar komt u er niet uit? Misschien helpen deze vragen en antwoorden over bijbehorend gebouw (mantelzorgwoning). Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Vergunningen via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl.