Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? En staat in de beslissing dat u bezwaar kunt maken? Geef dan uw bezwaar binnen 6 weken na het bekend maken door aan de gemeente. Bezwaar maken is gratis en kan online of per brief.

Waartegen kan ik bezwaar maken?

Bij de gemeente Haarlemmermeer

U kunt bezwaar maken bij de gemeente als u:

 • Het niet eens met de beslissing van de gemeente op een aanvraag die u zelf heeft gedaan. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
 • Het oneens bent met een beslissing van de gemeente op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Bijvoorbeeld als uw buren een omgevingsvergunning hebben gekregen om hun huis uit te bouwen. Terwijl u tegen die verbouwing bent, omdat u dan geen zon meer in uw kamer heeft.
 • Nadeel heeft van een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld als u een lagere uitkering krijgt omdat u onvoldoende naar werk zoekt.
 • Te veel heeft betaald voor een product of dienst. Bijvoorbeeld toen u een rijbewijs of paspoort aanvroeg. Of als u de kosten voor een begrafenis of het onderhoud van een graf heeft moeten betalen.

Bij Cocensus

Tegen sommige beslissingen maakt u bezwaar bij Cocensusexterne-link-icoon en niet bij de gemeente. Dat geldt voor:

 • Parkeerbonnen waar u het niet mee eens bent.
 • WOZ-waarde die naar uw idee te hoog is.
 • Verschillende soorten gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, parkeerbelasting, BIZ-heffingen en liggeld voor woonschepen.

Hoe maak ik online bezwaar?

Bij de gemeente Haarlemmermeer

U heeft nodig:

 • Uw inloggegevens voor DigiD of eHerkenning.
 • De brief met het besluit of een kopie van de publicatie.
 • Digitale kopieën van documenten of bewijsstukken die u wilt meesturen.

Gebruik de knop Online bezwaar makenexterne-link-icoon.

Heeft u (online) bezwaar gemaakt en wilt u documenten toevoegen? Ga dan naar de pagina Bestanden uploaden.

Nog geen DigiD of eHerkenning?

Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen op de website van DigiDexterne-link-icoon.

Als ondernemer logt u in met eHerkenning. Heeft u dit nog niet? Op de website eHerkenningexterne-link-icoon vindt u meer informatie hoe u dit aanvraagt.

Bij Cocensus

Bent u het niet eens met een belasting-aanslag van gemeentelijke belastingen? Of uw WOZ-waarde? Maak dan bezwaar bij Cocensus. Op de pagina Gemeentelijke belastingenleest u hoe dat werkt.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het beoordelen van uw bezwaarschrift en het nemen van een beslissing kost enige tijd. In de ontvangstbevestiging leest u hier meer over.

In gesprek over uw bezwaar

Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op. Samen kijken we wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen. Dat kan een informeel gesprek zijn of direct een behandeling bij de onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. In bepaalde gevallen kunt u ambtelijk gehoord worden. 

Informeel gesprek

Soms is het beter om eerst met elkaar te praten over een probleem. Dat noemen we een informeel gesprek. Bij dit gesprek is een gespreksleider aanwezig met wie u de afspraak maakt en de behandelaar van het bezwaar. Soms is ook een derde-belanghebbende aanwezig: iemand die geraakt wordt door het besluit. Komen we er samen na het gesprek niet uit, dan kan uw bezwaarschrift worden behandeld door de onafhankelijke adviescommissie.

Onafhankelijke adviescommissie

Voordat uw bezwaarschrift wordt besproken door de adviescommissie kijken we eerst of uw bezwaarschrift aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er iets ontbreekt dan laten we u dat weten.

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de adviescommissie. De commissie bestaat uit 3 leden, waarvan in ieder geval de voorzitter niet werkt bij de gemeente Haarlemmermeer. Ook hier sluit de behandelaar van het bezwaarschrift aan. En soms ook de derde-belanghebbende. De adviescommissie gaat met u en de behandelaar in gesprek over uw bezwaar.

Daarna brengt de commissie een advies uit aan de gemeente. Het advies heeft de gemeente nodig om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaarschrift. Binnen 12 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift. Soms duurt het langer.

De onafhankelijke adviescommissie is niet betrokken bij bezwaren over kosten van producten en diensten. Bijvoorbeeld als u bezwaar indient omdat u te veel heeft betaald voor een paspoort. Of voor de kosten van een graf.

Ambtelijk horen

Ambtelijk horen is een hoorzitting met u, een juridisch medewerker en de behandelaar van uw bezwaarschrift. Per 1 augustus 2021 is dat mogelijk als uw bezwaar gaat over:

Binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn ontvangt u een beslissing op uw bezwaarschrift.

Beslissing op uw bezwaar

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten als beslissing op uw bezwaarschrift:

 1. U krijgt gelijk.
 2. U krijgt geen gelijk.
 3. Uw bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? U kunt tegen de beslissing op bezwaar een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Onderaan de beslissing op bezwaar staat hoe u dat doet.

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

Geef uw bezwaar binnen 6 weken door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Deze datum vindt u op de brief met het besluit of in de publicatie. Het indienen van een bezwaar is gratis.

Kan ik schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente?

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Schrijf daarvoor een brief met daarin:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer.
 • Uw e-mailadres.
 • Een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent. Of een kopie van de publicatie.
 • De reden dat u het er niet mee eens bent.
 • Uw handtekening: u moet de brief ondertekenen.

U stuurt de brief naar:
Gemeente Haarlemmermeer
Team Juridische Zaken
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Kan ik iemand machtigen?

Wilt u iemand machtigen om namens u een bezwaarschrift in te dienen? Vul dan het machtigingsformulier in.

Dit formulier kunt u op 3 manieren naar de gemeente sturen:

Gemeente Haarlemmermeer
Team Juridische Zaken
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp 

Wilt u iemand machtigen namens een vereniging of stichting? Dan stuurt u de statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee. Het bezwaarschrift laat u ondertekenen door de bevoegde leden zoals in de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat.

Kan ik een besluit tegenhouden?

ls een besluit genomen, dan mag het worden uitgevoerd. Ook al heeft u bezwaar gemaakt.

Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Vraag dan de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat in de brief met het besluit.

Deze procedure kost geld. Hoeveel, hangt af van het soort besluit. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.