.

Rijsenhout

Lees op deze pagina meer informatie over Rijsenhout binnen het project Ringdijk en Ringvaart. In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Deze visie is opgesteld na overleg met bewoners in alle dorpen langs de Ringvaart, ook in Rijsenhout. Het voornaamste doel van de Visie is het leefbaarder en aantrekkelijker maken van de Ringdijk en Ringvaart. In Rijsenhout geldt dat voor de Aalsmeerderdijk en de Leimuiderdijk.

Dat willen we onder meer bereiken door meer ruimte voor recreatie en door verkeersmaatregelen. Zo gaan we alle chicanes op de Ringdijk verwijderen. Ook komen er op verschillende plekken afsluitingen of spitsafsluitingen om het doorgaande verkeer over de dijk te weren. Daarnaast komen er in een aantal dorpskernen ook fietsstraten, waar de auto te gast is.

Uitvoering in Rijsenhout

Voor Rijsenhout is het plan volgens de Visie Ringdijk en Ringvaart om de recreatie te bevorderen door de aanleg van een jaagpad en een steiger. De nieuwe steiger komt ter hoogte van het fort bij Aalsmeer, het jaagpad komt langs de ringvaart. Meer ruimte voor recreatie gaat samen volgens de visie met minder ruimte voor het doorgaande autoverkeer. Nu rijden – in gewone tijden voor de coronacrisis – meer dan 5000 auto’s per dag over de dijk in Rijsenhout. Een deel daarvan is sluipverkeer van de A4. Dit aantal auto’s willen we verminderen naar onder de 4000. Deze plannen sluiten aan bij de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout. Deze visie gaat ook uit van meer ruimte voor recreatie en nieuwe bedrijvigheid.

Proef afsluiting Aalsmeerderdijk voor doorgaand verkeer

In de Visie Ringdijk en Ringvaart is besloten dat er een afsluiting komt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer op de dijk bij Rijsenhout. We hebben in 2019 met een klankbordgroep van betrokkenen uit Rijsenhout overlegd over een alternatief plan, waarbij de dijk niet zou worden afgesloten, maar er misschien wel minder verkeer over de dijk zou rijden. Dit plan bestond uit een wegversmalling en afwisselend eenrichtingverkeer op de dijk bij de Aarbergerweg. Dit plan blijkt na uitwerking helaas niet uitvoerbaar, vanwege de hoge inrichtingskosten, het gebrek aan ruimte voor opstelstroken van auto’s, ruimtebeslag vanwege uitbreiding van de weg naar de ringvaart en extra benodigde ruimte voor fietsers om te passeren. Daarnaast is de verwachting dat dit plan niet zal leiden tot veel minder verkeer.

Proefafsluiting bij Verremeer en de Kleine Poellaan

Er zijn verschillende locaties onderzocht voor de afsluiting voor doorgaand verkeer. Voorwaarde is dat er voor het verkeer een realistisch alternatief is. De meest geschikte afsluiting is de combinatie van één afsluiting ten zuiden van de Verremeer en één andere afsluiting ten noorden van de Kleine Poellaan. Deze locaties staan ook al vermeld in de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout.

Bij deze afsluiting van de Leimuider- en de Aalsmeerderdijk blijft Rijsenhout bereikbaar vanaf de A4 en vanaf Aalsmeer, via de Bennebroekerweg, terwijl het doorgaand verkeer op de dijk geweerd wordt. Het alternatief voor deze route is de Aalsmeerderweg, die beter geschikt is om doorgaand verkeer te verwerken dan de Ringdijk. De Aalsmeerderweg zal daardoor vanzelfsprekend drukker worden.

In vervolggesprekken over deze voorstellen is vanuit de klankbordgroep aan het projectteam aangegeven dat bewoners langs de Aalsmeerderweg hinder ondervinden van de auto’s die met hoge snelheid over de weg rijden en dat de kruising Bennebroekerweg Aalsmeerderweg een aandachtspunt is gedurende de spits. Daarbij is aangegeven dat de drukte, door de verkeersknip alleen maar zal toenemen.

Het projectteam heeft daarom voorgesteld om voor het geval de verkeersknip wordt toegepast nadrukkelijk ook de voorrangssituatie voor de kruising Aalsmeerderweg Bennebroekerweg aan te passen en dat er extra maatregelen worden genomen voor de verbetering van de verkeersveiligheid.  Bij de invoering van de afsluiting zal de voorrangssituatie worden aangepast, waardoor verkeer over de Aalsmeerderweg voorrang heeft ten opzichte van het verkeer over de Bennebroekerweg.

