Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Verslag bijeenkomst 25 november

Op 25 november vond er online de derde bijeenkomst plaats over de herinrichting van de Nieuwe Bennebroekerweg. Op deze pagina is het verslag terug te lezen.

Datum: 25-11-2021

Locatie: Teams

Project: Nieuwe Bennebroekerweg

Voorstelronde

Projectteam:

 • Mirjam van der Veen (Arcadis)
 • Peter van Halteren (technisch manager)
 • Elske Dölle (omgevingsmanager)
 • Irene ten Donkelaar (communicatieadviseur)

Besproken punten

De voorzitter voor deze bijeenkomst is Petra van Doorn (gebiedsmanager gemeente Haarlemmermeer) en opent de bijeenkomst. Deze derde participatiebijeenkomst vond online plaats vanwege de geldende corona-maatregelen. Dit is een vervolg op de onlinebijeenkomst van donderdag 3 juni en de fysieke inloopbijeenkomst op dinsdag 14 september bij het Haarlemmermeer Lyceum. Voor de deelnemers die voor het eerst aangesloten zijn, volgt een korte toelichting over het doel van het project. Het doel van het opwaarderen van de Nieuwe Bennebroekerweg is om de bestaande problemen ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Nieuwe Bennebroekerweg te verbeteren en de verdere groei qua woningbouw en verkeerstoename mogelijk te maken. Qua planning gaan wij er vanuit dat rond 2029 de werkzaamheden zijn afgerond en de opgewaardeerde weg in gebruik genomen kan worden.

Hoe komen we tot een voorkeursalternatief?

Elske opent de bijeenkomst en blikt kort terug op de bijeenkomst van 14 september bij het Haarlemmermeer Lyceum waar de vier basisalternatieven zijn gedeeld met de bewoners. Deze alternatieven zijn mede naar aanleiding van de opgehaalde input vanuit verschillende partijen uitgewerkt in vier schetsontwerpen. Op basis van de schetsontwerpen zijn er door Arcadis effectstudies uitgevoerd en heeft er een beoordeling plaatsgevonden uitgaande van het beoordelingskader zoals opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De effectstudies en beoordeling gaan we deze avond bespreken. Doel van deze participatiebijeenkomst is om te horen hoe belangstellenden kijken naar de alternatieven mede op basis van de effectstudies. De resultaten van deze bijeenkomst, de twee eerdere participatiebijeenkomsten, de vijf klankbordgroepbijeenkomsten en de één-op-één-gesprekken nemen wij mee in de afweging om te komen tot een voorkeursalternatief. Dit wordt vertaald in een participatienotitie. De participatienotitie vormt samen met de effectstudies en kostennota onderdeel van de beslisinformatie voor de bestuurders om uiteindelijk te komen tot het voorkeursalternatief.

Presentatie alternatieven en de effecten

Mirjam van der Veen van Arcadis heeft iedereen meegenomen in de resultaten van de effectstudies aan de hand van onderstaande kaart. We hebben verschillende effecten onderzocht en die komen voort uit de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Plattegrond deelgebieden Bennebroekerweg

Plattegrond deelgebieden Bennebroekerweg. Afbeelding: Arcadis

Deelgebied A

Per deelgebied wordt aangegeven welke aspecten onderscheidend zijn. Zo ontstaat een beeld van de verschillen tussen de alternatieven.
Deelgebied A: variant A2 (tocht in het midden) scoort minder dan variant A4 (zuidelijke ligging) op het gebied van:

 • Verkeer: De kruispuntafwikkeling ter hoogte van Nelson Mandeladreef is minder optimaal voor het doorgaande verkeer. Dit verkeer moet linksaf in plaats van rechtdoor.
 • Water: Het verleggen van de tocht ter hoogte van het kruispunt met de Nelson Mandeladreef heeft extra consequenties voor waterbeheer.
 • Landschap/cultuurhistorie: Het overkluizen van de tocht (watergang) en een ongelijkvloerse kruising voor landbouwverkeer heeft meer impact op het landschap.
 • Aansluiting Rijnlanderweg: De aansluiting van de Rijnlanderweg met een zuidelijk gelegen parallelweg voor bestemmings- en landbouwverkeer is minder optimaal.

