Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Toelichting aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2024-2025

Leerlingenvervoer is voor kinderen die hulp nodig hebben bij vervoer naar school. Bijvoorbeeld als uw kind langdurig ziek is, een handicap heeft of gedragsproblemen heeft. Soms kan uw kind ook leerlingenvervoer krijgen als de school ver weg is.

Leerlingenvervoer helpt bij de reiskosten naar school. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. En wat voor vergoeding dit is. Dit staat beschreven in de Verordening Leerlingenvervoer 2023externe-link-icoon. Dat is een besluit, waarin regels zijn vastgelegd. Hieronder leggen we uit hoe dit wordt beoordeeld.

Voor wie? 

Leerlingenvervoer is voor kinderen die in de gemeente Haarlemmermeer wonen. Daarnaast gaan zij naar een van de volgende scholen: 

 • Gewone basisscholen. 
 • Basisscholen met een geloofs- of levensovertuiging (de manier waarop u leeft en wat u gelooft). 
 • Speciale basisscholen (SBO). 
 • Speciaal onderwijs (SO). 
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 
 • Gewone middelbare scholen voor leerlingen met een blijvende handicap. 
 • Kinderen van deze scholen met een tijdelijke handicap die langer dan 3 maanden duurt, kunnen ook in aanmerking komen. 

Vervoer naar een jeugdwetvoorziening, beroepsonderwijs of universiteit 

Gaat uw kind naar een jeugdwetvoorziening en heeft het vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de Jeugdwet. Zij regelen het vervoer voor u. 

Gaat uw kind naar beroepsonderwijs of de universiteit en heeft het taxivervoer nodig? Neem dan contact op met het UWV. Zij regelen dit. 

Bij een crisissituatie, waarbij de leerling (tijdelijk) niet meer in de gemeente Haarlemmermeer woont

Heeft de leerling al leerlingenvervoer van de gemeente Haarlemmermeer? Dan zijn wij verantwoordelijk voor het tijdelijke vervoer voor maximaal 6 weken. Na deze 6 weken moet de gemeente waar de leerling verblijft het vervoer regelen. Zelfs als de leerling nog steeds ingeschreven staat in de gemeente Haarlemmermeer. 

Heeft de leerling geen leerlingenvervoer van de gemeente Haarlemmermeer? Dan moet de gemeente waar de leerling (tijdelijk) woont direct het vervoer regelen. 

Afstand en dichtstbijzijnde toegankelijke school 

De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet meer dan 6 kilometer zijn. Alleen dan komt u in aanmerking voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. 

Wat betekent de dichtstbijzijnde toegankelijke school?  

Dit is de school die het dichtst bij het huis van een leerling ligt. Het gaat hierbij alleen om scholen waar een leerling naartoe zou kunnen gaan vanwege zijn handicap of geloofsovertuiging. ‘Een goed gevoel’ voor een school verder weg geeft geen recht op leerlingenvervoer. Ouders/verzorgers moeten dan het vervoer naar school zelf regelen. 

 • Een onderwijskundige methode valt onder normaal (voortgezet) onderwijs. Voorbeelden zijn onderwijs voor hoogbegaafden of Montessorionderwijs. We toetsen of het de dichtstbijzijnde school is voor normaal (voortgezet) onderwijs is. 
 • Praktijkonderwijs wordt gezien als normaal voortgezet onderwijs.  We toetsen of het de dichtstbijzijnde school is voor normaal voortgezet onderwijs is. 

Afstand berekenen

Voor het berekenen van de afstand gebruiken we de kortste route volgens de ANWB-routeplanner. Dit is vaak de route die met de fiets wordt afgelegd. Ook al gaat een leerling in werkelijkheid niet met de fiets naar school. 

Als de afstand tussen huis en school minder dan 6 kilometer is, moeten ouders/verzorgers zelf zorgen voor het vervoer naar school (zorgplicht). Hier kan alleen in zeer bijzondere situaties van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als een leerling vanwege een blijvende handicap niet naar school kan gaan, of als sprake is van een ernstige gezinssituatie. Dit beoordeelt de gemeente. Het feit dat ouders al andere kinderen naar school brengen of dat ze aan het werk zijn, zijn geen bijzondere omstandigheden. 

Soorten vervoersvoorzieningen 

Als uw kind recht heeft op leerlingenvervoer, kijkt de gemeente naar de beste manier van vervoer (vervoersvoorziening) voor uw kind. Hierbij bekijken we wat uw kind zelf kan (zelfredzaamheid en zelfstandigheid). Er zijn 4 soorten vervoersvoorzieningen: 

 • Vergoeding voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding). 
 • Fietsvergoeding (eventueel met begeleiding). 
 • Vergoeding voor eigen vervoer. 
 • Aangepast vervoer (taxi). 

Kan uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer of met de fiets naar school? Eventueel met begeleiding? Dan krijgt u hiervoor een vergoeding. Voor leerlingen vanaf 9 jaar verwachten we dat zij zelfstandig met de fiets reizen. Of met het openbaar vervoer. 

