Pachtbeleid

Verspreid door de gemeente liggen stukken landbouwgrond waar gemeente Haarlemmermeer eigenaar van is. Dit land wordt in de toekomst gebruikt voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven, wegen of andere ontwikkelingen. Een deel van deze grond die nu niet wordt gebruikt, verpacht de gemeente aan boeren. Zij kunnen zich daarvoor tot 1 september 2021 inschrijven.

Pachtduur

Het gaat om een pachtduur van 2 jaar. De ingangsdatum is 1 januari 2022. De selectie- en toekenningscriteria staan in het document  ‘Uitgangspunten voor de inschrijving voor het pachtseizoen 2022 e.v.’. Hoe u dit document opvraagt leest u bij 'Documenten'.

Kosten

Bij de inschrijving horen geen kosten. In de pachtovereenkomst staat dat de pachter de volgende kosten moet voldoen: pachtprijs per jaar, pachtersomslag per jaar (100%) en de eenmalige kosten van de grondkamer.

Gebruiksvoorwaarden

Teeltplan

Boeren die een stuk landbouwgrond pachten, zijn verplicht om wisselteelt (1 op 4) toe te passen. Jaarlijks moet er een teeltplan worden aangeleverd.

Toepassen van akkerranden

Verder moeten de akkerranden ingezaaid worden met een inheems bloemrijk kruidenmengsel. Hierna wordt aangegeven waaruit dit inheems bloemrijk kruidenmengsel bestaat.

Voor 2-jarige pachtovereenkomsten:

Een inheems kruidenmengsel voor akkerranden in Haarlemmermeer bestaat uit minimaal 10 soorten pionierplanten. Planten die het goed doen op kalkrijke en voedselrijke kleigrond. Bijvoorbeeld: klaproos, korenbloem, bolderik, gele mosterd, bijenplant, echte kamille, naaldenkervel, witte honingklaver, goudgele honingklaver, gele ganzenbloem, grijskruid.

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september 2021 inschrijven op de beschikbare pachtgronden. Inschrijven kan alleen door het doorgeven van de bieding op pachtbeleid@haarlemmermeer.nl.

Gunning

Na de sluiting van de inschrijving worden alle inschrijvingen beoordeeld. Dat gebeurt op basis van de selectiecriteria en de weging van de toekenningscriteria (prijs en afstand). Na beoordeling zal de gunning ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Planning

Het is de intentie om uiterlijk 1 oktober 2021 bekend te maken wie welke stukken grond kan pachten. Alle inschrijvers ontvangen bericht hoe de inschrijvingen zijn beoordeeld. Op 1 november 2021 zijn alle nieuwe pachtcontracten getekend.

Documenten

Verdere informatie staat in de volgende documenten:

  • Uitgangspunten voor de inschrijving voor het pachtseizoen 2022 e.v.
  • Kaart met te gunnen percelen.
    De gemeente onderzoekt nog of we percelen AN 638, 641 en 663 zelf gaan gebruiken. U kunt deze percelen daarom misschien niet pachten. Dit zijn de percelen in de hoek bij de spoorlijn van Nieuw-Vennep naar Leiden en bij de HSL. Dit gebied staat met Blok 11 aangegeven op de kaart.
  • Overzicht kadastrale gegevens percelen.
  • Geteelde gewassen over de afgelopen 3 jaar.
  • Modelovereenkomst plus Algemene Pachtvoorwaarden.

Deze documenten kunt u opvragen via pachtbeleid@haarlemmermeer.nl. Door mee te doen aan de inschrijving accepteren de inschrijvers de voorwaarden zoals die zijn genoemd in deze documenten.