Veelgestelde vragen Flexwonen

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over de flexwonen pilot in gemeente Haarlemmermeer

Algemene informatie

Flexwoningen zijn verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Bij flexwonen is minstens één van de volgende punten tijdelijk: 

 • de woning zelf,   
 • de bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract), of  
 • de locatie waarop een woning wordt geplaatst.   

Het gaat meestal om kleinere woningen die zowel via verbouw van bestaande gebouwen als door nieuwbouw worden gemaakt. Flexwoningen zijn tijdelijk en kunnen verplaatst of afgebroken worden.

Er zijn veel woningzoekenden actief op Woningnet, waaronder een groep mensen die per direct op zoek is naar een woning zodat zij niet dakloos raken. Daarnaast zijn wij als gemeente verplicht om statushouders onderdak te bieden.

Door het bouwen van flexwoningen wordt het woningaanbod tijdelijk vergroot zodat de wachtrij niet nog langer wordt. Er staan daarnaast meerdere nieuwbouwprojecten op de planning. Totdat deze woningen er zijn, zorgen flexwoningen voor een minder lange wachtrij. De gemeente helpt zo onder andere mensen met een dringende woningbehoefte, starters, jongeren en statushouders.  

De gemeente stelt randvoorwaarden op die rekening houden met de leefbaarheid en uitstraling van de woningen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid regels waaraan de woningen moeten voldoen. Deze staan in het Bouwbesluit. Ook worden alle (tijdelijke) nieuwbouwwoningen in Haarlemmermeer aardgasvrij opgeleverd. Bestaande gebouwen die worden omgebouwd tot flexwoningen hoeven niet aardgasvrij opgeleverd te worden. 

Deze garantie kunnen wij niet geven. De ervaring leert dat de mensen zelf doorstroommogelijkheden vinden als de woning niet meer passend is. Jongeren met een jongerencontract behouden hun inschrijfduur bij Woningnet waardoor zij na afloop meer kans hebben op de woningmarkt.  

Een flexwoning is een tijdelijk geplaatste woning. Daar kan in principe iedereen in wonen. Een woonwagen is verbonden met de cultuur van woonwagenbewoners. Ook zijn woonwagenstandplaatsen niet per definitie tijdelijk, maar kan er langere tijd op zo’n plek gewoond worden. Dat betekent dat de plek aan hogere eisen moet voldoen voor geluid. 

Flexwoningen zijn te vergelijken met permanente woningen als het gaat om hoeveel woningen ergens passen. Ze kunnen dicht op elkaar gebouwd worden en bieden ruimte voor veel mensen. Tiny houses nemen in verhouding meer ruimte in voor minder mensen. Er is een dringend tekort aan woningen daarom kiest de gemeente voor tijdelijke bebouwing met meerdere bouwlagen. 

Voor wie is flexwonen?

Flexwonen kan een oplossing zijn voor iedereen. Door meer woningen op de markt te realiseren is het mogelijk om meer mensen te huisvesten in gemeente Haarlemmermeer. Bewoners van flexwoningen bestaan uit een mix van mensen met een acute woningbehoefte, jongeren, starters en (maximaal 50%) statushouders. Veel flexwoningen zijn kleine studio’s of onzelfstandige wooneenheden en daarom biedt dit niet altijd een oplossing voor gezinnen. Tegelijkertijd zorgen de flexwoningen er wel voor dat meer woningen vrijkomen via Woningnet. 

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning. Dit zijn bijvoorbeeld (eenouder)gezinnen, jongeren en alleenstaanden. Zij zijn gevlucht, bijvoorbeeld voor oorlog. In Nederland moeten zij de taal leren en inburgeren, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. 

Iedere gemeente in Nederland moet statushouders opnemen en passende woonruimte aanbieden. Dit is een verplichte taak die wordt gegeven vanuit de Rijksoverheid. Het aantal statushouders dat de gemeente moet opvangen varieert ieder jaar en is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. 

In Haarlemmermeer zorgen wij voor woningen en alternatieve woonvormen voor statushouders. De integratie wordt bevorderd als statushouders in de buurt van voorzieningen en in bewoond gebied wonen, en als zij contact hebben met Nederlanders in de wijk. Statushouders worden in Haarlemmermeer begeleid door VluchtelingenWerk zodat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen. 

Er is een aantal locaties in Haarlemmermeer waar verschillende doelgroepen samenwonen, in zowel nieuwe als bestaande wijken. Hoe de mix van doelgroepen er precies uit ziet is mede afhankelijk van het soort woningen dat wordt opgeleverd. De omwonenden, bewoners en corporaties/verhuurders zijn betrokken en zetten zich in om de buurt leefbaar te houden. 

In ons huisvestingsreglement (ook wel huisvestingsverordening) staat dat sociale huurwoningen kunnen worden toegewezen op basis van huidige woongemeente. We willen deze mogelijkheid maximaal benutten. Jongeren en starters uit de buurt of kern krijgen dan ook voorrang als zij reageren op de woningen via Woningnet of 123flexwonen.nl.

Wie komt er in aanmerking voor een flexwoning?

Flexwoningen worden ingezet voor mensen met een acute woningbehoefte, statushouders, jongeren en starters. Voor mensen met een acute woningbehoefte, jongeren en starters worden flexwoningen geadverteerd en toegewezen via Woningnet externe-link-icoonof 123flexwonenexterne-link-icoon. Wanneer er flexwoningen vrijkomen, kunnen zij hier reageren op de woningen. Statushouders krijgen flexwoningen toegewezen door de gemeente, in overleg met de betrokken verhuurder of corporatie.  

