Kappen van een boom

Wilt u zelf een boom kappen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Sommige bomen mag u zelf niet kappen, bijvoorbeeld omdat ze monumentaal zijn of omdat er beschermde dieren in leven.

Waar controleer ik of ik een vergunning nodig heb voor het kappen van een boom?

Bomen op eigen grond mag u in principe zonder vergunning kappen. Alleen als de boom monumentaal is mag dit niet. Alle monumentale en waardevolle bomen staan op de kaart met monumentale bomen. Wilt u een boom kappen die op de kaart staat? Dan krijgt u alleen een vergunning als de boom voor gevaarlijke situaties zorgt. 

U mag een boom niet kappen als hier beschermde planten omheen staan of als er beschermde dieren in leven. Kijk voor meer informatie hierover bij het kopje 'Waar moet ik op letten bij het kappen?'.

U kunt geen vergunning aanvragen voor het kappen van een gemeentelijke boom. Heeft u overlast door een gemeentelijke boom? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Gaat het om een (bouw)project waarbij bomen worden gekapt die niet monumentaal zijn maar wel op gemeentegrond staan? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de gemeente. Daarna kan de aannemer of projectontwikkelaar de aanvraag indienen.

Mag ik een boom kappen als er een vogelnest in de boom zit?

Leven er vogels in de boom? Dan mag u die boom niet kappen, anders overtreedt u de Wet natuurbescherming. Die wet beschermt onder andere de nesten en verblijfplaatsen van vogels, zoals: buizerds, haviken, sperwers, steenuilen en kerkuilen. Dit geldt ook voor verschillende soorten vleermuizen. 

Waar moet ik op letten bij het kappen?

 • Gaat het om een boom waaronder beschermde planten groeien zoals orchideeën, vogelmelk of daslook? Dan bedreigt het kappen van de boom deze planten. U mag de boom niet kappen. 
 • Als in de boom een nest aanwezig is of als vogels in (de omgeving van) de boom aan het broeden zijn, mag u de boom niet kappen. Wacht dan tot het nest is uitgevlogen. 
 • Broedt in een holte van de boom een specht of halsbandparkiet? Dan is deze holte beschermd. U mag de boom niet kappen. Wel kunt u wat takken inkorten. 
 • Zit in de boom een nest van een roofvogel? Dan is de boom beschermd. U mag de boom niet kappen. 
 • Zitten in de boom nesten van roeken of reigers? Dan zijn de boom en de planten daaromheen beschermd. U mag de boom niet kappen. 
 • Wordt de boom gebruikt door vleermuizen? Dan mag u de boom niet kappen. 
 • Maakt de boom deel uit van een belangrijke voedselroute? Dan is de boom beschermd. U mag de boom niet kappen.

De gemeente kapt soms ook bomen. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of een gevaar vormen voor mensen en dieren. Wilt u daar meer over weten? Bekijk dan de pagina over bomen kappen door de gemeente.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het kappen van een monumentale boom?

Heeft u een vergunning nodig omdat u een monumentale boom wilt kappen? Vraag deze dan aan via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het kappen van een boom heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie. Deze moet op schaal getekend worden (schaal 1:1000 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 1. De te kappen bomen.
 2. Eventuele nieuw te planten bomen.

Overige zaken

 • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om de te kappen boom liggen.
 • Bij een aanvraag die door een bedrijf wordt gedaan voor gemeentebomen, moet ook een verklaring worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemeente akkoord is met de aanvraag.
 • Vraagt u een vergunning aan voor een monumentale of waardevolle boom? Dan moet u aantonen dat de boom onveilig en daardoor gevaarlijk is. Dat doet u met een Boom Effect Analyse (BEA).

Wat kost een aanvraag?

Het aanvragen van een vergunning kost geld. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag kunnen verschillen. Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges voor omgevingsvergunningen in Haarlemmermeer

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U mag uw boom pas na deze termijn kappen.

Gaat het om een boom bij een bedrijf of grootschalig project? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal via telefoonnummer 088 567 0200

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente het werk stilleggen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Vergunningen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.