Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Veelgestelde vragen Beeldkwaliteitsplan Nieuwe Kom

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het Beeldkwaliteitsplan van De Nieuwe Kom. De gemeente heeft deze vragen ontvangen tijdens de bijeenkomst van 7 maart 2022 en via het online reactieformulier.

Als u andere vragen heeft kunt u deze stellen door een mail te sturen naar nieuwekom@haarlemmermeer.nl.  De gestelde vragen gaan over de volgende onderwerpen: wonen, bouwen, verkeer en parkeren, participatie en overig.

Wonen

Er komen meer woningen bij. In totaal komen er ongeveer 300 woningen bij.  

Een ontwikkelaar van koopwoningen kan ervoor kiezen om voorrang of eerste keus te bieden aan bepaalde groepen. Daar hebben wij als gemeente geen invloed op. Bij sociale huurwoningen geldt geen voorrang voor inwoners uit Nieuw-Vennep of uit onze gemeente.  

Het programma voor de deelprojecten in Nieuwe Kom wordt in samenspraak met adviseurs Wonen opgesteld. Er komt een gemengd woningbouwprogramma voor diverse doelgroepen, waaronder starters. 

Bouwen

In het plan van de ontwikkelaars is er op de begane grond ruimte voor winkels, vooral een supermarkt. Op de verdiepingen erboven komen woningen en parkeerdek. 

De ontwikkelaars Wilma Wonen en Green Real Estate streven naar de zomer van 2023. Daarvoor zijn nog enkele stappen te zetten, zoals een vergunningprocedure, het vinden van een aannemer en het verkopen van de te bouwen woningen. Zij willen in de zomer van 2022 een vergunningaanvraag indienen. Het is een uitgebreide procedure. Dit betekent dat het vergunningentraject minstens een halfjaar duurt. Als er bezwaren ingediend worden, duurt het langer. In de meest gunstige situatie kunnen we in het eerste kwartaal van 2023 starten met verkoop van woningen. Er wordt vervolgens gestart met de bouw als minstens 70% van de woningen is verkocht. 

De focus ligt op ontwikkeling van de kavel aan de Venneperstraat. De verpauperde en leegstaande panden zijn gesloopt. De volgende zichtbare stap is de start van de bouw. Voordat er met de bouw begonnen kan worden, moet er veel voorbereidend werk worden gedaan door zowel gemeente als ontwikkelaar. Denk aan koopovereenkomst, definitief ontwerp, aanvraag van en procedure voor de omgevingsvergunning, informeren van direct betrokkenen, parkeren, bereikbaarheid, ontsluiting. Daar werken de gemeente en de ontwikkelaar hard aan. 

De gronden van de gemeente zijn nog niet verkocht. We zijn deze stukken aan het voorbereiden voor verkoop. Niet alle grond in het plan is eigendom van de gemeente.  

Er zijn al grote delen van Nieuwe Kom gerealiseerd. Het Beeldkwaliteitsplan uit 2010 heeft waarde gehad voor projecten die al gerealiseerd zijn. De gemeente kan geen gebouwen slopen waar we geen eigenaar van zijn. 

Het gras dat de ontwikkelaars hebben gezaaid om dit te voorkomen is helaas niet goed gegroeid. Dit komt aan de ene kant door droogte en aan de andere kant doordat delen te nat zijn en blijven. Wilma en Green hebben aangegeven hiernaar te gaan kijken. 

Het gras dat de ontwikkelaars hebben gezaaid om dit te voorkomen is helaas niet goed gegroeid. Dit komt aan de ene kant door droogte en aan de andere kant doordat delen te nat zijn en blijven. Wilma en Green hebben aangegeven hiernaar te gaan kijken. 

Voor het stuk grond naast en achter Lowietje is er een particulier initiatief gestart. Wij zijn in afwachting van een nader haalbaarheidsonderzoek. 

Dit hangt af van de uitkomst van het parkeeronderzoek en of dat leidt tot de keuze voor een aparte mobiliteitshub of niet. Het alternatief is het parkeren inpandig op te lossen bij de woningen en voorzieningen. 

Verkeer en parkeren

Het oplossen van parkeren is een belangrijk aandachtspunt. Momenteel wordt onderzocht hoe de parkeervraag voor de nieuwe ontwikkelingen op te lossen, en tegelijkertijd rekening te houden met de bestaande parkeervraag. Er blijft voldoende ruimte voor de bestaande parkeerbehoefte. 

Voor nieuwe ontwikkelingen is de parkeernorm aangepast, passend bij de locatie van Nieuwe Kom. Voor een middel dure woning geldt nu een norm van 1,3 parkeerplaatsen per woning. Eerder was de norm hiervoor 1,7 parkeerplaatsen per woning.  

Bij de uitwerking van de verkoopstukken voor de kavel aan het Harmonieplein (het ‘middengebied’), wordt gekeken of de (grootschalige) mobiliteitshub noodzakelijk is, of dat het parkeren toch inpandig kan worden opgelost. Bij een mobiliteitshub horen bijvoorbeeld ook het gebruik van deelauto’s en deelfietsen. De precieze invulling is nog onderwerp van onderzoek.    

Ook voor fietsparkeren gelden normen. Mogelijk wordt het fietsparkeren voor een deel in de mobiliteitshub gerealiseerd, samen met deelauto’s. Dat hangt af van de uitwerking van het autoparkeren. 

Eind 2021 is de parkeernorm is naar beneden bijgesteld naar de centrumfunctie. Dat betekent dat er minder ruimte voor parkeren nodig is. Nog steeds moeten er parkeerplaatsen worden gemaakt. Het zou een optie kunnen zijn om beide te doen. Ondergronds parkeren is alleen erg duur.  

Er blijven straks voldoende openbare parkeerplekken. We nemen deze opmerking mee in de ontwerpen. 

Het is nog niet bekend wanneer er gebouwd gaat worden aan het Harmonieplein. Dan zal het aantal openbare parkeerplaatsen dat daar nu ligt minder worden. Er blijven genoeg openbare parkeerplaatsen over in en rond het centrum.  

De Venneperstraat wordt al als autoluw beschouwd. Om dat beter te handhaven zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld handhaven door een afsluiting met een (verzinkbare) paal of met borden die laten zien dat op bepaalde momenten laden- en lossen is toegestaan en de Venneperstraat verboden is voor autoverkeer. 

Ja. Het gebied rondom het Harmonieplein wordt een voetgangersgebied. De fietser is te gast en er mogen alleen vrachtwagens rijden tijdens laad- en lostijden.  

Ondergronds parkeerplaatsen maken is heel duur en daarom moeilijker om te aan te leggen.   

In het nieuwe Verkeersstructuurplan wordt al rekening gehouden met de totale ontwikkeling die we voor Nieuwe Kom beogen. Nieuwe ontwikkelingen brengen ook extra verkeersbewegingen met zich mee, waaronder ook enkele vrachtwagens om bijvoorbeeld de nieuwe toekomstige supermarkt te bevoorraden. Voor de verkeersveiligheid kijken we daarbij zorgvuldig naar routes, kruispunten, ander verkeer en manoeuvreerruimte.  

Tijdens de bijeenkomst zijn er veel vragen gesteld over de verkeerscirculatie van het gehele centrum van Nieuw Vennep. Dit overstijgt het project Nieuwe Kom en we gaan hierover graag verder in gesprek met het gebiedsteam, de dorpsraad en de ondernemers. Tijdens het reguliere gebiedsoverleg is met dorpsraad en ondernemers al de afspraak gemaakt dat we in het VSP opnemen dat er voor het centrum op gebied van verkeer een aantal vraagstukken ligt die we in een apart project oppakken. 

Participatie

Op het moment dat er participatie plaatsvindt, wordt de directe omgeving hiervoor uitgenodigd. Over de uitwerking van het middengebied gaan we nog met de omgeving in gesprek. 

Er vindt participatie plaats over de onderdelen waar dat over kan. Er komen nog meerdere participatiemogelijkheden. Het bestemmingsplan voor het Middengebied is verouderd. Daarin zijn beperktere bouwmogelijkheden opgenomen, dan we nu voorzien. Om bouwplannen mogelijk te maken op plekken waar dat nu nog niet kan, moeten voor de plannen uitgebreide omgevingsvergunning procedures doorlopen worden. Wat aan bouwmogelijkheden al wel is opgenomen in het bestemmingsplan is vastgelegd en daar wordt niet opnieuw over geparticipeerd. Er is altijd gelegenheid om in te spreken bij de gemeenteraad. De gemeente nodigt bewoners graag uit om ideeën en initiatieven voor het Harmonieplein te delen! We staan open voor suggesties. 

