Toelichting aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2023/2024

Er is leerlingenvervoer als uw kind niet zelfstandig naar school kan. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Leerlingenvervoer is een vergoeding voor de kosten voor het vervoer naar school. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer en welke soort vergoeding dit zal zijn. Dit is geregeld in de Verordening Leerlingenvervoer 2023.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is voor kinderen die in de gemeente Haarlemmermeer wonen en naar een school gaan voor:

 • Regulier basisonderwijs. Onderwijs voor hoogbegaafden of Montessorionderwijs valt hier ook onder.
 • Bijzonder basisonderwijs (op basis van een geloofs- of levensovertuiging)
 • Speciaal basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal onderwijs (SO)
 • Speciaal voortgezet onderwijs (VSO)
 • Regulier voortgezet onderwijs voor leerlingen met een structurele handicap. Praktijkonderwijs valt hier ook onder.

Dit geldt ook voor leerlingen van bovenstaande scholen met een tijdelijke handicap die langer dan 3 maanden duurt.

Vervoer naar een jeugdwetvoorziening, beroepsonderwijs of universiteit

Gaat uw kind naar een jeugdwetvoorziening en is er vervoer nodig? Neem contact op met uw contactpersoon van de Jeugdwet voor het vervoer. Uw contactpersoon regelt dit.

Heeft uw kind vervoer nodig naar beroepsonderwijs of de universiteit? U kunt contact opnemen met het UWV. Het UWV regelt hulp of een hulpmiddel om onderwijs te volgenexterne-link-icoon.

Uw kind woont (tijdelijk) niet in de gemeente Haarlemmermeer

Heeft uw kind al leerlingenvervoer via de gemeente Haarlemmermeer en is er sprake van een crisissituatie? Woont uw kind daarom per direct tijdelijk buiten de gemeente? Dan zorgt de gemeente maximaal 6 weken lang voor tijdelijk vervoer. Na deze 6 weken is de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor het vervoer.

Is de (tijdelijke) verhuizing vooraf bekend? Dan is de nieuwe gemeente direct verantwoordelijk voor het vervoer.

Heeft uw kind nog geen leerlingenvervoer van de gemeente Haarlemmermeer? Dan zorgt de gemeente waar uw kind (tijdelijk) woont voor het vervoer.

Afstand en dichtstbijzijnde toegankelijke school

De afstand tussen huis en de toegankelijke school die het dichtstbij is, moet meer dan 6 kilometer zijn. Dan heeft u mogelijk recht op leerlingenvervoer. Een toegankelijke school is een school waar uw kind wordt toegelaten in verband met zijn handicap of geloofsovertuiging. De kortste route met de fiets geldt volgens de ANWB routeplannerexterne-link-icoon. Dat geldt ook als uw kind niet met de fiets naar school gaat.

Is de afstand tussen uw huis en school minder dan 6 kilometer? Of gaat uw kind niet naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school? Dan moet u als ouder of verzorger het vervoer naar school zelf regelen. Hier wordt alleen in zeer bijzondere situaties van afgeweken. Een goed gevoel hebben bij een verder weg gelegen school is geen bijzondere situatie. Het is ook geen bijzondere situatie als u als ouders werkt of andere kinderen naar school brengt.

Soorten vervoer

De gemeente kijkt naar de meest geschikte manier van vervoer (vervoersvoorziening) voor uw kind. Ook kijkt de gemeente naar wat uw kind zelf kan. Er zijn 4 soorten vervoer binnen het leerlingenvervoer:

 • Openbaar vervoer (eventueel met begeleiding).
 • Fiets (eventueel met begeleiding).
 • Eigen vervoer.
 • Aangepast vervoer (taxi of RegioRijder).

Kan uw kind met het openbaar vervoer of de fiets naar school (eventueel onder begeleiding)? Dan wordt hier een bekostiging voor afgegeven. Vanaf 9 jaar zou uw kind zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer moeten kunnen reizen.

Gaat uw kind naar het reguliere voortgezet onderwijs? Dan is er geen bekostiging van de fiets of het openbaar vervoer (zonder begeleiding) mogelijk.

