.

Werkzaamheden

Ringdijk en Ringvaart

Om de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder en aantrekkelijker te kunnen maken, wordt eerst de verkeersveiligheid verbeterd. Daarnaast worden kansen voor recreatie beter benut. De werkzaamheden vinden niet tegelijkertijd plaats, maar na elkaar om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Daarnaast sluiten de maatregelen aan op eerder geplande werkzaamheden, zoals het ophogen van de dijk. Wilt u meer informatie over de gekozen maatregelen? Bekijk de meest gestelde vragen of bekijk de werkzaamheden per dorp.

  • De 30km/uur-gebieden in de dorpen worden korter, dit worden fietsstraten.
  • In de overige delen binnen de dorpen wordt de maximumsnelheid 50km/uur.
  • Buiten de dorpen blijft de Ringdijk 60km/uur-gebied.
  • De chicanes worden weggehaald.
  • De wegen op de Ringdijk worden zoveel mogelijk op dezelfde manier ingericht.
  • Op een aantal plaatsen komen afsluitingen (knippen) om doorgaand verkeer zoveel mogelijk te weren op de dijk.
  • Over de uitvoering en locaties van deze knippen worden informatie bijeenkomsten gehouden. Zie planning.
  • Door bijzondere plekken en bebouwing wordt de herkenbaarheid en diversiteit van de dorpen versterkt. Deze bijzondere plekken zijn ‘parels’ aan de Ringdijk en Ringvaart.