Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.

Bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Informatie over de bestemmingsplannen van de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en deelgebied Catharinahoeve vindt u op deze pagina.

Als een plan ter inzage ligt kunt u uw mening over het plan met ons delen

Bent u het oneens met de plannen? Heeft u aanvullingen? Of zijn er juist dingen waar u blij mee bent? Laat het weten in een zienswijze. Dat kan op 3 manieren:

  1. Online: vul het formulier in op de pagina Digitale zienswijze indienenexterne-link-icoon
  2. Schriftelijk: stuur een brief aan de burgemeester en wethouders. Deze brief stuurt u naar Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet altijd een handtekening onder uw brief. 
  3. Op afspraak: maak via 0900 1852 een afspraak bij de gemeente. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 


Het plan Badhoevedorp - Lijnden-Oost - Quatrebras

Op 4 juli 2013 stelde de gemeenteraad van Haarlemmermeer het bestemmingsplan Badhoevedorp – Lijnden-Oost vast. Voor het bestemmingsplan zijn verschillende onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld geluid en lucht. Ook is voor het bestemmingsplan een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt, volgens de Wet milieubeheer. Het doel van het MER is om de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp - Lijnden-Oost duidelijk te maken.

1e herziening

Op 17 maart 2016 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Badhoevedorp Lijnden-Oost 1e herziening'externe-link-icoon vast. In het bestemmingsplan voor Badhoevedorp en Lijnden-Oost waren na vaststelling in 2013 nog een aantal dingen onduidelijk. Dit is aangepast.

Ontwerpwijzigingsplan Lijnden-Oost

Op 22 november 2016 stelde het college van burgemeester en wethouders het ontwerpwijzigingsplan Lijnden-Oostexterne-link-icoon vast. Het ontwerpwijzigingsplan Lijnden-Oost Quatrebras en ontwerp hogere grenswaarden Quatrebras lagen vanaf  8 december 2016 zes weken ter inzage.  

Wijzigingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost Quatrebras

Het college van burgemeester en wethouders stelde het wijzigingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebrasexterne-link-icoon op 19 december 2017 vast. Het plan lag vanaf 28 december 2017 ter inzage. Het plan gaat uit van de bouw van maximaal 246 woningen. In het besluit van 19 december 2017externe-link-icoon staat meer informatie.

Vastgesteld bestemmingsplan Badhoevedorp Quatrebras west

Het bestemmingsplan Quatrebras West (Quatrebras Bonheur) gaat over de bouw van 43 grondgebonden woningen en 143 gestapelde woningen. De gemeenteraad besloot om enkele punten van het ontwerpbestemmingsplan te veranderen. Zoals een aanpassing van de bouwregels om balkons op een lagere hoogte mogelijk te maken. Het bestemmingsplan lag van 16 november tot en met 28 december 2021 ter inzage. De stukken staan op de website ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Bestemmingsplannen Centrum

Badhoevedorp Centrum Midden

Samen met de verschillende eigenaren in het gebied werkt de gemeente Haarlemmermeer aan een nieuw centrum van Badhoevedorp. De gemeente vindt het belangrijk dat de plannen voor het centrum ook echt worden uitgevoerd. Daarom nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit. Dit besluit laat zien dat een bestemmingsplan voor het centrumgebied in voorbereiding is. En dit voorbereidingsbesluit houdt ook vergunningsaanvragen tegen die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan. Bekijk het voorbereidingsbesluit op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. De terinzageligging duurde 4 weken vanaf 31 mei  2023. 

