Nadeelcompensatie

Het kan zijn dat u nadeel heeft van een gemeentelijk besluit of activiteit. Bijvoorbeeld als uw woning minder waard wordt door een verleende omgevingsvergunning. Of als er langdurig wegwerkzaamheden zijn, waardoor uw klanten wegblijven bij uw winkel. Soms vergoedt de gemeente een deel van de schade die u oploopt. Dat heet nadeelcompensatie.

In welke situaties kan ik nadeelcompensatie krijgen?

We bekijken elke situatie apart. Het gaat altijd alleen om schade die in geld is uit te drukken. Dat is bijvoorbeeld:

 • Uw woning of ander onroerend goed wordt minder waard.
 • U verliest winst of inkomsten.
 • U verliest huurinkomsten.

Uw woning wordt minder waard door nadelige ontwikkeling

Er is een nadelige ontwikkeling in uw buurt. Uw woning wordt daardoor minder waard. In dat geval geldt een normaal maatschappelijk risico (een eigen risico) van 4% van de waarde die uw woning had voordat de nadelige ontwikkeling plaatsvond. In de Omgevingswet staat dat wij deze schade niet hoeven te vergoeden.

Voorbeelden van besluiten of activiteiten van de gemeente waardoor u schade kunt lijden:

 • Een verkeersbesluit waardoor de weg wordt afgesloten.
 • Een evenementenvergunning waardoor uw bedrijf niet goed bereikbaar is. 
 • Wegwerkzaamheden (een activiteit) waardoor uw bedrijf niet goed bereikbaar is.

Besluiten die binnen de Omgevingswet zijn genomen kunnen  bijvoorbeeld leiden tot:

 • Minder plezierig wonen. 
 • Minder privacy.
 • Minder uitzicht.
 • Schaduw.
 • Overlast van verkeer.

2 voorbeelden van besluiten volgens de Omgevingswet

 • Verandering van het omgevingsplan. De gemeente heeft 1 omgevingsplan. Daarin staan regels over de fysieke leefomgeving. Een verandering van de bouw- of gebruiksregels die voor uw eigen grond (of grond van anderen) gelden kan soms nadelig voor u zijn.
 •  Een verleende omgevingsvergunning voor een bouwwerk. Met een omgevingsvergunning kan ook afgeweken worden van het omgevingsplan. 

Besluiten van de gemeente worden gepubliceerd in het Gemeentebladexterne-link-icoon. Elk besluit heeft een zaaknummer. Wij vragen u om dit zaaknummer te vermelden als u een aanvraag voor  nadeelcompensatie bij ons doet. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Het besluit of de activiteit van de gemeente is uitgevoerd volgens de wet.
 • U wordt onevenredig getroffen door het besluit of de activiteit van de gemeente.
 • De schade is binnen 5 jaar begonnen. Komt de schade door een besluit? Op het moment dat inwoners geen bezwaar meer kunnen maken tegen een besluit, start de periode van 5 jaar. 

Is er sprake van nalatigheid door de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de schadeexterne-link-icoon.  

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

U vraagt nadeelcompensatie aan via de knop Aanvragen op deze pagina. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

Eigendomsakte, erfpachtakte of huur-of pachtovereenkomst

Het hangt af van uw situatie welk document u nodig heeft. Dit kan zijn een kopie van de:

 • Eigendomsakte.
 • Erfpachtakte.
 • Huur- of pachtovereenkomst.

Vanwege de privacy mag u deze gegevens onleesbaar maken in het document:

 • Gegevens van anderen, zoals de vorige eigenaar.
 • Geldbedragen.
 • Datum.
 • Uw handtekening.

Onderbouwing van schade

Een onderbouwing van de schade. Het is niet nodig om hiervoor een adviseur in te schakelen. Uw eigen inschatting is voldoende. Als dat nodig is, dan schakelt de gemeente een adviseur in.

