Reactieoverzicht inloopspreekuur Söderblomstraat

Vragen en antwoorden van het inloopspreekuur van 14 februari 2024.

Nr.Vraag/opmerkingAntwoord
1Afgelopen donderdag 14 februari jl. ben ik samen met mijn buurman naar het inloopspreekuur gekomen om wat vragen te stellen over met name de dennenbomen die langs de parkeerplaatsen bij onze huizen staan. Ik had vooraf op internet naar de  kleine) plattegronden bomen en struiken gekeken en hierin al mijn keuze bepaald en doorgegeven. Op deze kleine plattegronden leek het alsof de dennenbomen niet meer zouden blijven staan, dus was ik blij verrast, echter bij binnenkomst bij de Boerderij zag ik de bomen op de grote plattegrond die daar aanwezig was gewoon nog staan. Ik woon nu al meer dan 26 jaar in de Söderblomstraat en hebben al menig discussie samen met de andere bewoners gehad en aangegeven bij de gemeente over de overlast van hars van deze dennenbomen bij de parkeerplaatsen. De lak van onze auto’s is hierdoor de afgelopen jaren bij warm weer beschadigd, de wasstraat helpt hier niet bij, we hebben de auto’s al meerdere malen moeten laten poetsen, omdat de hars in de lak was getrokken. Er zijn naar aanleiding van onze klachten takken (aan de onderkant) van de bomen afgehaald, maar de hars blijft ook van bovenaf de bomen op de auto’s vallen. Afgelopen jaar zijn er 3 dennenbomen weggehaald aan de kant van het grote grasveld, waardoor er nu 4 parkeerplekken harsvrij zijn, echter de resterende 13 plekken hebben allen overlast van hars en dennennaalden. Als we als alternatief aan de zijkant gaan parkeren (bij huisnummers 172 t/m 184) wordt er aan ons gevraagd of we op de andere parkeerplaatsen bij onze huizen kunnen staan. We hebben de afgelopen jaren al vaak boomspecialisten op jullie verzoek op onze parkeerplaats gezien en hen ook onze problemen uitgelegd. Door de klimaatverandering hebben we er de afgelopen jaren ook steeds langere periodes last van gehad. Onderstaand 2 foto’s als voorbeeld van de schade op een willekeurig moment. Graag hoor ik wat uw plannen zijn om deze situatie te verhelpen.4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
2

Op 26 januari heeft u de bewoners van de Söderblomstraat een brief gestuurd (kenmerk 10327071) met daarin informatie over de werkzaamheden Söderblomstraat en het kiezen van nieuwe bomen en struiken. Vervolgens is er op 14 februari j.l. een inloopspreekuur gehouden. Naar aanleiding van uw brief en het spreekuur heb ik de volgende opmerkingen en vragen: 

1. In de huidige situatie staan er 6 bomen op het stoep tegenover de nummers 298 t/m 324. Uit het inloopspreekuur bleek dat van deze bomen er 4 worden vervangen en 2 (tegenover nr 300, 302 en 304) blijven staan. De reden hiervoor is dat deze 4 bomen ziek zijn en de andere 2 niet. Mij is niet duidelijk waarom dat zo is, de bomen zijn even oud en destijds tegelijk geplant. Daarnaast is de grond waarop ze staan precies hetzelfde. Bij harde wind gaan bovendien deze bomen behoorlijk heen en weer.Ik zou er dus voor willen pleiten ook de 2 eerdergenoemde bomen te vervangen. Temeer ook omdat al die bomen er nu voor zorgen dat het stoep, ook bij de nummers 300 t/m 304, helemaal omhoogkomt en zeer slecht begaanbaar is met name voor mensen die slecht ter been zijn. De buurt klaagt daar al jaren over en dit zou nu een goede gelegenheid zijn dit probleem structureel te verbeteren. Ook zorgen de bomen ervoor dat om de haverklap de rioleringsputten in de tuinen verstopt raken door de wortels. 