Overig

Dat heeft te maken met veel verschillende dingen: 

  • De kaders zoals het bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan zijn meer dan 10 jaar oud en moeten vernieuwd worden. Het Beeldkwaliteitsplan is inmiddels vernieuwd. 
  • Corona heeft vertraging gegeven bij het parkeeronderzoek. Door de maatregelen konden er geen goede metingen worden gedaan. 
  • De parkeeropgave volgens de parkeernorm (eis voor het aantal parkeerplaatsen) in Nieuwe Kom is groot en kan niet allemaal op eigen terrein worden opgelost. Daarom moest de parkeernorm worden aangepast in ‘centrum’, waardoor er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Het parkeren dat alsnog niet op eigen terrein opgelost kan worden, moet op een andere manier worden ondergebracht. Dat kan bijvoorbeeld in een mobiliteitshub. Het goed oplossen van het parkeervraagstuk voor de andere delen vraagt tijd. 
  • Het uitzoeken of het wenselijk is dat de bibliotheek in het Marktgebouw moet komen heeft tijd gekost, en is van belang voor Nieuwe Kom en het Marktgebouw. In 2022 wordt dit nader uitgewerkt en wordt hierover een besluit genomen.   
  • Versnipperd eigendom en het maken van afspraken met partijen kost tijd om tot planontwikkeling over te kunnen gaan.  
  • Het uitwerken van een verkeersveilige ontsluiting en bereikbaarheid, zoals de verbreding van de Poststraat, was en is nodig voorafgaand aan de bouwontwikkelingen.  
  • Er lopen heel veel projecten bij de gemeente. Voor een project als Nieuwe Kom is capaciteit nodig van veel verschillende afdelingen. De beschikbare capaciteit moet verdeeld en afgestemd worden, waardoor niet alles tegelijk kan worden opgepakt.  

Locatieonderzoek naar vervangende huisvesting voor de bibliotheek is afgerond. Het Marktgebouw is als beste locatie uit het onderzoek naar voren gekomen en de wens is om de bibliotheek te verplaatsen naar het te bouwen Marktgebouw. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt en vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats. De voorbereiding voor de ontwikkeling van het Marktgebouw is ook in gang gezet. In verband met de uitspraak van de Hoge Raad is een openbare verkoopprocedure van de grond nodig. Dat kan gevolgen hebben voor de afmeting van het Marktgebouw en daarmee voor het programma. 

Voor de kavel aan het Harmonieplein (het ‘middengebied’) gaat het om de verbreding van de Poststraat, een mobiliteitshub, meer woningen en minder winkels dan vroeger gedacht. Voor dit gebied wordt een verdere uitwerking gemaakt. Een planologische aanpassing van het bestemmingsplan, al dan niet via een omgevingsvergunning, is hier nodig. Bedoeling is nu om met een tender de markt op te gaan. 

Het klopt dat het Harmonieplein klaar was in 2015. Intussen willen we kijken of er meer groen op het plein kan komen en of het plein aantrekkelijker kan worden, zonder dat het ten koste gaat van het gebruik. Meer groen is ook nodig vanwege het veranderen van het klimaat. 

We houden ons aan de wet- en regelgeving en het bestemmingsplan, daarin is rekening gehouden met de omgeving. 

Het Beeldkwaliteitsplan geeft aan welke sfeer we waar willen realiseren. Ook is er opgenomen waar we welke functies zouden willen hebben. De, nog te selecteren, ontwikkelende partijen gaan straks op zoek naar huurders en zullen daar meer uitgewerkte visies voor opstellen. 

Ja. De gemeenteraad heeft  het beleid voor commerciële voorzieningen vastgesteld na een participatieproces in 2019. Op basis van dit beleid kan er in het centrum van Nieuw-Vennep een (grote) supermarkt komen. Meer informatie: van of door de ontwikkelaars Wilma Wonen en Green Real Estate. 

De leegstand is deels opgevuld door inzet van de dorpsraad die in samenwerking met de eigenaren van De Venneperhof één pand met een tentoonstelling had gevuld. Dit pand is nu weer regulier verhuurd. Verder heeft het Herbert Vissers College in samenwerking met de gemeente en het Rabobank-fonds voor 2 jaar een pand gehuurd: De Ondernemersplaats. De Ondernemersplaats is het lokaal van het Herbert Vissers College midden in het centrum van Nieuw-Vennep. Leerlingen gaan in de Ondernemersplaats aan de slag met opdrachten van de ondernemers uit de regio. Door tussen de ondernemers te gaan zitten brengen we de praktijk nog dichter bij de leerlingen. De opening is op 28 september 2022. 

We nemen dit aandachtspunt mee in de verdere uitwerking van de plannen. 

Hier gaan we over in gesprek met de gebiedsmanager. 

We hebben het voornemen om de bestaande bomen te behouden en waar nodig te verplaatsen. Waar mogelijk willen we meer bomen toevoegen. De bomen ter plekke van het Marktgebouw zullen we moeten verplaatsen of kappen. 

We willen het Harmonieplein vergroenen en het plein aantrekkelijker maken voor verblijf. Graag horen we waar de jongeren behoefte aan hebben. Daar komen we in een volgende fase zeker op terug.