Vermeld altijd het zaaknummer van het gemeentelijk besluit waarvoor u de aanvraag doet.

Bij machtigen

Als u iemand machtigt, dan hebben wij een schriftelijke machtiging nodig. Daarin moeten de volgende gegevens staan:

 • Uw contactgegevens.
 • De contactgegevens van degene die u machtigt.
 • Uw handtekening.
 • De datum van tekenen van de machtiging.


Bij aanvraag namens een bedrijf

Doet u namens een bedrijf de aanvraag? Dan levert u aan:

 • een uittreksel van het bedrijf nodig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandelexterne-link-icoon
 • Bij schade door verlies van winst of inkomsten: de jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden. Voor zover van toepassing de jaarrekeningen van de 3 daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
 • Bij schade door verlies van huurinkomsten: een kopie van de eigendomsakte en de huurovereenkomst.

Wat kost een aanvraag?

U betaalt € 500 als u een aanvraag voor nadeelcompensatie doet. U krijgt een brief over het betalen van dit bedrag. Als u een vergoeding van de gemeente krijgt, dan krijgt u dit bedrag terug.

Krijg ik alle schade vergoed?

Nee, de gemeente hoeft niet alle schade helemaal te vergoeden. De gevolgen zijn dus tot op zekere hoogte een 'normaal maatschappelijk risico'. Daarom is een deel van de schade voor uzelf. Alleen als de schade die groter is dan het maatschappelijk risico én u meer schade heeft dan anderen, vergoeden wij een deel.


Schade die voor uw rekening blijft

In de volgende gevallen blijft de schade voor uw eigen rekening:

 • U heeft het risico op het ontstaan van de schade aanvaard. Dat betekent dat u de schade kon zien aankomen. Dat kan het geval zijn als u een woning heeft gekocht, terwijl u wist of kon weten dat een nieuwe ontwikkeling voor u tot nadeel kon leiden.
 • U heeft niet genoeg maatregelen genomen om de schade te voorkomen of te verminderen. De wet bepaalt dat u binnen redelijke grenzen zelf maatregelen moet nemen om de schade te voorkomen of te verminderen.
 • Schadevergoeding is al op een andere manier verzekerd. Bijvoorbeeld via een andere wettelijke regeling.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. We kunnen de periode met maximaal 8 weken verlengen. U ontvangt het besluit via e-mail.

Meestal beoordelen wij uw aanvraag voor schadevergoeding zelf. Maar soms is het advies van een adviescommissie nodig. Als dat nodig is, hoort u dit van ons. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom maken wij ook afspraken met adviseurs over het verwerken van uw gegevens. 

Als we een adviescommissie inschakelen, dan krijgt u het besluit binnen 6 maanden. We kunnen deze periode met maximaal 6 maanden verlengen. In een adviescommissie zitten 1 of meer adviseurs van buiten de gemeente. Zoals een taxateur of een andere adviseur. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via info@haarlemmermeer.nl. Vermeld in de onderwerpregel het zaaknummer van het gemeentelijke besluit. Als u het zaaknummer niet weet, kunt u ook een omschrijving geven in de mail.

Wat is het verschil met schadevergoeding?

Bij schade door de gemeente zijn er 2 soorten vergoeding: nadeelcompensatie of schadevergoeding. Dit is het verschil:

 • Nadeelcompensatie bij uitvoeren plan of bij besluit 
  U kunt financiële schade hebben als de gemeente volgens de regels een besluit neemt of uitvoert. Bijvoorbeeld als de wegwerkzaamheden zo lang duren dat uw winkel tijdenlang minder klanten trekt. Of als de gemeente een vergunning afgeeft waardoor u nadeel ondervindt.
 • Schadevergoeding bij nalatigheid of achterstallig onderhoud
  Schadevergoeding kunt u aanvragen als de gemeente schade aan uw bezittingen heeft veroorzaakt: er is iets stuk. Dan heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld.