Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen en antwoorden participatiebijeenkomst

Vragen ontvangen tijdens de participatie over het concept Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp, najaar/winter 2023/2024.

Moeten bedrijven in Graan voor Visch Zuid verhuizen? 

De gemeente verplicht bedrijven niet om het gebied te verlaten. We hopen dat bepaalde bedrijven in de loop der tijd een andere plek zoeken voor hun bedrijf. Dit gaat om bedrijven die wat betreft milieuhinder of bedrijfsvoering een hindernis vormen voor een prettig woonklimaat. Aan andere bedrijven vraagt de gemeente misschien ook om ergens anders in het gebied door te gaan met hun bedrijf, bijvoorbeeld in nieuwe panden.  

De gemeente adviseert aan bedrijven die een ruimte huren om bij hun verhuurder te informeren naar de plannen. Want het is mogelijk dat een verhuurder van bedrijfsruimte op een bepaald moment wil gaan ontwikkelen.  

Kan een bedrijfsgebouw omgebouwd worden naar een gebouw met woningen? Of met een combinatie wonen, winkelen en/of werken?  

Een bestaand gebouw kan omgebouwd worden tot woningen als het: 

  • technisch hiervoor geschikt is; 
  • past bij het eindbeeld; 
  • op een plek staat waar woningbouw gewenst is. 

Dat moet per situatie bekeken worden. 

Wat voor soort bedrijven komen er in Spoorzone Hoofddorp?  

Dat verschilt per gebied. Graan voor Visch Zuid wordt een productieve/creatieve wijk met lokale en regionale bedrijven die vooral kleinschalig zijn. Aan de rand van het gebied langs het spoor en tegenover bedrijvenpark De President kunnen middelgrote en grote bedrijven komen. Stationskwartier richt zich voornamelijk op de (inter)nationale kantorenmarkt. In de volgende fasen werken we dit verder uit.  

Hoe groen wordt Spoorzone Hoofddorp?  

Er komt groen in de straten en pleinen, op de daken en er komt een park ten zuiden van de Geniedijk.  

Waar kunnen nieuwe bewoners een ommetje maken, naar een park of de natuur in?  

De nieuwe bewoners kunnen naar het bestaande stadspark. PARK21 wordt ook goed bereikbaar vanuit Spoorzone. 

Wat doet de gemeente met de reacties van de participatie?  

De opgehaalde reacties van de informatiemarkt en de vragenlijst komen in een verslag. Daarin staat wat de gemeente in het definitieve concept Ontwikkelkader aanpast. De gemeenteraad ontvangt dat verslag. De gemeenteraad besluit over het Ontwikkelkader. 

Hoe worden studenten en jongeren betrokken?  

De komende tijd gaan we de samenwerking en participatie met bewoners en bedrijven in en buiten Spoorzone organiseren. Hierbij is ook ruimte voor inbreng van studenten en jongeren.  

Zorgt het verlengen van de Noord/Zuidlijn voor aanpassingen aan station Hoofddorp?  

Het verlengen van de Noord/Zuidlijn en de komst van extra woningen betekent ook iets voor station Hoofddorp. Het wordt een belangrijke plek om over te stappen. Voor het uitbreiden en vernieuwen van het station werkt de gemeente samen met NS, ProRail en Vervoerregio Amsterdam. 

Hoe wordt het station aangesloten op het centrum van Hoofddorp?  

In het hele gebied komen goede, veilige en rechtstreekse routes voor voetgangers en fietsers. Deze plannen staan in het Ontwikkelkader. 

Wordt het verkeer niet te druk als er bijna 10.000 woningen bij komen? 

De woningen komen dicht bij het station en de metro wordt verlengd naar Hoofddorp. Daarom zullen bewoners van Spoorzone veel minder met de auto reizen dan bewoners in andere delen van Hoofddorp. 

Over hoeveel bestemmingsverkeer gaat het? 

We zorgen voor een betere spreiding van het verkeer. Zo komt er ruimte voor onder meer woningbouw. Aan de rand komen dan parkeervoorzieningen voor bewoners.  

Wat is het plan voor verkeer in de buurt van Spoorzone Hoofddorp?  

Dat is in het verkeersstructuurplan (VSP) externe-link-icoonHoofddorp opgenomen: we willen het doorgaande verkeer om het centrum leiden, dus via de N201, N205 en de Nieuwe Bennebroekerweg.  

