Mobiliteitsbeleid

Haarlemmermeer ligt in de Metropoolregio Amsterdam, de sterkste economische regio in Nederland. De ligging van Haarlemmermeer in Nederland is ideaal: midden in de Randstad en goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid is heel belangrijk voor inwoners en ondernemers. Haarlemmermeer wil nu en in de toekomst goed bereikbaar blijven.

Uitdagingen

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de mobiliteit in Haarlemmermeer. Denk bij deze ontwikkelingen bijvoorbeeld aan groei in woningbouw, bedrijven, recreatie en andere voorzieningen. Dit leidt tot meer inwoners en ondernemers. Daarmee neemt de druk op verkeers- en vervoernetwerken toe. 

 • Naar verwachting groeit het autoverkeer. Hoe kunnen we de doorstroming verbeteren?
 • Daarnaast is er behoefte aan comfortabel openbaar vervoer. Er moeten goede aansluitingen zijn op bus en trein.
 • Het fietsverkeer op grotere afstanden neemt toe dankzij de elektrische fiets. Het huidige fietsnetwerk moeten we verbeteren. Fietsen moet comfortabel, snel en veilig zijn.

Mobiliteitsvisie

In de Mobiliteitsvisie staat in grote lijnen hoe we uitdagingen en knelpunten in het vervoer aanpakken. We beschrijven de hoofdpunten en ambities. De gemeente Haarlemmermeer wil de nummer 1 economische positie van Metropoolregio Amsterdam houden. Daarvoor moeten verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten. 

De 9 hoofdpunten uit de Mobiliteitsvisie

 1. Aandacht voor alle soorten vervoer, dus ook vervoer voor en door mensen met een lichamelijke beperking.
 2. Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technologie. Zoals slimmere verkeerslichten en ruimte voor deelauto's en -fietsen.
 3. Een flexibel en beter verkeer- en vervoersysteem. Bij de bouw wordt rekening gehouden met meer verkeer op deze plek. Verder zorgt de gemeente voor veilige oversteekplaatsen en voor een veilig en goed fietsnetwerk.
 4. Bestaande knelpunten oplossen door de doorstroming of veiligheid te verbeteren.
 5. Verbeteren met zo min mogelijk overlast. Geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt zoveel mogelijk voorkomen.
 6. Meer veiligheid en minder verkeersslachtoffers.
 7. Zo veel mogelijk aandacht voor knooppunten, fietsers en voetgangers.
 8. Meer samenwerking met omliggende gemeenten. En ook met de Rijksoverheid, de provincie, de regio en het bedrijfsleven.
 9. Vervuiling tegengaan. Meer ruimte voor fietsen, lopen en openbaar vervoer. En meer laadpunten voor elektrische auto's. 

Volledige document

Oplossingen voor vervoerproblemen

Vervoerproblemen vragen om een integrale aanpak in de regio. Want wegen en openbaar vervoer in Haarlemmermeer zijn nauw verbonden met het verkeersnetwerk om ons heen. We grenzen bijvoorbeeld aan Metropoolregio Amsterdam en de provincie Zuid-Holland.

Netwerkstudie: regionale aanpak

De Mobiliteitsvisie is daarom uitgewerkt in de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040externe-link-icoon. In de  Netwerkstudie beschrijven de gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdamexterne-link-icoon gezamenlijk oplossingsrichtingen voor vervoerproblemen. 

Dit doen we  op basis van 3 principes:

 1. Duurzaamheid en nabijheid door bijvoorbeeld lopen en fietsen te bevorderen. We gebruiken de volgorde Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (deelvervoer en dergelijke en privéauto). Dat betekent dat de manieren van vervoer in die volgorde belangrijk zijn.
 2. Een sterk netwerk, dat ook werkt als er delen uitvallen. Vooral door het goed op elkaar aansluiten van verschillende vormen van vervoer. 
 3. Aanpassing aan technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals zelfrijdende auto's, toenemend gebruik elektrische fiets en het doortrekken van de metro naar Hoofddorp.

Document

Wat de gemeente doet en de kosten

In de Investeringsagenda Mobiliteit staat wat de gemeente Haarlemmermeer doet aan vervoerproblemen. En wat dit de komende jaren gaat kosten. 

Lees meer over lokale mobiliteitsmaatregelen en projecten op de websites van de kernen en dorpen van Haarlemmermeer:

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail aan beleidsadviseur Bella Pover naar verkeerenvervoer@haarlemmermeer.nl