.

Veelgestelde vragen

Bekijk op deze pagina vragen en antwoorden over de Ringdijk en Ringvaart.

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Of wilt u graag aanvullende informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl onder vermelding van uw e-mailadres of bellen via telefoonnummer 0900 1852 met programmamanager Christien Jordaan.

Tijdens informatiebijeenkomsten zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die te maken met verkeerszaken, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Het ging bijvoorbeeld over vragen over het parkeerbeleid of over het verwijderen van borden of paaltjes. Dit soort vragen over onderhoud en algemene verkeersvragen kunt u het beste melden via deze pagina met het een formulier om een melding te maken

Vragen over de visie

Vragen over de maatregelen

Vragen over samenwerking tussen partijen

Vragen over de financiering

Vragen over de planning

Vragen over de proefafsluiting in Rijsenhout


 

Vragen over de visie

Wat is het doel van het project?

Het doel van het project is het aantrekkelijker en leefbaarder maken van de Ringvaart en Ringdijk. Om dit doel te bereiken wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Kansen voor recreatie op de dijk, op de oever en in het water worden beter benut. Ook worden de dijk en vaart herkenbaarder als cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer.

Is er participatie geweest bij het opstellen van de visie?

De visie is opgesteld op basis van ideeën van de bewoners, de dorpsraden en de gemeente. Voordat de visie werd opgesteld zijn alle dorpen aan de Ringvaart bezocht door de gemeente. Vanaf augustus 2015 tot en met november 2016 zijn er 15 bijeenkomsten georganiseerd. Dijkbewoners, bedrijven aan de dijk en dorpsraden waren uitgenodigd. Ongeveer 500 bewoners hebben hun ideeën gedeeld tijdens de tafelgesprekken op de bijeenkomsten. De thema’s verkeer, leefbaarheid, water, groen en recreatie stonden hierbij centraal. Per tafel is een top 3 gemaakt. Aan het einde van de avond is een algemene top 3 gemaakt, die zijn meegenomen in de plannen.

Hoe word ik geïnformeerd over de uitvoering?

De gemeente organiseert in verschillende dorpen weer informatiebijeenkomsten. Ook wordt met de belangrijkste betrokkenen overlegd over de planning en maatregelen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners reageren op de voorstellen vanuit de gemeente. Omwonenden ontvangen een brief over het moment wanneer de maatregelen ingaan.

Is alles al besloten?

De plek van de 30 kilometer fietsstraten is nog niet vastgelegd in alle dorpen. In zeven dorpen langs de Ringvaart komt een knip in de weg op de Ringdijk voor het autoverkeer. Dat is besloten in de Visie Ringdijk en Ringvaart. Het is nog niet vastgelegd waar deze knippen precies komen. Per afsluiting (knip) moet nog een apart verkeersbesluit genomen worden. Hierbij kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven of in beroep gaan.  


Vragen over de maatregelen

Vragen en antwoorden over verkeer en verkeersmaatregelen op de Ringdijk

Wat wordt er gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Om de snelheid te remmen zijn er verschillende mogelijkheden die de gemeente heeft onderzocht. Vanwege oude, niet-onderheide woningen die direct aan de weg staan zijn de mogelijkheden voor drempels beperkt. Daarom zijn in het verleden chicanes neergezet. Helaas ontbreekt het op veel plekken aan voldoende tegemoetkomend verkeer om het verkeer voldoende af te remmen, waardoor de snelheid binnen de kom overal rond de 45-50 km/u lag, ongeacht de maximumsnelheid of de aanwezigheid van chicanes. Daarnaast hebben veel bewoners aangegeven de chicanes onveilig te vinden omdat auto’s de fietsers van de dijk af duwen. Er zouden er regelmatig ongelukken gebeuren bij de chicanes. Dat klopt, want dat zien wij ook terug in de cijfers. Daarom heeft de gemeente besloten, alleen geloofwaardige 30 kilometer-zones te creëren op plekken met een zekere “verblijfskwaliteit”. Daarmee bedoelen we plekken aan de dijk met bijvoorbeeld café’s en met dichtere bebouwing. Daarom komen daar fietsstraten met rood asfalt waar de auto te gast is. Dit kan ook alleen waar er niet te veel auto’s rijden, namelijk minder dan auto’s 2500 per dag. Om zorgen dat er niet minder dan 2500 auto’s rijden, komen hier en daar afsluitingen, ook wel ‘knippen’ genoemd. De afsluitingen komen alleen op plaatsen waar een goed alternatief voor het autoverkeer voor handen is. Op de rest van de dijk wordt de snelheid juist overal 50 km/u met (op termijn) brede fietsstroken die als optische versmalling dienen. Dit voelt voor veel bewoners als een verslechtering. Uit onze metingen blikt echter dat de snelheid gelijk blijft (rond de 45-50 km/u) terwijl de aantoonbaar onveilige chicanes verdwijnen. Per saldo zal de dijk daardoor veiliger worden.  

