Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag informatiebijeenkomst Nieuwe Kom

Op 7 maart 2022 was er een informatiebijeenkomst over het vernieuwde Beeldkwaliteitsplan voor de Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep. Hieronder leest u het sfeerverslag van deze bijeenkomst.

Inleiding

Nadat de nieuwe gebiedsmanager van Nieuw Vennep Vincent Verheij de avond aftrapte, gaf hij het woord aan wethouder Mariëtte Sedee. Zij heette iedereen welkom op deze avond over het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Nieuwe Kom en was blij met de grote opkomst op deze eerste fysieke bijeenkomst na de coronamaatregelen. Ongeveer 100 Vennepers waren op de bijeenkomst afgekomen.

Ook legde wethouder Sedee uit waarom het Beeldkwaliteitsplan van Nieuwe Kom is vernieuwd. Namelijk omdat Nieuw-Vennep inmiddels een groot dorp is en omdat de behoefte aan het te bouwen programma is veranderd. In plaats van veel winkelruimte, is er behoefte aan meer woningen. Daarnaast wil en moet de gemeente meer rekening houden met het klimaat, zoals hittebestendigheid van de omgeving en gebouwen en opvang van water in de openbare ruimte. Meer groen, zoals bomen, is volgens haar erg belangrijk en gewenst. Het levert zowel een positieve bijdrage aan klimaat als aan leefbaarheid.  

Presentatie

Met een presentatie legden projectmanager Christien Jordaan en supervisor en architecte Vera Yanovshtchinsky uit waarvoor het Beeldkwaliteitsplan dient en welke uitgangspunten en kaders hierin zijn opgenomen. 
Het doel van het Beeldkwaliteitsplan is architecten te inspireren en sturen zodat de opgenomen kwaliteit voor gebouwen beschermd wordt in de nog komende plannen. Dit plan biedt de gemeente en de supervisor handvatten om de ontwerpen van gebouwen en plannen voor de openbare ruimte aan te toetsen. Het Beeldkwaliteitsplan is nadrukkelijk geen bestemmingsplan. Er kunnen geen bouwrechten aan worden ontleend.

Met de Nieuwe Kom wordt een compleet en compact centrum  gemaakt waar gewinkeld en gerecreëerd kan worden. Verblijf in de Nieuwe Kom is niet alleen aan winkelen gekoppeld. Een centrum met culturele en maatschappelijke functies, met ruimte voor verblijf en ontmoeten en een mix van woningen, groen, horeca, cultuur en commerciële en maatschappelijke diensten. Het gebied dichtbij de Venneperstraat is waar de meeste reuring plaatsvindt. De Nieuwe Kom bestaat uit straten met verschillende sferen. Er zijn straten met meer winkels en andere voorzieningen en straten waar vooral gewoond wordt.

Belangrijk in de architectuur is bijvoorbeeld dat er verbinding ontstaat tussen binnen en buiten en dat de begane grond uit veel glas bestaat.

Reacties

Vincent Verheij nodigt de dorpsraad en ondernemersvereniging uit om te reageren.

Martijn Schouten - voorzitter Dorpsraad
De dorpsraad geeft een compliment en vindt het een heldere presentatie. De dorpsraad is erg blij met plan, maar wacht ook op uitvoering van het plan. Ze roept de gemeente op snelheid te maken.

Punten die dorpsraad belangrijk vindt, zijn:
-    Verkeer: problemen zullen toenemen. Er moet een verkeersplan gemaakt worden voor het centrum
-    Parkeerhub: Voorstel om deze bij PierK te plaatsen of onder de grond.
-    Harmonieplein: heeft ook een eyecatcher nodig, zoals een kunstwerk, maar mag niet belemmerend zijn voor activiteiten
-    Klimaat: adaptatie en waterberging moet goed geregeld zijn.
-    Planning: jaartallen en maanden toevoegen aan de planning. Uitleg geven als het wel of niet gehaald wordt. Vertrouwen winnen van het dorp.