2. Op het plantsoen tegenover de nummers 296 t/m 308 worden een aantal bomen vervangen en komen er een aantal nieuwe bomen bij. In totaal komen er dan 9 bomen te staan. Het plantsoen wordt met name gebruikt door kinderen die er komen spelen en voetballen en dan vooral in de Zomer. Met 9 bomen is dat niet meer mogelijk vanwege het simpele feit dat er geen ruimte meer voor is. Het kan toch niet zo zijn dat de kinderen dan gedwongen worden om op straat te gaan spelen/voetballen. Dat is ook de reden geweest om voor het plantsoen een hondenuitlaatverbod in te stellen. Ik zou er daarom voor willen pleiten om het aantal bomen in het plantsoen

3. Een van de keuzemogelijkheden voor de bomen is de grauwe abeel. Als er nu één boom is die niet thuishoort in de Söderblomstraat dan is het een abeel. Op zich wellicht een mooie boom, maar het grote nadeel is dat de wortels zich in grote getalen verspreiden en ervoor zorgen dat er in de omgeving overal scheuten van de abeel de grond uitkomen. Zo’n 2 a 3 jaar geleden is er mede om deze reden een grote abeel die aan de Asserweg stond ter hoogte van nummer 304 gekapt. Mijn voorstel is daarom om überhaupt de abeel uit de keuzemogelijkheid te schrappen. Ik ben uiteraard zeer benieuwd naar uw reactie en verneem graag welke actie u van plan bent te ondernemen.

We verplaatsen een groepje van 3 bomen naar het zuidelijk deel van het grasveld.

De boomsoort grauwe abeel vervangen we door de acacia (Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’).

3Naar aanleiding van de informatieavond van afgelopen woensdag 14 februari in Buurtcentrum de Boerderij in de wijk PAX betreffende de herstructurering van het groen in de Söderblomstraat breng ik graag onderstaande punten onder de aandacht.Tot onze verbazing liggen de voorgestelde plannen al voor het grootste gedeelte vast, in ieder geval qua indeling, wij als bewoners hebben alleen een ''stem'' in het stemmen voor een bepaalde boom of struik, en daarbij genoteerd dat ook hierbij ook al definitieve beslissingen zijn gemaakt.Er werd vanuit de gemeente weinig tot geen feedback gegeven, op deze avond werd door ons verwacht dat we vragen of bezwaar konden indienen of in ieder geval dat dit genoteerd zou worden maar helaas moet elk bezwaar en aanvulling via de mail gestuurd worden, wat voor veelal oudere bewoners van deze straat toch een extra stap is, en het een kleine moeite was geweest om de bezwaren en ideeën van de aanwezigen in ieder geval te noteren en te bundelen als een 1e en logische stap van het proces.De belangrijkste punten en dus ook klachten, veel gehoord, op deze avond, dit geldt ook specifiek rond ons huisnummer, een niet onderhouden stoep, losliggende tegels, dit wordt veroorzaakt door de wortels van de bomen, deze liggen bijna aan de oppervlakte en zijn duidelijk waar te nemen. Hier worden wij al 40 jaar mee geconfronteerd.Dit leidt tot veel frustraties, onvrede, klachten en levensgevaarlijke situaties, bewoners met rollators en kinderwagens zijn genoodzaakt om gebruik te maken van de rijweg gezien het stoep te gevaarlijk is.Door een van de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente (helaas droegen de 2 heren geen plaatje met identificatie) werd geopperd dat wij in een park wonen en niet in een straat, een heel aparte benadering om een straat met huizen te benoemen.Ons advies is dan ook om de bomen te verwijderen en niet te vervangen om verdere problemen te vermijden.

Op de verstrekte plattegrond van de gemeente is te zien dat er bomen bijkomen op het mooie veld voor onze deur, deze kunnen dus prima als compensatie dienen voor de bomen die voor onze huizen staan.Dit is al vaker aangegeven bij de gemeente, maar er volgt geen actie, maar alleen een flauwe reactie dat er binnenkort iets gedaan zou worden, maar dit is alweer maanden geleden.Een volgend punt is dat er een aantal jaren geleden zonder enige aankondiging van de gemeente een verkeersdrempel voor onze deur is geplaatst wat als gevolg heeft dat parkeren voor de deur bijna onmogelijk is gemaakt, de drempel is zo gemaakt dat er geen stoeprand meer te bekennen is en ook hier de grote wortels van de bomen op liggen, een grote frustratie, vooral ook omdat de gemeente hierover op voorhand geen enkele informatie heeft verstrekt, dan was er nog de mogelijkheid geweest om in beroep of bezwaar te gaan.Deze drempel is ook totaal zinloos omdat bestuurders van auto's totaal geen rekening houden met de 30km zone. Gezien bovenstaande punten graag het dringende verzoek en advies om de wensen, behoeften, reacties en bezwaarschiften van de bewoners serieus te nemen, niet zomaar beslissingen te maken maar de bewoners inspraak en een stem te geven. De behoefte hieraan is ook te zien aan de grote opkomst van de georganiseerde avond door veelal oudere bewoners van deze straat. Graag zien wij de reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

