Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Transformatorstation Bennebroekerweg

De gemeente gaat samen met de netbeheerders TenneT en Liander een mogelijke locatie voor een nieuw transformatorstation onderzoeken. Deze locatie ligt aan de Bennebroekerweg, niet ver van de kruising met de Rijnlanderweg. Na een verkennend onderzoek lijkt deze locatie het meest geschikt.

Een nieuw transformatorstation, maar waar? 

Voor het nieuwe station zoeken we aan de westzijde van de A4 op of bij Schiphol Trade Park. Met dit station worden de volgende gebieden met stroom gevoed: de bedrijventerreinen Schiphol Trade Park/ Green Datacenter Campus, De President, De Hoek en PARK21. De stroom is ook nodig voor diverse woningbouwplannen aan de oostzijde van Hoofddorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft, samen met de netbeheerders TenneT en Liander en SADC – de ontwikkelaar van Schiphol Trade Park een verkennend locatieonderzoek gedaan. Op basis van dat onderzoek heeft het college van B&W een voorlopig locatiebesluit genomen. De voorkeur gaat uit naar een locatie aan de Bennebroekerweg.

Mogelijk transformatorstation aan de Bennebroekerweg

De gemeente gaat nu samen met TenneT en Liander de voorkeurslocatie onderzoeken. Die ligt aan de zuidkant van Schiphol Trade Park en aan de huidige Bennebroekerweg, en ten westen van kruising van de Bennebroekerweg met de Rijnlanderweg. Deze locatie ligt zo centraal mogelijk bij de bedrijven en voorzieningen die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Hoe korter de kabels, hoe beter, want ook de ruimte in de ondergrond is schaars en met korte kabels is er minder energieverlies.  

Nieuwe Bennebroekerweg

De locatie bevindt zich in het gebied waar ook sprake is van een verbreding of verdubbeling van de Bennebroekerweg. Op onderstaande tekening is in roze het door de gemeenteraad vastgestelde voorkeursalternatief van deze weg weergegeven. De voorkeurslocatie voor het transformatorstation is hierin met een zwarte arcering opgenomen en ligt tussen de bestaande en de geplande nieuwe Bennebroekerweg. 

Plattegrond van de omgeving met de mogelijke locatie voor een transformatorstation

Plattegrond van de omgeving met de mogelijke locatie voor een transformatorstation waarvan de gemeente met TenneT en Liander de haalbaarheid gaan onderzoeken. Zwarte gearceerde ruit: de mogelijke locatie aan de Bennebroekerweg. Roze: de voorgenomen verdubbeling van de Bennebroekerweg.

Hoogspanningsvelden in een gebouw 

Zoals ook bij de locatie van het eerste transformatorstation aan de Incheonweg, is bij dit station het uitgangspunt om alle hoogspanningsvelden onder te brengen in een gebouw in plaats van in de open lucht. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de verwachte nieuwbouw op Schiphol Trade Park. Het neemt ook minder ruimte in, dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren naar laagspanning, komen wel in de open lucht te staan, maar lijken door de muur er omheen op kleine gebouwen.

Haalbaarheidsonderzoek

De locatie aan de Bennebroekerweg heeft de voorkeur en wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetische-velden, techniek en de maatschappelijke haalbaarheid. Als uit het onderzoek komt dat de locatie geschikt is en de gemeenteraad op basis van het haalbaarheidsonderzoek akkoord gaat met de locatie, zal een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig zijn. Ook zullen de benodigde gronden nog moeten worden gekocht. 

Overleg met bewoners en ondernemers 

Om te onderzoeken hoe het staat met de maatschappelijke haalbaarheid, gaat de gemeente samen met TenneT en Liander in overleg met bewoners en ondernemers in de omgeving, ook individueel. Dat gebeurt om alle belangen mee te kunnen wegen. Over een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het station in de omgeving is overleg mogelijk. De inpassing moet, als het station er komt, aansluiten bij PARK21 en het ontwerp van de Nieuwe Bennebroekerweg.

Informatiebijeenkomst  

Om iedereen te informeren over het plan en het onderzoek naar deze locatie organiseren wij in 2023 een informatiebijeenkomst. Dit gebeurt samen met vertegenwoordigers van TenneT en Liander. Wij gaan in gesprek met de bezoekers over het haalbaarheidsonderzoek en onderwerpen als het ruimtelijk inpassen van het transformatorstation en het tracé van de kabels.

Waarom zijn er transformatorstations nodig?

De gemeente Haarlemmermeer is al een lange tijd op zoek naar locaties voor nieuwe transformatorstations. Dit gebeurt samen met de netbeheerders voor elektriciteit TenneT en Liander. Een transformatorstation zet elektriciteit met een hoge netspanning om naar bruikbare stroom voor huishoudens en bedrijven. Er is grote behoefte aan extra elektriciteit in Haarlemmermeer. Het is onder andere nodig voor nieuwe bedrijven in de buurt van Schiphol, voor woningbouw en voor de energietransitie. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. We gebruiken meer elektriciteit. Daarom zijn extra transformatorstations nodig. Eerst ging het om één, ondertussen gaat het om twee nieuwe transformatorstations. Voor het eerste station is inmiddels een locatie gevonden aan de Incheonweg in Rozenburg. De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2022 met een wijziging van het bestemmingsplan Schiphol Logistics Park ingestemd. Dat plan is inmiddels onherroepelijk. In december van 2022 is gestart met de werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw.

Meer informatie en contact 

Voor contact over het haalbaarheidsonderzoek en de locatie kunt u bellen met Frans Breg (projectmanager gemeente) via telefoonnummer 0900-1852. U kunt ook een e-mail sturen naar transformatorstation@haarlemmermeer.nl.

U kunt ook contact opnemen met TenneT en Liander.   
Voor TenneT kunt u contact opnemen met Nils van der Zwet: Nils.vander.Zwet@tennet.eu of via 06-13566443

Voor Liander kunt u contact opnemen met Simon Tjoonk, Simon.Tjoonk@alliander.com of via 06-11603701

Vragen en antwoorden

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over de nieuwe transformatorstations.