Logo van Spoorzone Hoofddorp dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over Spoorzone Hoofddorp. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.

Heeft u andere vragen? Stuur dan een e-mail naar spoorzone.hoofddorp@haarlemmermeer.nl of bel ons via 0900 1852.

  • Algemeen
  • Verkeer

Algemeen

Wat zijn de plannen voor de Spoorzone?

Het doel is om in Spoorzone Hoofddorp ruimte te maken voor meer woningen en arbeidsplaatsen. Er komen tot 10.000 woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen.

Wat zijn de plannen voor het Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid?

De gebieden Graan voor Visch Zuid en Stationskwartier zijn deelgebieden in Spoorzone Hoofddorp. De gemeente wil deze gebieden veranderen in wijken met een combinatie van wonen, werken, voorzieningen en fraaie, groene openbare ruimte met veel ruimte voor ontmoeting. Wat de plannen zijn voor deze deelgebieden, leest u in het Ontwikkelkader.externe-link-icoon

Wat is de hoogte van de bebouwing?  

Dat varieert van 4 tot 10 bouwlagen.  

Wat staat er in het Verdichtingsplan?

Met het Verdichtingsplanexterne-link-icoon kiest Haarlemmermeer voor een Spoorzone met een stads (in plaats van dorps) karakter. Het bestaat uit een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. In september 2021 stelde de gemeenteraad het Verdichtingsplan voor Spoorzone Hoofddorp vast.

Wat is de rol van de Metropoolregio Amsterdam?

De plannen voor Spoorzone Hoofddorp staan niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen op met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’. Dit zijn Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum, Alkmaar en Hoorn. In deze rijks -en regionale samenwerking richten we ons op het verdichten op en rondom stations in de regio. Hierbij staat het behoud van het landschap centraal. Het doel is om de woningbouw te versnellen, maar ook om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. Net als in de gemeentelijke Verdichtingsvisie. Voor Bereikbare Steden maakt elke gemeente een Gebiedsplan.

Waarom is er een gebiedsplan gemaakt?

Om Spoorzone Hoofddorp te ontwikkelen, werkt de gemeente samen met het Rijk, de provincies en investeerders. Die samenwerking gaat bijvoorbeeld over het betaalbaar maken van woningen, het maken van wegen en van openbaar vervoerverbindingen. In het Gebiedsplan Hoofddorpexterne-link-icoon staat wat de gemeente precies wil.

Is er een planning met tijdschaal voor deze ontwikkeling beschikbaar?

We zijn nog bezig met planning maar het is de bedoeling om voor 2030 te starten met de ontwikkeling van het grootste deel van de woningen. De ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp duurt ongeveer 20 jaar.

Waar kunnen nieuwe bewoners een ommetje maken, naar een park of de natuur in?  

De nieuwe bewoners kunnen naar het bestaande stadspark. PARK21 wordt ook goed bereikbaar vanuit Spoorzone. 

Gaat de gemeente zelf ontwikkelen? Of worden grondeigenaren daar ook bij betrokken?  

De gemeente heeft grond in bezit, maar ontwikkelt die niet zelf. Andere grondeigenaren worden in de ontwikkeling betrokken.  

Wat doet de gemeente met de reacties van de participatie?  

De opgehaalde reacties van de informatiemarkt en de vragenlijst zijn verwerkt in een verslagexterne-link-icoon. Daarin staat wat de gemeente in het definitieve concept Ontwikkelkader aanpast. De gemeenteraad ontvangt dat verslag. De gemeenteraad besluit over het Ontwikkelkader. 

Hoe worden studenten en jongeren betrokken?  

De komende tijd gaan we de samenwerking en participatie met bewoners en bedrijven in en buiten Spoorzone organiseren. Hierbij is ook ruimte voor inbreng van studenten en jongeren.  

Hoe zit het met de geluidshinder?

De geluidsbelasting van weg, spoor en luchtverkeer is onderzocht. De gebouwen worden zo ontworpen dat er zo min mogelijk hinder van geluid zal zijn. 

De verbeeldingen en visualisaties laten weinig zien van het aanhaken op een Hoofddorpse identiteit.

Wij doen onderzoek hoe we het gebied een Hoofddorpse identiteit kunnen geven. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de eigen identiteit van het gebied te versterken. 

Verkeer/mobiliteit

Loopt Hoofddorp niet vast met 10.000 woningen erbij? 

Doordat we zo dicht bij het station bouwen en omdat de metro wordt verlengd naar Hoofddorp zal het autogebruik veel minder zijn dan in andere delen van Hoofddorp. Voor Spoorzone maakt de gemeente tegelijk met de plannen voor woningbouw een mobiliteitsaanpak. Die moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid in Hoofddorp behouden blijft en waar mogelijk verbetert. We werken daarbij aan het behouden van goede bereikbaarheid, maar tegelijk aan het verminderen van het autoverkeer dwars door de kern. We willen de bereikbaarheid voor fiets, OV en lopen verbeteren. 