We gaan geen extra bomen kappen. Bij de bomen die de wortels omhoog drukken (wortelopdruk) en die niet vervangen worden, komt halfverharding in plaats van tegels. Halfverharding is een mengsel van steentjes met een natuurlijke bindmiddel. Dit zorgt voor een stevige ondergrond.

Verkeersdrempels horen bij een 30 km zone. Deze drempel wordt iets aangepast.

4

Naar aanleiding van het inloopspreekuur op dinsdagavond 14 februari jl. in wijkcentrum De Boerderij het navolgende.Allereerst kunnen wij als bewoners van de Söderblomstraat niet anders dan positief zijn over het “aanpakken” van de straat en met name het opnieuw bestraten van de stoepen.Maar met betrekking tot de aanplant van de bomen op de stoepen en met name op de stoep voor onze woningen hebben wij toch wel wat opmerkingen/bedenkingen.Naar aanleiding van de brief/uitnodiging voor de inloopavond is vrij kort na ontvangst hiervan de site van de gemeente bekeken. Daar stonden toen een tweetal pdf-bestanden* waarin je kon zien welke boomsoorten en struiken op welke plaatst zouden worden aangeplant. Deze bestanden waren vóór de inloopavond verwijderd en daarvoor in de plaats is één pdf-bestand gekomen “Tekening Söderblomstraat”. Hierop is niet meer te zien welke boomsoort/struik op welke plaats wordt aangeplant.Uit het pdf-bestand* m.b.t. de bomen bleek dat voor onze woningen een smalbladige es of een Chinese moerascipres (afhankelijk van het gekozen plan A of B) wordt geplant ter vervanging van de huidige boom.

Met betrekking van de keuze van de bomen zoals voorgelegd door de gemeente in Plan A en B zijn wij minder enthousiast. Aan uw collega, die ook de 14de aanwezig was in De Boerderij, is dit kenbaar gemaakt.Het navolgende betreft met name de bomen die op de stoep worden geplaatst en specifiek m.b.t. de boom welke op de stoep voor onze woningen huisnummers 8 en 10, zal worden geplant.Op dit moment staat er een boom op een afstand van 1 meter en 70 cm voor onze voortuinen. Voor deze boom zal een nieuwe boom worden geplant. Op zich fijn nu in de uitnodigingsbrief staat vermeld dat de het met de bomen in onze straat niet goed gaat echter de keuze om deze bomen uit Plan A en B op een stoep te planten vlak voor een woning/tuin begrijpen we niet.Uit de voorgelegde plannen A en B zal de huidige boom worden vervangen door een smalbladige es of een Chinese moerascipres. Beiden lijken ons een ongelukkige keuze deze zo kort op tuinen en woningen aan te planten, met name met betrekking tot de hoogte die deze bomen kunnen bereiken.Voorafgaand aan de inloopavond hebben wij op de sites van diverse boomkwekers één en ander gelezen met betrekking tot de bomen in de voorgestelde plannen A en B en deze bomen worden als niet geschikt beschouwd om te planten dicht op woningen, tuinen van bewoners c.q. er wordt gesteld deze bomen “niet te planten op stoepen en andere lichte straatbedekking” en “deze bomen worden niet op stoepen en dicht op huizen geplant”.

