Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag gesprek tussen Dorpsraad Nieuw-Vennep en wethouders Nobel en Sidali

Op deze pagina leest u het verslag van het gesprek tussen de dorpsraad Nieuw-Vennep en wethouders Jurgen Nobel en Fouad Sidali over de locatie Sarabande.

Vergaderdatum: 2 december 2021
Aanwezig:

  • Vanuit gemeente Haarlemmermeer: wethouder Jurgen Nobel, wethouder Fouad Sidali, Paul Heuberger (gebiedsmanager Nieuw-Vennep) en Thysia Kleijwegt (projectleider Flexwonen en verslaglegging)
  • Vanuit Dorpsraad Nieuw-Vennep: bekend bij gemeente

Opening

Fouad Sidali stelt als agenda voor om terug te blikken op het doorlopen proces en met elkaar vooruitkijken. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. Er volgt een korte kennismakingsronde. 

Dorpsraad-lid krijgt het woord om de zorgen te uiten. De voornaamste zorg is dat mensen zich niet gehoord voelen, mede door de wijze van communiceren van Flexwonen NH.

Fouad Sidali geeft aan dat participatie nooit af is, dat ontwikkelt zich, en daarbij moet je mensen bij je houden over stappen die gemaakt worden. 
Jurgen Nobel vult aan dat het goed is om de onderwerpen waar zorgen over zijn door te lopen. 
Er zijn te weinig betaalbare woningen en daarom zijn dit soort ontwikkelingen van belang. We beseffen ons ook dat er onderwerpen zijn waar we het niet altijd over eens kunnen zijn. 

Dorpsraad-lid: Het financieel economisch belang moet niet ondergeschikt worden aan bewonersbelang. Hoe verhouden deze belangen zich tot elkaar? 
Jurgen Nobel: Ik begrijp deze vraag. Wij proberen te kijken naar de beste balans. Maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Als bijvoorbeeld bij de buitenruimte blijkt dat deze niet past, dan is het niet anders mogelijk. 

Dorpsraad-lid trekt de parallel met Oosterdreef, die ruimer is opgezet. Als de Sarabande elders zou staan, zou dat al verschil maken.
Jurgen Nobel geeft aan dat de wethouders naar zowel de Oosterdreef als de Sarabande kijken, en misschien in de toekomst zelfs naar meer locaties. 
Fouad Sidali geeft aan dat wij ons houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Het definitieve besluit wordt pas genomen als de onderzoeken goed in beeld zijn en getoetst zijn. Dat moment volgt nog.
Jurgen Nobel vult aan dat de parkeernorm aangetoond moet worden bij de vergunningaanvraag. 

Dorpsraad-lid vraagt of het contract met Flexwonen NH, de gunning aan de partij, opengebroken kan worden als er geen vergunning verleend kan worden. 
Fouad Sidali geeft aan dat hij daar geen antwoord op kan geven. 
Dorpsraad-lid geeft aan dat de ontsluiting van de Sarabande aan de IJweg echt een knelpunt is. 
Jurgen Nobel geeft aan dat de gemeente ziet dat het piept en kraakt. Maar dat het op de woningmarkt nog harder piept en kraakt en Jurgen en Fouad daarom geneigd zijn om dit soort initiatieven dan wel goed te keuren als het qua vervoersbewegingen kan. 

Dorpsraad-lid vraagt bij wie ze dan moeten aankloppen als er dubbel geparkeerd staat.
Jurgen Nobel reageerde dat op openbare weg de gemeente benaderd kan worden, namelijk handhaving en toezicht. En op grond van particulieren de grondeigenaar. 

Dorpsraad-lid vraagt hoe het zit met de hoeveelheid auto’s per bewoner waar rekening mee gehouden wordt. 
Jurgen Nobel geeft aan dat het aannemelijk is dat bijvoorbeeld studenten minder auto’s hebben dan andere inwoners. 

Dorpsraad-lid vraagt hoe we om kunnen gaan met piekmomenten in verkeer en parkeren. 
Jurgen Nobel geeft aan dat piekmomenten ook meegenomen worden in studies. 
Paul Heuberger geeft aan dat de weg bij de Sarabande te smal is en dat de weg daarom op de knelpuntenlijst voor mobiliteit staat. Er zijn echter veel knelpunten en dit knelpunt heeft nog geen hoge prioriteit omdat het een dure ingreep is om dit voor twee piekmomenten op te lossen. 
Dorpsraad-lid vraagt hoe we hiermee om kunnen gaan om de bewoners tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door de prioriteit van dit knelpunt te verhogen. 
Jurgen Nobel geeft aan dat er niet voldoende geld en mensen zijn om alles tegelijk aan te pakken. Jurgen Nobel zegt toe dat Fouad Sidali en hij met collega wethouder Ruigrok in gesprek gaan om te kijken wat er kan en wat er acceptabel is. Hier durven wij nu geen toezeggingen over te doen omdat er mogelijk een ander urgenter knelpunt door van tafel valt. 
Jurgen Nobel maakt onderscheid tussen wettelijk en wenselijk voor de verbreding van de weg.