Gaat de gemeente ook handhaven op overtreding van de maximumsnelheid?

Nee, dat doet de gemeente niet. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting. Handhaving op snelheid is geen taak van de gemeente, hier gaat de politie over. Ook over flitspalen voor snelheidsovertredingen gaan de politie en justitie. In een 30 kilometer zone wordt niet gehandhaafd en geflitst omdat deze in principe ‘zelf-handhavend’ moet zijn, ofwel dat de inrichting de toegestane snelheid afdwingt. Wel hebben de afspraak met de politie om in 50-zones waar structureel (veel) te hard gereden wordt te gaan controleren. Dit kan echter op zich laten wachten.

Is toezicht (handhaving) op de maximumsnelheid daarmee goed geregeld?

Nee, handhaving is inderdaad een probleem. De gemeente mag dit niet doen en voor de politie heeft het geen hoge prioriteit. Het gaat daarom ook over de eigen verantwoordelijkheid en het gedrag van mensen om zich aan de verkeersregels te houden. De gemeente overlegt over de handhaving met de politie. Als uit de verkeersmetingen van de gemeente blijkt dat de maximumsnelheid veel en ruim wordt overtreden, krijgt het bij de politie een hogere prioriteit en gaat de politie daar controleren. Dit kan echter op zich laten wachten.

Wat is een fietsstraat? Is een fietsstraat ook voor auto’s toegankelijk?

Op een fietsstraat krijgen fietsers de ruimte en zijn auto’s te gast. Een fietsstraat heeft rood asfalt en aan de zijkanten liggen klinkerstroken. Fietsstraten geven een visuele versmalling. Fietsers mogen door auto’s ingehaald worden als de ruimte daarvoor is, maar de fietser is op fietsstraten de dominante verkeersdeelnemer waar de rest van het verkeer zich naar moet schikken.

Waarom doet de gemeente niets? Waarom lossen jullie problemen met het verkeer niet op?

Met de al genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen denken wij wel degelijk veel problemen op te lossen. Helaas zijn er geen kant en klare oplossingen waar iedereen tevreden mee is. Daarnaast voeren we metingen uit naar de snelheid van het autoverkeer en naar het aantal auto’s. Zo kunnen we monitoren en inzichtelijk maken wat het effect van ons beleid is en indien nodig aanvullende maatregelen nemen. 

Hoe weten jullie hoe hard het autoverkeer rijdt? Verkeersmetingen?

De gemeente laat verkeersonderzoek doen. Daarbij wordt gekeken naar gereden snelheid, wat voor verkeer (vrachtwagens of personenauto’s) en hoeveel auto’s. Door dit om te paar jaar te doen, kunnen we zien hoe het gaat en de effectiviteit van ons beleid beoordelen.

Jullie doen maar wat. Hebben jullie wel met bewoners gesproken voordat jullie besloten hebben de chicanes weg te halen?

Ja, er is een uitgebreid overleg (participatie) traject vooraf gegaan, voordat het nieuwe beleid voor de ringdijk werd vastgesteld. Een van de conclusies was: de chicanes zijn bedoeld om het autoverkeer af te remmen, maar ze werken juist verkeersonveiligheid in de hand. Haal ze weg. Dit was een vrij algemeen geluid uit alle dorpen. Aan de hand van de vele bewonersavonden is een beleid opgesteld wat in 2017 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Waarom verhogen jullie de snelheid van 30 km naar 50 km per uur op een deel van de ringdijk?