Waarom is er een plan om de Van Heuvengoedhartlaan te versmallen voor autoverkeer?

De Van Heuven Goedhartlaan wordt een stadstraat zonder doorgaand verkeer. De huidige doorgaande route staat de bouw van woningen op die plek in de weg. Wij willen in Spoorzone meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Het streven is om autoverkeer zo veel  mogelijk via de buitenranden van de kernen af te wikkelen (Via N201 en Nieuwe Bennebroekerweg).

Wat betekent het voor Spoorzone Hoofddorp dat het kabinet op Prinsjesdag 2023 aankondigde om in de miljoenennota minder geld vrij te maken voor de Noord/Zuidlijn?

Eind vorig jaar zette het kabinet 2,7 miljard opzij om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Nu daalt dat bedrag naar 900 miljoen. Het belang van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn (de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer) is enorm belangrijk voor de regio en het land. Daarom gaan we ervan uit dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en het nieuwe kabinet het tekort weer aanvult. Er is wel voldoende geld voor de verkenningsfase, die nog tot 2025 duurt. Ook als de Noord/Zuidlijn niet wordt doorgetrokken, ontwikkelt Haarlemmermeer het gebied Spoorzone Hoofddorp.

Hoe gaat het verkeer straks richting centrum? 

De hoeveelheid verkeer zal sterk toenemen via andere routes, zoals de Kruisweg. Het centrum blijft bereikbaar. Zie de pagina's 21-24 in het Ontwikkelkader.externe-link-icoon

Over hoeveel bestemmingsverkeer gaat het? 

We zorgen voor een betere spreiding van het verkeer. Zo komt er ruimte voor onder meer woningbouw. Aan de rand komen dan parkeervoorzieningen voor bewoners.  

Wat gebeurt er met de Van Heuven Goedhartlaan?  

Het deel van de Van Heuven Goedhartlaan in Spoorzone wordt een stadsstraat. Die is niet bedoeld voor doorgaand verkeer. De doorgaande route voor auto's gaat straks via de Spoorlaan naar de Weg om de Zuid. 

Is het niet zo dat de Spoorlaan drukker wordt door alle verkeersaanpassingen?

De Spoorlaan wordt zeker drukker. We houden er rekening mee dat die verbreed moet kunnen worden. 

Wanneer gaat de metro rijden? 

De eerste woningen van Spoorzone Hoofddorp worden gebouwd voordat de metro tussen Amsterdam en Hoofddorp rijdt. Op dit moment is de nog niet bekend wanneer de metro rond gaat rijden. Zie ook https://ovamsterdamhaarlemmermeer.nlexterne-link-icoon.  

Hoe zit het met de fietsroutes naar het gebied? Komen er bijvoorbeeld tunnels met al die nieuwe wegen?

We kunnen niet overal tunnels maken. We willen levendige, efficiënte routes maken. Dat zijn de roze lijnen op de kaart. De fietsruit is belangrijk. (Zie de pagina’s 23, 33, 36 en 59 in het Ontwikkelkaderexterne-link-icoon) Daarmee komen fietsers vanuit alle routes makkelijk bij het station. 

Gaat al het fietsverkeer straks over het bestaande bruggetje bij het politiebureau?

Er komt een fietspad vanuit Lincolnpark, via Graan voor Visch Zuid richting het winkelcentrum. Er ontstaat dan vanuit het winkelcentrum een fietsroute richting PARK21. De route is nog niet uitgewerkt. De wens is om de fietsroute aan te laten sluiten op de Nieuweweg. Hiervoor zal een nieuwe fietsbrug nodig zijn.  

Hoe loopt straks de nieuwe busverbinding tussen Noordwijk, Schiphol en Hoofddorp door Graan voor Visch Zuid?   

Deze lijn wordt in de plannen voor Spoorzone Hoofddorp ingepast. 

Hoe is de parkeernorm voordat de metro er is?

We hanteren voor Spoorzone de huidige parkeernorm. Maar we houden wel rekening met eventuele aanscherping/aanpassing.  

Wordt het parkeren ondergronds?

Nee liever niet. We willen geen kelder die niet meer flexibel gebruikt kan worden als normen voor parkeren veranderen. Ook heeft een parkeergarage ondergronds een langere bouwtijd. Daarnaast is het minder gunstig omdat je de openbare ruimte anders wil gebruiken, bijvoorbeeld voor groen. 

Komt er meer druk op de blauwe zone door de auto’s van bewoners van Spoorzone?  

