Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Verslag bijeenkomst 3 juni 2021

3 juni 2021 vond een bijeenkomst plaats over de herinrichting van de Nieuwe Bennebroekerweg. Op deze pagina is het verslag terug te lezen.

Datum: 03-06-2021

Locatie: Teams

Project: Nieuwe Bennebroekerweg

1. Voorstelronde

Projectteam:

 • Rob Jongkind (projectmanager)
 • Elske Dölle (omgevingsmanager), zij heeft de rol van Roelinca Langelaar overgenomen.
 • Peter van Halteren (Technisch manager)
 • Irene ten Donkelaar (communicatieadviseur)
 • Hilde Eijkelkamp (projectsecretaris)

Begeleiding:

 • Petra Boom (participatiebegeleider)
 • Petra van Doorn (gebiedsmanager bij Haarlemmermeer en voorzitter van de avond)

2. Agenda

a. Project Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg – Notitie Reikwijdte en Detailniveau

b. Participatie

c. Afronding

3. Project Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)

a. Historie: Duinpolderweg

De historie van de NBBW ligt bij de studie Duinpolderweg, een onderzoek naar de grootschalige ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek. Er is toen door de bewoners en het project al veel energie gestoken in een participatietraject, dat heeft geleid tot de vaststelling van een voorkeursalternatief. Na de verkiezingen van de provinciale staten in 2018 is de keuze gemaakt om het project Duinpolderweg niet door te zetten in de vorm en omvang waarin het op dat moment op de tekentafel lag.

We staan nu aan de start van een nieuw project dat weliswaar voortborduurt op deze historie, maar dat echt een op zichzelf staand project is. Het project heeft een kleinere scope dan de Duinpolderweg en gaat enkel over het traject tussen A4 en N205. We willen in dit project voorkomen dat de omgeving en het project tegenover elkaar komen te staan en zullen het proces samen met bewoners en andere belangrijke stakeholders doorlopen.

b. Doel NBBW

Het doel van de NBBW is om een toekomstbestendige weg te realiseren waarmee de bereikbaarheid van Hoofddorp en Nieuw-Vennep en de verkeersveiligheid worden verbeterd. Hiermee worden bestaande problemen opgelost maar worden ook verdere groei van Hoofddorp en Nieuw-Vennep en andere (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De weg moet voldoende doorstroming hebben, maar heeft geen doorstroomfunctie meer, zoals in het plan voor de Duinpolderweg, maar een (gebieds-)ontsluitingsfunctie.

c. Planning

Op het moment van deze avond ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Tot en met 30 juni 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend. Nadat alle zienswijzen zijn bekeken en behandeld zal een formeel antwoord worden gegeven op alle zienswijzen in een Nota van Inspraak, gepubliceerd op de website van de provincie, gemeente en VRA.

De NRD is een eerste stap in het ruimtelijke, juridische proces van een Milieueffectrapportage, als onderdeel van een nieuw (of aan te passen) bestemmingsplan of indien het project onder de nieuwe omgevingswet valt een omgevingsplan. De definitieve NRD zal door de Raad van de gemeente Haarlemmermeer worden vastgesteld.

Naast dit formele traject is deze participatiebijeenkomst onderdeel van een parallel informeel traject, waarin ideeën en kennis uit de omgeving worden opgehaald.

4. Participatie

a. Proces

De nieuwe omgevingsmanager Elske Dölle gaat van start. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag onder leiding van participatiebegeleider Petra Boom ophalen wat er speelt rondom de NBBW onder de aanwezigen. Al deze onderwerpen kunnen dan meegenomen worden bij het creëren van de alternatieven. Hierna volgen nog een tweetal participatiebijeenkomsten. Tijdens de 2e participatiebijeenkomst zullen we verdere ideeën ophalen, op basis waarvan we kunnen komen tot een schifting van 3 kansrijke alternatieven. De 3e participatiebijeenkomst zal in het teken staan van het informeren over de gekozen voorkeursvariant.

De participatiebijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle betrokkenen. Hiernaast worden door de omgevingsmanager 1-op-1 gesprekken gevoerd met een aantal partijen. Verder is er ook een klankbordgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van een aantal wijkraden en bewonersgroepen. Met de klankbordgroep worden extra gesprekken gevoerd om speciaal in te gaan op de problematiek van de bewoners. Opmerking: Hof van Pampus bewonersgroep was in eerste instantie niet meegenomen in de klankbordgroep, maar is hier nu ook onderdeel van geworden. Ook de bewoners van de Rijnlanderweg waren niet uitgenodigd voor de klankbordgroep. Met hen zal nog apart contact worden opgenomen.

b. Wat vindt u?

Wat vindt u belangrijk aan de Nieuwe Bennebroekerweg? Tijdens de bijeenkomst kon deze vraag beantwoord worden met behulp van een online applicatie: Votemaster. Alle aanwezigen konden hun antwoorden in de applicatie intypen en indienen. Deze werden vervolgens op het gedeelde scherm in Teams getoond. Wat ingestuurd werd, is opgeslagen en wordt momenteel bestudeerd. We bespraken de ingekomen opmerkingen tijdens de bijeenkomst en hebben ze uiteindelijk samengevoegd in verschillende thema’s die we beoordeelden op volgorde van belang.

c. Thema’s van ingekomen opmerkingen

 • Doorstroming
 • Duurzame weg
 • Welzijn/ gezondheid omwonenden
 • Project slim faseren
 • Woningen goed ontsluiten
 • Goede verbinding voor landbouwverkeer
 • Beter overzicht op rotondes
 • Sluipverkeer voorkomen
 • Slimme inrichting aansluitpunten
 • Groene inrichting om de weg
 • Voorkomen dat het een racebaan wordt
 • Goede fietsverbindingen
 • Aandacht voor OV
 • Verleggen weg om overlast weg te nemen

d. Beoordeling van de thema’s:

 • Welzijn/ gezondheid omwonenden (fijnstof, geluid) (8,9)
 • Slimme inrichting aansluitpunten (7,9)
 • Voorkomen dat het een racebaan wordt (7,7)
 • Aandacht voor OV (7,6)
 • Doorstroming (7,3)
 • Groene inrichting om de weg (7,1)
 • Beter overzicht op rotondes (7,1)
 • Duurzame weg (materiaal en inrichting, groene omgeving) (7,0)
 • Goede fietsverbindingen (7,0)
 • Woningen goed ontsluiten (6,9)
 • Sluipverkeer voorkomen (6,9)
 • Project slim faseren (6,4)
 • Goede verbinding voor landbouwverkeer (6,1)
 • Verleggen weg om overlast weg te nemen (5,8)

e. Opmerkingen bij de beoordelingen

1. ‘Verleggen weg om overlast weg te nemen’ heeft het laagste cijfer gekregen. 45% van de mensen die hierop gestemd heeft, heeft wel een 10 gegeven. De andere helft gaf een stuk lager cijfer. Hierdoor komt er een gemiddelde van 5,8 uit. De 45% geeft een duidelijk signaal af, maar dit wordt niet door alle aanwezigen van de bijeenkomst ondersteund.

2. Er is nog sprake van een GSM mast die moet worden gebouwd in de omgeving. Kan deze mast nog worden geïntegreerd met het NBBW project?

Dat is een goede tip. Dit nemen we mee in het behandelen van de alternatieven.

3. Smart mobility is een belangrijke ontwikkeling. We gaan duurzamer (elektrisch) rijden en daarmee ook stiller. Dit zou het geluidsoverlast probleem van de NBBW ook op kunnen lossen.

4. Sluipverkeer via o.a.de Rijnlanderweg is wel een probleem als de A4 vast staat. Hier moet bij de alternatieven rekening mee gehouden worden. Rijnlanderweg moet wel rustiger gemaakt worden, maar niet met een knip. Dan hebben de bewoners nog meer negatieve gevolgen.

5. Hoe breder de weg wordt, hoe aantrekkelijker voor sluipverkeer. Hier moet wel rekening mee gehouden worden. Als de weg sluipverkeer aantrekt zal hij snel ter druk worden.

5. Afronding

De aanwezigen zijn bedankt voor hun input tijdens de bijeenkomst. De organisatie wordt bedankt door de aanwezigen. 95% van de aanwezigen wil graag weer worden uitgenodigd voor de volgende participatiebijeenkomst.