Bij inloopavond lagen een aantal foto’s van de bomen van zowel Plan A als Plan B. Wat ons opviel, dit hadden wij ook reeds op de sites van de boomkwekers gezien, dat op géén van de getoonde foto’s er ook maar één boom op een stoep of in een straat stond. Op alle getoonde foto’s stonden de bomen in parken, buitengebieden, plantsoenen etc. maar niet in een straat maar ook niet op een stoep vlak voor woningen en bijbehorende tuinen.
Uw collega deelde ons mee dat de foto’s waren “weggehaald” van sites van boomkwekers. Het is blijkbaar niemand opgevallen dat op géén van deze foto’s de bomen dus niet stonden in woonwijken of op stoepen dicht op woningen. Ook heeft niemand blijkbaar de tekst gelezen welke bij deze bomen/plaatjes staan vermeld. Voorts vertelde uw collega tijdens de inloopavond dat de bomen zo gekozen waren dat je “onder het blad” kan doorkijken. Kijken we nu naar de foto (zie hieronder) dan begint de bladgroei van de Chinese moerascipres heel laag en is er “van onderdoor kijken” geen sprake.Hieronder beperken wij ons tot de smalbladige es en Chinese moerascipres nu één van deze twee bomen voor onze woningen zal worden geplant.Voorts voegen wij de info gevonden op de sites van enkele boomkwekers hierbij.

Plan A

 • Smalbladige es
 • brede kroon, daardoor veel ruimte nodig
  takbreuk op winderige plaatsen
  de boom staat op het zuidwesten en bij een harde storm zal zich, zodra de boom groter is, mogelijk voordoen;
 • deze bomen worden niet op stoepen en dicht op de huizen geplant; hoogte zo’n 30 m.

Plan B

 • Chinese moerascipres
 • niet te dicht planten op stoepen en andere lichte straatbedekking 
  de boom komt 1.70 m van mijn tuin af te staan;
 • niet planten in kleine tuinen 
  mijn voortuin is ongeveer 5 x 5 m. de boom staat bijna in mijn tuin 
 • boom bevat veel hars 
  hars geeft veel overlast op zowel bestrating in de tuinen als op de stoepen, zeker bij nat weer;
 • boom wordt zo’n 25 á 35 m hoog en 7 á 10 m breed 
  enorm grote boom die ook snelgroeiend is.
 •  als ik de foto (zie hieronder) dan is het toch geen boom “waar je onderdoor kunt kijken” zoals uw collega bij de inloop aangaf.

Als we kijken naar de hierboven vermelde eigenschappen van de Chinese moerascipres en de smalbladige es, kunt u begrijpen dat wij het absoluut niet eens zijn met de aanplant van één van deze bomen voor onze woningen.

Met betrekking tot de overlast van de hars die de Chinese moerascipres veroorzaakt het volgende.Van de huidige boom hebben wij op onze tegels in de voortuin veel last van het looizuur dat de afgevallen bladeren afscheiden zodra deze maar enigszins vochtig worden. Het gevolg van dit looizuur is dat onze tegels bruine vlekken vertonen die niet/bijna niet te verwijderen zijn.Nu de Chinese moerascipres veel overlast geeft wat betreft hars zijn wij bevreesd dat nu hars niet te verwijderen valt, de tegels in onze tuinen er “niet beter van gaan

Wordt er voor Plan B gekozen dan worden op het stukje Söderblomstraat 2 t/m 16 aangeplant:1x haagbeuk (huisnr. 2), 1x piramide eik (huisrnr. 6) en 2x Chinese moerascipres (huisnrs 10 + 14).Dit zou naar ons inziens gewijzigd kunnen worden in:1x haagbeuk (huisnr. 2), 2x piramide eik (huisnrs, 6 + 10) en 1x Chinese moerascipres (huisnr. 14).Wordt er voor Plan A gekozen dan verzoeken wij u dringend om te bezien of voor de aanplant van de nieuwe boom voor onze woningen niet afgeweken kan worden van het plan en er gekozen wordt voor de piramide eik, welke onze voorkeur heeft.Uit de voorgelegde plannen A en B zal de huidige boom worden vervangen door een smalbladige es of een Chinese moerascipres. Beiden lijken ons een ongelukkige keuze deze zo kort op tuinen en woningen aan te planten, met name met betrekking tot de hoogte die deze bomen kunnen bereiken.Voorafgaand aan de inloopavond hebben wij op de sites van diverse boomkwekers één en ander gelezen met betrekking tot de bomen in de voorgestelde plannen A en B en deze bomen worden als niet geschikt beschouwd om te planten dicht op woningen, tuinen van bewoners c.q. er wordt gesteld deze bomen “niet te planten op stoepen en andere lichte straatbedekking” en “deze bomen worden niet op stoepen en dicht op huizen geplant”.Bij inloopavond lagen een aantal foto’s van de bomen van zowel Plan A als Plan B. Wat ons opviel, dit hadden wij ook reeds op de sites van de boomkwekers gezien, dat op géén van de getoonde foto’s er ook maar één boom op een stoep of in een straat stond. Op alle getoonde foto’s stonden de bomen in parken, buitengebieden, plantsoenen etc. maar niet in een straat maar ook niet op een stoep vlak voor woningen en bijbehorende tuinen.Uw collega deelde ons mee dat de foto’s waren “weggehaald” van sites van boomkwekers. Het is blijkbaar niemand opgevallen dat op géén van deze foto’s de