Kan uw kind vanwege een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer of de fiets naar school, of is er geen openbaar vervoer? Dan heeft uw kind mogelijk recht op aangepast vervoer. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek. Als u een onderbouwende brief van een behandelend arts (niet de huisarts) heeft, neem deze dan mee naar het gesprek.

Begeleiding

Voor eventuele begeleiding moet u als ouder of verzorger zelf zorgen. Dit is geen taak van de gemeente. Dit geldt ook als u als ouders werkt of andere kinderen naar school brengt. Als er (medische) begeleiding noodzakelijk is bij taxivervoer wordt er een plek in de taxi vrijgehouden voor de begeleider.

Persoonlijk vervoersontwikkelingsplan

Voor kinderen vanaf 9 jaar kan een vervoersontwikkelingsplan worden gemaakt. Hierin staat wanneer verwacht kan worden dat uw kind zelfstandig naar school toe kan reizen en wat hiervoor nodig is.

Hoeveel kost het?

Drempelbedrag (eigen bijdrage)

Voor leerlingenvervoer kan een drempelbedrag (eigen bijdrage) gelden. Het drempelbedrag geldt als uw kind naar een volgend soort school gaat:

 • Een reguliere basisschool. 
 • Een bijzondere basisschool.
 • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als uw kind naar een volgend soort school gaat:

 • Speciaal onderwijs (SO).
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
 • Voor leerlingen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

De eigen bijdrage voor schooljaar 2023/2024 is vastgesteld op € 392,00. Deze eigen bedrage is eenmalig. U betaalt de eigen bijdrage elk jaar rond mei.

Is het verzamelinkomen van beide ouders of verzorgers over 2021 minder dan € 28.800? Dan hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen. U moet bij de Belastingdienst een Inkomensverklaring over 2021 van beide ouders opvragen. De inkomensverklaring stuurt u mee met de aanvraag. Is uw huidige inkomen veel lager dan in 2021? Geef dit dan aan bij de casemanager.

Financiële draagkracht afhankelijke bijdrage

Ook wordt aan u als ouders of verzorgers een bijdrage gevraagd als de afstand tussen huis en de school 20 kilometer of meer is. Deze bijdrage hangt af van uw verzamelinkomen. De bijdrage komt boven op het drempelbedrag.

De bedragen voor de van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage zijn voor het schooljaar 2023/2024 vastgesteld op:

VerzamelinkomenEigen bijdrage
€ 0 - € 36.900€ 0
€ 36.900 - € 43.650€ 170
€ 43.650 - € 50.400€ 750
€ 50.400 - € 56.700€ 1.390
€ 56.700 - € 64.800€ 2035
€ 64.800 - € 71.100€ 2730
€ 71.100 en hogerVoor elke extra € 5.000 komt er een eigen bijdrage van € 655 bij

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aanexterne-link-icoon. U doet de aanvraag op naam van uw kind. U heeft hiervoor de DigiD van uw kind nodig. Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen? Neem dan contact met ons op via 0900-1852 of klantbeheer@haarlemmermeer.nl voor een schriftelijk aanvraagformulier.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Voor de beoordeling van uw aanvraag is minimaal 1 bewijsstuk van school nodig (document waaruit blijkt dat uw kind is toegelaten tot de school). Dit kan een bewijs van inschrijving zijn, een vervoersverklaring van school of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Soms is het nodig dat u een onderbouwende verklaring van een arts of een Inkomensverklaring van de Belastingdienst meestuurt.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De casemanager neemt contact met u op als u de aanvraag heeft ingediend. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit intakegesprek kan bij u thuis, bij de gemeente of telefonisch.

Doet u uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni 2023 en is deze compleet? Dan beslist het college van Burgemeester en Wethouders voor de start van het schooljaar 2023/2024.

Doet u de aanvraag na 1 juni 2023 en is de aanvraag voor taxivervoer? Dan kan het zijn dat uw kind na een positieve beoordeling de eerste 2 weken niet mee kan met de taxi. Dit heeft te maken met de planning door het vervoersbedrijf.