Reacties op Deelgebied A: vragen en antwoorden

De bomen blijven in de variant tocht in het midden (A2) niet bestaan maar er is wel een groenstrook opgenomen. De oude Bennebroekerweg blijft niet gehandhaafd. Ten noorden van de Nieuwe Bennebroekerweg komt alleen een fietspad te lopen. De parallelweg voor landbouw- en bestemmingsverkeer komt ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg te liggen. In de zuidelijke variant (A4) blijft de huidige situatie behouden. De oude Bennebroekerweg blijft gehandhaafd inclusief een apart fietspad.

Momenteel is de zuidelijke variant zo getekend dat er één woning wordt geraakt. Belangrijk om te benadrukken is dat dit slechts schetsontwerpen zijn. Het voorkeursalternatief wordt nader uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en dan wordt ook de exacte ligging van de weg verder uitgewerkt en bepaald. Dan kan ook worden onderzocht of het mogelijk is om de weg iets zuidelijker aan te leggen.

 In de zuidelijke variant (A4) blijft de Rijnlanderweg bereikbaar via de bestaande Bennerbroekerweg en andersom. Dit is conform de huidige situatie. In de variant met de tocht in het midden (A2) komt er een nieuwe parallelweg aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg voor bestemmings- en landbouwverkeer die aansluit op de Rijnlanderweg. De parallelweg aan de noordzijde komt dan te vervallen; alleen het fietspad blijft in deze variant gehandhaafd.

Bij het verder uitwerken van het voorkeursalternatief komen we terug op de inpassing van ecologische verbindingen en faunapassages.

 In beide varianten is ervan uitgegaan dat fietsers op de Rijnlanderweg de zuidelijke Nieuwe Bennebroekerweg (variant A4) of de verbrede Bennebroekerweg (variant A2) ongelijksvloer kruisen. In variant A4 is uitgegaan van een tunnel; in variant A2 is uitgegaan van een brug. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief is het hellingspercentage voor fietsers een aandachtspunt.

 Bij de A4 variant blijft de oude Bennebroekerweg gehandhaafd en verandert er dus voor de bereikbaarheid van deze bedrijven niets. In de A2 variant is he lastiger. Mocht voor deze variant worden gekozen dan zal bij de uitwerking van het voorkeursalternatief hier in detail naar moeten worden gekeken. Het is niet meer mogelijk om via de oude Bennebroekerweg te rijden. Hier ligt alleen nog een fietspad. Er moet een nieuwe ontsluiting van en naar de Rijnlanderweg worden gerealiseerd.

We zijn momenteel ook bezig met een fietsplan. Uw voorstel kan een onderdeel zijn van het fietsplan en daarin nemen we dat mee.

 In beide varianten is hiermee rekening gehouden door de Nieuwe Bennebroekerweg niet direct aan te sluiten op de Rijnlanderweg om daarmee sluipverkeer te ontmoedigen. Dit betekent niet dat wij met dit project de problematiek van de A4 gaan oplossen. Met onze plannen proberen wij doorgaand verkeer meer te scheiden van bestemmingsverkeer.

Deelgebied B

Het project heeft de opdracht meegekregen om rekening te houden met een eventuele komst van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV -buslijn) voor Noordwijk – Schiphol die ergens tussen de Spoorlaan en N205 moet gaan lopen. Het aanleggen van de HOV lijn is geen onderdeel van het project, maar het project moet de HOV lijn in de toekomst niet onmogelijk maken.

Voor dit deelgebied zijn twee varianten uitgewerkt. Variant B1 (HOV rijdt mee met het gemotoriseerd verkeer met prioriteit bij de verkeerslichten) en variant B2 (HOV krijgt een aparte baan aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg). Variant B1 scoort beter dan variant B2 op de volgende aspecten:

 • Verkeer: Een aparte HOV baan heeft impact op de doorstroming van het autoverkeer.
 • Landschap/cultuurhistorie: Een aparte HOV baan heeft meer ruimtelijke impact en gaat ten koste van de groene berm en geluidwal aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg. Ook is er minder ruimte om bomen in te passen langs het tracé.
 • Kosten: Een vrije HOV baan kost meer geld in aanleg.
  Variant B1 scoort alleen op het gebied van doorstroming en betrouwbaarheid van het HOV minder dan variant B2.

Reacties op Deelgebied B: vragen en antwoorden

Met 2x2 rijbanen van de Nelson Mandeladreef tot de Deltaweg kunnen we het toekomstige verkeer tot aan 2040 goed afwikkelen. Het doel is om het doorgaande verkeer in de woonwijken via de Nieuwe Bennebroekerweg te laten lopen. Daarmee wordt ook rekening gehouden met de bestaande en toekomstige woonwijken en bedrijventerreinen langs de weg (werklocaties).