De tuin van huisnummer x is 2 jaar geleden opnieuw gedaan en de tuin van huisnummer x zal mogelijk volgend jaar worden aangepakt. U zult begrijpen dat overlast van hars niet echt welkom is.We hebben het dan nog niet eens over het wortelgestel van deze grote bomen. Deze wortels zullen zich ook weer een weg weten vinden in de nieuw aangelegde stoepen en in de tuinen die 1.70 m van de boom beginnen.

De door de gemeente gekozen bomen zullen bijna allemaal een hoogte bereiken van tussen de 25 en 35 meter.In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente in het grasveld voor onze huizen een 4-tal bomen gerooid die, uit een gesprek met de opzichter van de gemeente bleek, een hoogte hadden bereikt van zo’n 28 m. Deze meneer liet weten dat de bomen gezien hun hoogte, hoewel de bomen gezond waren, gevaar konden opleveren bij bijvoorbeeld een storm, nu deze zo dicht op de huizen stonden. Deze 4 bomen zijn uit voorzorg gekapt. Niet te begrijpen is dat de gemeente nu kiest voor bomen die net zo hoog c.q. nog hoger kunnen worden dan de gerooide bomen en de nieuwe bomen gaat aanplanten op stoepen voor een woningen. De afstand van de boom tot de voortuin is 1.70 m en de afstand van de boom naar de gevel van onze woningen is 6.70 m. Kijken we naar de info van een aantal boomkwekers m.b.t. een Haagbeuk en een Piramide eik dan lijkt het ons dat deze bomen veel meer in aanmerking komen om op stoepen c.q. dicht op huizen aan te planten. Ook aan deze bomen kleven natuurlijk bezwaren maar om het een ieder naar de zin maken is logischer wijs niet mogelijk.

Het klimaat is aan het veranderen. Het wordt steeds warmer (hittestress) en natter. Voor een klimaatbestendige groene wijk is het nodig om ook bomen in de stoep neer te zetten. Dit zorgt voor minder hittestress in de wijk.

De moerascipres vervangen we door de acacia (Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’ ).

5Melding overlast bomen uit 2021Ondertussen is de toezichthouder van de gemeente langgeweest. Hij heeft uitgelegd dat de bomen aan de achterkant niet weg gaan.
6Graag wil ik dat de gemeente nog eens kijkt naar de bomen die verwijderd worden in de Söderblomstraat. De douglassparren die aan de parkeerplaatsen staan ter hoogte van de huisnummers 191 tot en met 223 worden volgens de tekening niet verwijderd.Het is een grote wens van mij en vele bewoners met mij dat deze bomen ook verwijderd en vervangen worden, de bomen verliezen veel hars naalden en eikels zodat de parkeerplaatsen niet gebruikt kunnen worden. Vanuit ons huis zitten wij tegen bruine stammen aan te kijken ik zie liever een groene boom.4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
7

Naar aanleiding van de brief en het spreekuur heb ik de volgende opmerkingen en vragen: 