Reactie gemeente:
-    Planning: Van niet alle onderdelen is de planning al concreet in beeld, omdat een aantal punten, zoals het parkeren, nog in onderzoek is. Zodra er een concrete planning is, wordt hierover geïnformeerd.
-    Er komen nog veel participatie en inspraak gelegenheden aan, zoals voor het ontwerp van het Harmonieplein en ook de plannen voor het middengebied (kavels H).  
-    Verkeersplan: er wordt gewerkt aan een Verkeersstructuurplan (VSP) voor Nieuw-Vennep om verkeer goed te borgen. Over de uitwerking bij Nieuwe Kom gaat de gemeente graag met partijen in gesprek.

Raimond van den Broek – ondernemersvereniging

De ondernemersvereniging is blij met de plannen. Ondernemers hebben belang bij een mooi en plezierig centrum. Ze willen graag geïnformeerd worden en op de hoogte worden gehouden.
Harmonieplein: ondernemers zien vooral kansen voor dag horeca. Andere horeca is al in het dorp aanwezig. De ondernemers hebben ook zorgen over het verkeer. Ze vragen aandacht voor de situatie na de verkiezingen: de gemeente moet waarborgen dat dit na de verkiezingen nog aandacht heeft.

Reactie van wethouder:

We hebben Wilma Wonen en Green Real Estate gevraagd om inwoners zoveel mogelijk te informeren over hun plannen.  Als gemeente helpen we, Wilma en Green voeren uit.
Ook over het Verkeersstructuurplan vindt participatie plaats.
Wat betreft wethouder Mariëtte Sedee, wordt er ook na de verkiezingen voortvarend doorgewerkt aan Nieuwe Kom.

Vragen publiek:

1.    We mogen praten over het soort gevels, bomen en over verkeer. Maar mogen we over alles meepraten en mogen we alles weten, ook grondprijzen?

Reactie gemeente:
Er vindt participatie plaats over de onderdelen waar dat over kan. Er komen nog meerdere participatiemogelijkheden. Het bestemmingsplan Middengebied is verouderd. Voor de plannen moeten daarom uitgebreide omgevingsvergunning procedures doorlopen worden. Wat vastgelegd is in het bestemmingsplan is vastgelegd en daar kan niet opnieuw over geparticipeerd worden. Er is altijd gelegenheid om in te spreken.

De gemeente nodigt bewoners graag uit om ideeën en initiatieven voor het Harmonieplein te delen! We staan open voor suggesties.

2.    Ik mis de daadkracht van de gemeente. We zijn al twaalf jaar bezig en er is niks gebeurd. Er kan nog geen gebouw afgebroken worden. Het zijn prachtige plannen, maar er gebeurt niks. Ik heb het vertrouwen in gemeente verloren.

Reactie gemeente: 
Het is vervelend te horen dat u het vertrouwen verloren heeft. Er zijn al grote delen van Nieuwe Kom gerealiseerd. Het Beeldkwaliteitsplan uit 2010 heeft waarde gehad voor projecten die al gerealiseerd zijn. 
Tot slot kan de gemeente geen gebouwen slopen waar we geen eigenaar van zijn. We hopen in de komende periode uw vertrouwen terug te winnen.

3.    Er wordt veel gesproken over parkeren van auto’s. Hoe zit het met het parkeren van scooters en fietsers?

Reactie gemeente: 
Een terechte vraag en we zijn hiermee bezig. Ook voor fietsparkeren gelden normen. Mogelijk wordt het fietsparkeren deels in de mobiliteitshub gerealiseerd, samen met deelauto’s. Dat hangt af van de uitwerking van het autoparkeren.

4.    De vorige architect had een mooi plan gepresenteerd waarin het Harmonieplein vergeleken werd met het Marktplein in Delft. Hier staat de kerk aan ene kant van plein en het raadhuis aan andere kant.

