Kappen van een boom

Wilt u zelf een boom kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Sommige bomen mag u zelf niet kappen, bijvoorbeeld omdat ze monumentaal zijn of omdat er beschermde dieren in leven.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor het kappen van een boom?

Voor het kappen van een boom kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Stappenplan om te controleren waarvoor er een vergunning nodig is: 

  1. Vul de vergunningscheck in op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
  2. U weet nu of u een omgevingsvergunning nodig heeft en voor welke activiteiten. 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een activiteit of moet u een melding doen? Dan kun u deze aanvraag of melding doen via het Omgevingsloket. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor meerdere activiteiten? Deze activiteiten kunt u tegelijkertijd aanvragen via het Omgevingsloket.

Voor het invullen van de vragenlijst heeft u informatie nodig over of uw boom een monumentale of waardevolle boom is. Alle monumentale en waardevolle bomen staan op de kaart met monumentale bomen. Wilt u een boom kappen die op de kaart staat? Dan krijgt u alleen een vergunning als de boom voor gevaarlijke situaties zorgt. 

U mag een boom niet kappen als hier beschermde planten omheen staan of als er beschermde dieren in leven. Kijk voor meer informatie hierover bij het kopje 'Waar moet ik op letten bij het kappen?'.

U kunt geen vergunning aanvragen voor het kappen van een gemeentelijke boom. Heeft u overlast door een gemeentelijke boom? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Gaat het om een (bouw)project waarbij bomen worden gekapt die niet monumentaal zijn maar wel op gemeentegrond staan? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de gemeente. Daarna kan de aannemer of projectontwikkelaar de aanvraag indienen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Tijdens de vergunningscheckexterne-link-icoon moet u verschillende vragen beantwoorden. 
Bent u de vergunningscheck aan het invullen, maar komt u er niet uit?  Misschien helpt deze video met uitleg over het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Of de informatie over Het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.  

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het kappen van een monumentale boom?

Een aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt.

De vergunningscheck van het Omgevingsloketexterne-link-icoon geeft behalve de uitkomst ook een overzicht van welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag. Bij het indienen van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket komen de indieningsvereisten naar voren.

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning, conceptaanvraag of initiatief kost geld. Per aanvraag kunnen de kosten verschillen. Dit is afhankelijk van uw bouwkosten en welke activiteiten u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning doet. Voor alle mogelijk geldende tarieven kijkt u in Hoofdstuk 2 van de Tarieven legesverordening 2024externe-link-icoon.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Ook kan de gemeente u opleggen om te stoppen met het gebruiken van een gebouw.

Waar moet ik op letten bij het kappen?

  • Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, die behoren tot een beschermde diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen of weg te nemen.
  • Beschermde dieren mogen op grond van de Wet natuurbescherming ook niet worden verstoord. Alleen vogels mogen worden verjaagd op plekken waar geen nesten zijn en als het een heel algemene vogelsoort betreft.

De gemeente kapt soms ook bomen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of een gevaar vormen voor mensen en dieren. Wilt u daar meer over weten? Bekijk dan de pagina over bomen kappen door de gemeente.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Omgevingsvergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Gaat het om een bedrijfsmatige aanvraag? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200

Bent u van een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het omgevingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via  ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.