Voor de variant meerijden geldt dat het nog steeds mogelijk is om voordelen voor het HOV te realiseren, bijvoorbeeld door prioriteit te geven bij verkeerslichten. We doen met de Vervoerregio en provincie Noord-Holland onderzoek naar de rijtijden van de bus. Voor beide varianten geldt dat een HOV lijn mogelijk is. Tegelijkertijd vormt de aanleg van een HOV lijn ook onderdeel van een bredere afweging.

Dat klopt maar dat is nu nog niet meegenomen in het ontwerp. Dat werken wij uit in de volgende fase.

We hebben de lijn naar Schiphol hier voor ogen, we moeten nog kijken of en waar de bushaltes komen. De bereikbaarheid van haltes en de locatie van haltes is onderdeel van de nadere uitwerking.

De verkeerstoename die op de Nieuwe Bennebroekerweg wordt verwacht, kunnen de rotondes niet aan. De rotondes zullen sowieso moeten worden aangepast naar VRI’s. Het grote voordeel van een VRI is dat het mogelijk is om de HOV prioriteit te geven.

Dit is lastig voorspelbaar, maar tot 2040 is de capaciteit van de Nieuwe Bennebroekerweg voldoende om het verkeer goed af kunnen wikkelen.

HOV staat al lang gepland voor de Nieuwe Bennebroekerweg. HOV op de oude Bennebroekerweg is niet wenselijk omdat dit zou betekenen dat HOV met landbouwverkeer wordt gemengd en dus ook een lagere snelheid moet rijden en last heeft van drempels e.d.. 

Een belangrijk doel van dit project is de afwikkeling van het verkeer dat afkomstig is van de Driemerenweg en de A4. Het doorgaande verkeer door Hoofddorp willen we naar de rand van de kern hebben. We vinden stimuleren van de alternatieven (OV, fiets) belangrijk en daar wordt ook op ingezet. Dit zal echter de groei van het autogebruik niet zodanig beperken dat een opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg niet meer noodzakelijk is.

Zoals in de vraag hierboven ook is aangegeven vindt het project stimuleren van de alternatieven (OV, fiets) belangrijk en daar wordt ook op ingezet. Dit zal echter de groei van het autogebruik niet zodanig beperken dat een opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg niet meer noodzakelijk is. Om het verkeer tot 2040 goed te laten doorstromen laat het verkeersmodel zien dat de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de Nelson Mandeladreef tot de Deltaweg moet worden verbreed naar 2x2 rijstroken. Tussen de Deltaweg en de Driemerenweg is dit niet noodzakelijk. In dit deel wordt alleen de mogelijkheid van een aparte HOV-baan onderzocht.

Dit is nu nog niet bekend, maar het streven is toch wel minimaal 6x per uur overdag tot minimaal 4x per uur ’s avonds.

Deelgebied C

Het verschil tussen variant C1 (optimalisatie huidig tracé) en variant C3 (rechtdoor) wordt doorgenomen voor onderstaande aspecten:

 • Natuur: C1 scoort beter, omdat er geen sprake is van versnippering van het bosgebied.
 • Verkeer: C1 scoort minder, een extra rijstrook bij het kruispunt kan niet ingepast worden in verband met nabije ligging van het viaduct Bennebroekerweg.
 • HOV: C1 scoort minder, een aparte HOV baan kan niet worden ingepast in deze variant.

Het verschil tussen variant C3 (rechtdoor) en variant C3 (zuidelijke ligging) wordt gepresenteerd voor onderstaande aspecten:

 • Verkeer: Variant zuidelijke ligging scoort minder, het wegvak op de N205 tussen de aansluiting van deze variant en het viaduct is niet berekend op extra verkeersstroom en moet opgewaardeerd worden naar 2 x 2-rijstroken. 
 • Landschap/cultuurhistorie: Variant rechtdoor trekken scoort beter, deze variant sluit meer aan bij structuur van de polderlint.
 • Natuur Netwerk Nederland (NNN): Variant rechtdoor scoort beter, voorkomt versnippering NNN-gebied en een doorsnijding van PARK21.
 • Geluid: Variant zuidelijke ligging scoort beter, bewoners ervaren bij deze variant minder geluidbelasting.

Reacties Deelgebied C: vragen en antwoorden

Ja dat zal het uitgangspunt zijn.

