Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Terugkoppeling informatie-bijeenkomst Burgerveen

Op maandag 10 december 2018 was een inloopbijeenkomst in dorpshuis Marijke in Burgerveen. Deze bijeenkomst had de gemeente georganiseerd om te informeren over de Visie Ringdijk en Ringvaart, en over de uitvoering van de plannen voor de Leimuiderdijk en de Huigsloterdijk bij Burgerveen, Leimuiderbrug, Weteringbrug en Vredeburg.

Visie Ringdijk en Ringvaart

Na een gespreksronde in 2016 met onder meer bewoners en ondernemers van Weteringbrug, Vredeburg, Leimuiderbrug en Burgerveen heeft de gemeenteraad in 2017 de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Het voornaamste doel van de Visie Ringdijk en Ringvaart is het leefbaarder en aantrekkelijker maken van de Ringdijk en de Ringvaart. Dat doen we onder meer door op verschillende plekken afsluitingen te maken om het doorgaande (vracht)verkeer van de dijk te halen. Ook komen er in de dorpskernen fietsstraten, waar de auto te gast is en de maximumsnelheid 30 km/uur is. Doordat het met deze maatregelen rustiger op de dijk wordt, ontstaat er ruimte voor recreatie, zoals de aanleg van jaagpaden en recreatiesteigers in het water.  

Druk bezochte informatiebijeenkomst Kleine kernen Zuidoost Ringdijk en Ringvaart

De bijeenkomst van 10 december werd druk bezocht door naar schatting ongeveer 100 bewoners en ondernemers. Zij konden met de ambtenaren spreken en hun vragen over de maatregelen stellen. Veel van de bezoekers waren kritisch of afwachtend over de plannen, anderen hopen dat de plannen snel worden uitgevoerd. Voor de meeste maatregelen is met het vaststellen van de Visie Ringdijk en Ringvaart besloten dat ze er gaan komen. De manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd was voor de gemeente onderwerp van gesprek tijdens de inloopbijeenkomst.

Opmerkingen en verbeteringen

Onderstaande opmerkingen en verbeteringen zijn opgehaald tijdens de informatiebijeenkomst Maatregelen voor Leimuiderdijk en Huigsloterdijk .

Maatregelen voor Leimuiderdijk en Huigsloterdijk

In Vredeburg, Weteringbrug en Leimuiderbrug en Burgerveenkomen deze fietsstraten. Op de rest van de dijk mag 50 of 60 kilometer per uur worden gereden, met fietsstroken van ieder 1,70 meter breed. In Leimuiderbrug en Burgerveen worden jaagpaden aangelegd. Dat zijn wandelpaden tussen het water en de weg. In Weteringbrug komt een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer direct ten oosten van de Weteringweg. Bij de afsluiting eindigt de weg in een keerlus. In Leimuiderbrug komt een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer onder de N207.    

Geen grote reconstructie

Er komt met het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart geen grote reconstructie van de dijk. Dat gebeurt alleen als Hoogheemraadschap Rijnland bepaalt dat een dijkvak toe is aan ophoging. Om niet 20 jaar te hoeven wachten voordat de dijk verkeersveiliger wordt, kiezen we nu voor een simpelere en snellere aanpassing door alleen de toplaag van de weg aan te passen zodat de verkeersveiligheid verbetert. Het weghalen van de chicanes en het aanleggen van een fietsstraat kan daarom op korte termijn. Aanpassing van andere zaken, bijvoorbeeld parkeervakken en stoepen worden nu niet meegenomen. Dat geldt ook voor aanpassingen aan de Lisserweg. Dat is geen onderdeel van het Uitvoeringsprogramma.  

Bankjes en steiger voor Burgerveen

Voor Burgerveen heeft de Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS) geld beschikbaar om iets te doen voor recreatie. Bij het eerste overleg over de Visie Ringdijk en Ringvaart werden ideeën geopperd om dit te gebruiken voor bankjes of picknicktafels en een recreatiesteiger. We hebben de Burgerveners gevraagd wat ze hiervan vonden. Ruim 30 mensen lieten hun stem horen. De meeste van hen stemden voor deze beide ideeën. De gemeente neemt dit over en gaat hiermee samen met de dorpsraad en SLS aan de slag.  

Kort omrijden

Vooral de twee afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer stuiten op weerstand. Veel mensen vinden dat de alternatieve routes ook heel druk zijn. Of ze zien op tegen het omrijden. Vanuit het standpunt van de gemeente is het omrijden juist heel beperkt, omdat het alternatief voor het verkeer dat wel in Weteringbrug en Leimuiden moet zijn dichtbij is: de Weteringweg. Bovendien wordt er met een afsluiting onder de N207 in Leimuiderbrug iets gedaan aan het sluipverkeer dat, vaak met hoge snelheid, de stoplichten bij de kruising van de Weteringweg met de N207 ontwijkt. Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst hebben we gekeken of een spitsafsluiting mogelijk is. Zo’n afsluiting heeft tijdens een bepaald tijdvak effect. We willen echter het doorgaande verkeer gedurende de hele dag ontmoedigen, en niet alleen tijdens de spits. Door het in afstand zeer beperkte omrijden, geeft een permanente afsluiting volgens ons weinig tot geen overlast voor bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt wel ontmoedigd, zeker ook als er andere afsluitingen komen op de Ringdijk. De gemeente doet wel navraag bij de provincie Noord-Holland, beheerder van de N207, om te zien of de verkeerlichten voor verkeer op de Weteringweg langer op groen kunnen staan.  