Plan voor afsluiting voor doorgaand verkeer bij Verremeer en de Kleine Poellaan. Het centrum van Rijsenhout blijft bereikbaar via de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg

Plan voor afsluiting voor doorgaand verkeer bij Verremeer en de Kleine Poellaan. Het centrum van Rijsenhout blijft bereikbaar via de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg.

Proef

Doorgaand verkeer op de ringdijk zou een sluiproute door Rijsenhout kunnen kiezen, maar dit is gezien de omslachtige route met langere reistijd in verhouding tot de Aalsmeerderweg niet waarschijnlijk. Toch willen we, voor er een definitief besluit wordt genomen over de afsluiting, eerst weten hoe het verkeer gaat rijden en of sluiproutes niet te druk worden.

Daarom komt er eerst een proefafsluiting van twee keer twee weken:

- 2 weken alleen afsluiting 1 (Kleine Poellaan);

- 2 weken afsluitingen 1 en 2 (Kleine Poellaan en Verremeer).

Planning

Deze proef was gepland in november 2020, maar is nu uitgesteld. Een reden voor het uitstel zit in de doorstroming, tijdelijke herinrichting en de verkeersveiligheid bij de kruising van de Bennebroeker- en Aalmeerderweg. Het idee is om daar tijdens de proef de voorrang te wijzigen en de kruising daarop tijdelijk aan te passen, zodat het verkeer op de Aalsmeerderweg voorrang heeft.

Daarnaast is de verwachting dat het omkeren van de voorrang op de kruising Aalsmeerderweg-Bennebroekerweg tot onduidelijkheid kan leiden bij de weggebruikers en dat een proef van vier weken mogelijk te kort is om te wennen aan de nieuwe situatie. Daar komt bij dat na de proef de oude voorrangssituatie, tijdens de evaluatie, weer terug komt. Als de Bennebroekerweg in de voorrang blijft tijdens de proef, wordt sluipverkeer verleid via de kern Rijsenhout (b.v. de Verremeer en tussenstraatjes) te rijden in plaats van af te slaan naar de Aalsmeerderweg. Dit kan leiden tot ongewenste toenames van verkeer in de achtergelegen woonstraatjes en daarmee het mislukken van de proef.

Een andere reden voor uitstel is de onzekere situatie vanwege de coronacrisis. Het aantal auto’s was midden 2020 ongeveer gelijk aan voor de coronacrisis. Door de verscherpte regels vanaf oktober 2020 is de kans groot dat er een afwijkende verkeerssituatie ontstaat. De metingen van het autoverkeer zijn dan niet representatief en daardoor niet goed te vergelijken.

Daarom is besloten de proef met de afsluiting van de dijk voor doorgaand verkeer uit te stellen tot de herfst van 2021.

Communicatie

De gemeente overlegt over dit plan met de dorpsraad en met een klankbordgroep van betrokken Rijsenhouters. Voordat de proef begint organiseert de gemeente, een informatiebijeenkomst. Als dat niet mogelijk is in verband met de coronacrisis, zoeken we naar een mogelijkheid om een digitale bijeenkomst te organiseren. Omwonenden en betrokkenen ontvangen daarover bericht.

Nieuwe rotonde Aalsmeerderdijk

rotonde Aalsmeerderdijk
Impressie rotonde Aalsmeerderdijk (bron: www.noord-holland.nl)

Periode

Van 20 januari tot en met maart 2021.

Wat gaat er gebeuren

De kruising bij de Aalsmeerderdijk wordt opnieuw ingericht als busbaan, hierbij wordt één brugdek van de Aalsmeerderbrug onder handen genomen. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de weg tussen de Aalsmeerderdijk en de Dorpsstraat. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Afsluitingen tussen de Aalsmeerderdijk en de Van Cleeffkade: van 20 januari tot en met maart 2021 is de Aalsmeerderdijk en de zuidelijke aansluiting van de Dorpsstraat afgesloten voor al het verkeer, uitgezonderd nood- en hulpdiensten. 

Omleiding doorgaand verkeer: voor het doorgaande verkeer is een grootschalige omleidingsroute ingesteld. Dit verkeer wordt bij Hoofddorp en Uithoorn richting de N201omgeleid, in plaats van via de N196. 

Omleiding lokaal verkeer en verkeersmaatregelen: Tussen de Fokkerweg en Aalsmeerderbrug beperken we het aantal rijstroken, waardoor er per rijrichting één strook beschikbaar blijft. Tussen dat punt en ongeveer het Shell-tankstation rijdt het verkeer in 2 richtingen op de noordelijke rijbaan. 

Verkeer uit Rijsenhout richting Aalsmeer volgt een omleiding via de Pudongweg. 

Verkeer vanuit Aalsmeer richting Uithoorn, Utrecht en Hilversum volgt een omleiding via de Stommeerweg.