Privacyverklaring

De gemeente Haarlemmermeer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail. De gemeente Haarlemmermeer verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voorn(a)am(en) en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Rekeningnummer (IBAN)

Daarnaast verwerkt de gemeente Haarlemmermeer bijzondere persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken:

 • Burgerservicenummer
 • Verblijfsstatus
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden

Verwerken persoonsgegevens kinderen

De gemeente heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan alleen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden u als ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming. 

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente Haarlemmermeer verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

 • Het uitvoeren van een gemeentelijke taak (bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag).
 • Het uitvoeren van een afspraak.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor de belastingaanslag).
 • Uw vitaal belang (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
 • Contact opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van diensten.
 • Afhandelen van betalingen.
 • Verzenden nieuwsberichten.
 • Informeren over voortgang van uw lopende zaken met de gemeente.

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente Haarlemmermeer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente Haarlemmermeer verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gemeente sluit een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens de gemeente uw persoonsgegevens verwerken. Dit zorgt ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als de gemeente. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten, waarmee u controle kunt houden over uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

De meeste persoonsgegevens binnen de gemeente bevinden zich in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt een verzoek tot inzage van deze gegevens online indienen via het formulier Uittreksel basisregistratie personen (BRP). Houdt u hierbij uw DigiD-inloggegevens bij de hand. Wilt u nog andere gegevens inzien, dan kunt u een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering. U ontvangt dan een overzicht met:

 • Categorieën van persoonsgegevens
 • Ontvangers van die gegevens
 • Doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • Herkomst van de gegevens

Een verzoek tot inzageexterne-link-icoon kunt u digitaal indienen. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen of over die van uw kinderen onder 13 jaar.

Kinderen tussen 13 en 16 jaar kunnen alleen een verzoek indienen als zij een toestemmingsverklaring en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van een ouder of voogd meebrengen.

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Een verzoek indienen kan als:

 • u onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens onvolledig zijn;
 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld;
 • de gemeente uw persoonsgegevens in strijd met de wet gebruikt;
 • er bijzondere omstandigheden waardoor u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Een verzoek voor correctie of verwijdering, of een bezwaarexterne-link-icoon kunt u digitaal indienen.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de resultaten van uw verzoek. Als u het niet eens bent met de resultaten van uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken.

Beveiliging

De gemeente Haarlemmermeer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u het idee dat misbruik is gemaakt van uw gegevens, neem dan contact op met de gemeente via e-mail: privacy@haarlemmermeer.nl.

Klacht over verwerking van persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een privacyklacht indienen via het digitale klachtenformulierexterne-link-icoon. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Gebruik draadloos internet

Als bezoeker van de gemeente kunt u gratis gebruik maken van draadloos internet (wifi). Lees de voorwaarden en de disclaimer.

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

 • De gemeente geeft geen hulp bij het instellen van het netwerk. In de handleiding van uw apparaat leest u hoe u dat doet.
 • U kunt wifi alleen gebruiken op mobiele apparaten en apps.
 • Er zit geen limiet aan hoeveel data u mag gebruiken. Wel kan de gemeente op elk moment uw verbinding stoppen. Bijvoorbeeld wanneer u veel meer data verbruikt dan gemiddeld.
 • Het wifi-signaal is niet overal even sterk en de sterkte kan dus verschillend zijn. 
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die u op een server of zet of op internet publiceert. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u plaatst. De inhoud mag in ieder geval niet pornografisch, discriminerend of kwetsend zijn.
 • U moet zich houden aan de wettelijke regels rond copyright. Zo mag niks uploaden waarvan u niet zeker weet dat u het copyright bezit.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk dat het internet of het netwerk uitvalt of technische en andere storingen. Ook niet wanneer u daardoor data verliest.
 • De gemeente is verder niet verantwoordelijk voor veiligheid van apparaten en configuraties wanneer er gebruik wordt gemaakt van het wifi-netwerk van de gemeente. Ook niet als daardoor de beveiliging is verwijderd of bestanden gewijzigd.
 • Houd er rekening mee dat een wifi-netwerk minder goed is beveiligd. Zorg zelf voor een goede virusscanner of firewall. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van informatie of schade aan de laptop of andere apparatuur door gebruik van het wifi-netwerk.

Bij de gemeente kunt u gebruik maken van draadloos internet (wifi). Om dit netwerk zo goed mogelijk te laten werken, is onderhoud nodig en wordt het gebruik verdeeld. Om dat goed te regelen, wordt het netwerk soms uitgezet. 

De gemeente doet haar best om te zorgen dat het netwerk goed werkt. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw apparatuur of de instellingen daarvan. Ook niet wanneer bestanden worden gewijzigd of de beveiliging wordt verwijderd.

De gemeente is ook niet verantwoordelijk voor veranderingen aan de instellingen van uw apparaat. Verder geeft de gemeente geen garanties dat het netwerk werkt op uw apparatuur.

Gegevens die de gemeente mogelijk van u te weten komt door uw gebruik van wifi in de gemeentekantoren of de servicecentra van de gemeente, worden door de gemeente niet opgeslagen, gebruikt of aan derden doorgegeven.

Wanneer een gebruiker van het netwerk zich niet houdt aan de richtlijnen, zal de gemeente deze verwijderen van het netwerk.

Meer informatie over privacy

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail: privacy@haarlemmermeer.nl