Mobiliteitsbeleid

De gemeente kijkt opnieuw naar mobiliteit. De ligging van Haarlemmermeer in Nederland is ideaal: midden in de Randstad en goed bereikbaar. Die goede bereikbaarheid is van groot belang voor inwoners en ondernemers. En voor een prettige leefomgeving, toekomstige woningbouw en economische ontwikkeling.

Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 

In de Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 komt het college met maatregelen om de goede bereikbaarheid van Haarlemmermeer te behouden en waar mogelijk te verhogen.

Vrijheid van bewegen


De Investeringsagenda duurt vier jaar en geeft inzicht in alle verkeers- en vervoersprojecten, maatregelen en investeringen. Uitgangspunt is dat iedereen zelf de keuze heeft hoe hij of zij zich verplaatst: met de fiets, het openbaar vervoer of de auto. 

Het college wil alle vormen van mobiliteit ondersteunen. Zo moeten onder meer het openbaarvervoernetwerk en de doorstroming van het autoverkeer verbeteren en wordt ingezet op betere fietsverbindingen. Daarnaast wil het gemeentebestuur de overlast van (sluip)verkeer terugdringen. 

Nieuw mobiliteitsbeleid 

Na de Mobiliteitsvisie die eind vorig jaar door de raad is vastgesteld, is de Investeringsagenda de volgende stap in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Daarna stelt het college samen met de raad jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Beheer en Bereikbaarheid op waarbij ook de plannen voor beheer en onderhoud worden opgenomen.  

Stapsgewijs 

Niet alle maatregelen uit de Investeringsagenda kunnen in één keer uitgevoerd worden. Daar is geen geld voor. De gemeente doet dit stapsgewijs. Dat geldt ook voor de verkeersknelpunten die inwoners tijdens participatiebijeenkomsten hebben aangegeven. 

Vervolg

De Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit wordt volgens planning op 5 september met de gemeenteraad besproken. Actuele informatie over de agenda van de raad is te vinden via www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad.

Lees hier het volledige raadsvoorstel Onderzoeks-en Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 (pdf)

Mobiliteitsvisie

Eind 2018 stelde de raad al de Mobiliteitsvisie vast. De visie is samen te vatten in 9 hoofdpunten:

  • Aandacht voor alle types van vervoer, dus ook vervoer voor en door mensen met een lichamelijke beperking.
  • Meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technologie. Zoals slimmere verkeerslichten en ruimte voor deelauto’s en -fietsen.
  • Een flexibel en beter verkeer- en vervoersysteem. Bij de bouw wordt rekening gehouden met meer verkeer op deze plek. Verder zorgt de gemeente voor veilige oversteekplaatsen en voor een veilig en goed fietsnetwerk.
  • Bestaande knelpunten worden opgelost door de doorstroming of veiligheid te verbeteren.
  • Verbeteren met zo min mogelijk overlast. Geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt zoveel mogelijk voorkomen.
  • Afname van het aantal verkeersslachtoffers.
  • Zo veel mogelijk aandacht voor knooppunten, fietsers en voetgangers.
  • Meer samenwerking met omliggende gemeenten. En ook met de rijksoverheid, de provincie, de regio en het bedrijfsleven.
  • Tegengaan van vervuiling. Fietsen, lopen en het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, en er worden meer laadpunten geplaatst voor elektrische auto’s. 
  • Lees hier het volledige plan in de mobiliteitsvisie.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar verkeerenvervoer@haarlemmermeer.nl gericht aan Daan Schrama. Gebruik 'mobiliteitsbeleid' als onderwerp van de e-mail.