.

Zwanenburg

Maatregelen Zwanenburg

De plannen in Zwanenburg zijn onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart. In mei 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Het doel van de visie is om de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder, aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Het verminderen van het (vracht)verkeer op de dijk is hier een onderdeel van. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid het belangrijkste thema is in Zwanenburg. We gaan in Zwanenburg de volgende maatregelen uitvoeren:


Verkeersafsluiting Zwanenburgerdijk

De Zwanenburgerdijk is één van de drukste delen van de Ringdijk, met gemiddeld bijna 5.300 voertuigen per werkdag. Er zijn verschillende manieren om verkeer te verminderen. In de Visie is bekeken welke maatregel het beste past bij welke verkeerssituatie. Voor Zwanenburg is besloten dat een afsluiting van de dijk voor gemotoriseerd verkeer (een ‘verkeersknip’) de beste verkeersmaatregel is. Met minder gemotoriseerd verkeer wordt het mogelijk om een 30 km/u-zone met een bijbehorende fietsstraat aan te leggen op de Zwanenburgerdijk. Hiermee wordt het verkeersveiliger en aangenamer op de dijk. Ook ontstaan er kansen voor recreatie en toerisme, zoals het aanleggen van een recreatiesteiger.

Twee proeven met een verkeersafsluiting

Op de Zwanenburgerdijk zijn twee proeven gedaan met een afsluiting voor doorgaand verkeer. De eerste afsluiting was van 24 september tot en met 21 oktober 2018 bij de Lindenlaan, zie locatie A op het kaartje hieronder. Daarna was er een afsluiting bij de Venenweg van 22 oktober tot en met 19 november 2018, zie locatie B op het kaartje hieronder.
Locaties proeven Zwanenburg
Locaties proefafsluitingen Zwanenburgerdijk. A; Lindenlaan, B; Venenweg

Evaluatie proeven

De beide proeven op de Zwanenburgerdijk zijn geëvalueerd. Tijdens beide afsluitingen is gemeten hoeveel verkeer door de verschillende straten in Zwanenburg reed. De meetpunten staan op de kaart hieronder aangegeven. De resultaten van de metingen en de reacties van de Zwanenburgers zijn meegenomen in de evaluatie. Ook de dorpsraad en ondernemingsvereniging zijn betrokken bij de evaluatie.   Voor de afsluiting hebben we gezegd dat een proef geslaagd is als minder dan 50% van de afname van het verkeer op de Zwanenburgerdijk zich naar andere straten in het dorp verplaatst én daarbij geen straten onacceptabel worden belast. We kijken hierbij ook naar het vrachtverkeer en het verkeer dat tegen de richting rijdt.

Afsluiting op de Venenweg meest geslaagd

Het effect van beide knippen verschilt niet veel van elkaar. Een knip ter plaatse van de Lindenlaan maakt de dijk tegenover het gemaal Halfweg rustiger, terwijl een knip ter plaatse van de Venenweg de dijk bij bedrijventerrein de Weeren rustiger maakt.   Het effect van een knip bij de Venenweg is groter gebleken dan we op basis van het verkeersmodel hebben verwacht. Ook kregen we veel minder reacties van inwoners en ondernemers op deze afsluiting dan bij de afsluiting ter plaatse van de Lindenlaan.   Doordat het verkeerseffect groter is dan verwacht en de gevolgen voor de achtergelegen wijk te overzien zijn, kan worden gesteld dat de proef met de verkeersafsluiting bij de Venenweg het meest geslaagd. De dorpsraad, de ondernemingsvereniging, de brandweer en de politie geven ook voorkeur aan deze locatie boven de locatie bij de Lindenlaan.
Meetpunten Zwanenburg
Meetpunten in Zwanenburg.

Verkeersbesluit voor afsluiting bij de Venenweg

Als de gemeente de openbare weg afsluit, moet daarvoor een verkeersbesluit worden genomen. Bij dit besluit wordt dat in twee stappen gedaan. Op dit moment ligt het voorgenomen verkeersbesluit van de Zwanenburgerdijk ter inzage. Daarna komt er een definitief besluit waarmee het college van burgemeester en wethouders een beslissing neemt of er wel of geen afsluiting komt op de Zwanenburgerdijk. Als er een afsluiting komt dan gebeurt dit in de tweede helft van 2020

Definitief verkeersbesluit

Het voorgenomen verkeersbesluit is nu een definitief verkeersbesluit geworden en gepubliceerd in de staatscourant. Belanghebbenden die het niet met het besluit eens zijn hebben 6 weken de tijd om een bezwaar aan te tekenen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. In het bezwaarschrift moeten de redenen voor het bezwaar worden genoemd. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.


Recreatiesteiger aan de Ringvaart

Met een verkeersafsluiting bij de Venenweg gaan er minder auto’s over de Ringdijk rijden en wordt het rustiger. Hierdoor kan een recreatiesteiger worden aangelegd. We hebben gekeken naar goede opties waar de steiger kan komen, rekening houdend met bestaande rechten. Met een eerste blik komen daar drie locaties uit naar voren, zie hieronder in het oranje op de kaart. We gaan dit nog verder uitwerken.
Mogelijke locaties recreatiesteiger
Mogelijke locaties recreatiesteiger.
Voorbeeld van een recreatiesteiger
Voorbeeld van een recreatiesteiger.

Meer informatie

Lees de veelgestelde vragen over de proefafsluiting Zwanenburg of zie de algemene informatie over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart in Zwanenburg. Of bekijk de informatieposters van de bijeenkomst op 16 juli 2018.