Wat gebeurt er met de Van Heuven Goedhartlaan?  

Het deel van de Van Heuven Goedhartlaan in Spoorzone wordt een stadsstraat. Die is niet bedoeld voor doorgaand verkeer. De doorgaande route voor auto's gaat straks via de Spoorlaan naar de Weg om de Zuid. 

Wordt de Spoorlaan drukker door alle verkeersaanpassingen?  

De Spoorlaan wordt zeker drukker. We houden er rekening mee dat die verbreed moet kunnen worden. 

Wanneer gaat de metro rijden? 

De eerste woningen van Spoorzone Hoofddorp worden gebouwd voordat de metro tussen Amsterdam en Hoofddorp rijdt. Op dit moment is de nog niet bekend wanneer de metro rond gaat rijden. Zie ook https://ovamsterdamhaarlemmermeer.nlexterne-link-icoon.  

Hoe zit het met de fietsroutes naar het gebied?  

We willen veilige, efficiënte routes maken. De fietsruit is belangrijk. Dat is een fietsroute rond het station. Vanaf de fietsruit komen fietsers vanuit alle richtingen makkelijk bij het station. 

Hoe komen fietsers en voetgangers van Graan voor Visch Zuid naar het centrum?  

Er komt een fietspad vanuit Lincolnpark via Graan voor Visch Zuid richting het winkelcentrum. Er ontstaat dan vanuit het winkelcentrum een fietsroute richting PARK21. De route is nog niet uitgewerkt. De wens is om de fietsroute aan te laten sluiten op de Nieuweweg. Hiervoor is een nieuwe fietsbrug nodig.   

Hoe loopt straks de nieuwe busverbinding tussen Noordwijk, Schiphol en Hoofddorp door Graan voor Visch Zuid?   

Deze lijn wordt in de plannen voor Spoorzone Hoofddorp ingepast. 

Komt er meer druk op de blauwe zone door de auto’s van bewoners van Spoorzone?  

Bewoners van de nieuwe gebieden krijgen eigen parkeerplaatsen. Zij krijgen geen vergunning  om op straat te parkeren in de blauwe zone of gebieden met betaald parkeren.  

Waar komen maatschappelijke voorzieningen zoals huisartsen?  

De  locatie daarvan wordt in de later op te stellen stedenbouwkundige plannen bepaald. 

Waar kunnen bewoners van Spoorzone Hoofddorp sporten? 

In Spoorzone Hoofddorp is geen ruimte voor buitensportvoorzieningen die veel ruimte vragen. Die is er wel in PARK21. Dat is vanuit Spoorzone goed bereikbaar. 

Wat is de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen?  

Uitgangspunt is dat 50 procent van de woningen in het ‘betaalbare segment’ valt. Dat bestaat uit 30 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur- en betaalbare koopwoningen. Betaalbare koopwoningen zijn woningen tot aan de NHG-grens. Die grens is € 435.000 in 2024. Dat geldt voor elk deelproject van Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. 

Hoe kan ik me inschrijven voor een huurwoning? 

Inschrijven voor sociale huurwoningen gaat via Woningnet.externe-link-icoon Inschrijven voor andere huurwoningen kan nu nog niet. Het is nog niet bekend wie deze woningen gaat bouwen en verhuren.

Waar kan ik me aanmelden als geïnteresseerde voor een koopwoning?  

Dat is nu nog niet mogelijk. Het is nog niet duidelijk welke ontwikkelaars hier woningen gaan bouwen en verkopen.  

Wat is de hoogte van de bebouwing?  

Dat varieert van 4 tot 10 bouwlagen.  

Welke woningcorporaties zijn hierbij betrokken?  

Bij de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp zijn 5 woningcorporaties betrokken: Ymere, Eigen Haard, DUWO, Rochdale en Woonzorg Nederland. Zij gaan de sociale huurwoningen verhuren. Het is nog niet bekend wat voor woningen zij gaan verhuren en op welke plekken. De corporaties verhuren woningen via Woningnet.  externe-link-icoon

Gaat de gemeente zelf ontwikkelen? Of worden grondeigenaren daar ook bij betrokken?  

De gemeente heeft grond in bezit, maar ontwikkelt die niet zelf. Andere grondeigenaren worden in de ontwikkeling betrokken.