.

Gebruik gemeentegrond

Op verschillende plekken in Haarlemmermeer maken bewoners gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld door (een stukje) gemeentegrond bij hun tuin te trekken. Zonder toestemming van de gemeente is dit niet toegestaan. Soms is het kopen van gemeentegrond mogelijk.
Bewoners, die hun tuin willen uitbreiden, kunnen een verzoek tot het kopen van gemeentegrond indienen (pdf).

 

Het verkopen van gemeentegrond

De gemeente kan grond verkopen als de grond niet meer nodig is voor gemeentelijke taken of belangen. Gemeentegrond wordt bijvoorbeeld niet verkocht wanneer:

  • het om groenstroken gaat die beeldbepalend zijn, bijvoorbeeld langs doorgaande wegen of bij de entrees van kernen en wijken;
  • de gemeentegrond ook door andere bewoners wordt gebruikt, bijvoorbeeld om te spelen of te wandelen;
  • het gemeentegroen belangrijk is als leefgebied voor dieren;
  • er kabels en leidingen in de grond liggen;
  • de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in gevaar komt;
  • de gemeente nog plannen heeft in het gebied, waardoor de gemeentegrond in de toekomst (misschien) nog nodig is;
  • het overblijvend groen door de verkoop niet meer goed te onderhouden is;
  • de inrichting van een wijk wordt aangetast.

Het ontruimen van gemeentegrond

Het zonder toestemming in gebruik nemen van het eigendom (grond) van een ander (de gemeente) is niet toegestaan. De gemeente bekijkt per situatie welke aanpak nodig is. Dit kan handhaving zijn, bijvoorbeeld omdat de veiligheid in geding is. In andere gevallen beoordeelt de gemeente eerst of de gemeentegrond aan de bewoners kan worden verkocht.

Als verkoop van de grond niet mogelijk is, moeten de bewoners de gemeentegrond ontruimen en in dezelfde staat opleveren zoals deze vóór de ingebruikname was. De grond wordt dan weer onderdeel van het openbaar gebied. Bewoners krijgen eerst de gelegenheid om dat zelf te doen. Doen zij dat niet dan heeft de gemeente een aantal mogelijkheden om ontruiming van de gemeentegrond af te dwingen. Dat kan bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen of door de grond via de rechter terug te vorderen.

Schuurtje op gemeentegrond
Foto van schuurtje op gemeentegrond (foto: Liesbeth van Leijen)