Mobiliteitsbeleid

De gemeente kijkt opnieuw naar mobiliteit. De ligging van Haarlemmermeer in Nederland is ideaal: midden in de Randstad en goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid is van groot belang voor inwoners en ondernemers. Haarlemmermeer wil nu en in de toekomst goed bereikbaar blijven.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 

De Mobiliteitsvisie uit 2018 was de eerste stap in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Voor de uitvoering van die visie wordt ieder jaar het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit bepaald. De eerste daarvan, voor 2020/2021, is door het college van B&W vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. In het Uitvoeringsprogramma staan de prioriteiten op het gebied van mobiliteit. En welke concrete maatregelen er in 2020 en 2021 genomen worden.

Het uitvoeringsprogramma voor 2020/2021 bevat in totaal 84 maatregelen: 

 • Verbeteren van de bestaande infrastructuur. Onder meer door de verkeersveiligheid op de rotonde Beursplein te verbeteren en de verkeersoverlast op de Ringdijk aan te pakken.
 • Oplossen van knelpunten in Haarlemmermeer door middel van kleine parkeermaatregelen en kleine maatregelen voor de verkeersveiligheid. Ook door te investeren in verkeerseducatie: door gedragsverandering kunnen knelpunten worden opgelost.
 • Investeren in nieuwe infrastructuur voor onder andere woningbouw. Hieronder vallen diverse projecten voor hoogwaardig openbaar vervoer (R-net) en de aanleg van de snelfietsroute Hoofddorp – Schiphol – Aalsmeer. Nu de Provincie Noord-Holland heeft aangegeven af te zien van verbreding van de Duinpolderweg en alleen de (Nieuwe) Bennebroekerweg wil verbreden, worden de opties om de bereikbaarheid van de westkant van Haarlemmermeer te verbeteren opnieuw bekeken. 
 • Er komen veel studies om te zien welke maatregelen nodig zijn voor een goede doorstroming van het verkeer rondom toekomstige (woning)bouwprojecten. Onder meer een onderzoek naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. En een onderzoek naar de eventuele verplaatsing van de aanrijroutes richting het centrum van Hoofddorp vanuit de A4. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar knelpunten bij andere kernen van Haarlemmermeer.

Wilt u het hele raadsvoorstel lezen? Ga dan naar de website van iBabs en log in met onderstaande gegevens:

Site: Haarlemmermeer E-mailadres: burger Wachtwoord: burger

Vervolgens klikt u op 'raadsplein' en gaat u naar de vergadering van donderdag 7 mei 2020. U klikt op 'toon agenda'. Bij punt 7.a nummer 2 kunt u het document downloaden. Het document heet 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020-2021.pdf'.

Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit 2020/2023 

In de Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit 2020/2023 komt het college met maatregelen. Dit zijn maatregelen om de goede bereikbaarheid van Haarlemmermeer te behouden. En te verhogen waar dat kan.

Vrijheid van bewegen

De Investeringsagenda duurt vier jaar en geeft inzicht in alle verkeers- en vervoersprojecten, maatregelen en investeringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zelf de keuze heeft hoe hij of zij zich verplaatst. Met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. 

Het college wil alle vormen van mobiliteit ondersteunen. Zo moeten onder meer het openbaarvervoernetwerk en de doorstroming van het autoverkeer verbeteren en wordt ingezet op betere fietsverbindingen. Daarnaast wil het gemeentebestuur de overlast van (sluip)verkeer terugdringen. 

Nieuw mobiliteitsbeleid 

Na de Mobiliteitsvisie die eind vorig jaar door de raad is vastgesteld, is de Investeringsagenda de volgende stap in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Daarna stelt het college samen met de raad jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Beheer en Bereikbaarheid op. Daarbij worden ook de plannen voor beheer en onderhoud opgenomen.  

Stapsgewijs 

Niet alle maatregelen uit de Investeringsagenda kunnen in één keer uitgevoerd worden. Daar is geen geld voor. De gemeente doet dit stapsgewijs. Dat geldt ook voor de verkeersknelpunten die inwoners tijdens participatiebijeenkomsten hebben aangegeven. 

Vervolg

De Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit wordt volgens planning op 5 september met de gemeenteraad besproken. Actuele informatie over de agenda van de raad is te vinden via www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad.

Lees hier het volledige raadsvoorstel Onderzoeks-en Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 (pdf)

Mobiliteitsvisie

Eind 2018 stelde de raad al de Mobiliteitsvisie vast. De visie is samen te vatten in 9 hoofdpunten:

 • Aandacht voor alle types van vervoer, dus ook vervoer voor en door mensen met een lichamelijke beperking.
 • Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technologie. Zoals slimmere verkeerslichten en ruimte voor deelauto’s en -fietsen.
 • Een flexibel en beter verkeer- en vervoersysteem. Bij de bouw wordt rekening gehouden met meer verkeer op deze plek. Verder zorgt de gemeente voor veilige oversteekplaatsen en voor een veilig en goed fietsnetwerk.
 • Bestaande knelpunten worden opgelost door de doorstroming of veiligheid te verbeteren.
 • Verbeteren met zo min mogelijk overlast. Geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt zoveel mogelijk voorkomen.
 • Afname van het aantal verkeersslachtoffers.
 • Zo veel mogelijk aandacht voor knooppunten, fietsers en voetgangers.
 • Meer samenwerking met omliggende gemeenten. En ook met de rijksoverheid, de provincie, de regio en het bedrijfsleven.
 • Tegengaan van vervuiling. Fietsen, lopen en het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, en er worden meer laadpunten geplaatst voor elektrische auto’s. 
 • Lees hier het volledige plan in de mobiliteitsvisie.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar verkeerenvervoer@haarlemmermeer.nl gericht aan Daan Schrama. Gebruik 'mobiliteitsbeleid' als onderwerp van de e-mail.