Een 30 kilometer per uur-weg moet in principe ‘zelfhandhavend’ zijn, ofwel: de inrichting dwint 30 km/u af. Dit is eigenlijk op vrijwel alle 30 – wegen in Nederland een probleem en in het bijzonder op de ringdijk, omdat vanwege niet-onderheide woningen verkeersdrempels niet mogelijk zijn. Chicanes hebben onvoldoende effect gehad en hebben het verkeer juist gevaarlijker gemaakt. In alle dorpen klonk de roep deze te verwijderen. Maar met het verwijderen van de chicanes vervalt ook de weg als erftoegangsweg met een maximaal 30 km per uur. Uit metingen weten we dat dit voor de daadwerkelijk gereden snelheid geen effect heeft: die ligt overal, ongeacht  de maximumsnelheid en/of de aanwezigheid van chicanes rond de 45-50 km/u.

Jullie maken wel fietsstraten op de ringdijk, waar je niet meer dan 30 km per uur mag rijden. Waarom leggen jullie op plekken waar de chicanes weg gehaald zijn dan geen fietsstraten aan?

30 km per uur-zones mogen niet te lang zijn, omdat ze dan niet langer geloofwaardig zijn en mensen harder gaan rijden. Dat zien we nu in de huidige situatie. Daarom hebben we gekozen voor relatief korte fietsstraten in (dichter) bebouwd gebied met een zekere verblijfskwaliteit. Daarom is het volgens ons wel verantwoord om in Burgerveen een fietsstraat aan te leggen, maar in Oude Meer niet. Ook mogen er niet te veel auto’s rijden omdat dit onveilig is voor de fietser. Daarom wordt in een kern als Zwaanshoek vooralsnog geen fietsstraat aangelegd: er rijden te veel auto’s om er een veilige fietsstraat van te kunnen maken


Vragen over samenwerking tussen partijen

Worden werkzaamheden voor het plan Ringdijk en Ringvaart en vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland afgestemd?

De werkzaamheden uit het plan en de reconstructies worden zoveel mogelijk tegelijk gedaan. Om kosten te besparen en overlast te voorkomen. De Cruquiusdijk in Cruquius is bijvoorbeeld al aangepast. Dit was mede op verzoek van de dorpsraad en de bewoners.   Ook wordt er goed gekeken naar de planning. Het is niet altijd mogelijk om de maatregelen uit het plan tegelijk met de reconstructies uit te voeren. Dan duurt het namelijk nog minimaal 20 jaar voordat de hele dijk verkeersveilig is. Dat is natuurlijk veel te lang. Daarom wordt in de dorpen waar een reconstructie nog niet nodig is alleen de bovenste laag van het asfalt vervangen.

Hoe worden inwoners beter geholpen door de samenwerking?

Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer zijn gestart met de pilot om één loket te maken voor het verlenen van een vergunning voor een steiger in de Ringvaart. Het aanvragen van een vergunning gaat sneller, is eenvoudiger en eenduidiger. De pilot loopt vooruit op de omgevingswet. De reacties tot nu toe zijn positief.


Vragen over de financiering

Is er geld om het plan ‘Ringdijk en Ringvaart’ uit te voeren?

De gemeenteraad heeft ruim 4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de maatregelen op en langs de dijk. Hiermee wordt de hele basis gefinancierd, zoals de verkeersmaatregelen. Ook is er geld gereserveerd voor eerder geplande werkzaamheden zoals het grote onderhoud aan de dijk.

Wat gebeurt er met het geld wanneer een van de maatregelen goedkoper blijkt dan gepland?

Het geld dat beschikbaar is voor de Ringdijk en Ringvaart is voor het hele project en niet specifiek voor een dorp. Het geld is bestemd voor (specifieke) maatregelen waarmee we een doel willen bereiken. Als maatregelen financieel beter (of slechter) uitvallen dan gepland, dan is het een mee- of tegenvaller voor het uitvoeringsprogramma als geheel.

De Stichting leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld beschikbaar gesteld, hoe zit het daarmee?

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft in januari 2018 geld beschikbaar gesteld voor de het versterken recreatieve functie van vier dorpen aan de Ringdijk: Rijsenhout, Aalsmeerderbrug, Lijnden en Burgerveen. Met dit geld kan iets extra’s worden gedaan op de dijk, bijvoorbeeld het aanleggen van een recreatiesteiger. In overleg met de dorpsraden en inwoners wordt bekeken wat hiermee gedaan kan worden. Bekijk de website van SLS.


Vragen over de planning

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden niet allemaal tegelijk uitgevoerd, maar per dorp en na elkaar om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Bekijk op de pagina's per dorp de actuele stand van zaken. 

Vragen over de proefafsluiting in Rijsenhout

Wie heeft deze proefafsluiting bedacht? 

De gemeente heeft deze proefafsluiting bedacht na overleg met veel bewoners van de Ringdijk. Hier ging het onder andere over meer sluipverkeer en te hard rijden over de dijk. De gemeente heeft na die gesprekken een visie opgesteld. De gemeenteraad heeft de visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat iedereen in de gemeenteraad het eens was met de visie. De gemeente werkt nu aan de uitvoering van de visie. Deze proefafsluiting hoort daarbij. 

Waarom doen jullie deze proefafsluiting?

Omdat de Ringdijk een bijzondere weg op een dijk is. Het is namelijk het begin van de polder. En omdat er al heel lang problemen zijn met verkeersveiligheid. Met de proef kijken we of we de verkeersveiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Daarmee willen we ruimte kunnen maken voor bijvoorbeeld recreatie en het aanleggen van een fietsstraat. Daarvoor rijdt er nu te veel verkeer op de Aalsmeerderdijk. 

Hebben jullie wel gesproken met Rijsenhouters over dit plan?

De gemeente heeft de visie Ringdijk en Ringvaart opgesteld na overleg met meer dan 40 bewoners. Er is met hen overleg geweest in 2016. Ook in de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout, waar veel overleg over is geweest, staat een afsluiting bij Verremeer al genoemd. Rijsenhouters noemen onder andere sluipverkeer en te hard rijdend verkeer als terugkerend probleem. Ze denken ook dat er meer ruimte komt voor recreatie als er minder verkeer over de dijk gaat rijden. Bij recreatie kunt u denken aan bijvoorbeeld horeca en een steiger. Wij horen ook van veel andere Rijsenhouters dat er te veel verkeer op de dijk is. Dat maakt de dijk voor hen onveilig en onaantrekkelijk.

Ik ben tegen een afsluiting. Wat kan ik doen om dit plan tegen te houden?

Na de proef kijken we eerst of die geslaagd is. Daarna moet de gemeente een besluit nemen over een mogelijke definitieve afsluiting. Daarvoor moet er eerst een verkeersbesluit genomen worden. Tegen dat besluit kunt u bezwaar maken. 

Waarom komt de afsluiting alleen bij Verremeer? En niet ook bij de Kleine Poellaan?

Wij verwachten dat een afsluiting bij Verremeer genoeg verkeer van de dijk afhoudt. We willen met zo min mogelijk ingrepen het doorgaande verkeer over de dijk verminderen. Om de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten te verzekeren is het beter om maar één afsluiting te maken. Als tijdens de proef blijkt dat één afsluiting niet genoeg werkt of zorgt voor ongewenste effecten ergens anders in het dorp, kan er een extra afsluiting bij de Kleine Poellaan worden gemaakt. 

Hoelang duurt de proef? 

De proef is van maandag 1 november tot en met zondag 28 november. De dijk is tijdens die vier weken tussen 07.00 uur en 19.00 uur afgesloten. Buiten deze tijden is de dijk bereikbaar. 

Blijft Rijsenhout wel bereikbaar met de auto?

Bij deze afsluiting van de Aalsmeerderdijk blijft Rijsenhout gewoon bereikbaar vanaf de A4, de belangrijkste route. Vanuit Aalsmeer kunnen mensen met de auto de Aalsmeerderweg gebruiken. Voor doorgaand verkeer over de Ringdijk geldt wel dat je een klein stuk moet omrijden naar Rijsenhout. Maar we doen dit juist om het doorgaand autoverkeer dat niet in Rijsenhout moet zijn te motiveren om een andere route te kiezen. Voor verkeer naar Rijsenhout kost het weinig extra reistijd, maar is naar verwachting wel net genoeg om doorgaand verkeer te motiveren de Aalsmeerderweg te nemen.