1. In de huidige situatie staan er 6 bomen op het trottoir tegenover de nummers 298 t/m 324. Uit het inloopspreekuur bleek dat van deze bomen er 4 worden vervangen en 2 (tegenover nr 300/302 en 304) blijven staan. De reden hiervoor is dat deze 4 bomen ziek zijn en de andere 2 niet. Mij is niet duidelijk waarom dat zo is, de bomen zijn even oud en destijds tegelijk gepland. Daarnaast is de grond waarop ze staan precies hetzelfde. Bij harde wind gaan bovendien de bomen behoorlijk heen en weer. Ik zou er dus voor willen pleiten ook de 2 bomen bij huisnummer 300/302 en 304 te vervangen. Temeer ook omdat al die bomen er nu voor zorgen dat het trottoir ook bij de nummers 300 t/m 304 helemaal omhoog komt en zeer slecht begaanbaar is voor mensen die slecht ter been zijn. Mensen mijden de stoep om op te wandelen en lopen over de asfalt weg. De buurt klaagt daar al jaren over en dit zou nu een goede gelegenheid zijn dit structureel te verbeteren. Ook zorgen de bomen ervoor dat om de haverklap de rioleringsputten in de tuinen verstopt raken door de wortels. 

2. Op het plantsoen tegenover de nummers 296 t/m 308 worden een aantal bomen vervangen en komen er een aantal nieuwe bomen bij. In totaal komen er dan 9 bomen te staan. Het plantsoen wordt met name gebruikt door kinderen die er komen spelen en voetballen en dan vooral in de zomer. Met 9 bomen is dat niet meer mogelijk vanwege het simpele feit dat er geen ruimte meer voor is. Het kan toch niet zo zijn dat de kinderen dan gedwongen worden om op straat te gaan spelen/voetballen. Dat is ook de reden geweest om voor het plantsoen een hondenverbod in te stellen.Ik zou er daarom voor willen pleiten om het aantal bomen in het plantsoen gelijk te willen houden.

3. Een van de keuzemogelijkheden voor de bomen is de grauwe abeel. Als er nu één boom is die niet thuishoort in de Söderblomstraat dan is het een abeel. Het grote nadeel is dat de wortels zich in grote getalen verspreiden en ervoor zorgen dat er in de omgeving overal scheuten van de abeel de grond uitkomen. Een aantal jaar geleden is er mede om deze reden een grote abeel die aan de Asserweg stond ter hoogte van nummer 304 gekapt. Mijn voorstel is daarom om überhaupt de abeel uit de keuzemogelijkheid te schrappen. Omdat deze bomen wortelen door tuinen, riool, asfalt, steeg heb ik er een missie van gemaakt om de boomwortels een aantal jaren terug uit te roeien en dat zal ik weer doen. 4. De verkeersdrempel bij huisnr 300/302 wordt verplaatst bleek op het inloopspreekuur. Niemand kon hier helaas een antwoord op geven waarom deze verplaatst wordt. Graag zou ik willen weten wat de reden is van het verplaatsten. Maar van mij mag de drempel helemaal weg. Het is een drama om in te parkeren op dit stukje. 

Ik ben uiteraard zeer benieuwd naar uw reactie en verneem graag welke actie u van plan bent te ondernemen.

We kappen in principe geen gezonde bomen, ook niet als deze wortels omhoog drukken (wortelopduk). Bij de bomen die de wortels omhoog drukken en die niet vervangen worden, komt halfverharding in plaats van tegels. Halfverharding is een mengsel van steentjes met een natuurlijke bindmiddel. Dit zorgt voor een stevige ondergrond. We verplaatsen de 3 bomen op het grasveld om meer ruimte te maken. We vervangen de grauwe abeel door de acacia (Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’ ).

De verkeersdrempel blijft op dezelfde plek maar passen we aan.