Klinkertjes in fietsstraat

De fietsstraten krijgen in het midden en aan de zijkanten stroken van kleine klinkers. Dat is om de fietsstraat te benadrukken en de strook met rood asfalt niet te breed te maken. Een paar bewoners vrezen dat het rijden over de keitjes veel geluid gaat maken of dat ze stuk zullen vriezen. Het antwoord daarop is dat de klinkertjes vast komen te liggen. En als je er niet harder dan met 30 km/uur over rijdt, maken ze ook niet veel geluid. In Nieuwe Meer is eind vorig jaar een fietsstraat ingericht. Dezelfde inrichting wordt over de hele Ringdijk aangelegd in 30 km/uur gebieden.  

Parkeren op fietsstroken

Wij kregen ook vragen van bewoners over parkeren op de nieuwe fietsstroken op de dijk. Bewoners mogen hun auto’s niet meer op deze fietsstroken parkeren, terwijl dat nu nog wel kan op plekken aan de dijk waar nu helemaal geen fiets(suggestie)stroken zijn. We hebben nu nog geen beeld hoe groot dit probleem is, en we bekijken of hier een aparte oplossing voor moet komen.  

Fietsstraat Burgerveen verder doortrekken

Mensen vroegen of de fietsstraat niet doorgetrokken kan worden, over de hele bebouwde kom van Burgerveen. Dat is een goed voorstel. Maar voor een langere fietsraat in Burgerveen ontbreekt nu de financiering. We kijken of we daar geld voor kunnen vinden. Burgerveners hadden in 2016 ook om een afsluiting gevraagd, maar die zit niet in het plan. Het effect van de afsluitingen in Weteringbrug en Leimuiderbrug zorgen ervoor dat er ook in Burgerveen doorgaand verkeer van de dijk gaat.  Daarom hoeven we ook geen spitsverbod in Burgerveen – een verzoek tijdens de inloopbijeenkomst – in te stellen.  

Weteringbrug Zuidwestzijde

Het stuk dijk in Weteringbrug ten westen van de Weteringweg, van huisnummers 61 tot en met 87, wordt 50 kilometer per uur. Waarom komt daar geen fietsstraat? Dit is omdat we op de Ringdijk een herkenbare scheiding tussen 30 km/u en 50 km/u wegen willen. De fietsstraat komt op delen van de Ringdijk waar de toegestane snelheid overeenkomt met de inrichting van de straat en alleen in de ‘centrum’-delen van kernen langs de Ringdijk. Wel gaat de gemeente in gesprek met het Openbaar Ministerie om de bestaande flitspaal ter hoogte van Leimuiderdijk 496 te verplaatsen naar het stuk dijk ten zuidwesten van de Weteringweg op de dijk.       

Komgrens Vredeburg

In Vredeburg wordt de inrichting van de dijk getrapt van 60 km/uur naar 50 km/uur en 30 km/uur gemaakt. Hierdoor past het verkeer zich geleidelijk aan de juiste snelheid aan.  

Toegankelijkheid De Parel

De eigenaar van de restaurant Parel heeft aangegeven dat zijn gasten in de huidige situatie moeilijk het parkeerterrein afkomen als er een rij auto’s vanaf de dijk staat de wachten om de Weteringweg op te kunnen. We brengen daarom een kruis op de Leimuiderdijk aan om aan te geven dat deze in- en uitrit vrij moet blijven.

Planning en bezwaar maken

Het besluit om deze plannen uit te voeren is in 2017 door de gemeenteraad genomen, met het aannemen van de Visie Ringdijk en Ringvaart. Voordat de plannen voor de Huigsloterdijk en de Leimuiderdijk door kunnen gaan, moet er wel nog een verkeerbesluit worden genomen door het college van B&W. Hier kunnen belanghebbenden bezwaar tegen maken. Dit besluit wordt naar verwachting de eerste helft van 2019 genomen. Daarna hebben mensen 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Wij maken via de website www.ringdijk-ringvaart.nlexterne-link-icoon wanneer er een verkeersbesluit wordt genomen. Klik op de site op “Per dorp”, dan ziet u de naam van uw dorp of kern.  U kunt via internet per e-mail ook attent worden gemaakt over besluiten in uw buurt, waaronder een verkeerbesluiten. Via https://www.overheid.nl/attenderingsserviceexterne-link-icoon kunt u op postcode en huisnummer op de hoogte gehouden worden van besluiten van de gemeente.