.

Beinsdorp

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in Beinsdorp. Lees op deze pagina alles over de maatregelen in Beinsdorp.

Maatregelen in Beinsdorp:


Snelheid verkeer Hillegommerdijk: geen flitspaal

Al heel lang zijn we met u en onder andere de politie in gesprek over de beperking van de snelheid van het verkeer op de Hillegommerdijk. We hebben ook gesproken over het plaatsen van een flitspaal op de dijk tussen de Venneperweg en de Hillegommerbrug. Uit een gesprek dat wij onlangs met de politie hadden, blijkt dat het op dat deel van de dijk technisch onmogelijk is om met een camera snelheid te meten omdat de afstand te kort is. Ons voorstel was om de oude flitspaal aan de noordkant door een digitale camera te vervangen. Maar politie en ook justitie vinden het gevaar op de dijk onvoldoende om hier een flitspaal te plaatsen. Zij geven andere plekken voorrang. Vanaf oktober 2014 tot november 2019 zijn er 27 meldingen van ongelukken binnengekomen, waarvan 17 “eenzijdige” ongevallen, bijvoorbeeld het aanrijden tegen een paaltje, of tegen een geparkeerde auto. Dat is niet genoeg om de flitspaal neer te zetten. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Want vooral in de avonduren willen we de situatie verbeteren. Maar we hebben daar (nog) geen goede oplossing voor.

Psychobremse: een psychologische rem
Wat we als gemeente wel kunnen doen is een zogenaamde ‘Psychobremse’ (Duits woord voor psychologische rem) aanbrengen. Deze inmiddels aangebracht (november 2019), zoals op de onderstaande foto’s te zien is. Hiermee lijkt het alsof je móet remmen. 

Psychobremse 30

Psychobremse voor de nadering van de bebouwde kom
Psychobremse 60

Psychobremse na de bebouwde kom

Dit is een hulpmiddel om de snelheid te verminderen. De witte strepen met de symbolen “30” (ene kant) en “60” (andere kant) zijn aan de noordkant op het dijkvak aangebracht.

Digitale snelheidsborden: Smilies. 
Daarnaast kan elke bewoner een verzoek tot plaatsing van een smiley indienen. Dat kan per mail. Daarbij dient zowel de richting als plaats (nabij een verlichtingsmast) aangegeven te worden. Smilies zijn digitale borden die passerende bestuurders wijzen op hun snelheid. Daarbij toont het bord een blije (groene) of treurige (rode) smilie, afhankelijk van de gereden snelheid. We hebben een roulatiesysteem van smilies. De inzet van een smilie is gemiddeld zes weken effectief. De feitelijke plaatsing is afhankelijk van het aantal aanvragers en beschikbare smilies. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: info@haarlemmermeer.nl naar: Beheer.

Oost west verbinding
De gemeente Haarlemmermeer heeft nog steeds de wens om een goede verbinding tussen west en oost te verkrijgen, zodat er ruimte komt om doorgaand verkeer in de kernen, waaronder Beinsdorp, te ontmoedigen. We zijn verder met de dorpsraad in gesprek om vooruitlopend op die besluitvorming te zoeken naar mogelijkheden om voor de kortere termijn andere verkeersmaatregelen te nemen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u die per mail via GenR@haarlemmermeer.nl stellen. Verder kunt u met uw dorpsraad in gesprek blijven omdat zij regelmatig met onze verkeerskundigen overleg voeren.