Fouad Sidali geeft aan dat ontsluiting en parkeren nu benoemd zijn in dit gesprek. Er moet nog gesproken worden over de buitenruimte. 
Fouad Sidali geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met bewoners bij de informatieavond, daarna in een participatiebijeenkomst over de buitenruimten. Hierna is een gesprek geweest met bewoners in de buurt en is een gesprek geweest met beide schooldirecties van t Venne en OpMaat over de buitenruimte. 
Paul Heuberger doet verslag over zijn afspraak met de omwonenden, op locatie.
En over de groenstrook naast de scholen wat mogelijk in samenwerking tussen de school en de flexwoningen ingevuld kan worden. Paul Heuberger geeft aan dat hier in goed overleg over gesproken wordt en dat dit mogelijk een win-win situatie is. 

Dorpsraad-lid geeft aan dat we de situatie ook kunnen omdraaien: als we woningen willen, moet de weg aangepakt worden.
Jurgen Nobel reageert hierop door aan te geven dat we bij sommige woningbouwprojecten de knelpunten aan moeten passen, anders is woningbouw niet mogelijk. In dit geval is het wel mogelijk om te bouwen zonder aanpassing maar zou het wenselijk zijn om de aansluiting aan te passen. 

Dorpsraad-lid stelt voor de besproken punten teruggekoppeld worden aan bewoners zodat zij zien dat hiernaar gekeken wordt. Dorpsraad-lid stelt ook voor om de parkeerresultaten, zowel statistisch als qua ervaring, bij elkaar te brengen. Om te kijken of op basis hiervan nog aanpassingen mogelijk zijn. Dit om het gevoel weg te nemen dat het door de strot wordt gedrukt. 
Er wordt toegezegd dat hier nog een serieus moment voor genomen wordt. 

Fouad Sidali stelt voor om in te breken in het vergunning traject om meer informatie over het proces en de mogelijkheden te delen. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk, omdat de periode voor inzage na het conceptbesluit direct hoort te starten. 
Dorpsraad-lid vult aan met de suggestie om een sessie met bewoners te organiseren over wat ter inzage ligt.
[De verbinding van het dorpsraad-lid verbreekt.]
Fouad Sidali vraagt wat mogelijk is: of het ook in een brief kan, niet in een bijeenkomst. De informatie verstrekken zonder het proces te onderbreken is wel mogelijk. 
[dorpsraad-lid is terug.]
Jurgen Nobel geeft aan dat Fouad Sidali en hij ook open staan om in gesprek te gaan met bewoners. Jurgen Nobel constateert dat de neuzen redelijk dezelfde kant op staan maar dat niet alle wensen toegezegd kunnen worden. 

Fouad Sidali geeft een samenvatting van het onderdeel dat het dorpsraad-lid gemist heeft.
Fouad Sidali sluit af met het voorstel om het proces dat loopt door te zetten, in verband met de wettelijke procedure en hier extra informatievoorziening aan toe te voegen. 
Paul Heuberger stelt voor om die informatievoorziening in een bijeenkomst met bewoners te doen. 
Fouad Sidali en Jurgen Nobel zijn akkoord. Jurgen Nobel voegt toe dat het goed is om de basisschool hiervoor uit te nodigen. 
De sessie wordt gepland in de eerste helft van januari zodat na de sessie nog voldoende termijn is in de inzage periode. 

Jurgen Nobel geeft een samenvatting van het hele gesprek:
-    Jurgen Nobel en Fouad Sidali zoeken het verkeersknelpunt uit en bespreken de prioritering met wethouder Ruigrok. 
-    In de eerste helft van januari gaan Jurgen Nobel en Fouad Sidali in gesprek met bewoners.
-    Jurgen Nobel trekt het zich aan dat Flexwonen NH zich op deze manier communiceren. Hierover gaat hij het gesprek aan met Flexwonen NH. Fouad Sidali stemt hiermee in.

Dorpsraad-lid bevestigt: dat het fijn is dat de gemeente ook laat zien dat zij regie hebben in de samenwerking met Flexwonen NH. 
Fouad Sidali bevestigt: wij leveren onze inwoners niet af aan andere partijen. 

Hiermee wordt het gesprek beëindigd.