Bewoners van de nieuwe gebieden krijgen eigen parkeerplaatsen. Zij krijgen geen vergunning  om op straat te parkeren in de blauwe zone of gebieden met betaald parkeren.  

Hoe zit het met de Weg om de Noord? Wordt die niet meteen verlegd?

Vanuit Spoorzone is er nu geen aanleiding om deze weg te verleggen. 

Hoe gaat de gemeente de druk op de wegen in goede banen leiden. Wat is het plan hiervoor? 

Dat is in het verkeersstructuurplan (VSP)externe-link-icoon Hoofddorp opgenomen: we willen het doorgaande verkeer om het centrum leiden, dus via de N201, N205 en de Nieuwe Bennebroekerweg.  

Hoe gaat vrachtverkeer naar Graan voor Visch Zuid? Kunnen vrachtauto's voor Stationskwartier onder het viaduct van de Polarisavenue door?

Vrachtverkeer gaat straks via de Weg om de Zuid en de Spoorlaan naar Graan voor Visch Zuid. 

Bij de ingetekende bruggen is er een doorsteek door het huidige hondenlosloopgebied. Dit is niet veilig voor de honden, wandelaars en de fietsers.

Wandel- en fietsroutes zullen goed en veilig moeten worden ingepast. De uitwerking en vormgeving volgt in een volgende stap.  

Bedrijven

Wanneer moet mijn bedrijf weg?

De gemeente verplicht bedrijven niet om het gebied te verlaten. We hopen dat bedrijven die wat betreft milieuhinder of bedrijfsvoering een hindernis vormen voor een prettig woonklimaat in de loop van de tijd een andere plek zoeken. De gemeente adviseert aan bedrijven die een ruimte huren om bij hun verhuurder te informeren naar de plannen. De gemeente heeft geen zeggenschap over huurcontracten.  

Waar moet ik heen met mijn bedrijf?

Als uw bedrijf niet inpasbaar is in het woon-werkgebied, moet er per geval bekeken worden wat mogelijk is. Dit geldt voor huurders van bedrijfsruimte en voor eigenaren van een bedrijf of bedrijfspand. Er zijn nog plaatsen op de andere bedrijventerreinen, maar niet veel. De gemeente onderzoekt waar bepaalde bedrijvigheid in de toekomst gehuisvest kan worden.   

Als een bedrijf bereid is te vertrekken naar een andere locatie, verleent de gemeente daarbij dan ondersteuning?

De gemeente heeft weinig kavels in eigendom. Er is daarom weinig ruimte beschikbaar. Bovendien heeft de gemeente te maken met het gelijkheidsbeginsel. Het zogenaamde Didamarrest verbiedt gemeenten om gronden één op één aan marktpartijen te gunnen. Dit betekent dat de gemeente dus niet rechtstreeks aan een bedrijf een perceel kan aanbieden. De gemeente verstrekt geen verhuisvergoeding aan de bedrijven die naar een andere plek verhuizen.  

Er staan nu al kantoren leeg, hoe kan het dan dat er zoveel arbeidsplaatsen bij komen?

De bedrijven en voorzieningen die er nu zijn, gaan deels verdwijnen of worden op een andere manier ingepast. Daarnaast worden de gebieden verdicht. Dat betekent dat gebouwen hoger kunnen worden of dichter bij elkaar komen. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld arbeidsplaatsen.  

Heeft het voor een bedrijf op Graan voor Visch Zuid zin om te investeren in bijvoorbeeld uitbreiding of verduurzaming van het pand?

Het is de beslissing van een bedrijf om wel of niet te investeren. De ambitie van de gemeente is dat dit gebied verandert in een woon-werkgebied. Er kan een moment komen dat het bedrijf zelf vindt dat ze meer op de juiste plek zit.  

Kan een bedrijfsgebouw omgebouwd worden naar een gebouw met woningen? Of met een combinatie wonen, winkelen en/of werken?

Een bestaand gebouw kan omgebouwd worden tot woningen als het:  

  • technisch hiervoor geschikt is;  
  • past bij het eindbeeld;  
  • op een plek staat waar woningbouw gewenst is.  

Dat moet per situatie bekeken worden.  

Voor wat voor soort bedrijven is ruimte in Spoorzone Hoofddorp?

Dat verschilt per gebied. Graan voor Visch Zuid wordt een productieve/creatieve wijk met lokale en regionale bedrijven die vooral kleinschalig zijn. Dit wordt de 'productieve stad'. Aan de rand van het gebied langs het spoor en tegenover bedrijvenpark De President kunnen middelgrote en grote bedrijven komen. Stationskwartier richt zich voornamelijk op de (inter)nationale kantorenmarkt. Dit wordt de ‘interactieve stad’. Zie de pagina's 11 en 35-39 in het Ontwikkelkaderexterne-link-icoon. In de volgende fasen werken we dit verder uit.   

