Leerplicht en RMC

Kinderen hebben recht op onderwijs, zo kunnen zij hun talenten ontwikkelen. Een schooldiploma geeft meer kans op een betere toekomst. Daarom geldt in Nederland leerplicht en gaan kinderen naar school tot zij een schooldiploma hebben. Lukt dit niet? Dan kan uw kind hulp krijgen van een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Geldt er leerplicht voor mijn kind?

Leerplicht start op de 1e dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. En leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Kinderen gaan 5 dagen per week naar school.

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool als het 3 jaar is. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind naar de wendagen. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. Op Scholen op de kaart vindt u de basisscholen in Haarlemmermeer.

Geldt er kwalificatieplicht voor mijn kind?

De kwalificatieplicht geldt als uw kind 16 of 17 jaar is. Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren naar school gaan tot zij een  startkwalificatie hebben. Zij moeten volledig dagonderwijs volgen, dat kan ook een leer-werktraject zijn. Een startkwalificatie is een diploma:

  • Middelbaar beroepsonderwijs (minimaal niveau 2). 
  • Havo.
  • Vwo.
  • Een vmbo-diploma geldt niet als startkwalificatie.

Voor wie de startkwalificatie niet geldt

De startkwalificatie geldt niet voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen gaan naar school tot zij 18 jaar zijn.

Wat moet ik doen als mijn kind voortijdig school verlaat?

Uw kind kan hulp krijgen van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Bekijk de contactgegevens van RMC's, onder Agglomeratie Amsterdam. Het RMC helpt jongeren vanaf 18 jaar tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door een gebrek aan motivatie, persoonlijke factoren of een verkeerde studiekeuze.

Het RMC is te bereiken door een e-mail te sturen naar rmc@haarlemmermeer.nl of te bellen via 0900 1852.

Kan ik vrijstelling van leerplicht vragen voor mijn kind?

U kunt vrijstelling aanvragen voor onderwijs, bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland naar school gaat. Of omdat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen, bijvoorbeeld door een (psychische) ziekte. Neem dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Stuur een e-mail naar leerplicht@haarlemmermeer.nl of bel via 0900 1852.

Wat is eerder bereikt met de aanpak van voortijdig schoolverlaten?

Elk jaar komt een verslag uit over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. In dit jaarverslag staan het beleid, de ontwikkelingen en de resultaten van dat schooljaar. De belangrijkste resultaten voor schooljaar 2020-2021 zijn:

  • De coronacrisis heeft invloed op de werkwijze en het beleid van het Team Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten. De focus van het team lag op maatwerk, zorg en alle leerlingen in beeld houden. Ook in de periode dat scholen gesloten waren.  
  • Scholen hadden goed contact met hun leerlingen. Veel leerlingen volgden digitaal onderwijs. Hierdoor kon verzuim grotendeels worden voorkomen. Het verzuim onder leerplichtige kinderen is ongeveer gelijk gebleven. Het verzuim onder meerderjarige jongeren is licht gestegen. Rondom schoolvakanties was er veel minder verzuim.
  • Het aantal thuiszitters is gedaald. Het team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten werkte hiervoor samen met ouders, scholen en hulpverlening. Het doel is dat minder leerlingen langer dan 3 maanden niet naar school gaan. Deze leerlingen worden geholpen met het vinden van passend onderwijs. 
  • Het aantal eerste gesprekken en begeleiding van voortijdig schoolverlaters is afgenomen. Jongeren die voortijdig stoppen met school vinden vaak zelf werk. Jongeren worden binnen het onderwijs geholpen bij een verkeerde studiekeuze. Zij volgen meestal een route om opnieuw na te denken over hun studiekeuze. Hierdoor is er minder behoefte aan begeleiding vanuit het RMC. Begeleiding wordt daarom meer ingezet voor de jongeren in een kwetsbare positie.

Jaarverslag aanvragen

Wilt u een digitaal of een gedrukt exemplaar van het jaarverslag ontvangen? U kunt het jaarverslag opvragen door een e-mail te sturen naar leerplicht@haarlemmermeer.nl.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem voor vragen contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente: