Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Uitgangspunten verpachting gemeentelijke grond

Verspreid door de gemeente liggen stukken landbouwgrond waar gemeente Haarlemmermeer eigenaar van is. Deze grond wordt in de toekomst gebruikt voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven, wegen of andere ruimtelijke ontwikkelingen. Wij noemen dit ook wel ‘strategische grond’. Een deel van deze grond die nu niet wordt gebruikt, verpacht de gemeente tijdelijk aan agrarische ondernemers. Dit doen wij door middel van een openbare selectieprocedure.

Uitgangspunten voor verpachting gemeentelijke grond

Bij alle vastgoedtransacties, zoals verhuur, verkoop en verpachting, gaan we altijd uit van het volgende: 

 • We zorgen dat de prijzen eerlijk zijn volgens de markt (marktconform)
 • Alles gaat volgens de wet
 • We zijn open en eerlijk over wat we doen.

Ons doel is om de strategische gronden op tijd en zonder problemen beschikbaar te hebben voor toekomstige projecten. Hierbij zijn we op zoek naar een goede balans. Namelijk die tussen het maximaliseren van de opbrengsten en het behouden van de waarde van deze gronden.

Gebruiksvoorwaarden

De gemeente hanteert de volgende gebruiksvoorwaarden:

Voor percelen bouwland

 • Als pachter moet u wisselteelt toepassen op de gepachte percelen. De pachter dient voor de aanvang van de pachtovereenkomst een bouwplan (te zaaien en te oogsten gewassen) in ter goedkeuring. 
 • U moet een mest- en spuitvrije strook langs de sloot aanbrengen van 50 centimeter gemeten vanaf de insteek van de sloot. 
 • U moet langs de slootkant een strook inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel. De breedte van de strook is afhankelijk van de grootte van het stuk grond:
  - voor stukken grond van 100 meter breed of meer geldt een strook van 3 meter breed. Dit is inclusief de mest- en spuitvrije strook van 50 centimeter uit de insteek van de sloot;
  - voor stukken grond tot 100 meter breed is deze strook 2 meter breed. Dit is inclusief de mest- en spuitvrije strook van 50 centimeter uit de insteek van de sloot.

Overige percelen grasland

 • U moet een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten aanhouden. Deze strook begint 50 centimeter uit de insteek van de sloot.
 • U mag grasland alleen scheuren na toestemming van de gemeente.

Wijze van aanbieding, toewijzing en gunningslimiet

De gemeente verpacht haar strategische gronden via een eerlijke selectieprocedure, gebaseerd op duidelijke en eerlijke criteria. Voor het jaar 2023 heeft de gemeente Saltus Beheer de opdracht gegeven om deze selectieprocedure te organiseren. Alle beschikbare pachtgronden van de gemeente publiceren we op de website van Saltus Beheer: www.pachtgrond.nuexterne-link-icoon. In de advertenties voor deze gronden geven we zo veel mogelijk informatie. U vindt hier bijvoorbeeld de pachtvoorwaarden en de criteria voor selectie en toewijzing. Ook maken we de start van de selectieprocedure bekend via onze gemeentelijke website en plaatsen we een aankondiging in het Gemeenteblad.

Inschrijvingsvoorwaarden

Wij verpachten alleen grond aan bedrijven die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als landbouwbedrijf  (overeenkomstig SBI codes; standaard bedrijfsindeling, van het Centraal Bureau voor de Statistiek).

Als u zich in het verleden niet heeft gehouden aan de pachtvoorwaarden en/of de gebruiksvoorwaarden, dan wordt u bij inschrijving uitgesloten van deelname.

Overige spelregels voor inschrijving

Elke inschrijving dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig
voorbehoud te zijn. Een inschrijving in strijd hiermee wordt niet in behandeling
genomen.

Ontdekt u fouten of onduidelijkheden in onze informatie of het proces? Dan bent u verplicht om dit meteen melden bij de gemeente en/of Saltus Beheer. Als u zicht inschrijft gaat u akkoord met de gehanteerde eisen, criteria en procedure. U verklaart ook volledig bekend en akkoord te zijn met de inhoud van de te sluiten geliberaliseerde pachtovereenkomst die in de informatiebrochure van het perceel staat.

Bepaling volgorde van toekenning

Ieder bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als landbouwbedrijf mag zich inschrijven voor de procedure. De gemeente gunt een perceel door te kijken naar de ingediende prijs en de afstand tussen de toegang van het te verpachten perceel en het vestigingsadres. Hiervoor krijgt de inschrijver punten. De wegingsfactoren hierbij zijn:

 • Prijs: Bij elke € 1 boven de minimum inschrijfprijs krijgt de inschrijver 1 punt;
 • Afstand: de inschrijver krijgt punten aftrek voor elke kilometer afstand tussen de toegang van het perceel (een vooraf vastgesteld punt) en het vestigingsadres van inschrijver (zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel). De afstand wordt berekend met Google Distance en snelwegen worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Tot en met de eerste 30 kilometer wordt er per kilometer 5 punten afgetrokken. Boven de 30 kilometer worden er 10 punten per kilometer afgetrokken.

Het perceel wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste score van prijs minus afstand. Bij een gelijke score geven we de voorkeur aan de inschrijver met de kortste. Is ook dit gelijk? Dan wordt tussen de inschrijvers geloot.

Per pachtronde is er een maximum voor het aantal percelen dat één inschrijver gegund kan krijgen. Dit staat beschreven in de brochure. Heeft een inschrijver bij meerdere pachtobjecten de hoogste inschrijvingsscore? Dan gunnen we van groot naar klein op basis van de oppervlakte van een object. Na het bereiken van het gunningslimiet gunnen we het object aan de inschrijver met de op één na hoogste inschrijvingsscore enzovoort.

De gemeente heeft dit gunningslimiet om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kandidaten een kans krijgen om gemeentegrond te pachten. Daarnaast willen we niet dat agrarische bedrijven te afhankelijk worden van gemeentegrond voor hun bedrijfsvoering.

Uitzonderingen openbare selectieprocedure

In enkele gevallen wordt gemeentegrond niet via een openbare procedure aangeboden. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de gemeente juridische verplichtingen heeft uit het verleden. Of als er geen reacties waren tijdens de openbare inschrijving. 

Soort pachtovereenkomst en contractduur

De gemeente sluit met de winnende inschrijver van de openbare selectieprocedure een kortlopende 'geliberaliseerde' pachtovereenkomst. Dit type contract heeft een beperkte looptijd, geen begrenzing op de pachtprijs en kan extra voorwaarden hebben. De wetgeving rondom pacht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 5.

De duur van de pachtovereenkomst die de gemeente met de winnende inschrijver aangaat, hangt af van de plannen die de gemeente heeft voor de betreffende grond. De looptijd van deze overeenkomsten kan variëren tussen 1, 2 en 4 jaar. We maken de looptijd bekend in de informatiebrochures van de aangeboden pachtpercelen.

Pachtprijs, pachtersomslag en kosten grondkamer

De pachtprijs hangt af van de pachtprijs die de winnende inschrijver heeft geboden. De gemeente heeft voor elk pachtperceel wel een minimum prijs per hectare.

Naast de pachtsom brengt de gemeente ook de pachtersomslag (waterschapsbelasting) in rekening bij de pachter. 

Na het tekenen van de pachtovereenkomst, stuurt de gemeente de overeenkomst ter goedkeuring naar de Grondkamer. De pachter betaalt de goedkeuringskosten.

De procedure na inschrijving

Bekendmaking van de uitslag

Na het sluiten van de inschrijvingsronde beoordelen we alle inschrijvingen aan de hand van de eerder genoemde selectie- en toekenningscriteria. Alle inschrijvers ontvangen per e-mail een onderbouwde selectiebeslissing van Saltus Beheer. 20 dagen na bekendmaking van deze selectiebeslissing gaat de gemeente over tot ondertekening van de pachtovereenkomst met de winnende inschrijver. In deze periode kan er nog wel een kort geding procedure gestart worden. In dat geval wordt de pachtovereenkomst nog niet gesloten.

Kort geding procedure

Door mee te doen aan de inschrijving stemt u ermee in dat bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding procedure binnen de genoemde 20 dagen termijn, het recht vervalt om in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte, alsmede het recht vervalt op enige vordering tot schadevergoeding. 

Welke gevolgen heeft een kort geding procedure voor de selectiebeslissingen? 
Wordt er binnen de 20 dagen termijn een kort geding procedure aanhangig gemaakt met betrekking tot de gunning van een bepaald perceel? Dan heeft dit alleen gevolgen voor de winnende inschrijver van dat betreffende perceel. Alleen de ondertekening van de pachtovereenkomst voor dit perceel wordt opgeschort totdat de rechter in kort geding uitspraak heeft gedaan. Een kort geding procedure en de uitkomst van die procedure heeft dus geen gevolgen voor de selectiebeslissing voor de andere percelen. Voor deze andere percelen tekent de gemeente daarom wel de pachtovereenkomst na verloop van de 20 dagen termijn.

Voorbeeld

De gemeente heeft 5 pachtpercelen (A, B, C, D en E) waarop u zich kunt inschrijven. De gemeente heeft een gunningslimiet van 1 pachtperceel per inschrijver. U heeft zich ingeschreven op 3 pachtpercelen (A, B en C). Voor 2 percelen (A en B) heeft u het hoogste aantal punten behaald, maar vanwege het gunningslimiet van 1 perceel per inschrijver krijgt u alleen het grootste perceel (A) als winnaar toegewezen. Een andere inschrijver start binnen de 20 dagen termijn een kort geding procedure tegen de voorlopige selectiebeslissing voor perceel A. Deze inschrijver is het er niet mee eens is dat hij niet als winnaar is geselecteerd. De rechter geeft deze inschrijver gelijk en oordeelt dat deze inschrijver de winnaar is van perceel A. De gemeente sluit daarom geen pachtovereenkomst met u voor perceel A. Dat u perceel A niet van de gemeente kan pachten, heeft geen gevolgen voor de selectiebeslissing van perceel B. Dit perceel heeft u niet toegewezen gekregen, omdat de gemeente 1 perceel per inschrijver gunt. U kunt geen aanspraak maken op het pachten van perceel B, als gevolg van het verlies van perceel A.

Voorbehoud gunning

De gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om op ieder moment de selectieprocedure geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Of om aan het eind niet tot verpachting over te gaan, zonder nadere opgaaf van redenen. De gemeente Haarlemmermeer is ook geen enkele vergoeding schuldig aan geïnteresseerden. Dit geldt ook als de gemeente Haarlemmermeer besluit niet tot verpachting over te gaan of als de procedure om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd. De verpachting is pas definitief als de pachtovereenkomst door de gemeente rechtsgeldig is ondertekend.