Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen over de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woonplezier vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van deze 'planschade'.

Wanneer kan ik een vergoeding krijgen?

U kunt een vergoeding krijgen als de schade komt door:

 • Een bepaling van een bestemmingsplan, beheersverordening of van een provinciaal of rijksinpassingsplan.
 • Een bepaling in een bestemmingsplan waarmee toepassing is gegeven aan een planwijziging, een planuitwerking of het stellen van verdere eisen.
 • Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, planologisch strijdig gebruik of sloop.
 • Een besluit tot aanhouding van een omgevingsvergunning.
 • Een bepaling van een provinciale omgevingsverordening of van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.
 • Een bepaling van een exploitatieplan.
 • Een Koninklijk Besluit tot buiten toepassing verklaren van de Wet ruimtelijk ordening op een werk of werkzaamheid door de landsverdediging​.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U kunt een vergoeding aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.
 • De schade komt door planologische maatregelen.
 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat (of de wijziging daarvan) is ingegaan.
 • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen.
 • U heeft niet op een andere manier vergoeding voor de schade ontvangen bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

U betaalt € 500 om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. U krijgt dit bedrag terug als er positief over uw aanvraag wordt beslist. 

Om een vergoeding aan te vragen, vult u het aanvraagformulier planschade (pdf, zie hieronder) in.

Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar:

 • Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Veiligheid
 • Postbus 250
 • 2130 AG Hoofddorp

Krijg ik alle schade vergoed?

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2% van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). In sommige gevallen kan het risico worden verhoogd van 2% naar 5%. Bijvoorbeeld als het gaat om een normale maatschappelijke ontwikkeling, zoals woningbouw in de kern van een dorp of stad.