De varianten bestaand C1 en rechtdoor C3 liggen niet in het NNN gebied. Er moet bij variant C3 zuidelijke ligging natuur worden gecompenseerd. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief moet een natuurcompensatieplan t.b.v. NNN komen waarin dit wordt aangegeven.   

 In het ontwerp is uitgegaan van een ongelijkvloerse fiets- en wandelverbinding in de vorm van een brug over de nieuwe en de bestaande Bennebroekerweg. Vanuit de wijk is het dan mogelijk PARK21 in te gaan.

Er is een groot verschil tussen het doorkruisen van bosgebied of een NNN gebied, daar zit een behoorlijke opgave, dus vanuit natuur is er wel degelijk een groot verschil tussen beide varianten.

Bij compensatie van NNN gebied zal het een tijd duren voordat de natuur weer is aangesterkt. Maar dit is iets wat in de volgende fase verder zal worden onderzocht.

De aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de N205 zal in dit project worden aangepast, maar de opwaardering van de totale N205 richting het zuiden is een ander plan en is geen onderdeel van dit project.

Hier houden wij rekening mee. Overigens is bij de zuidelijke variant wel een ongelijkvloerse oost-west fietsverbinding nodig om de twee delen van PARK21 met elkaar te verbinden.

Dit is bekend en wordt ook meegenomen in de verdere uitwerking.

 Nee, de bestaande structuur vanuit Zwaanshoek blijft gehandhaafd.

De bedoeling is dat de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg betekent dat de route via de oude Bennebroekerweg minder aantrekkelijk is. Het functioneren van de oude Bennebroekerweg is echter onderdeel van het verkeersstructuurplan Hoofddorp. Ook hiervoor heeft u de mogelijkheid om mee te praten, houd hiervoor ook de social media in de gaten.

Op basis van de Notitie Reikwijdte en Detail zijn de effecten van de alternatieven  in deze fase in kaart gebracht. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief zal de MER procedure worden doorgelopen.

Het klopt, op het moment dat je de weg rechtdoor gaat trekken, moet er bosgebied wijken maar is er ruimte rond de nieuwe weg om hier groen voor terug te brengen.

Dit is een aandachtspunt die wij in de volgende fase verder gaan onderzoeken, goed dat u dit aangeeft. De bestemmingen langs het Kleipad moeten op een andere manier ontsloten worden.

We houden rekening met toegang vanaf de Laan van Devon. Op detailniveau wordt dit verder bekeken. Het streven is om het passend te maken in de huidige routering en dat mensen vanuit Hoofddorp zoveel mogelijk met de fiets naar PARK21 gaan.

Hier gaan we naar kijken in de vervolgfase. Het signaal is helder, ook in het kader van het verkeersstructuurplan.

Er is nu geen rekening gehouden met een fietsoversteek bij de Laan van Devon, maar we nemen het mee in de overweging voor de vervolgfase.

De route via de zuidelijke variant en de Driemerenweg is nog steeds sneller dan het geschetste alternatief door de maximumsnelheden die op de verschillende wegen gereden mag worden.

Opmerking: 

Ik ben blij dat in de verkeerscijfers rekening wordt gehouden met de woningbouw t/m 2040.

Opmerking:

 Dorpsraad Zwaanshoek wil opnieuw hun grote zorgen delen voor het toenemende verkeer in Zwaanshoek. Het is goed om in een vroegtijdig stadium al een besluit te nemen over het verkeer op de Spieringweg en de Cruquiusweg.

Opmerking: 

De deelnemers vanavond vanuit bewonersvereniging Aquaradius spreken namens 200 bewoners van Aquaradius en Hof van Pampus die achter de zuidelijke variant staan.

Opmerking: 

Ik wil aandacht vragen voor de zuidelijke variant; als er woningen gebouwd gaan worden tussen Zwaanshoek en Cruquius is er een nieuwe aansluiting nodig op de N205 in de toekomst.

Opmerking: 

De vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland wil hierbij benadrukken dat aantasting van het NNN gebied en daaraan aansluitend bosgebied voor hen absoluut onwenselijk is. Als natuur en milieu organisatie willen wij onze volstrekte afkeuring uitspreken over variant C3 rechtdoor trekken en C3 zuidelijke ligging. Het reduceren van dit kostbare natuurgebied valt (mede gezien de huidige, zelfs mondiale inzichten) maatschappelijk niet meer te verantwoorden. Wij kunnen ons alleen vinden in het handhaven van het huidige tracé.