Badhoevedorp Centrum Oost en West

De plannen voor Badhoevedorp Centrum West en Oost zijn weer een stapje verder. Voor deze gebieden maakten we een plan voor de gebouwen en de ruimte daaromheen (concept-beeldkwaliteitsplan). Ook maakten we ontwerpwijzigingsplannen. Hierin staat meer over de bouwhoogte, het type en het aantal woningen. Het college van burgemeester en wethouders stelde het concept-beeldkwaliteitsplan op 23 november 2021 vast. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beeldkwaliteitsplan. Het college van B en W stelde de ontwerpwijzigingsplannen ook op 23 november 2021 vast. De plannen lagen ter inzage van 7 december 2021 tot en met 18 januari 2022. Dat betekent dat u de ontwerpwijzigingsplannen dan kon bekijken en kon reageren. Ook was het concept-beeldkwaliteitsplan voor iedereen te bekijken. 

Voor Centrum Oost maakten we in 2023 een aanpassing

Deze aanpassing de 'herziening ontwerpwijzigingsplan Badhoevedorp Centrum Oost' bekijkt u op de website officiëlebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.  Vanaf 22 november 2023 kon iedereen het plan bekijken en erop reageren.

Meer over de plannen:

Bestemmingsplan Lijndenhof

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 6 april 2021 de wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen Lijnden Lijndenhof Oost en Lijnden Lijndenhof West vast. Hierdoor is het geven van de omgevingsvergunningen voor het bouwen van de toekomstige bedrijfsgebouwen mogelijk. De Wijzigings- en uitwerkingsplannen zijn sinds eind mei 2021 onherroepelijk. Dat betekent dat ze vast staan. In het najaar wordt het gebied klaargemaakt voor de bouw. 

Het plan Badhoevedorp De Veldpost

Vastgesteld bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost

Het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost maakt het bouwen van sportcomplex De Veldpost mogelijk. Het plangebied ligt ongeveer tussen de Schipholweg, de A9, de sloot aan het zuiden van het nieuwe sportcomplex en de Sloterweg. Daarmee is ook een deel van de natuurstrook langs de Spaarnwoudertocht meegenomen in het bestemmingsplan.

Vanaf 4 september 2018 kon het plan 6 weken worden ingezien. Mensen konden hun reactie geven bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bekijk het bestemmings- en exploitatieplan De Veldpost juli 2018externe-link-icoon.

Het plan Schuilhoeve

Het bestemmingsplan Schuilhoeve gaat over de bouw van maximaal 700 woningen in Schuilhoeve. Een belangrijk punt bij de woningbouw is het lawaai van de industrie en het grondgeluid.  De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, heeft woensdag 14 december 2022 het bestemmingsplan voor Schuilhoeve vernietigd. De geplande bouw van maximaal 700 woningen in Badhoevedorp aan de kant van Schiphol kan voorlopig niet doorgaan.  Lees meer over de uitspraak en hoe nu verder op Informeer online uitspraak Schuilhoeve.externe-link-icoon

Deelgebied Catharinahoeve in Badhoevedorp-Zuid

Voor deelgebied Catharinahoeve werken we aan een bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat er in Catharinahoeve de komende tien jaar verschillende functies komen. Bijvoorbeeld kantoren, bedrijven, horeca, winkels, sport en nog meer van dit soort functies. In januari 2020 hebben we het voorontwerpbestemmingsplan, de eerste opzet voor de plannen in het gebied Catharinahoeve, openbaar gemaakt. 

Bestemmingsplan Catharinahoeve

Het bestemmingsplan was als voorontwerp vanaf 17 februari 2020 zes weken in te zien. Op dit voorontwerp kregen we een aantal reacties. We werken nu samen met de grondeigenaren aan een toekomstbeeld  voor het gebied. Daarom stoppen we tijdelijk met de werkzaamheden aan het MER en het bestemmingsplan.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau is definitief vastgesteld

We zijn gestart met de voorbereiding van de PlanMER-procedure. Het maken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is hierin de eerste stap. De NRD beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe precies doen we dat? Het concept NRD lag in september en oktober 2020 zes weken ter inzage.  Op 10 juni 2021 stelde de gemeenteraad de definitieve NRD vast. De definitieve NRD kunt u bekijken op haarlemmermeer.nl/bestuurlijkeinformatie.nlexterne-link-icoon