Reactie Vera Yanovshtchinsky: 
Dat vorige plan is mij niet bekend. Maar ik heb ook een vergelijking gemaakt met het Marktplein in Delft. De levendigheid van het plein is een enorme meerwaarde. We kunnen hier alleen geen stadhuis en kerk bouwen. We moeten andere manieren zoeken om de levendigheid te realiseren.

5.    Er komt veel horeca in de Elemastraat. Houdt de gemeente rekening met de overlast die hierdoor ontstaat?

Reactie gemeente: 
We toetsen aan de wet- en regelgeving en het bestemmingsplan, daarin is rekening gehouden met de omgeving.

6.    Welke van de gele blokken zijn al uitgegeven en welke niet?

Reactie gemeente: 
De gronden van de gemeente zijn nog niet verkocht. We zijn deze stukken aan het voorbereiden voor verkoop. Niet alle grond in het plan is eigendom van de gemeente.

7.    De verkeernorm is naar beneden gebracht. Kan parkeren in de hub en ondergronds?

Reactie gemeente: 
Eind vorig jaar is de parkeernorm is naar beneden bijgesteld naar de centrumfunctie. Dat betekent dat er minder ruimte voor parkeren nodig is. Nog steeds moeten er parkeerplaatsen worden gemaakt. Het zou een optie kunnen zijn om beide te doen. Ondergronds parkeren is alleen erg duur.

8.    Blijven de bestaande parkeerplaatsen bestaan? Hoe zit het met de blauwe zone? Medewerkers van winkels nemen veel parkeerplaatsen in beslag van ’s ochtends vroeg tot na 18 uur.

Reactie gemeente: 
Er blijven straks voldoende openbare parkeerplekken. We nemen deze opmerking mee in de ontwerpen.

9.    Bewoners van Vennerperhof zijn straks privacy kwijt, omdat hun woningen tegenover de nieuwe plannen in de Venneperstraat liggen.

Reactie gemeente: 
Ontwikkelaars nemen tegen die tijd contact op met bewoners over de plannen.

10.    Komen er meer woningen bij?

Reactie gemeente: 
Er komen meer woningen bij. In totaal komen er ongeveer 300 woningen bij.

11.    Wat is de meest optimistische datum dat eerste schop in de grond gaat?

Reactie gemeente:
Het eerste plandeel is van Wilma Wonen en Green Real Estate. Misschien kan de ontwikkelaar van Wilma Wonen deze vraag beantwoorden?

Reactie ontwikkelaar Rodrigo Huttinga bij Wilma Wonen: 
Wij streven naar de zomer van 2023. Daarvoor zijn nog enkele stappen te zetten, zoals een vergunningprocedure, het vinden van een aannemer en het verkopen van de te bouwen woningen. We willen in de zomer van 2022 een vergunningaanvraag indienen. Het is een uitgebreide procedure. Dit betekent dat het vergunningentraject minstens een halfjaar duurt. Als er bezwaren ingediend worden, duurt het langer. In de meest gunstige situatie kunnen we in het eerste kwartaal van 2023 starten met verkoop van woningen. Er wordt vervolgens gestart met de bouw als minstens 70% van de woningen is verkocht.

12.    Komt er voorrang voor bewoners uit Nieuw-Vennep voor de woningen ten opzicht van mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam?

Reactie: Vooralsnog is dat niet de gedachte bij Wilma en Green. De gemeente gaat kijken naar wet- en regelgeving hierover.

13.    Er is nu een stuk zand op bouwplek. Wat gebeurt daarmee tot de bouw begint? Het zand waait nu overal heen.

Reactie gemeente:
Het gras dat de ontwikkelaars hebben gezaaid om dit te voorkomen is helaas niet goed gegroeid. Dit komt aan de ene kant door droogte en aan de andere kant doordat delen te nat zijn en blijven. Wilma en Green hebben aangegeven hiernaar te gaan kijken.