8klachten te grote bomen i.v.m. zonnepanelen en wortel ingroei in riool en tuinen. Is wortelscherm een oplossing?Vanuit het beleid van de gemeente houden we geen rekening met met zonnepanelen. De bomen krijgen een wortelscherm.
9fietspad kant Asserweg graag bomen snoeien groeien over gehele fietspad heen (buiten werkgrens project-actie beheerder).Dit geven we door aan de gebiedsbeheerder. Meldingen kunt u het beste doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. Dan komt deze gelijk bij de juiste afdeling binnen. Ga naar de website van de gemeente , en klik op 'melden'.
10veel klachten over stoep waar je struikelt (ligt erg ongelijk en vele al wat oudere mensen die hier wonen). Dit komt door wortelopdruk. Bewoners begrijpen niet waarom deel van de bomen wel vervangen wordt en de rest (waar ook wortelopdruk sterk aanwezig is) gehandhaafd blijven. Wellicht nogmaals goed kijken naar wortelopdruk is de wens en graag alle bomen vervangen in stoep.We gaan geen extra bomen kappen. Bij de bomen die de wortels omhoog drukken (wortelopdruk) en die niet vervangen worden, komt halfverharding in plaats van tegels. Halfverharding is een mengsel van steentjes met een natuurlijke bindmiddel. Dit zorgt voor een stevige ondergrond.
11klacht is opdruk tegelwerk stoep door bomen: Bij 140 en 142 twee bomen in stoep. Wellicht nader inspectie en eveneens vervangen?We gaan geen extra bomen kappen. Bij de bomen die de wortels omhoog drukken (wortelopdruk) en die niet vervangen worden, komt halfverharding in plaats van tegels. Halfverharding is een mengsel van steentjes met een natuurlijke bindmiddel. Dit zorgt voor een stevige ondergrond.
12De parkeervakken in het hofje tegenover 199 : Pinus die hars geven op auto’s wens is dat er 4 worden vervangen voor ander soort bomen. Deze p-vakken worden nu daarom deels niet gebruikt. Schijnt al vaak verzocht te zijn bij gemeente. (deze klacht heb ik zeker 4 keer doorgekregen van verschillende bewoners). Daarnaast zijn de 3-4 recent aangeplante bomen allemaal dood, deze zijn niet verzorgd middels watergeven…4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
13(via terugbel verzoek en op inloop): Pinus die hars geven op auto’s wens is dat er 4 worden vervangen voor ander soort bomen. Deze p-vakken worden nu daarom deels niet gebruikt. Schijnt al vaak verzocht te zijn bij gemeente4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
14waarom is de huidige drempel iets opgeschoven. Verder hebben bewoners last van de bomen bij inrijden p-plaats op eigen erf.De verkeersdrempel blijft op dezelfde plek maar passen we aan.
15waarom is deze drempel verplaatst.De verkeersdrempel blijft op dezelfde plek maar passen we aan.
16dit groenplaatsje wordt veel gebruikt voor voetballen. Is het mogelijk de bomen meer rondom de zijkant van dit grasveldje te zetten i.p.v. 3 maal groepje van bomen te maken waardoor bespeelbaarheid minder te benutten is.We verplaatsen een groepje van 3 bomen naar het zuidelijk deel van het grasveld.
17daar waar de bomen in stoep terug komen een wortelscherm aan woningzijde opnemen om wortelgroet tuinen en fundaties in te beperken?In de buurt van kabels en leidingen komt een wortelscherm.
18verzoek is gekomen de drie Pinussen te kappen. Deze geven enorm veel overlast op o.a. dak door hars. Dat geldt ook voor de garagebox eigenaren ernaast (dus meerdere vragen hierover gekregen).We vervangen de 2 bomen naast de woning door 2 bomen in het plantvak. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
19Onlangs hebben wij een brief ontvangen over de werkzaamheden op de Söderblomstraat die na de zomervakantie van start zullen gaan. Er stond in dat je voor vragen en suggesties naar de inloopavond kunt gaan. Helaas zijn wij die dag echter op vakantie. Vandaar wilde ik graag via deze weg een verzoek indienen namens de bewoners van onze straat. Als wij met de auto ons straatje uitrijden, langs nummer 255-257-259, ligt er een (vrij hoge) drempel. Deze drempel wordt gevolgd door een soort dip in de weg. Gevolg is al vele malen een beschadigde onderkant van de auto, terwijl wij echt geen lage auto hebben. We kunnen natuurlijk het weggetje langs nummer 225 nemen en dan omrijden, maar ik dacht, als jullie toch bezig zijn dan vraag ik het gewoon. Het is namelijk een grote irritatie van ons 😊 Zou deze drempel anders neergelegd c.q. verwijderd kunnen worden, want het is op deze manier niet te doen om op een normale manier de bocht te nemen.We passen de uitritconstructie aan. We vervangen deze door standaard inritblokken.