Wonen

Hoeveel sociale huur- en koopwoningen komen er?

Er komen tot 10.000 woningen in Spoorzone. Dat zijn vooral appartementen en vooral woningen voor kleinere huishoudens. Bijvoorbeeld voor ouderen, jongeren en kleine gezinnen. Tenminste 50 procent van de woningen zijn woningen in het 'betaalbare segment'. Dat zijn sociale huurwoningen (30 procent) of andere betaalbare huur- of koopwoningen. 

Wat is een betaalbare woning?

Betaalbare koopwoningen zijn woningen met een prijs tot aan de NHG-grens (€ 435.000 in 2024). NHG = Nationale Hypotheek Garantie. 

Wat gaat de verhouding zijn tussen wonen en werken?

Er worden tot 10.000 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen toegevoegd. Beide deelgebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid worden gebieden voor wonen en werken. Volgens het Ontwikkelkaderexterne-link-icoon is in de eindsituatie meer ruimte voor wonen dan voor werken. 

Welke woningcorporaties zijn hierbij betrokken? 

Bij de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp zijn 5 woningcorporaties betrokken: Ymere, Eigen Haard, DUWO, Rochdale en Woonzorg Nederland. Zij zullen de sociale huurwoningen verhuren. Het is nog niet bekend wat voor woningen zij gaan verhuren en op welke plekken. De corporaties verhuren woningen via Woningnet. U kunt zich inschrijven bij Woningnetexterne-link-icoon. Het is nog niet bekend welke marktpartijen de koopwoningen en de huurwoningen in het middensegment en het dure segment gaan ontwikkelen. 

Komen er ook betaalbare woningen die geschikt zijn voor mindervaliden tussen de 40 en 70?

Deze woningen komen er ook.  

Waar kan ik me aanmelden als geïnteresseerde voor een koopwoning?  

Dat is nu nog niet mogelijk. Het is nog niet duidelijk welke ontwikkelaars hier woningen gaan bouwen en verkopen.  

Krijgen mensen uit Hoofddorp voorrang op een woning?

In Hoofddorp is dit op dit moment niet mogelijk. In Haarlemmermeer geldt sinds augustus 2021 lokale voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen in kleine kernen (alle kernen behalve Hoofddorp en Nieuw-Vennep). Als de gemeente een lokale voorrang instelt moet dat opgenomen worden in de Huisvestingsverordening.

Duurzaamheid  

Is er wel capaciteit voor zo veel stroom? Worden er ook zonnepanelen gebruikt?

We gaan ervanuit dat er op tijd voldoende stroom geleverd kan worden. Dat is nog niet zeker. Er worden zeker ook zonnepanelen geplaatst. 

Groen  

Hoe groen wordt Spoorzone Hoofddorp?

Er komt groen in de straten en pleinen, op de daken en er komt een park ten zuiden van de Geniedijk.   

Waar kunnen nieuwe bewoners hun ommetje maken of naar een park of de natuur in?

De nieuwe bewoners kunnen naar het bestaande Stadspark. Dat wordt uitgebreid ten zuiden van de Geniedijk. PARK21 wordt ook goed bereikbaar vanuit Spoorzone. 

Station

Zorgt het verlengen van de Noord/Zuidlijn ook voor aanpassingen aan station Hoofddorp?

Als de Noord/Zuidlijn tot aan Hoofddorp rijdt, verandert station Hoofddorp enorm. Het wordt een belangrijke plek om over te stappen. Er zijn dan veel meer reizigers. Station Hoofddorp wordt hét overstappunt voor reizigers vanuit de regio. Het station en het stationsplein zijn het middelpunt van Spoorzone. Voor de vernieuwing van het station werkt de gemeente samen met NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam.  

Hoe wordt het station aangesloten op het centrum van Hoofddorp?

In het hele gebied komen goede, veilige en rechtstreekse routes voor voetgangers en fietsers. Deze plannen staan op de pagina's 21-24 in het Ontwikkelkaderexterne-link-icoon

Rijden er nog treinen als de Noord/Zuidlijn tot aan Hoofddorp rijdt?

Ja, er blijven ook treinen rijden na de komst van de metro.  

Voorzieningen  

Wordt er rekening gehouden met ruimte voor huisartsen?

Ja. We weten dat er met name in Hoofddorp een tekort aan huisartsen is en dat huisvesting van huisartsen lastig is. We hebben daarover overleg met de Zorggroep Haarlemmermeer. Voor de raming van de benodigde maatschappelijke voorzieningen (inclusief huisartsen) heeft de gemeente in het ‘Beoordelingskader Integraal Accommodatieplan’ referentienormen vastgelegd. Deze referentienormen hebben we gebruikt voor het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorpexterne-link-icoon