Voor leerlingen van het gewone, reguliere voortgezet onderwijs is het niet mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de fiets of het openbaar vervoer (zonder begeleiding)! 

Kan uw kind vanwege een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer of de fiets naar school? Of is er geen openbaar vervoer?  

Dan heeft uw kind mogelijk recht op aangepast vervoer. Dit zal worden besproken tijdens het intakegesprek.  

Heeft u een onderbouwende brief van een behandelend arts (niet de huisarts)? Neem deze mee naar het gesprek!

 Begeleiding 

Het begeleiden van een leerling is de verantwoordelijkheid van ouders of een medisch specialist. Dit is niet de taak van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor alle soorten vervoer. Is er (medische) begeleiding nodig is tijdens het taxivervoer? Dan wordt een plaats in de taxi vrijgehouden voor de begeleider. 

Het werk van ouders en het naar school brengen van andere kinderen zien wij niet als bijzondere omstandigheden. 

Persoonlijk vervoersontwikkelingsplan 

Voor leerlingen van 9 jaar en ouder kan er een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan worden gemaakt. Hierin staat wanneer de leerling zelfstandig naar school gaat (naar verwachting). En wat daarvoor nodig is.

Kosten: drempelbedrag (eigen bijdrage)

Voor het leerlingenvervoer kan er een eigen bijdrage gelden. Dat is een soort drempelbedrag. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 392,00 voor het schooljaar 2024-2025. Dit bedrag betaalt u elk jaar rond mei. 

Voor wie geldt dit?

De eigen bijdrage is voor leerlingen van:  

 • Een gewone basisschool. 
 • Een basisschool met een specifieke geloofs- of levensovertuiging. 
 • Een speciale basisschool (SBO) gaan. 

De eigen bijdrage geldt niet voor leerlingen: 

 • Van een speciale school (SO) 
 • Van een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
 •  Met een blijvende lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.


Wanneer geen eigen bijdrage betalen?

Soms besluiten we dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Namelijk als het totale inkomen van beide ouders/verzorgers in 2022 minder was dan € 29.700. U moet dan bij de Belastingdienst een Inkomensverklaring voor 2022 van u beiden aanvragen. U stuurt de verklaring mee met de aanvraag voor leerlingenvervoer. 

Is uw inkomen nu veel lager dan in 2022? Laat dat dan aan de gemeente weten. 

Kosten: bijdrage afhankelijk van uw inkomen

Naast het drempelbedrag vragen we een bijdrage die afhangt van uw inkomen. Dit geldt voor ouders van leerlingen van een gewone basisschool of een basisschool met een bepaalde geloofs- of levensovertuiging. Ook is de afstand tussen huis en school 20 kilometer of meer. 

De bedragen voor deze bijdrage afhankelijk van uw inkomen zijn voor het schooljaar 2024-2025: 

Verzamelinkomen vanaf Verzamelinkomen totEigen bijdrage
€ 0          € 39.500 nihil
€ 39.500€ 46.550 € 185
€ 46.550 € 54.000 € 815
€ 54.000€ 60.500 € 1.510
€ 60.500€ 69.500 € 2.215
€ 69.500€ 76.000 € 2.970 
€ 76.000voor elke € 5000 erbij € 710 erbij 

De bijdrage die afhangt van uw inkomen komt boven op het drempelbedrag. 

Werkwijze

U kunt een aanvraag doen op de pagina Leerlingenvervoerexterne-link-icoon. Dit doet u op naam van de leerling. Hiervoor heeft u de DigiD van de leerling nodig. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 0900-1852 of stuur een e-mail naar klantbeheer@haarlemmermeer.nl. Dan sturen wij u een aanvraagformulier per post toe.

Aanvraag met startdatum begin nieuwe schooljaar voor 1 juni 2024 indienen

Als u wilt dat het leerlingenvervoer direct aan het begin van het nieuwe schooljaar start, dan moet u ervoor zorgen dat de aanvraag voor 1 juni 2024 ingediend wordt en compleet is. In dat geval zal het college van Burgemeester en Wethouders voor de start van het schooljaar 2024-2025 een beschikking afgeven. 

Is uw aanvraag na 1 juni 2024  ingediend en gaat het om taxivervoer? Dan kan het zijn dat uw kind na een positieve beoordeling de eerste twee weken niet mee kan met de taxi. Dit heeft te maken met het maken van de planning door het vervoersbedrijf. 

Wat heeft u nodig voor de aanvraag? 

Voor de beoordeling van uw melding is minimaal een bewijsstuk van school nodig (document waaruit blijkt dat uw kind is toegelaten tot de school). Dit kan een bewijs van inschrijving zijn, een vervoersverklaring van school of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Ook kan het nodig zijn dat u een onderbouwende verklaring van een arts, of een inkomensverklaring van de Belastingdienst meestuurt. 

Na het indienen van de aanvraag

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, zal de casemanager contact met u opnemen. Er zal een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. Dit intakegesprek kan bij u thuis, op het Raadhuis of telefonisch plaatsvinden. Na dit intakegesprek zal een plan van aanpak worden gemaakt met hierin de gemaakte afspraken.