Hoeveel verkeer rijdt er nu over de dijk?

Nu rijden er per werkdag ongeveer 5.000 auto’s over Aalsmeerderdijk bij het fort bij Aalsmeer. In het dorp Rijsenhout zelf zijn dit er bijna 3.000. Het doel is dat aantal auto’s terug te brengen naar minder dan 4.000 auto’s per dag bij het fort bij Aalsmeer. In Rijsenhout zou de dijk dan autoluw worden. Dit betekent dat er erg weinig gemotoriseerd verkeer is. Daardoor wordt de inrichting als fietsstraat/auto te gast mogelijk.

Wat verwacht de gemeente dat er gaat gebeuren met het verkeer?

Het voorstel voor de proefafsluiting is gemaakt op basis van een verkeersmodel. Daarom verwachten we niet dat er veel meer verkeer door Rijsenhout gaat rijden. Wel verwachten we dat er meer verkeer gaat rijden over de Aalsmeerderweg als doorgaande route. Een sluiproute door Rijsenhout is onhandig met een langere reistijd dan de route via de Aalsmeerderweg en daarom niet waarschijnlijk. De proef is nodig om te zien of dit inderdaad ook zo werkt in de praktijk. 

Controleren jullie het verkeer tijdens de proef? 

We houden de verkeerssituatie tijdens de proef goed in de gaten. Het verkeer op de straten in de buurt van de afsluitingen en op de dijk wordt gemeten. Met de metingen wordt ook het effect op het kruispunt Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg in de gaten gehouden. De proef kan eerder worden afgebroken of worden aangescherpt. Dit gebeurt als blijkt dat Rijsenhout onbereikbaar wordt voor autoverkeer of als er ernstige overlast is. Toch is het belangrijk dat de proef niet te kort duurt om het effect goed te kunnen meten.

Wanneer is de proef geslaagd? 

Na de proef volgt een beoordeling. Met de metingen van het verkeer kan de gemeente zien hoe de auto's hebben gereden en of sluiproutes niet te druk zijn geworden. De proef is geslaagd als er niet te veel extra verkeer komt op de kleine straten en op de Aalsmeerderweg, en als er minstens 1000 auto’s minder per werkdag over de dijk gaan rijden. Of de Aalsmeerderdijk later definitief wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer, hangt af van de uitkomst van de proef.

Wat verwachten jullie dat er in bijvoorbeeld Verremeer, de Drakenstraat en de Boeierstraat gebeurt? Wanneer is de proef daar geslaagd?

In Verremeer, de Drakenstraat en de Boeierstraat is de proef geslaagd als het autoverkeer in die straten met niet veel meer dan 500 auto’s per dag toe neemt. Een groei van het autoverkeer met meer dan 1.000 auto’s per dag is niet gewenst. 

Wat verwachten jullie dat er op de Aalsmeerderweg, Kleine Poellaan, Aarbergerweg en Bennebroekerweg gebeurt? Wanneer is de proef daar geslaagd?

De Aalsmeerderweg, Kleine Poellaan, Aarbergerweg en Bennebroekerweg zijn wegen die meer verkeer aan kunnen. Maar voor de leefbaarheid is het ook weer niet wenselijk dat hier te veel verkeer overheen rijdt. Voor deze wegen is de proef geslaagd als het aantal auto’s rond de 4000 voertuigen per dag is. Nu zit het aantal auto’s op al deze wegen daar (ver) onder. Onze verwachting is dat vanwege de knip alleen op de Aalsmeerderweg een duidelijke toename van het verkeer te zien zal zijn, maar dat die nog steeds redelijk is. 

Hoe gaat het verder na de proef?

Na de proef komt er een beoordeling. Met de metingen van het verkeer kunnen we dan zien hoe het verkeer is gaan rijden en of sluiproutes niet te druk zijn geworden. Als er niet te veel extra verkeer komt op de kleine straten en op de Aalsmeerderweg is de proef geslaagd en kan de conclusie worden getrokken dat de Aalsmeerderdijk afgesloten kan worden voor doorgaand autoverkeer. Dan neemt de gemeente na de proef een verkeersbesluit om de afsluiting voor doorgaand verkeer definitief te maken. Op dit besluit kunnen mensen bezwaar maken.