Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verkeersstructuurplan Hoofddorp

Hoe houden we Hoofddorp veilig en prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Dat leest u allemaal in het "Verkeersstructuurplan Hoofddorp". Hierin schetst de gemeente hoe we de fiets- en wandelpaden, het openbaar vervoer en de wegen van Hoofddorp straks gebruiken.

Inwoners uit Hoofddorp wachten bij OV-halte

Inwoners uit Hoofddorp wachten bij OV-halte. Beeld: gemeente Haarlemmermeer.

Op 19 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het Verkeersstructuurplan Hoofddorp vastgesteld

Het aangepaste Verkeersstructuurplan Hoofddorp (pdf) werd op 25 mei 2023 in een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. Na deze vergadering heeft de gemeenteraad besloten dat het aangepaste verkeersstructuurplan nog niet kon worden vastgesteld. De raad wilde eerst goed kijken naar de alternatieven, de argumenten en de zienswijzen. Donderdag 19 oktober werd het verkeersstructuurplan opnieuw besproken. Tijdens deze vergadering werd het aangepaste Verkeersstructuurplan Hoofddorp vastgesteld met 26 stemmen voor en 6 tegen. De stemming kunt u terugkijken op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

De gemeenteraad heeft twee belangrijke besluiten genomen  

Tijdens de vergadering heeft de raad nog twee belangrijke besluiten genomen. Die besluiten zijn zogenaamde amendementen. Het eerste amendement gaat over de zuidelijke ontsluiting van Hoofddorp (met mogelijk de komst van een Toolenburgerweg) en de buslijnen tussen station Hoofddorp en het centrum van Hoofddorp. Ontsluiting wil zeggen: hoe het verkeer goed kan doorstromen. De gemeenteraad besloot om over deze twee onderwerpen een brede belangenafweging uit te voeren. En samen met bewoners en wijkverenigingen de opzet van het onderzoek op te stellen.  

Met het tweede amendement legt de gemeenteraad een koppeling tussen de maatregelen in het Verkeersstructuurplan Hoofddorp en alle projecten die hier invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan het doortrekken van de OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer (Noord/Zuidlijn). De herinrichting van stationsgebied Hoofddorp en het verdubbelen van de Nieuwe Bennebroekerweg, het project Weg om de Zuid. Daarnaast krijgt de de gemeenteraad elke twee jaar een evaluatie van het Verkeersstructuurplan om te bespreken.      

Hoe gaat het verder?

2024

Niet alle maatregelen die in het verkeersstructuurplan staan zijn nieuw. Aan een groot deel van de maatregelen wordt al hard gewerkt. Zoals het doortrekken van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer, de Nieuwe Bennebroekerweg en de Hoogwaardige Openbaar vervoer Verbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. Meer informatie over deze projecten vindt u op de pagina 'Verkeer, vervoer en wegen'.

Dit jaar starten de diverse vervolgonderzoeken. Over de onderzoeken en de manier waarop de gemeente de onderzoeken gaat opzetten, gaan we in gesprek met bewoners en belanghebbenden. Dat doen we ook met de uitkomsten van de onderzoeken. Samen komen we op die manier tot uiteindelijke keuzes. Die keuzes leggen we weer voor aan de raad.  

2025  

In 2025 is duidelijk of er een verhoogd busstation komt. Als dat zo is start de gemeente met de onderzoeken naar alternatieve routes voor de busbaan. Als er geen verhoogd busstation komt, blijft de bus rijden zoals die nu rijdt. Het NS-station is op elk moment bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Passagiers ophalen en afzetten blijft mogelijk. Daarnaast wordt MeerOV (het lokale busnet) toegevoegd aan het verkeersstructuurplan.

Dit jaar ontvangt de gemeenteraad een evaluatie van het Verkeersstructuurplan Hoofddorp ter bespreking.  

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen en vele arbeidsplaatsen bij. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp te staan. Denk alleen al aan Hyde Park waar bijna 3800 nieuwe woningen komen. Of aan alle ontwikkelingen rondom Spoorzone. Hoofddorp ontwikkelt zich tot stad. Die ontwikkeling betekent dat er verkeersmaatregelen nodig zijn om Hoofddorp goed, veilig en prettig bereikbaar te houden. Door de raad zijn daarvoor in september 2021 verkeerskundige uitgangspunten vastgesteld. Onder andere over de Van Heuven Goedhartlaan.

Ook de opkomst van elektrische auto’s, fietsen en deelvervoer zijn ontwikkelingen die invloed hebben op hoe bewoners en bezoekers zich straks door, uit en naar Hoofddorp bewegen.

In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op al deze ontwikkelingen.

In het verkeersstructuurplan staan ook oplossingen voor knelpunten en aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, verbeteringen van de bereikbaarheid en het verminderen van overlast en hinder. 

Bijeenkomsten

20 juli 2023 

Op 20 juli 2023 is er een informatieve bijeenkomst gehouden om de raad te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werd géén debat gevoerd en werden géén besluiten genomen. Via de link kunt u de Presentatie (pdf) van de informatieve bijeenkomst bekijken.

18 april 2023

Op 18 april 2023 vond een online een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelde onder andere Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer, over het aangepaste verkeersstructuurplan. Inwoners konden tijdens de uitzending vragen stellen via WhatsApp. Via YouTube kunt u de online informatiebijeenkomst terugkijkenexterne-link-icoon.

5 oktober 2022

Op 5 oktober 2022 was er in de Jan Gras Foyer van het Cultuurgebouw een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de hele avond vragen stellen over het verkeersstructuurplan. Wethouder Marja Ruigrok was ook aanwezig en ging het gesprek aan over mobiliteit in Haarlemmermeer. Nu en in de toekomst.

24 januari 2022  

Tijdens deze bijeenkomst werd er met de deelnemers nog preciezer gekeken naar wat zinvolle maatregelen voor Hoofddorp kunnen zijn. 

29 november 2021 

Tijdens deze bijeenkomst is gekeken naar de verkeerskundige effecten van enkele mogelijke maatregelen die waren onderzocht.

13 oktober 2021

Op 13 oktober 2021 vond online een eerste bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst, die globaal van aard was, werden de eerste zorgen, wensen en ideeën opgehaald.

Vragen?

Heeft u nog vragen over verkeersstructuurplan Hoofddorp? Stel deze dan via info@haarlemmermeer.nl.