Woningzoekenden kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een urgentieverklaringexterne-link-icoon of situatiepuntenexterne-link-icoon. Situatiepunten worden bijvoorbeeld gegeven naar aanleiding van een scheiding of relatiebreuk, of wanneer een jongere bij ouders woont en dit problemen oplevert. De gemeente verwacht van inwoners dat zij er zelf alles aan doen om dakloosheid te voorkomen. Lees meer over dreigende dakloosheid en acties die woningzoekenden kunnen ondernemen op de website van de gemeenteexterne-link-icoon

Ik ben omwonende

Het college neemt een besluit over locaties die misschien geschikt zijn voor flexwoningen. De locaties zijn dan nog niet diepgaand onderzocht. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. De gemeente betrekt de omwonenden bij flexprojecten door hen mee te nemen in de communicatie vanaf het moment dat onderzocht wordt of een locatie misschien geschikt is voor flexwonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een nieuwsbericht in Informeer of via onze website. Ook is er dan de mogelijkheid tot vragen en consultatie bij de dorpsraad. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedenken. Wij willen zo verbinding tussen omwonenden en bewoners van flexwoningen tot stand brengen en zorgen voor een optimaal woon- en leefklimaat. 

De gemeente stelt ruimtelijke eisen aan de ontwikkeling van de flexwoningen. In het participatietraject wordt gekeken hoe de flexwoningen op wijkniveau waarde kunnen toevoegen aan de wijk. 

Statushouders gaan wonen op plekken in onze gemeente waar zij (verder) kunnen werken aan hun integratie. Zij worden hierbij begeleidt door VluchtelingenWerk. Bij de flexlocatie Oosterdreef in Nieuw-Vennep is daarnaast via een participatietraject samen met omwonenden gekeken hoe de integratie met de nieuwe bewoners (statushouders, jongeren, starters en andere woningzoekenden) tot stand komt. De gemeente, corporatie, bewoners en omwonenden houden contact met elkaar om de integratie zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Staat de informatie waar u naar op zoek bent hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen via info@haarlemmermeer.nl. Zet hierbij 'Flexwonen Nieuw-Vennep' in het onderwerp. 

Stappenplan flexwonen

Stap 1. Criteria opstellen  

We starten met het opstellen van voorwaarden waar de locaties voor flexwonen aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld: 

 • Locaties moeten zo goed mogelijk worden verdeeld over de kernen. 
 • Locaties moeten op redelijke afstand van voorzieningen zijn. 
 • Locaties waarvoor op korte termijn een ander plan is, vallen af. 
 • Er mogen geen te zware milieu-, stikstof- of geluidsbeperkingen gelden op de locatie. 
 • De locaties moet haalbaar en veilig zijn. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). 

Stap 2. Locaties zoeken  

Mogelijke locaties worden gezocht en getoetst aan bovenstaande criteria. Uit deze toetsing komen locaties die op basis van een snelle analyse het meest haalbaar lijken. Hierna worden locaties getoetst aan opgestelde kaders. Variabele locatie-eigenschappen zijn bijvoorbeeld het eigendom, aantal woningen, bouwlagen, groen, draagvlak. In deze fase is geen inspraak mogelijk. 

Stap 3. Collegebesluit voor vervolgonderzoek, raad informeren en advies inwinnen van de dorpsraad 

Er vindt een verdiepende analyse van een locatie en omgeving plaats. Hieruit volgt een eerste concept voor een mogelijke kavelindeling. De dorpsraad wordt dan geconsulteerd over de locatie. Het advies van de dorpsraad wordt meegenomen bij de integrale afweging voor de locatie. Het dient mede als input voor het vaststellen van de kaders waarbinnen geparticipeerd kan worden in het vervolgtraject (zie stap 5). Parallel aan de analyse van de omgeving vindt er een verdieping plaats op het gebied van juridische en financiële zaken. 

Stap 4. Collegebesluit voor de locatiekeuze 

Op basis van het verdiepende haalbaarheidsonderzoek wordt een voorstel gedaan voor: 

 • Flexwoonlocatie(s) 
 • Participatietraject 
 • Haalbare uitvoering 

Stap 5. Inventarisatie voor participatietraject 

Na vaststelling van de locaties wordt het participatietraject opgestart. Samen met de betrokkenen bepalen we hoe flexwonen vorm gaat krijgen op de gekozen locatie en hoe integratie met de nieuwe bewoners tot stand komt. 

Stap 6. Raadsbesluit voor het openen van een grondexploitatie (bebouwing) 

De gemeente stelt een grondexploitatie op. Dit is de financiële berekening waar alle uitgaven en inkomsten in staan die de gemeente heeft voor dit project. De grondexploitatie gaat bij elk project ter goedkeuring langs de gemeenteraad. Als deze wordt goedgekeurd dan kan de gemeente het ontwerp uitwerken. Als de woningbouwcorporatie bij het project betrokken is, dan gebeurt dit samen.  

Stap 7. Ontwerp 

Het ontwerp voor de flexwoningen wordt vervolgens uitgewerkt. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd via de reguliere procedure. 

Stap 8. Bouw 

Als de vergunning is verleend en de grond bouwrijp is, kan de bouw van start gaan. 

Stap 9. Wonen in de nieuwe woningen 

Nadat de woningen gebouwd zijn, krijgen mensen de woning toegewezen en mogen ze hier gaan wonen.