20Bewoner voelt zich niet gehoord, gemeente onderneemt niets qua beheer, opdrukken wortelgroei in stoepen ed.We gaan geen extra bomen kappen. Bij de bomen die de wortels omhoog drukken (wortelopdruk) en die niet vervangen worden, komt halfverharding in plaats van tegels. Halfverharding is een mengsel van steentjes met een natuurlijke bindmiddel. Dit zorgt voor een stevige ondergrond.
21Lijst met te verwijderen bomen met duidelijke tekening op de site plaatsenWe passen de tekening nog aan. Na de ontvangen reacties is besloten om extra bomen te kappen. Hiervoor vragen we kapvergunning aan.
22De keuze voor bomen 1e grootte roept vele vragen op, waarom zulk hoge bomen. Denk goed hier nog eens nadere uitleg over te verstrekken aangaande beleid gemeente en de gemaakte keuzesDe doorrijhoogte van vrachtwagens (voor bijvoorbeeld verhuizingen) zijn belangrijk voor de gemaakte keuzes van de grootte van de bomen. Deze bomen kunnen na snoeien en nog steeds een goede kroon (kruin) ontwikkelen.
23op de inrit naar het hofje staat een bordje hondenuitlaat verboden en aan andere zijde een betonblok. De klacht is dat bezorgdiensten de krappe bocht niet kunnen maken en over betonblok rijden. Graag kijken of bocht verruimd kan worden.Het betonblok ligt hier om het groen te beschermen. Als bestuurders de bocht met een normale snelheid nemen beschadigen zij niets.
24de bomen naast fietspad naar het tunneltje controleren of deze nog veilig zijn/geen losse taken e.d.Dit deel valt niet onder dit project. We geven uw opmerking door aan de beheerder. Meldingen kunt u het beste doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. Dan komt deze gelijk bij de juiste afdeling binnen. Ga naar de website van de gemeente , en klik op 'melden'.
25Dennebomen grenzend aan p-plaats verwijderen en looproutes inde wijk verbeteren/gevaarlijk voor gehandicapten bewoners.4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
26veel harsschade aan de auto’s. Zijn al jaren met de gemeente bezig om de bomen weg te krijgen. Hars gaat niet van autolak in de wasstraat, moet telkens gepoetst worden.4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
27verzoek Dennenbomen te verwijderen ivm hars, dennennaalden, dennenappels en probleem dat tegels/straatwerk opgedrukt wordt in o.a. de p-vakken door de wortelgroei. Dit soort bomen horen niet in een woonwijk4 Dennenbomen en een es worden gekapt. De bomen worden vervangen door boomsoorten uit het de door de bewoners gekozen plan.
28het terrein voor de p-boxen daar de struiken vervangen, nu wordt hier niets gedaan.Deze planten zijn nog goed en gaan we niet vervangen.
de vierkanten plantenvak naast de p-boxen vervangen/herbeplanten.Deze planten zijn nog goed en gaan we niet vervangen.
29de mooi struiken bij p-plaats behouden, in voorjaar prachtig en in de herfst. (Rk: dit plantvak wordt niet vervangen conform tekening, echter wel veel klachten over de Pinussen).Deze dennenbomen worden vervangen. Daarom moeten we een deel van de planten onder de bomen ook vervangen.
30er zijn adressen met laadpunt op eigen terreinAls (een deel van) de straat is afgesloten is, kunnen bewoners in dat deel van de straat niet parkeren, ook niet op eigen terrein. Bewoners met een elektrische auto en een oplaadpaal op eigen terrein, kunnen deze tijdelijk niet gebruiken. Zij moeten dan opladen bij een openbare laadpaal.
31Heeft verzoek waarom de onderbeplanting in deze drie vakken tussen 196-208 niet vervangen wordt. Naar zijn zeggen is het niet al te best en heeft de Waterwolf met collega van B&O al eens gekeken en aangegeven dat het vervangen moet worden.Deze planten zijn nog goed en gaan we niet vervangen.